İzahlı lüğət

QUNDAQÇI (ID - 26350)

is. bax qundaqsaz.

QUNDAQLAMA1 (ID - 26351)

“Qundaqlamaq^’dan f.is.

QUNDAQLAMA2 (ID - 26352)

“Qundaqlamaq2” dan f.is.

QUNDAQLAMAQ1 (ID - 26353)

f. Uşağı qundağa sarımaq, bələmək. Uşağı yuyundurub qundaqlamaq. - Adını Leyla qoyub, qızı qundaqladılar. S.Rüstəm. // məc. Bir şeyi sarıyıb bürümək, boğça halına salmaq. Paltarları qundaqlayıb qoltuğuna aldı.

QUNDAQLAMAQ2 (ID - 26354)

f. Tüfəngə qundaq bağlamaq, qundaq salmaq.

QUNDAQLANMA1 (ID - 26355)

“Qundaqlanmaq1” dan f.is.

QUNDAQLANMA2 (ID - 26356)

“Qundaqlanmaq2” dan f.is.

QUNDAQLANMAQ1 (ID - 26357)

məch. Qundaqla sarınmaq, bələnmək (uşaq haqqında). // məc. Sarınmaq, boğça halında bağlanmaq.

QUNDAQLANMAQ2 (ID - 26358)

məch. Qundaq salınmaq (tüfəngə).

QUNDAQLATMA1 (ID - 26359)

“Qundaqlatmaq1” dan f.is.

QUNDAQLATMA2 (ID - 26360)

“Qundaqlatmaq2” dan f.is.

QUNDAQLATMAQ1 (ID - 26361)

icb. Uşağı qundağa sarıtmaq, bələtmək.

QUNDAQLATMAQ2 (ID - 26362)

icb. Tüfəngə qundaq bağlatmaq.

QUNDAQLI1 (ID - 26363)

sif. Qundağa sarılmış, qundaqda olan. Qundaqlı uşaq. // Sarınmış, sarıqlı. OUNDAOLI2 sif. Qundağı olan. Qundaqlı tüfəng. - Yasavul uzun qırmızı təpəli sarı papağını kənardakı qara qundaqlı berdankasının başına keçirtmiş(di)....

QUNDAQLIQ (ID - 26364)

sif. Qundağa yararlı. Qundaqlıq bez.

QUNDAQSAZ (ID - 26365)

is. [qundaq və fars. ...saz]
köhn. Araba qayıran, araba təmir edən usta. Bakıda ümumiyyətlə peşəkarlar: bənna, xarrat, dəmirçi, .. qundaqsaz və sairə çox olardı. H.Sarabski.
məh. Keçmişdə tüfəng qundağı qayıran, tüfəng...

QUNDAQSIZ1 (ID - 26366)

sif. Qundağa sarınmamış, bələnməmiş.

QUNDAQSIZ2 (ID - 26367)

sif. Qundağı olmayan (tüfəng və s.).

QUNDUŞ (ID - 26368)

is. bot. Zəhərli yabanı ot bitki.

QUNDUZ (ID - 26369)

is. zool. Qiymətli dərisi (xəzi) olan gəmirici heyvan. Qunduz xəzi. - Gəmiricilər içərisində ən gözəl xəzi olan qunduzdur. Qunduzların xəzi şabalıdı qonur rəngdə olur və qıl tüklərin altında dərini islanmağa qoymayan sıx yumşaq...

QUPOURU (ID - 26370)

sif. Tamamilə quru, lap quru, quruyub bərkimiş. Qupquru ot. Qupquru yer. Qupquru çörək. - Zənn eyləməsin könlümün eşq atəşi söndü; Yaxud ürəyim qupquru bir yarpağa döndü. S.Rüstəm. // Zərf mənasında. [Xəstənin] dodaqları...

QURABİYƏ (ID - 26371)

is. [ər.] Un, şəkər, süd, badam və s.-dən hazırlanan girdə, yaxud uzunsov və ya başqa şəkillərdə kiçik kövrək qoğal. Məşədi İmaməli çay gətirdi; yaxşı İran qurabiyəsi gətirdi, yaxşı püstə, badam gətirdi, qoydu qabağımıza....

QURAQ1 (ID - 26372)

sif. və zərf Yağmursuz, quru, rütubətsiz. Quraq il. Bu il yaz quraq keçdi.
Bəzən də ruzigar dəyişir, hava elə quraq keçir ki, cücü əlindən yollardan ötmək olmur. Mir Cəlal.

QURAQ2 (ID - 26373)

is. Paltarın və s.-nin bir yerinə artırılmış parça və s.

QURAQLI (ID - 26374)

sif. Qurağı olan (b ax quraq2).

QURAQLIĞADAVAMLI (ID - 26375)

sif. Quraqlıqdan qorxmayan, çox rütubət, su tələb etməyən. Quraqlığadavamlı bitkilər.

QURAQLIQ (ID - 26376)

is. Havaların isti keçməsi ilə bərabər, uzun müddət yağış yağmaması üzündən torpaqda rütubətin çatmaması və bunun nəticəsində əkin və bitkilərin tamamilə, ya qismən quruyub tələf olması. Keçən il nəhayətdə quraqlıq...

