1
İzahlı lüğət - Q hərfi ilə başlayanlar - H. 59
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

QOLFİ (ID - 25750)

is. [fr.] Qısa qadın corabı.

QOLFSTRİM (ID - 25751)

[ing.] coğr. Atlantik okeanında: Meksika körfəzindən şimal-şərqə doğru axan və Avropanın şimal-qərb tərəfinin iqlimini yumşaldan isti cərəyan.

QOL-QABIRĞA (ID - 25752)

is. Bədənin qol və qabırğalar olan hissəsi. □ Qol-qabırğasını əzmək (qırmaq, qırıb tökmək) - döymək, əzişdirmək, kötəkləmək. On il bundan əvvəl Zeynəb bircə vaxt namazını keçirsəydi, anası onun qol-qabırğasını...

QOL-QANAD (ID - 25753)

is. 1. Bax qanad 1-ci mənada.
2. Şaxə, qol-budaq. Ot saçaqları sallanan bir təpədə iri qol-qanadı qurumuş bir ağac vardı. Çəmənzəminli. □ Qol-qanad atmaq - şaxələnmək, yayılmaq, genişlənmək, inkişaf etmək, böyümək. Budaqların...

QOL-QIÇ (ID - 25754)

is. Əl-ayaq, ətraf üzvlər. Qolqıçını əzmək. - Tərlan hər gündə döyərdi Laçını; Sındırardı yazığın qol-qıçını. Ə.Vahid.

QOL-QOLA (ID - 25755)

zərf Qollarını bir-birinə keçirmiş halda. Qol-qola gəzmək. Qol-qola sürüşmək. - Onümüzdə dursa da min əngəl, min təhlükə; Gəzəcəyik səninlə qol-qola ölkəölkə. S.Rüstəm. Nə dayanmaq vaxtıdır, gözəl dostum, sən də gəlf...

QOLLU (ID - 25756)

sif. Qolları olan. Qollu jaket. Qollu paltar.

QOLLU-BUDAQLI (ID - 25757)

sif. Çoxlu qolları olan. Qollu-budaqlı ağac. - Dağlıq, yamaclıq yerlərdə dağın və yamacın ətəyindən başlayaraq, ətrafa qollu-budaqlı lağımlar atırlar. Ə.Vəliyev.

QOLLU-QANADLI (ID - 25758)

bax qol-budaqlı. Şəhərin kənarındakı qollu-qanadlı ağacların yaşıl budaqları alaçığa çevrilərək ağacların diblərini quru saxlayırdı. S.Rəhimov.

QOLORDU (ID - 25759)

is. hərb. köhn. Bir neçə diviziya, ya briqadadan ibarət iri qoşun birləşməsi; korpus.

QOLSUZ (ID - 25760)

sif. 1. Qolu olmayan. Qolsuz mayka. Qolsuz köynək. Qolsuz jilet. Uşaqlar çox vaxt qolsuz bir köynəklə yaşıl ot üstündə ayaqyalın gəzirlər. Mir Cəlal.
2. Bir qolu olmayan (kəsilmiş). Qolsuz adam. Qolsuz qəhrəman.

QOLSUZ-QANADSIZ (ID - 25761)

sif. Aciz, hər cür imkandan məhrum; bir iş görməyə imkanı, bacarığı olmayan.

QOLTUQ (ID - 25762)

is. 1. Qolun, döşün yanı ilə çiyin bəndinin altındakı hissəsi, qolun çiyinlə birləşdiyi yerin altındakı çuxur. Kitabı vurun qoltuğunuza və Arazı hoppanın, keçin .. vətəninizə. C.Məmmədquluzadə. Götürüb qoltuğuna çantasını;...

QOLTUQAGACI (ID - 25763)

is. Topal və ya ayağı xəstə adamların gəzərkən qoltuqlarının altına qoyub dayaq kimi istinad etdikləri ağac. Qoltuqağaclarına söykənib kamançalan; Kölgələr əl uzadır, kim ötüb keçsə yoldan. Ə.Cəmil.

QOLTUQALTI (ID - 25764)

is. Qoltuq altına qoyulan kiçik yastıq.

QOLTUQÇU (ID - 25765)

is. köhn. Qoltuğunda parça və başqa şeylər gəzdirib satan adam; xırdavatçı. Qoltuqçu malları açıb tökdü, gözəl firəng və İstanbul qumaşları şairi heyran qoydu. Çəmənzəminli. [Ələmdar] qoltuqçunun çiynindəkipaltonu götürüb...

QOLTUQÇULUQ (ID - 25766)

is. köhn. Qoltuğunda parça və xırdavat gəzdirib satmaq peşəsi; xırdavatçılıq. [Xəlil:] Mənim sənətim qoltuqçuluqdu, yəni dörd-beş top çit qoltuğuma vurub dolanıram öz kəndimizi. C.Məmmədquluzadə.

QOLTUQFÜRUŞ (ID - 25767)

[qoltuq və fars. ...füruş] köhn. bax qoltuqçu.

QOLTUQFÜRUŞLUQ (ID - 25768)

is. köhn. bax qoltuqçuluq. [Hacı Rəcəbəli:] Bu da marağalı Hənifədir ki, gündüz qoltuqfüruşluq edir, gecələr mənim yanımda olur. M.F.Axundzadə.

QOLTUQLAMA (ID - 25769)

“Qoltuqlamaq” dan f.is.

QOLTUQLAMAQ (ID - 25770)

f. 1. Bir şeyi qoltuğuna vurmaq, qoltuğuna almaq, qoltuğuna keçirmək.
2. Qolunu başqasının qoluna keçirmək, birinin qoluna girmək. Adamların hay-küyü yaxınlaşır.. Hacı Həsən bir tərəfdən və Şeyx Əhməd bir tərəfdən, Şeyx...

QOLTUQLANMA (ID - 25771)

“Qoltuqlanmaq” dan f.is.

QOLTUQLANMAQ (ID - 25772)

“Qoltuqlamaq” dan məch.

QOLTUQLU (ID - 25773)

sif. Qoltuğu söykəmək üçün xüsusi yeri olan. Qoltuqlu kürsü. Qoltuqlu stul. - ..Adəti üzrə məni dalı-dalı aparıb qoltuqlu sandalyada oturtdu. M.S.Ordubadi.

QOLTUQSAZI (ID - 25774)

is. mus. Orta həcmli, beşsimli saz. Çayçı dükanlarında .. əvvəlcə qoltuqsazı çalıb şikəstə oxuyardılar. H.Sarabski.

QOLUBAGLI (ID - 25775)

zərf və sif. Qolları bağlı; qolları bağlı olduğu halda. Qolubağlı keçdim Xudafərindən; Üzüm gülməz, heç açılmaz, ah, mənim. Qurbani. Məmməd bəy vuruşmadan başı açılan kimi, Mustafa xanın buraxıb getdiyi karvana tərəf...

QOLUÇİRMƏKLİ (ID - 25776)

sif. və zərf Paltarının qolları qaldırılmış. Qoluçirməkli işləmək. Qoluçirməkli uzunboy xəmirgir işarə ilə taxtın üstünü göstərdi. Mir Cəlal.

QOLUGÜCLÜ (ID - 25777)

bax qolçomaq 2-ci mənada. Ayna Mirzə Polad müəllimin gizli işlərə qoşulduğunu, qolugüclülər qabağına çıxıb, fəqir-füqəra tərəfdə dayandığı günlərdən narahat olmağa başlamış(dı). S.Rəhimov.

QOLUGÜCLÜLÜK (ID - 25778)

is. bax qolçomaqlıq 2-ci mənada. Hər yerdə, hər mühitdə haqsızlığın, qolugüclülüyün, zorbalığın əleyhinə çıxışlar olurdu. S.Hüseyn.

QOLUKƏSİK (ID - 25779)

sif. Bir qolu kəsilmiş, bir qolu olmayan. Qolukəsik adam.

QOLUQ (ID - 25780)

bax qovluq. Sübhanverdizadə hər bir qoluğu əlində sanballayıb çəkdi və dodaqaltı mırıldandı: - Ünsür.. sənin canın buradadır!.. S.Rəhimov.

QOLUQÜVVƏTLİ (ID - 25781)

sif. Güclü, qüvvətli, sağlam. Bu az zamanda neçə-neçə gözəl oğlanlar, qoluqüvvətli, ürək-təpərli öz müsəlman qardaşlarının əlində badi-fənaya gedib... N.Vəzirov.

QOLUZORBA (ID - 25782)

QOLUZORBALIQ (ID - 25783)

bax qolçomaqlıq 2ci mənada.

QOLUZORLU (ID - 25784)

sif. və is. 1. Bax qoluzorba.
2. Güclü. Yekəpərlər, qoluzorlular özlərini verirlər qabağa, zəifləri, xüsusən qadınları və uşaqları sıxışdırırlar dala. “Kirpi” .

QOM (ID - 25785)

QOMARLAMA (ID - 25786)

“Qomarlamaq” dan f.is.

QOMARLAMAQ (ID - 25787)

f. məh. Dövrələmək, dövrəyə almaq, mühasirəyə almaq. İtlər paltarı su çəkib ağardılmış Safonu qomarladılar. S.Rəhimov. Onların hər ikisi tüfəngini doldurub, dışarı çıxana qədər yasavullar evi qomarladılar. M.Hüseyn.

QOMARLANMA (ID - 25788)

“Qomarlanmaq” dan f.is.

QOMARLANMAQ (ID - 25789)

məch. məh. Dövrələnmək, dövrəyə alınmaq, mühasirəyə alınmaq.

QOMİNDAN (ID - 25790)

Çində 1949-cu ildə qalib gəlmiş xalq inqilabı tərəfindən devrilmiş iri burjuaziya və mülkədarların partiyası.

QOMİNDANÇI (ID - 25791)

is. Qomindan partiyasının üzvü, tərəfdarı.

QOMLAMA (ID - 25792)

“Qomlamaq” dan f.is.

QOMLAMAQ (ID - 25793)

f. Dəstə ilə bağlamaq, toplamaq, yığıb bir yerdə bağlamaq.

QONAQ (ID - 25794)

is. 1. Görüşmək üçün və ya başqa bir məqsədlə birinin evinə gələn adam. ..Naçalnik yanına gələn qonaqlar ilə düşmüşdülər Hacı Namazalının evində. C.Məmmədquluzadə. Qonaqlar üçün papirosla maxorka da gətirilmişdi....

QONAQCIL (ID - 25795)

bax qonaqpərəst. [Qulam dayı:] Məşədibəy qonaqcıl oğlandır. Hökumət adamıdır. M.Hüseyn.

QONAQCILLIQ (ID - 25796)

bax qonaqpərəstlik. Qoyar dost yolunda olan-olmazın; Bəllidir elimin qonaqcıllığı. M.Rahim.

QONAQÇI (ID - 25797)

QONAQ-QARA (ID - 25798)

is. dan. Qonaq(lar). Onun həmişə qonaq-qarası olur.

QONAQ-QARALI (ID - 25799)

sif. dan. Həmişə qonaqları olan. Qonaq-qaralı ev.

Bu səhifə 167 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif