ZE+education...
kitab_satishi+...

İzahlı lüğət

QƏYYUMLUQ (ID - 24850)

is. Qəyyum vəzifəsi, qəyyum olma. Qəyyumluq etmək. - [Hacı Fərəc:] Ola bilərmi zəhmət çəkib Ziynət xanımı çağırasınız gəlsin bura, çünki qəyyumluğa dair çox vacib işlər var. N.Vəzirov. // Himayəçilik, himayə. Məsmənin...

QƏZA1 (ID - 24851)

is. [ər.] 1. Bədbəxt hadisə, fəlakət. Dəmiryol qəzası. Gəmi qəzası. Tramvay qəzası. Qəzaya uğramaq. - Keşlə yaxınlığında qatarımız dayanmağa məcbur oldu; irəlidəki qatar qəzaya uğramışdı. S.Hüseyn. // İşlərkən sınma,...

QƏZA2 (ID - 24852)

is. [ər.] tar. 1917-ci il rus inqilabından qabaq quberniya və ya başqa böyük inzibati-ərazi vahidi tərkibində və SSRİ-də rayon bölgüsünə qədər olan inzibati-ərazi vahidi. Qəza naçalniki, ofiserlər, bir neçə yüz də kazak orada...

QƏZADAN (ID - 24853)

zərf Gözlənilmədən, təsadüfi olaraq, təsadüfən, birdən. Sərçəni bir qırğı edərkən şikar; Bir tələyə oldu qəzadan düçar. A.Səhhət. Qəzadan o gecə həmin mənhus gecə imiş ki, məzlum artist onun sabahı günü xüsusi öz...

QƏZAL (ID - 24854)

is. [ər.] Ahu, buynuzu hələ çıxmamış ceyran balası (klassik şeirdə: gözəl, dilbər mənasında işlənmişdir). Gördü ki, bir ovçu dam qurmuş; Daminə qəzallar üz vurmuş. Füzuli. Zülfləri sünbüldür, yanağı lalə; Baxışı tən...

QƏZALƏ (ID - 24855)

is. [ər.] klas. 1. Dişi ceyran; dişi ceyran balası. Gərək gözlərinə millər çəkilə; Hər kim desə vəhşi qəzalə sənə. Q.Zakir.
2. məc. Ceyran gözünə işarədir. Zülfləri sünbüldür, yanağı lalə; Baxışı tən edər vəhşi...

QƏZAVAT (ID - 24856)

is. [ər.] din. köhn. Müsəlmanlıqda: islam dinindən olmayan xalqlarla din uğrunda aparılan müharibə; cihad.

QƏZAVƏT (ID - 24857)

is. [ər.] din. köhn. Qazilik, qazi idarəsi, dini idarə. Mülki və siyasi işlər hökumətə aid məsələ olduğundan, qəzavət bu işə qarışmamışdır. M.S.Ordubadi.

QƏZAVƏTXANA (ID - 24858)

is. [ər. qəzavət və fars. ...xanə] Dini məhkəmə, qazıxana. Ruhaniləri və qazıları ancaq məscidlərdə və qəzavətxanalarda görməlidir. M.S.Ordubadi. Qaldı bu barədə nəqdən xeyli məbləğ lazımdır ki, qəza qazisi qəzavətxanasında...

QƏZA(VÜ) QƏDƏR (ID - 24859)

is. 1. Tale, qismət, müqəddərat. Müvərrixlər [Napoleona] qəzavü qədərin oğlu ləqəb veribdirlər. M.F.Axundzadə. Qəzavü qədərin ağırlığını biz çəkməsək də, kim çəkəcəkdir? M.S.Ordubadi. Kazım da qəzavü qədərə inanan...

QƏZAZƏDƏ (ID - 24860)

sif. [ər. qəza və fars. ...zədə] Qəzava uğramış, qəzadan zərər görmüş.

QƏZET (ID - 24861)

is. [ital.] Hər gün, bəzən vaxtaşırı nəşr edilən və ictimai-sivasi həvatın cari məsələlərindən bəhs edən, habelə tənqidi və kütləvi elmi məqalələr dərc edən böyük səhifələr şəklində dövri mətbuat orqanı. Gündəlik...

QƏZETÇİ (ID - 24862)

is. 1. Qəzet nəşr edən, qəzet sahibi, yaxud mühərriri. Mənə hər qəzetçi bərəldir gözün; Yazır hey qəzetlərdə məktəb sözün. M.Ə.Sabir. Qəzetçi bir elə şəxsdir, ağlı, kəmalı cəhətcə yaxşı əhvalatlar, yaxşı xəbərlər...

QƏZETÇİLİK (ID - 24863)

is. Qəzet nəşr etməklə, ya qəzetə yazmaqla məşğul olma; qəzet redaktorluğu; qəzetçinin peşəsi, ixtisası; mühərrirlik.

QƏZETXANA (ID - 24864)

is. köhn. Qəzet idarəsi, qəzet redaksiyası.

QƏZETSATAN (ID - 24865)

is. Küçədə əlində, ya budkada qəzet satan adam. Körpü üstündə cürbəcür səslər eşidilirsə də, qəzetsatanların səsi bütün bu səslərə üstün gəlirdi. M.S.Ordubadi.

QƏZƏB (ID - 24866)

is. [ər.] Hiddət, acıq, hirs, qeyz. [Səba xanım:] Bir tərəfdən mələkəyə ürəyim yanır, o biri tərəfdən də Atabəyin qəzəbindən qorxuram. M.S.Ordubadi. Ağıllı qoca .. sözə qarışdı, xanın ürəyindəki qəzəb atəşinə su...

QƏZƏBLƏNDİRİLMƏ (ID - 24867)

“Qəzəbləndirilmək” dən f.is.

QƏZƏBLƏNDİRİLMƏK (ID - 24868)

məch. Çox hirsləndirilmək, qəzəblənməsinə, hiddətlənməsinə səbəb olmaq, qevzləndirilmək.

QƏZƏBLƏNDİRMƏ (ID - 24869)

“Qəzəbləndirmək” dən f.is.

QƏZƏBLƏNDİRMƏK (ID - 24870)

f. Çox hirsləndirmək, hiddətləndirmək, qızışdırmaq; hirslənməsinə, qəzəblənməsinə, hiddətlənməsinə səbəb olmaq. Lakin bu hal onu düşündürməkdənsə, daha da qəzəbləndirmişdi. M.İbrahimov.

QƏZƏBLƏNMƏ (ID - 24871)

"Qəzəblənmək” dən f.is.

QƏZƏBLƏNMƏK (ID - 24872)

f. Çox hiddətlənmək, hirslənmək, qızmaq, açığı tutmaq, özündən çıxmaq, qızışmaq. // Eyni mənada heyvanlar haqqında. Qəzəblənmiş köpəklər də arxada durub, mollanın sözünə həmahəng olaraq hürür, dəhşətli, əzəmətli...

QƏZƏBLİ (ID - 24873)

sif. və zərf Hiddətli, qeyzli, hirsli, acıqlı. Qəzəbli baxış. - Bəy qapıya çıxdı. Nəbi yaxın gedib, onun qolundan yapışdı, üzünə qəzəbli baxıb dedi.. “Qaçaq Nəbi” .

QƏZƏBNAK (ID - 24874)

zərf [ər. qəzəb və fars. ...nak] köhn. Qəzəbli, qəzəbli halda. Əkbər cavab verməyib, axır qəzəbnak: “Bir yol, sənin borcun deyil” , - deyib gedib yatdı. Ə.Haqverdiyev. □ Qəzəbnak olmaq köhn.
qəzəblənmək, hiddətlənmək,...

QƏZƏL (ID - 24875)

is. [ər.] 1. ədəb. Eşq və məhəbbəti tərənnüm edən, beytlərinin qafiyəsi bir olan 5-10 beytli lirik şeir (əski şeir forması). Füzulinin qəzəlləri. - Gəl danışma müxəmməsdən, qəzəldən; Şeri-həqiqətdən, mədhi-gözəldən.....

QƏZƏLÇİ (ID - 24876)

sif. və is. Qəzəl, yaxud köhnə qəzəl şəklində şeir yazan. Qəzəlçi şair.

QƏZƏLÇİLİK (ID - 24877)

is. Qəzəl, yaxud köhnə qəzəl şəklində şeir yazma meyli. C.Cabbarlı öz məqalələrində .. Azərbaycan ədəbiyyatının qarşısında duran vəzifələri aydınlaşdırmağa çalışır, köhnə şeirdə əmələ gələn durğunluqdan - “nəzirəçilikdən”...

QƏZƏLXAN (ID - 24878)

sif. [ər. qəzəl və fars. ...xan] köhn. Qəzəl oxuyan, qəzəl söyləyən. // məc.
Tərənnümçü. Hər səhər, Heyran, qəzəlxan olmalı bülbül kimi; Gül firaqi-fəsli-güldə bülbülü zar öldürər. Heyran xanım. Gedənlər qaranlığın...

QƏZƏLİYYAT (ID - 24879)

is. [ər.] köhn. 1. Qəzəllər; qəzəllər məcmuəsi. Füzulinin, Seyid Əzimin qəzəliyyatı. - Orta Asiya Şərqə qəzəliyyat və fəlsəfə cəhətcə bir çox böyük şəxslər vermişdir. Ə.Haqverdiyev.
2. məc. Boş söhbətlər.

QƏZƏLLƏMƏK (ID - 24880)

f. 1. Qəzəl söyləmək, qəzəl oxumaq.
2. məc. Uzunçuluq eləmək, boş-boş danışmaq.

QƏZƏVAT (ID - 24881)

b a x qəzavat.

QƏZİL (ID - 24882)

is. Keçi qılı. Deyir, gərək bu saat iki keçinin qəzilini verəsən. Ə.Vəliyev. // Keçi qılından toxunmuş (düzəldilmiş). Qəzil xurcun. Qəzil sicim. - [Kişi] çubuğunu .. söykəyib, qəzil xurcundan qılçıqlı arpanı çuxasının...

QƏZİLLƏMƏ (ID - 24883)

“Qəzilləmək” dən f.is.

QƏZİLLƏMƏK (ID - 24884)

f. məh. 1. Möhkəm bir iplə bağlamaq.
2. məc. Dilə tutmaq, tovlamaq, aldatmaq, dolaşdırmaq.

QƏZİLLİ (ID - 24885)

sif. Qıllı. Sürünün qabağında uzun qəzilli, dik, burma buynuzlu, ala erkəc başını yerə əyir. S.Rəhimov.

QƏZİYYƏ (ID - 24886)

is. [ər.] 1. Əhvalat, hadisə, vaqiə, təsadüf, macəra. [Vəzir:] A kişi, bu gün başıma bir qəziyyə gəlibdir ki, heç fikrimdən keçməzdi. M.F.Axundzadə. Məmmədrza Tamamın faciəli qəziyyəsini nağıl etdikdə, .. göz yaşları neysan...

QIC (ID - 24887)

qıc olmaq - keyləşmək, hissizləşmək, çəng olmaq, hərəkətdən düşmək. Əlayağı qıc olmaq. Qorxudan bədəni qıc oldu.
Çimən adamın qol və ya qıçı qıc olduqda onu dərhal sahilə çıxarıb, çəng olan qolunu və ya qıçını...

QICAMA (ID - 24888)

“Qıcamaq” dan f.is.

QICAMAQ (ID - 24889)

dişlərini qıcamaq - acığından, hiddətindən və ya başqa bir səbəb üzündən dişlərini bir-birinin üstünə basıb bərk sıxmaq. Pənah dişlərini qıcıyıb əlini qaldırdı. I.Məlikzadə. Qədim dişlərini qıcayıb: - Mirab, - dedi,...

QICANMA (ID - 24890)

“Qıcanmaq” dan f.is.

QICANMAQ (ID - 24891)

f. Birini vurmaq və ya qorxutmaq məqsədi ilə əlini və ya başqa bir şeyi onun üzərinə qaldırmaq; qolaylanmaq. // Üzərinə atılmaq.

QICIQ (ID - 24892)

is. 1. Xarici mühitin orqanizmə, yaxud onun bir hissəsinə təsiri nəticəsində əmələ gələn təxərrüş halı. Bütün canlılar mühitin qıcıqlarına maddələr mübadiləsinin dəyişməsi ilə cavab verir, yəni reaksiya göstərir. M.Axundov....

QICIQLAMA (ID - 24893)

“Qıcıqlamaq” dan f.is.

QICIQLAMAQ (ID - 24894)

f. 1. Bax qıdıqlamaq.
..Toğluların yumşaq yunu və istiliyi sanki Qulunun əlini qıcıqlayırdı. M. İbrahimov.
2. Əsəbiləşdirmək, təsir etmək. İçərisində sanki bir şey üzülmüşdü, ətrafında gördüyü hər şey ona toxunur,...

QICIQLANDIRICI (ID - 24895)

bax qıcıqlayıcı.

QICIQLANDIRILMA (ID - 24896)

“Qıcıqlandırılmaq” dan f.is.

QICIQLANDIRILMAQ (ID - 24897)

məch. Təxərrüşə gətirilmək, gicişdirilmək, qıdıqlandırılmaq.

QICIQLANDIRMA (ID - 24898)

“Qıcıqlandırmaq” dan f.is.

QICIQLANDIRMAQ (ID - 24899)

f. Orqanizmə, yaxud onun bir hissəsinə təsir etmək, təxriş etmək, gicişdirmək. Limonun turşusu dilin əsəblərini qıcıqlandıraraq, vəzini tüpürcək ifrazına vadar edir. Hacıyev. Kartof bişirilmiş suda bağırsaqları qıcıqlandıran...

Bu səhifə 197 dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Bağla