QURAQSIMA (ID - 26377)

“Quraqsımaq” dan f.is.

QURAQSIMAQ (ID - 26378)

f. 1. Qurumaq, quraqlıq əmələ gəlmək. Xanpərinin sahəsi selləmə sulandığı üçün isti günlərdə dərhal quraqsıyırdı. Ə.Vəliyev.
məc. Bir şeyin həsrətində olmaq.

QURALTMAQ (ID - 26379)

f. Quraşdırmaq, uydurmaq. [Şəhrəbanı xanım:] Allahı sevirsən, öz yanından zad quraltma, indi bildim ki, doğrudan da ağlayırmışsan. M.F.Axundzadə.

QURAMA1 (ID - 26380)

QURAMA2 (ID - 26381)

is. Özündən quraşdırılmış söz və s.; uydurma. Yusif Qəhrəmanın bu vəziyyətə düşməsindən istifadə edərək, daha bir çox quramalar və əlavələr etməyə cəhd edirdi. Ə.Vəliyev.

QURAMAÇI (ID - 26382)

is. Kəsik parçalardan qurama hazırlayan, düzəldən usta.

QURAMAÇILIQ (ID - 26383)

is. Quramaçı sənəti.

QURAMAQ (ID - 26384)

f. Bütöv bir şeydən deyil, parçalardan quraşdırmaq, qondarmaq, onları bir-birinə calamaqla düzəltmək, hazırlamaq. Yorğanüzü quramaq. Qapı taxtası quramaq.

QURAMALIQ (ID - 26385)

sif. dan. Qurama üçün yararlı. Quramalıq parça. Quramalıq taxta.

QURAN1 (ID - 26386)

f.sif Qurmaqla, quruculuqla məşğul olan; yaradıcı, qurucu. Hər bir namuslu yazıçı öz əsərləri ilə quran və yaradan həmvətənlərini ruhlandırmalıdır.

QURAN2 (ID - 26387)

is. Müsəlmanların müqəddəs dini kitabı. Nə bilir oxumayan müshəji-hüsnün şərhin; Yerə gögdən nə üçün endigini Quranın. Füzuli. Quran-kərim - səmavi kitablar arasında ən son və ən böyük kitab. Lüğəvi mənası alicənab,...

QURAŞDIRICI (ID - 26388)

is. xüs. 1. Quraşdırma mütəxəssisi. İnşaatçılar divarlara beton salır, quraşdırıcılar karkasları qururdular. - [Yunus] salam verib, quraşdırıcılarla görüşdü. Mir Cəlal.
2. sif. Quraşdıran, quraşdırma işi ilə məşğul...

QURAŞDIRILMA (ID - 26389)

“Quraşdırılmaq” dan f.is.

QURAŞDIRILMAQ (ID - 26390)

məch. 1. Müxtəlif parçalardan calanaraq düzəldilmək, qayrılmaq.
Yığılıb qurulmaq, birləşdirilmək, hissələri yerbəyer yerləşdirilmək. Maşınlar quraşdırılmışdır.
məc. Özündən uydurulmaq, düzəldilmək.

QURAŞDIRILMIŞ (ID - 26391)

f.sif. 1. Quraşdırılmaqla düzəldilmiş, qayrılmış. Quraşdırılmış maşın. - Qapını bu evlərdə taxtadan, ya da dəmirdən quraşdırılmış eybəcər qapaqlar əvəz edirdi. Ə.Əbülhəsən.
2. məc. Uydurulmuş.

QURAŞDIRMA (ID - 26392)

QURAŞDIRMAQ (ID - 26393)

f. 1. Bir neçə müxtəlif parçanı bir-birinə calamaq, bitişdirmək, uyuşdurmaq. // Qatmaq, birləşdirmək, calamaq, yapışdırmaq. [Səfər bəy Axunda:] ..Bulaq yanında olanların bir parça yeri var, onu gərək bulaqqarışıq şəriətin...

QURAŞIQ (ID - 26394)

sif. Bir-birinə quraşdırılmış.

QURAŞMAQ (ID - 26395)

f. Yaraşmaq, uyuşmaq, bir-birinə münasib olmaq.

QURBAGA (ID - 26396)

is. 1. Sıçramaq üçün dal ayaqları uzun, suda və quruda yaşayan quyruqsuz heyvan. □ Qara qurbağa - qurbağanın çöldə (quruda) yaşayan növü. Ağac qurbağası - qurbağanın ağacda yaşayan növü; yaşıl qurbağa. Quyruqlu qurbağa...

QURBAGACIQ (ID - 26397)

is. Kiçik qurbağa, qurbağa balası.

QURBAĞAGÖZ (ID - 26398)

sif. dan. Gözləri qabağa doğru çıxıq olan; dombalangöz.

QURBAĞALIQ (ID - 26399)

is. Qurbağalı göl, çən.

Bu səhifə dəfə baxılıb

......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed