Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

QƏMLƏNMƏ (ID - 24650)

“Qəmlənmək” dən f.is.

QƏMLƏNMƏK (ID - 24651)

f. Kədərlənmək, məyus olmaq, qəmə batmaq.

QƏMLİ (ID - 24652)

sif. bax qəmgin. Qəmli adam. Qəmli baxışlar. Qəmli nəğmə. - Çoxçoxdandır qəmli könlüm şad olmaz; Məgər əsməz dost kuyində yellər heç. M.V.Vidadi. Birdən-birə göründü gözə bir xərabəzar; Görsən nə qəmli mənzərələr...

QƏMLİLİK (ID - 24653)

is. Qəmli adamın halı.

QƏMNAK (ID - 24654)

[ər. qəm və fars. ...nak] klas. bax qəmgin. Bir nalə qılan var dili-qəmnakdən özgə? S.Ə.Şirvani. □ Qəmnak etmək - qəmləndirmək, kədərləndirmək. Tərki-mey əmrilə qəmnak etmə, ey vaiz, bizi. S.Ə.Şirvani. Qəmnak olmaq - qəmlənmək,...

QƏMSİZ (ID - 24655)

sif. və zərf Heç bir qəmi, dərdi, kədəri, qayğısı olmayan. Qəmsiz adam. - O qəmsiz, qüssəsiz, o xoşbəxt üzü; Mənim ilhamıma yaxındır, düzü... S.Vurğun. Axirəti olanların dünyası qəmsiz olmayıb; Seldi, gələr, axar, keçər,...

QƏMSİZLİK (ID - 24656)

is. Qəm, kədər, dərd, qayğı olmadığı hal.

QƏMZƏ (ID - 24657)

is. [ər.] Naz, şivə, süzgün baxış, şivəli baxış. Əqlü huşum mənim, fikrü xəyalım; Şux gözdə, qəmzədə bəstədir, ay qız! M.P.Vaqif. Gələndə mürğdilim ğəm gölündə pərvazə; Xədəngi-qəmzə ilə həm şikar edən sən...

QƏMZƏDƏ (ID - 24658)

sif. [ər. qəm və fars. ...zədə] klas. Qəmli, kədərli; bədbəxt, vazıq. Ziyadə qəmzədəyəm hicr ilə, xoş ol günlər; Ki, mən bu qəmzədəlikdən ziyadə xürrəm idim. Füzuli. Bəzm əhli dikibdir sənə yeksər gözün, amma; Gözlə...

QƏMZƏDƏLİK (ID - 24659)

is. Qəmlilik, kədərlilik; bədbəxtlik.

QƏMZƏKAR (ID - 24660)

[ər. qəmzə və fars. kar] bax qəmzəli.

QƏMZƏLİ (ID - 24661)

sif. Naz verən, nazlı, şivəli. Bir afətə, bir nigarə uydum; Bir qəmzəli işvəkarə uydum. H.Cavid. Ziba nimtənəli, tikmə köynəkli; Gözləri qəmzəli, qallı sənəm, gəl! Xəstə Qasım. Hər yanaqda qızılgülün rəngi var; Hansı...

QƏNAƏT (ID - 24662)

is. [ər.] 1. Bir şeyi ehtiyatla, sərfəli və səmərəli işlətmə, artıq işlətməmə, israf etməmə. Qənaət etmək. Qənaət üsulu. Materiala, yanacağa və elektrik enerjisinə qənaət edin! Sahələrin düzgün hamarlanması .. suvarma...

QƏNAƏTBƏXŞ (ID - 24663)

sif. [ər. qənaət və fars. ...bəxş] Qənaətləndirici, kifayətləndirici, qaneedici. Qənaətbəxş iş. Qənaətbəxş cavab.
[Fəxrəddin:] Məktub olduqca qənaətbəxş bir məktubdur. M.S.Ordubadi. // Zərf mənasında. Yerli komitənin...

QƏNAƏTCİL (ID - 24664)

sif. 1. Hər şeyə qənaət edən, azla kifayətlənən. Qənaətcil adam. - Müdrik adamlar deyiblər: “Abadlıq istəyirsinizsə, çalışqan olun, dövlət istəyirsinizsə, qənaətcil olun, çox dost istəyirsinizsə təvazökar olun” . “Qabusnamə”...

QƏNAƏTCİLLİK (ID - 24665)

is. Hər şeyə qənaət etmə, azla kifayətlənmə.

QƏNAƏTÇİ (ID - 24666)

sif. və is. Qənaət edən, israf etməyən, israfçılığa yol verməvən; azla kifayətlənən, hər şeyi qənaətlə işlədən.

QƏNAƏTÇİLİK (ID - 24667)

is. Qənaət etmə, israfçılığa yol verməmə, hər şeyi qənaətlə işlətmə; az bir şeylə kifayətlənmə.

QƏNAƏTKAR (ID - 24668)

sif. [ər. qənaət və fars. ...kar] Hər şeyi qənaətlə, sərfəli işlədən, Hər şeyə qənaət edən, qənaətlə dolanan; qənaətcil. Qənaətkar adam. - [Gülbala] öz sənətini sevən, son dərəcədə qənaətkar, ağırtəbiətli bir...

QƏNAƏTKARANƏ (ID - 24669)

zərf [ər. qənaət və fars. ...karanə] Qənaətkarcasına, qənaətkarlıqla, qənaətlə, azla kifayətlənərək.

QƏNAƏTKARLIQ (ID - 24670)

is. Qənaət etmə; bir şeyi qənaətlə, ehtiyatla, sərfəli işlətmə, qənaətlə dolanma; qənaətcillik. [Mehriban] .. uşaqlarını və evini sevə bilir. Qənaətkarlığı da bacarır. S.Hüseyn.

QƏNAƏTLƏNDİRİCİ (ID - 24671)

sif. Qaneedici, kifayətləndirici, inandırıcı. Qənaətləndirici cavab. Qənaətləndirici nəticə. Qənaətləndirici iş.

QƏNAƏTLƏNDİRİCİLİK (ID - 24672)

is. Qane edicilik, kifayətləndiricilik; inandırıcılıq. Cavabın qənaətləndiriciliyi.

QƏNAƏTLƏNDİRMƏ (ID - 24673)

“Qənaətləndirmək” dən f.is.

QƏNAƏTLƏNDİRMƏK (ID - 24674)

f. Kifayətləndirmək, qane etmək; inandırmaq, razı salmaq, təmin etmək. Onun cavabı məni qənaətləndirmədi. Göstərilən səbəblər heç kəsi qənaətləndirə bilməz. - Hacı Səməd xan məni çox diqqətlə dinləyirdi. Sözlər onu...

QƏNAƏTLƏNMƏ (ID - 24675)

“Qənaətlənmək” dən f.is.

QƏNAƏTLƏNMƏK (ID - 24676)

f. 1. Kifayətlənmək, qane olmaq; aza qane olmaq.
2. Az şeylə kifayətlənmək.

QƏNAƏTLİ (ID - 24677)

sif. 1. Qənaət verən, kifayət edən, qənaətləndirici.
2. Kifayətlənən; aza qane olan.

QƏNAƏTLİLİK (ID - 24678)

is. Qənaət etmə, kifayətlənmə; aza qane olma, az bir şeylə kifayətlənmə.

QƏNAƏTSİZ (ID - 24679)

sif. Qənaət etməyən, qənaət gözləməyən; israfcıl. Qənaətsiz adam. - Qənaətsiz qənaətdən; Təntənəli cəhalətdən yorulmadın? R.Rza.

QƏNAƏTSİZLİK (ID - 24680)

is. Qənaət etməmə, hər şeyi qənaətsiz, sərfəsiz işlətmə; israfçılıq.

QƏNARƏ (ID - 24681)

is. Kəsilmiş heyvanlarm cəmdəyini asmaq üçün iri qarmaq. Əti qənarədən asmaq. - Qurban götür kəs məni; Qənarədən as məni; Al könlümü, saz eylə; Sinən üstə bas məni. (Bayatı).

QƏNBƏR (ID - 24682)

is. məh. Çaydaşı, küçələrə döşənən daş. [Səttar:] Pirallahıdan bu yanda balaca bir ada var, bir dəfə atam ora qaşqaldaq ovuna getmişdi, məni də aparmışdı, kimsə orda qənbərdən bir daxma tikib, amma içində heç kim olmur.....

QƏNBƏRQULU (ID - 24683)

is. dan. Cəncəl, əngəl, xata. Bu işin qənbərqulusu var. - [Xaspolad:] İnsanın gərək zatında qənbərqulu olmasın. C.Cabbarlı.
□ (İçindən) qənbərqulu çıxmaq - xata çıxmaq, arzuedilməz bir iş çıxmaq. [Mehdi bəy:] Ağızdır,...

QƏNBƏRLİK (ID - 24684)

is. məh. Qənbər döşənmiş yer.

QƏND (ID - 24685)

is. [ər.] Şəkər çuğunduru və ya şəkər qamışından hasil edilən ağ kristal şəklində şirin qida maddəsi; şəkər. Parça qənd. Tikə qənd (doğranmış halda olan qənd). Kəllə qənd (kəllə şəklində istehsal olunan qənd). //...

QƏNDAB (ID - 24686)

is. [ər. qənd və fars. ab] Şərbət. Çavuş qəndabı içib corabı aldı və qoydu atının tərkindəki xurcuna. C.Məmmədquluzadə. Təkyələrdə çay və qəndab sel kimi axırdı. Ə.Haqverdiyev. // məc. Çox şirin şey haqqında. Ey dəhani...

QƏNDABİ (ID - 24687)

sif. [ər. qənd və fars. abi] Şərbətli, şirin, şirni qatılmış. [Ağa Mərdan:] Ağa Kərim, bizim nökərlərdən birisini göndər, bazardan çilovpəzdən 4 nəfər üçün .. qəndabi çilov gətirsin. M.F.Axundzadə.

QƏNDDAN (ID - 24688)

[ər. qənd və fars. ...dan] bax qəndqabı. ..Dördkünc ağ qənddanlar bahalı konfet və şirni ilə doldurulmuşdu. Ə.Vəliyev.

QƏNDDİŞLƏYƏN (ID - 24689)

bax qənddoğrayan.

QƏNDDOĞRAYAN (ID - 24690)

is. Qənd doğramaq üçün kəlbətin.

QƏNDİL (ID - 24691)

is. [ər.] Asma lampa. Körpünün daş qapıları və yüz arşın ucalığındakı tağlar minlərcə qəndillərin əlvan şəfəqləri altında parlayırdı. M.S.Ordubadi. Oğlan cəld onu [qadını] qaldırıb əmr etdi ki, tavandan asılmış beşçıraqlı...

QƏNDİLLİ (ID - 24692)

sif. Qəndilləri olan, qəndillər asılmış, qəndillərlə bəzədilmiş və işıqlandırılmış.

QƏNDQABI (ID - 24693)

is. Qənd qoymaq üçün qab; qənddan. Şəbanın evini alt-üst etdilər. Həqiqət.. iki dəst gümüş çəngəl-bıçaq, neçə gümüş qəndqabı və sair şeylər tapıldı. Ə.Haqverdiyev.

QƏNDQIRAN (ID - 24694)

bax qənddoğrayan.

QƏNDSINDIRAN (ID - 24695)

bax qənddoğrayan.

QƏNƏPƏ (ID - 24696)

[əsli fr.] köhn. Taxt, divan. İskəndər görüşüb, yumşaq qənəpənin üstündə oturdu. Çəmənzəminli.

QƏNİ (ID - 24697)

sif. [ər.] köhn. Varlı, dövlətli, zəngin. Vəslindən oldum çün qəni, bən mülkü malı neylərəm. Nəsimi. Aç kiseyi-səxavətüvün bəndin, ey qəni! M.Möcüz. Məclis vaqe olur qəni və Avropa qaydası ilə bəzənmiş Saranın otağında....

QƏNİM (ID - 24698)

is. [ər.] Düşmən. Hay-hay deyib qənim üstə varanda; Kəllə gərək bu meydanda qalanı. “Koroğlu” . Bax, bizim qənimimiz indiyədək bizi əsarətdə saxlayan həmin çarşab olubdur. C.Məmmədquluzadə. // Birinin öhdəsindən gələn,...

QƏNİMƏT (ID - 24699)

is. [ər.] 1. Müharibədə düşməndən alınan hər cür şey. Atlı bölüklər meydandan çapıb keçərkən dünənki döyüşdə düşməndən qənimət aldıqları qara bayraqları ağ daşdan tikilmiş 7 zəfər sütunu önündəyerə atırdılar......

Bu səhifə 120 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla