Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

QONAQLAMA (ID - 25800)

“Qonaqlamaq” dan f.is.

QONAQLAMAQ (ID - 25801)

f. Qonaq etmək, qonaq saxlamaq. Vəliəhdi qonaqlamaq üçün evdə olan yeməklər aralığa gətirildi. M.S.Ordubadi.

QONAQLIQ (ID - 25802)

is. Bir münasibətlə tanışları evinə və ya başqa yerə dəvət edib, onları yedirib-içirmə; ziyafət. Qonaqlıq düzəltmək. Qonaqlığa getmək. Qonaqlıq eləmək. Bu gün gələn qonaqların şərəfinə böyük bir qonaqlıq verildi. -...

QONAQPƏRƏST (ID - 25803)

sif. [qonaq və fars. ...pərəst] Qonaqsevən; evinə gələn qonağa çox hörmət edən. Qonaqpərəst adam. Bizim yerlərdə sizə əziz bir qonaq kimi hörmət edirdilər, baba, .. xalqımız son dərəcə qonaqpərəstdir. M.Hüseyn. Bu qədər...

QONAQPƏRƏSTLİK (ID - 25804)

is. Qonağa çox hörmət etmə, qonağı hörmətlə qəbul etmə.
..Fikirləşdim ki, qonaqpərəstlik buralarda çox olsa da, hər evə getmək yaxşı deyil. Mir Cəlal.

QONAQPƏRVƏR (ID - 25805)

[qonaq və fars. ...pərvər] b a x qonaqpərəst.

QONAQPƏRVƏRLİK (ID - 25806)

bax qonaqpərəstlik.

QONAQSEVƏN, QONAQSEVƏR (ID - 25807)

bax qonaqpərəst. [Liza:] Yox, yox, o çox qonaqsevəndir. M.Hüseyn.

QONAQSEVƏNLİK, QONAQSEVƏRLİK (ID - 25808)

bax qonaqpərəstlik. [Mədinənin] mehribanlığı, zarafatı, qonaqsevənliyi, hazırcavablığı Vaqifi məftun edərdi. Çəmənzəminli.

QONAQSEVMƏZ (ID - 25809)

sif. Qonaq xoşlamayan, qonaq qəbul etməyən.

QONAQSEVMƏZLİK (ID - 25810)

is. Qonaq sevməmək xasiyyəti.

QONÇUNA (ID - 25811)

[rus. кoнчинкa] dan. Qumar oyunlarından birinin adı. [Nəbi:] Onda mənlə bir əl qonçuna oynamaqla necəsən? S.S.Axundov.

QONDARA (ID - 25812)

is. köhn. Ayaqqabı. [Çəkməsilən:] Ay qondarasını sildirən, ay mənə bir siftə verən! M.S.Ordubadi.

QONDARAÇI (ID - 25813)

is. köhn. Çəkməçi, ayaqqabıtikən.

QONDARILMA (ID - 25814)

"Qondarılmaq” dan f.is.

QONDARILMAQ (ID - 25815)

məch. 1. Uydurulmaq, özündən düzəldilmək. Ancaq bu ailəni atılan çirkablar, qondarılan sözlər hər tərəfdən sıxırdı. S.Rəhimov.
2. Qurulmaq, qayrılmaq, düzəldilmək, tikilmək.

QONDARMA (ID - 25816)

1. “Qondarmaq” dan f.is.
sif. Uydurma, saxta, süni, əsli olmayan, yalançı. Qondarma xəbər. // İs. mənasında. Hər bir şeyin qondarması bir qəpiyə dəyməz. C.Məmmədquluzadə. [Bəhram:] qondarmalarına müqabil təşəkkürlər edirəm,...

QONDARMAÇILIQ (ID - 25817)

is. Uydurmaçılıq; özündən düzəltmə, uydurma.

QONDARMAQ (ID - 25818)

f. 1. Uydurmaq, özündən düzəltmək, özündən toxumaq, özündən icad
etmək. Söz qondurmaq. - [Mirzə] özündən qondarıb başqa söz yazır. S.Rəhimov.
Üzərinə artırmaq, sonradan əlavə etmək. İstədin qaş qondarasan, gözü...

QONDOLA (ID - 25819)

is. [ital.] Yastıdibli, biravarlı qayıq.

QONİT (ID - 25820)

is. [yun.] Diz oynağının iltihabı.

QONKA (ID - 25821)

[rus. гонка] köhn. Keçmişdə, hələ elektrik tramvayı olmadığı zaman, şəhərlərdə rels üzərində atla işləyən dəmiryol vaqonu. [Xortdan:] Həmişə qonkaya minərdi ki, haraya istəsəydi, bircə şahı manata aparırdılar. Ə.Haqverdiyev....

QONQ (ID - 25822)

is. [ing.] 1. Metal disk şəklində zərbli musiqi aləti.
2. İdman yarışının başlanmasını bildirən siqnal.

QONMA (ID - 25823)

“Qonmaq” dan f.is.

QONMAQ (ID - 25824)

f. 1. Yuxarıdan, havadan enərək bir şey üzərində oturmaq, dayanmaq; enmək. Sərçələr söyüd ağacına qondular. Pendir ağzında bir qara qarğa; Uçaraq qondu bir uca budağa. M.Ə.Sabir. Bir qaya başına qartal qonaraq; Dayanmış yenə...

QONOKOKK (ID - 25825)

[yun.] bakt. Süzənək mikrobu.

QONORAR (ID - 25826)

[lat.] Yazıçılara, rəssamlara, vəkillərə və başqalarına müqavilə üzrə verilən zəhmət haqqı. Müəllif qonorarı. Qonorar almaq. - [Reyhan:] Məlahətin əri böyük mühəndisdir. Kitabları, məqalələri çap olunur. [Çoxlu] qonorar...

QONSƏ (ID - 25827)

is. Quş qursağı. [Yırtıcı quşlarda] pərtdənəkdən xörək əsil mədəyə gedir ki, orada ona həzm suları qarışır. Sonra ikinci mədəyə gedir ki, bu mədəyə qonsə deyirlər. H.Zərdabi.

QONŞU (ID - 25828)

1. is. Birinin bilavasitə yaxınlığında, yaxud birisi ilə yanaşı yaşayan adam. Həyət qonşusu. Ev qonşusu. Otaq qonşusu. Qapı qonşusu. - Qonşumuz Kərbəlayı Heydərin iki oğlu var idi. C.Məmmədquluzadə. Pələngin dərisini soyub,...

QONŞUCUĞAZ (ID - 25829)

“Qonşu” dan oxş. Gedib dedi: - Qonşucuğaz, mənim üçün bal ver bir az; Qonağım var, süfrəm boşdur. M.Dilbazi.

QONŞULAŞMA (ID - 25830)

“Qonşulaşmaq” dan f.is.

QONŞULAŞMAQ (ID - 25831)

f. Qonşu olmaq, bir-birinə yaxın yerdə sakin olmaq. O, başqa bir məhəllədən köçüb bizimlə qonşulaşdı. // Bir-birinə yaxınlaşmaq.

QONŞULUQ (ID - 25832)

is. Yaşadığı yerə görə bir-birinə bilavasitə yaxınlıq. ..Çoxdan bilirdi ki, onun qonşuluğunda usta Cəfər adlı məharətli bənna var. C.Məmmədquluzadə. Demək olar ki, onunla tanışlıq və ya dostluğumuz qonşuluq ilə başlanır...

QONU(M)-QONŞU (ID - 25833)

top. dan. Yaxın və uzaq qonşular, ətrafdakı qonşular. Qonumqonşu yeksər verib baş-başa; Gecə-gündüz sizin üçün ağlaşa. Q.Zakir. Bu qədər qışqırığa durdu qonum-qonşu tamam. M.Ə.Sabir. Dərviş o qədər gözəl təqlid edirdi...

QONUR (ID - 25834)

sif. Şabalıd rəngli, açıq-qəhvəyi. Qonur at. Qonur torpaq. - Söylə görək, Beyrək adlı boylu-buxunlu, qara, qıvırcıq saçlı, qonur, şəhla gözlü .. bir igid görmədinmi? M.Rzaquluzadə.

QONURGÖZ(LÜ) (ID - 25835)

sif. Gözləri qonur (şabalıdı) olan. Bunların [əsirlərin] içində buğdayısifət, qonurgözlü, uzun kirpikli bir qız vardı. Çəmənzəminli. İdris .. qonurgözlü bu qızı tanımışdı. Ə.Məmmədxanlı.

QONURLAŞMA (ID - 25836)

“Qonurlaşmaq” dan f.is.

QONURLAŞMAQ (ID - 25837)

f. Qonur rəng almaq, şabalıdı rəngə çevrilmək.

QONURLUQ (ID - 25838)

is. Qonur (şabalıd) rəngdə olan şeyin halı.

QONURUMTUL (ID - 25839)

sif. Bir qədər qonur, açıqşabalıdı.

QONUŞMA (ID - 25840)

1. “Qonuşmaq” dan f.is.
2. is. Söhbət, danışıq.

QONUŞMAQ (ID - 25841)

f. Danışmaq, söhbət etmək. İndi mən gənc şairlə lazımi qədər danışıb qonuşa bilərəm. M.S.Ordubadi. [Zeynalın] fikrində vardı ki, əvvəlcə bu ayrılmaq məsələsini, soyuqqanlılıqla bir yerdə ikili qonuşub, .. öz aralarında...

QOPARAQ (ID - 25842)

zərf Tez, çaparaq, cəld, tələsik. Bu sözü eşidincə, qoparaq onun ardınca getdim. □ Qoparağını götürmək bax qoparaqlamaq.

QOPARAQLAMA (ID - 25843)

1. “Qoparaqlamaq” dan f.is.
2. zərf Çaparaq, yüyürərək, cəld.

QOPARAQLAMAQ (ID - 25844)

f. 1. Dalınca qaçmaq, təqib etmək.
Bərk qaçmaq, çapmaq.

QOPARAQLANMAQ (ID - 25845)

f. Cəld qaçmaq, qoparaq getmək.

QOPARDILMA (ID - 25846)

“Qopardılmaq” dan f.is.

QOPARDILMAQ (ID - 25847)

"Qoparmaq” dan məch.

QOPARILMA (ID - 25848)

“Qoparılmaq” dan f.is.

QOPARILMAQ (ID - 25849)

1. “Qoparmaq” dan məch. Səkinə qoparılmış gül yarpağı kimi solub getməkdə idi. Mir Cəlal.
2. Ayrılmaq. Başladığı bu işdən qoparılmaq, aralanmaq və ondan ayrı yaşamaq [Dəmirova] havasız bir mühitə düşmək və boğulmaq...

Bu səhifə 77 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla