1
İzahlı lüğət - Q hərfi ilə başlayanlar - H. 58
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

QOHUMLAŞMA (ID - 25700)

"Qohumlaşmaq” dan f.is.

QOHUMLAŞMAQ (ID - 25701)

f. 1. Əslində qohum olmayıb, sonradan bir-birinə qız verib almaqla qohum olmaq. [Məhərrəm bəy:] Mən özümü çox xoşbəxt hesab edərdim ki, sənin ilə qohumlaşmaq mümkün olaydı. S.S.Axundov.
2. məc. Yaxınlaşmaq, dostlaşmaq.

QOHUMLU (ID - 25702)

sif. Qohumları olan. Yarı az sevirəm qohum-qardaşdan; Qohumlu bəxtəvər, gözüm yoldadır. Ə.Cavad.

QOHUMLUQ (ID - 25703)

is. 1. Ən yaxın əcdad ümumiliyi əsasında insanlar arasında əmələ gələn münasibət; əqrəbalıq. Yaxın qohumluq. Uzaq qohumluq. - Üç-dörd gün bundan qabaq qəssab Cəmil gəldi bizə. Bununla bizim bir yüngülvari qohumluğumuz da varmış....

QOHUMPƏRƏST (ID - 25704)

[qohum və fars. ...pərəst] bax qohumbaz.

QOHUMPƏRƏSTLİK (ID - 25705)

bax qohumbazlıq.

QOXARCA (ID - 25706)

is. zool. Qiymətli dərisi (xəzi) olan bir heyvan.

QOXMAQ (ID - 25707)

bax qoxumaq. Alnını aydınlıq öpərək oxşar; Gül-çiçək qoxar gül yanağın sənin! A.Şaiq. Çiçəklər, otlar, güllər bahar günəşinin ilıq şüası altında ruhlanıb, təravətlənib gözəl qoxurdular. Çəmənzəminli.

QOXU (ID - 25708)

is. Maddələrin buruna təsir etmə xassəsi, burunla hiss olunan şey; iy. Tənbəki qoxusu. Çiçəklərin gözəl qoxusu. Pis qoxu. Tünd qoxu. Kəskin qoxu. - Səba saçın qoxusundan müəttər olmuşdur. Nəsimi. Meşədən həmişəki ürəkaçan,...

QOXULAMA (ID - 25709)

“Qoxulamaq” dan f.is.

QOXULAMAQ (ID - 25710)

f. 1. Burunla nəfəs çəkərək, bir şeyin iyini almaq, iyini duymağa çalışmaq. Gülü qoxulamaq.
2. məc. Yoxlamaq, öyrənməyə, tanımağa, bilməyə çalışmaq. Qorodovoylar, jandarmalar yenə də öz duracaqlarında gəzişir və gəlib-gedənləri...

QOXULANDIRMAQ (ID - 25711)

b a x qoxutmaq.

QOXULANMA (ID - 25712)

“Qoxulanmaq” dan f.is.

QOXULANMAQ (ID - 25713)

f. İylənmək, iy vermək.

QOXULU (ID - 25714)

sif. Müəyyən iyi olan. Bənövşə qoxulu yardan ayrılan; Gündə yasa batar, günü zar olar. M.P.Vaqif.

QOXUMA (ID - 25715)

“Qoxumaq” dan f.is.

QOXUMAQ (ID - 25716)

f. 1. Müəyyən iy vermək. Bu yerlərdə müşkü ənbər qoxuyur; Nazlı dilbər gəzən yerdir bu yerlər. Aşıq Kərəm. Səhərlər Muğan çöllərinin nəfəsi ətir qoxuyur. M.İbrahimov. Pis iy vermək, üfunətlənmək, iylənmək, çürümək....

QOXUMUŞ (ID - 25717)

sif. İylənmiş, üfunətli. Qoxumuş pendir. Qoxumuş meyvə. - Yolun üstündə qoxumuş bir köpək cəmdəyi düşmüşdü. M.S.Ordubadi.

QOXUSUZ (ID - 25718)

sif. Heç bir qoxusu olmayan, heç bir iy verməyən. Qoxusuz çiçək. Dadsız və qoxusuz meyvə. Qoxusuz dərman.

QOXUTMA (ID - 25719)

“Qoxutmaq” dan f.is.

QOXUTMAQ (ID - 25720)

1. t-li. Bir şeyi çox saxlayıb iyləndirmək, köhnəltmək, çürütmək.
t-siz. Qoxu vermək, iy yaymaq, üfunətlənmək.

QOL1 (ID - 25721)

is. 1. İnsan bədəninin, çiynin başından barmaqların ucuna qədər olan iki üzvündən hər biri. Sağ, sol qol. Qolunu qaldırmaq. - Izzət Əhmədin qolundan yapışıb gətirib oturtdu palaz üstə ki, oğlan rahatlansın. C.Məmmədquluzadə....

QOL2 (ID - 25722)

[ing.] idm. 1. köhn. Futbol, xokkey, su polosu və s. oyunlarda oyunçuların topu vurub keçirdikləri qapı, yaxud ayrılmış yer. Birdən oğlan qışqırır: “Dinamo” qol vuracaq! M.Rahim.
2. Bir komandanın, topu rəqibinin qapısından...

QOLAC (ID - 25723)

is. Qolları hər iki tərəfə açdıqda bir əlin barmaqları ucundan o biri əlin barmaqları ucuna qədər olan məsafə, ara (xalq arasında saylarla birlikdə uzunluq ölçüsü kimi işlənir). İpin uzunluğu beş qolacdır. Siyah zülfü dal...

QOLAC-QOLAC (ID - 25724)

sif. Uzun-uzun. Qolacqolac saçlar.

QOLACLAMA (ID - 25725)

“Qolaclamaq” dan f.is.

QOLACLAMAQ (ID - 25726)

f. dan. 1. Qolacla ölçmək.
2. Qollarını qabağa uzatmaq. Alo kişi adamlara tərəfi qollarını qolaclayıb [dedi:]
A balam, niyə məəttəlsiniz! S.Rəhimov.

QOLACLANMA (ID - 25727)

“Qolaclanmaq” dan f.is.

QOLACLANMAQ (ID - 25728)

məch. dan. Qolacla ölçülmək.

QOLAY (ID - 25729)

sif. 1. Asan, zəhmətsiz, yüngül. Mənim sənətim bildiyin qədər də qolay deyildir. A.Şaiq. Boz şinel isə soyuq keçməyən bir qalaydı; Bu geyimlə dağlarda gəzmək ona qolaydı. S.Rüstəm. Sən bu canlara sataşmağı sanırsanmış qolay;...

QOLAYCA (ID - 25730)

sif. 1. Çox asan, zəhmətsiz, çox yüngül. Qolayca iş. Bu işi qolayca (z.) görmək olar.
2. Uyğun, münasib, rahat. Qolayca bir yer tapıb oturdum.

QOLAYLANMA (ID - 25731)

“Qolaylanmaq” dan f.is.

QOLAYLANMAQ (ID - 25732)

f. Birini vurmaq və ya bir şey atmaq üçün qolunu qaldırıb dala gərmək. Buğac .. ceyranı hərləyib xanın lap yaxınında əlini kəməndə atıb qolaylandı. M.Rzaquluzadə.

QOLAYLAŞDIRILMA (ID - 25733)

“Qolaylaşdırılmaq” dan f.is.

QOLAYLAŞDIRILMAQ (ID - 25734)

məch. Asanlaşdırılmaq, yüngülləşdirilmək.

QOLAYLAŞMA (ID - 25735)

“Qolaylaşmaq” dan f.is.

QOLAYLAŞMAQ (ID - 25736)

f. Asanlaşmaq, yüngülləşmək. İş get-gedə qolaylaşır.

QOLAYLIQ (ID - 25737)

is. 1. Asanlıq, yüngüllük.
Uyğunluq, münasiblik.

QOLAZLAMA (ID - 25738)

“Qolazlamaq” dan f.is.

QOLAZLAMAQ (ID - 25739)

f. Bir şeyi, qolunun gücü çatdığı qədər uzağa tullamaq, atmaq, tolazlamaq. Nainsafi.. elə həna göndərib ki, heç zada dəyməz, lap çölə qolazlamalıdır. N.Vəzirov.

QOLBAĞI (ID - 25740)

bax qolbaq. Qızılgül əndamlı, lalə yanaqlı; Qolbağılar cumur qollara doğru. Aşıq Vəli.

QOLBAQ (ID - 25741)

is. Qadınların biləklərinə taxdıqları qızıl, gümüş və s.-dən düzəldilmiş halqa bəzək; bilərzik, bazubənd. Qızıl qolbaq. Gümüş qolbaq. - Oynadar, şaqqıldadar qızlar qızıl qolbaqların. M.Möcüz. Dövlətli qadın .. qollarına...

QOLBAQLI (ID - 25742)

sif. Biləyində qolbaq olan, qoluna qolbaq keçirmiş. Qolbaqlı qız.

QOLBƏND (ID - 25743)

is. Qolbaq. // Bazubənd. Qolbənd eləmək - cidarlamaq. Atı qolbənd eləyən Sarı İmaməli xaldar tulanın xaltasından bərk-bərk yapışmışdı. S.Rəhimov.

QOL-BOYUN (ID - 25744)

zərfi Qucaqlaşaraq, qollarını bir-birinin boynuna salaraq. □ Qolboyun olmaq - qucaqlaşmaq. Dur, qolboyun olaq fürsət var ikən; Nə qəmə, qüssəyə batmaq çağıdır? Q.Zakir.

QOL-BUDAQ (ID - 25745)

top. 1. Ağacın böyük və kiçik şaxələri. Hündür, dümdüz şam ağaclarının qol-budaqları üşüyürmüş kimi qar ləpələri altında titrəşirdi. M.İbrahimov. Qol-budaq atmaq - 1) şaxələnmək, ətrafa yayılmaq, genişlənmək. Hələ...

QOL-BUDAQLI (ID - 25746)

sif. Böyük şaxələri, budaqları olan. İçimdə bir qəzəb baş qaldırır; qol-budaqlı ağacların bu mütiliyinə; qüvvət qarşısında bu acizliyin. R.Rza.

QOLÇAQ (ID - 25747)

is. 1. İş zamanı qola taxılan, qalın parçadan, dəridən və sairədən hazırlanan xüsusi qol geyimi və ya sarğı. Dəmirçi qolçağı. Çörəkçi qolçağı.
2. Qədim zamanlarda müharibələrdə qola taxılan dəmir və ya poladdan xüsusi...

QOLÇOMAQ (ID - 25748)

is. 1. Yoxsulları, muzdurları istismar edən dövlətli kəndli. ..Molla Rəcəb bir dəstə kənd qolçomaqları ilə və bəyləri ilə bir yerdə həbsə alınıb, dama salındı. B.Talıblı.
2. köhn. Yoxsulları, fağırları əzən, incidən,...

QOLÇOMAQLIQ (ID - 25749)

is. 1. top. Qolçomaqlar. Qolçomaqlığın bir sinif kimi ləğv edilməsi. Ellikcə kollektivləşmə qolçomaqlığın ləğv edilməsi demək idi.
2. Qolugüclülük, zorbazorluq; zülm, haqsızlıq.

Bu səhifə 164 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif