1
İzahlı lüğət - Q hərfi ilə başlayanlar - H. 63
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

QOŞQU (ID - 25950)

is. Arabaya və s.-yə qoşulan at və başqa heyvan. Minik atından da artıq qoşqu atını mən xeyli dost tutaram. C.Məmmədquluzadə. □ Qoşqu qüvvəsi (heyvanı) arabaya və s.-yə qoşulan at və s. heyvan. Nəqliyyat və kənd təsərrüfat...

QOŞQULANMA (ID - 25951)

“Qoşqulanmaq” dan f.is.

QOŞQULANMAQ (ID - 25952)

f. Qorxub hürkmək, narahat olmaq, təşvişə düşmək, qorxudan titrəmək. Köpək də dərənin dibindən keçən dəvə karvanın zəng səslərini dinləyə-dinləyə qoşqulanır. M.S.Ordubadi.

QOŞMA1 (ID - 25953)

1. “Qoşmaq” dan f.is.
sif. Qoşulan, özü hərəkət edə bilməyən. Qoşma inventar. Qoşma vərdənələri traktor yedəkləyir.
sif. Bir-birinə qoşulan, bağlanan, birləşdirilən.

QOŞMA2 (ID - 25954)

is. qram. Müstəqil mənası olmayıb, nitq hissələrindən sonra gəlib müxtəlif münasibət bildirən köməkçi söz; məs.: görə, ötrü, başqa.
QOŞMA3 is. ədəb. Hər bəndi dörd misradan ibarət lirik şeir forması. Vaqifin qoşmaları....

QOŞMAQ1 (ID - 25955)

f. 1. Arabanı və s.-ni çəkib aparmaq üçün atı və başqa qoşqu heyvanlarmı xüsusi surətdə arabaya və s.-yə bağlamaq. Öküzləri kotana qoşmaq. Arabaya dörd at qoşdular. Şimalda kirşəyə it və ya maral qoşurlar. - [Faytonçu:]...

QOŞMAQ2 (ID - 25956)

f. Getmək, bir tərəfə üz tutmaq, yüyürüb getmək. Vaxta ki bu izdihamı gördüm; Mən də o yerə qoşub yüyürdüm. M.Ə.Sabir. Kənd uşaqları əllərində badya, mis kasa dərəyə doğru qoşurdular. A.Şaiq. Azacıq keçmədən cəsur...

QOŞULAN (ID - 25957)

f.sif. Özü hərəkət edə bilməyən, başqası ilə birləşdirilən; motorsuz. Qoşulan tramvay vaqonu (motorlu vaqona qoşulan motorsuz vaqon).

QOŞULMA (ID - 25958)

"Qoşulmaq” dan f.is.

QOŞULMAQ (ID - 25959)

f. 1. “Qoşmaq” dan məch. Atlar arabaya qoşulmuşdur. Fayton qoşulmuşdur. Vaqonlar parovoza qoşuldu.
t-siz. Birləşmək, qarışmaq, daxil olmaq, bir işin iştirakçısı olmaq. Fəhlələrin daha düzgün fənd işlətdiklərini görən...

QOŞUN (ID - 25960)

is. Bir dövlətin nizami hərbi qüvvələri və ya onların bir hissəsi. Piyada qoşun. Nizami qoşun. Qarışqanın sayı var idi, qoşunun sayı yox idi. - Qalanın hər yanını qoşunlar bürümüşdü. M.Hüseyn. [Quldurbaşı] möhkəm tapşırdı...

QOŞUNKEŞDİ (ID - 25961)

is. Dava, döyüş, vuruş. [Arvad:] Vay, vay, vay! A kişi, bu nə üstbaşdır, bu nə əl-ayaqdır .. qoşunkeşdidən, davadan gəlirsən nədir? H.Sarabski.

QOŞUNKEŞLİK (ID - 25962)

is. köhn. Qoşun toplama, səfərbərlik, bir ölkəyə qarşı müharibəyə hazırlaşma; hərbi səfər, hərbi yürüş. [Fəxrəddin bəy:] Qoşunkeşlikdə elə dolanmazlar ki, biz bu neçə gündür dolanırıq. N.Vəzirov. [Vaqif:] Bu qədər...

QOŞUŞMA (ID - 25963)

“Qoşuşmaq” dan f.is.

QOŞUŞMAQ (ID - 25964)

qarş. Bir yerdə, hamı birdən qoşmaq, getmək, yönəlmək, yüyürüşmək.

QOTAZ (ID - 25965)

is. Üst tərəfi bir yerə qısılıb bağlanmış saplardan ibarət saçaqlı bəzək. Mirzə Süleyman bəy qırmızı fəsi qaşlarının üstə çəkib, qotazını qabaqdan sallayıb, .. sağ əlində ağacını fırlada-fırlada gəlir. B.Talıblı....

QOTAZLAMA (ID - 25966)

“Qotazlamaq” dan f.is.

QOTAZLAMAQ (ID - 25967)

f. Qotaz kimi etmək, qotaz tərzində toxumaq, qotaz kimi yumrulatmaq, qotaz bağlamaq.

QOTAZLANMA (ID - 25968)

“Qotazlanmaq” dan f.is.

QOTAZLANMAQ (ID - 25969)

məch. Qotaz bağlanmaq, qotazla bəzədilmək.

QOTAZLANMIŞ (ID - 25970)

f.sif. Qotaz kimi olmuş; açmış. Yaşıl kolların üstündə qotazlanmış ağ pambıqlar gendən adamı çağırırdı.

QOTAZLAŞMAQ (ID - 25971)

f. Qotaz kimi olmaq, qotaz halına gəlmək; açmaq.

QOTAZLI (ID - 25972)

sif. Qotazı olan, qotaz bağlanmış, qotazla bəzənmiş. Qotazlı pərdə. Qotazlı bayraq. Qotazlı qaytan. - [Məşədi Məmməd] əlində başı qotazlı təsbehini çevirərək baqqal Əbdülhəsənin dükanına gəldi. B.Talıblı. Xanım qara,...

QOTAZLIQ (ID - 25973)

is. Qotaz üçün yarar.

QOTİK (ID - 25974)

sif. [xüs. is.-dən] Qotikaya aid olan; qotikaya xas olan, qotika üslubunda olan. Qotik üslub. Qotik ornament. □ Qotik hürufat, qotik hərflər, qotik yazı - xətləri sınıq, tin-tin şəkildə olan hərflər, yazılar (Almaniya və bəzi başqa...

QOTİKA (ID - 25975)

[xüs. is. -dən] Qərbi Avropanın orta əsr memarlığında: çatma tağ və qübbələri, çoxlu daş oymaları və bəzəkləri, həmçinin yuxarı qalxdıqca incələşən arxitektura formaları ilə fərqlənən memarlıq üslubu. Beşbarmaq dağının...

QOTLAR (ID - 25976)

cəm tar. Qədim alman tayfalarından biri. III əsrdə Qara dəniz sahillərinin cənub çöllərindəki tayfalar yenidən birləşdilər, bu tayfalar “qotlar” adı ilə məşhur idilər.

QOTMAN (ID - 25977)

is. Tayaya vurulmaq üçün koma şəklində yığılmış ot. Biçilmiş otlar qotmanlara vuruldu. Otu tirələrdə kiçik qotmanlarda qurutmaq daha yaxşıdır. - Sonra yumşaq otların, qotmanların üstündə atılıb-düşməyə, bağırışmağa...

QOTMANLAMA (ID - 25978)

“Qotmanlamaq” dan f.is.

QOTMANLAMAQ (ID - 25979)

f. Qotman şəklində yığmaq, qotman vurmaq. Otu qotmanlamaq.

QOTMANLANMA (ID - 25980)

“Qotmanlanmaq” dan f.is.

QOTMANLANMAQ (ID - 25981)

məch. Qotman şəklində yığılmaq, qotman vurulmaq.

QOTMANVURAN (ID - 25982)

sif. k.t. Qotman halında yığan, komalayan. Qotmanvuran maşınlar.

QOTUR (ID - 25983)

1. is. Heyvanlarda və bəzən insanlarda yoluxucu dəri xəstəliyi (bu xəstəlikdə dəridə xırda səpmə əmələ gəlir və çox şiddətli qaşınma olur).
2. sif. Qotur xəstəliyinə tutulmuş; qoturlu, qoturu olan. Qotur keçi. Qotur it....

QOTURLAMA (ID - 25984)

“Qoturlamaq” dan f.is.

QOTURLAMAQ (ID - 25985)

f. 1. Qotur olmaq, qotur xəstəliyinə tutulmaq.
2. məc. dan. Əldən düşmək, düşkünləşmək, acınacaqlı bir hala düşmək; pisləşmək, xarablaşmaq.

QOTURLANMA (ID - 25986)

“Qoturlanmaq” dan f.is.

QOTURLANMAQ (ID - 25987)

bax qoturlamaq.

QOTURLAŞMA (ID - 25988)

“Qoturlaşmaq” dan f.is.

QOTURLAŞMAQ (ID - 25989)

b a x qoturlamaq.

QOTURLUQ (ID - 25990)

is. 1. B a x qotur 1-ci mənada. Heyvanlarda qoturluqla mübarizə.
2. Qotur olma, qotur düşmə; qotur düşmüş heyvanın (adamın) halı.

QOV (ID - 25991)

is. Bəzi ağaclarda ur kimi çıxan və xüsusi üsulla qurudulub hazırlandıqdan sonra, polad parçasının çaxmaq daşına çaxılmasından hasil olan qığılcımdan alışan pambığaoxşar yumşaq maddə. Qasım kişi çaxmağı daşa vurub qovu...

QOVAQ1 (ID - 25992)

is. bot. Söyüd fəsiləsindən müxtəlif növləri olan qollu-budaqlı ağac. Kürün o tayında, hündür qovaqların seyrəlib yulğunluğun başladığı yerdə beş-altı qaraltı görünürdü. İ.Şıxlı.

QOVAQ2 (ID - 25993)

is. Heyvan tüklərinin arasında olan kəpək, qabıq.

QOVAQLIQ (ID - 25994)

is. Çoxlu qovaq bitən yer, qovaq meşəsi.

QOVALAMAQ (ID - 25995)

bax qovmaq. Bəzən çayda daşlar daşı qovalar; Seldə gedər göy çəmənlər, ovalar. R.Rza. Tazılar dovşanları qovalayır, nökərlər hay-küylə at çapırdılar. M.Rzaquluzadə. Məcid ilə Zeynəb məsələsinə gəldikdə [Nadirin] ürəyi...

QOVALANMAQ (ID - 25996)

“Qovalamaq” dan məch. bax qovulmaq.

QOVAN (ID - 25997)

is. Arı yuvası, arı pətəyi. Ümumi bir səs klubun həyətini də basmışdı. Arı qovanından çıxan kimi bir səs ucalırdı. Mir Cəlal.

QOVARLANMAQ (ID - 25998)

f. Öyünmək, kibr satmaq, qürrələnmək. Ya mən ölməliyəm, ya siz, deyirdi; Cəlal qovarlanıb nəşə yeyirdi. S.Vurğun.

QOVDURMA (ID - 25999)

“Qovdurmaq” dan f.is.

Bu səhifə 150 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif