Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

QAYSAQLANMIŞ (ID - 24150)

bax qasnaqlanmış. Payız günəşindəparıldayan kotanlar qaysaqlanmış əkin yerinə bataraq, torpağı lay-lay şumlayaraq uzaqlaşdı. M.Hüseyn.

QAYSAQLI (ID - 24151)

bax qasnaqlı. Bostan təzə, bağ təzə; Maral təzə, dağ təzə; Qaysaqlı yaram üstə; Yar çəkibdi dağ təzə. (Bayatı).

QAYSAVA (ID - 24152)

is. Qaysı qurusundan hazırlanan yemək; plovun xuruşlarından biri. İtin əbləhi qaysavadan pay umar. (Ata. sözü). Göyçənin qonağa çoxdu hörməti; Qaysava, qayğanaq verir ləzzəti; Plov, dolma, kabab, əmliyin əti; Insaf elə, tək motaldan...

QAYSAVALIQ (ID - 24153)

sif. Qaysava bişirmək üçün yararlı.

QAYSI (ID - 24154)

is. Cənubda bitən həmin adlı ağacın sarı, ətli, çəyirdəkli şirin meyvəsi. Qaysı ağacı. Qaysı mürəbbəsi. Qaysı bağı. - Allahyar beş-on girvənkə düyü, kişmiş, qaysı aldı. Iki kəllə qənd götürdü. İ.Şıxlı.

QAYTAĞI (ID - 24155)

is. mus. Çox iti surətdə ifa edilən Azərbaycan xalq rəqsi və bu rəqsin havası. Kəndir üstə oynanan rəqslər qaytağı, təkçalma və sairədir. H.Sarabski. ..Orkestr “Qaytağı” çaldıqda biz bu qaytağının havasını (melodiyasını)...

QAYTAQ (ID - 24156)

is. Bağ, bənd.
□ Ağzının qaytağı yoxdur - danışığını bilməyən, ağzına gələni danışan adam haqqında.

QAYTAN (ID - 24157)

is. Yumşaq iplikdən, ipəkdən və s.-dən hörülmüş bağ, ip. Yumru qaytan. Tufli qaytanı. - Ağcaxanım yaradan bir o qədər şikayət etmirdi. Yaradan yuxarı qaytan ilə möhkəm bağlanmış yerdən şikayət edirdi. S.S.Axundov. Incə və...

QAYTANLAMA (ID - 24158)

“Qaytanlamaq” dan f.is.

QAYTANLAMAQ (ID - 24159)

f. 1. Qaytan keçirmək, qaytanla bərkitmək (bağlamaq). Ayaqqabıları qaytanlamaq. Paltarın kənarlarına, ətəyinə və ya tikiş yerlərinə qaytan qoymaq, qaytan ilə çevirmək. Keçmişdə qadınlar paltarlarını qaytanlardılar.

QAYTANLANMA (ID - 24160)

“Qaytanlanmaq” dan f.is.

QAYTANLANMAQ (ID - 24161)

məch. Qaytan keçirilmək, qaytanla bərkidilmək (bağlanmaq).

QAYTANLANMIŞ (ID - 24162)

f.sif. Qaytan keçirilmiş, qaytanla bərkidilmiş, bağlanmış. Qaytanlanmış ayaqqabı. Qaytanlanmış dəftər.

QAYTANLI (ID - 24163)

sif. Qaytanı olan, qaytanla bağlanan, qaytanla bağlanmış. Altun qaytanlı saatların əqrəbləri çox təxirlə sürünürdü. M.S.Ordubadi. Şamxal ayağa durub kəmərini daraltdı. Boğazı qaytanlı köynəyinin qırışlarını arxaya tərəf...

QAYTARICI (ID - 24164)

is. xüs. İşıq, ya istilik şüalarını, elektromaqnit dalğalarını və s.-ni qaytarmaq (əks etdirmək) üçün qurğu, cihaz.

QAYTARILMA (ID - 24165)

“Qaytarılmaq” dan f.is.

QAYTARILMAQ (ID - 24166)

“Qaytarmaq” dan məch. Borc hələ də qaytarılmamışdır. - ..Bu güzəştlərin müqabilində Əmirəlmöminin Qızıl Arslanla bağlanmış əhdnamənin geri qaytarılmasını tələb edir. M.S.Ordubadi.

QAYTARILMAZ (ID - 24167)

sif. 1. Qaytarılmayan, qaytarıla bilməyən. Qaytarılmaz itki. - Düşmənimiz arxalandı; Silahına, öz gücünə; Zora təslim olan torpaq; Qaytarılmaz söz gücünə. B.Vahabzadə.
2. Geri qaytarılmalı olmayan, həmişəlik verilən. Qaytarılmaz...

QAYTARIŞ (ID - 24168)

is. Qaytarma işi, qaytarma, qaytarılma.

QAYTARMA (ID - 24169)

is. 1. “Qaytarmaq” dan f.is.
bot. Çoxillik çəmən bitkisi. Oyun havalarından birinin adı.

QAYTARMAQ (ID - 24170)

f. 1. Alınmış, yaxud göndərilmiş bir şeyi geri vermək (göndərmək). Kitabı oxuyub mənə qaytar. Borcunu qaytarmaq.
Xahişlə və ya başqa bir yol ilə bir yerə qayıtmağa, yaxud geri dönməyə məcbur etmək; geri döndərmək. Yarı...

QAZ1 (ID - 24171)

is. zool. Ördəyə bənzər, lakin ondan böyük, uzunboğaz, əti yeyilən su quşu. Qaz əti. Qaz yumurtası. - Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini. (Ata. sözü). Əgər məşuqə mənzurundu, get bir şahbaz istə; Bu məşhur bir məsəldir,...

QAZ2 (ID - 24172)

[fr.] kim. 1. Ayrı-ayrı hissəcikləri bir-biri ilə çox zəif bağlı olan və sərbəst surətdə hərəkət edib hər tərəfi qaplamağa qabil olan fiziki cisim, maddə. Təbii qaz. Boğucu qaz. Mədənlərdən, neft quyularından çıxan qazların...

QAZ3 (ID - 24173)

is. [fr.] Yarımşəffaf ipək parça. // Bu parçadan tikilmiş və ya qayrılmış. Qaz örtü. Qaz şərf.

QAZAĞI1 (ID - 24174)

sif. Qazaq formasında. Qazağı paltar. Qazağı papaq.

QAZAĞI2 (ID - 24175)

is. mus. Azərbaycan ovun havalarından biri (Azərbaycanın Qazax şəhərinin adından).

QAZAX (ID - 24176)

is. Qazaxıstanın əsas əhalisini təşkil edən türkdilli xalq və bu xalqa mənsub adam.

QAZAXCA (ID - 24177)

sif. və zərf Qazax dilində. Qazaxca qəzet. Qazaxca danışmaq.

QAZAQ (ID - 24178)

is. 1. B a x kazak.
Çar Rusiyasında: ayrıca bir təbəqə təşkil edən atlı qoşunun süvarisi, nəfəri. Şuşa naçalnikinin qazaqları Nəbini axtarmağa başladılar. “Qaçaq Nəbi” . Şəban qapını açdı. Neçə nəfər polis əmələsi...

QAZAQBAŞI (ID - 24179)

is. tar. Qazaq zabiti, qazaq dəstəsinin başçısı.

QAZAQYANA (ID - 24180)

is. etnoqr. məh. Köhnə məişətdə: tov adətlərindən birinin adı. Gəlin aparan zaman o məhəllənin adamları faytonun qabağını kəsərdi. Onlar oğlan adamından xələt almayınca gəlini aparmağa qoymazdılar. Bu adətin adına qazaqyana...

QAZALAQ1 (ID - 24181)

is. məh. Keçmişdə Abşeronda: təkatlı, ikitəkərli araba növü. Abşeronda qazalaq adlanan bir araba dayanmışdı yolda və Əlimürsəl kişi ilə o qazalağa minmişdik.. Ə.Məmmədxanlı.

QAZALAQ2 (ID - 24182)

is. Quş növlərindən biri. Göy ot bitib, gül açıb, yaz gəlib, oxur qazalaq; Qışı çıxardıb uşaqlar, qaçırlar çay-çəmənə. Şəhrivar.

QAZALAQÇI (ID - 24183)

is. məh. köhn. 1. Qazalaq sürücüsü, yaxud qazalaq sahibi. Qazalaq qavıran usta.

QAZAMAT (ID - 24184)

is. [əsli ital.] Dustaqxana, həbsxana. Qazamat istidir, yata bilmirəm; Qıçımda qandalaq, qaça bilmirəm. “Qaçaq Nəbi” . Dağ aşıb, düzə gəlləm; Sürmə çək gözə, gəlləm; Yüz il qazamat çəksəm; Çıxcağın sizə gəlləm....

QAZAMATI (ID - 24185)

sif. köhn. Qazamata məxsus, məhbuslara məxsus. [Sonqulu] əynində uzun qazamatı şinel həbsxanadan çıxarkən, izdiham bunun məğrurluğuna .. təəccüb edirdi. H.Sarabski.

QAZAN (ID - 24186)

is. İçində xörək bişirmək, su qaynatmaq və s. üçün böyük girdə metal qab. Mis qazan. Aş qazanı. Qulplu qazan. Buxar qazanı. - Qazan olmayan yerdə güvəc də qazandır. (Ata. sözü). Ocaq daşının üstündə iri qazandan plov qoxusu...

QAZANAOXŞAR (ID - 24187)

bax qazanvari. Bu adamın çox gülünc görünüşü vardı. Başında qablama qazanaoxşar Buxara dərisindən qara papaq var idi. H.Sarabski.

QAZANC (ID - 24188)

is. 1. Qazanılan, əldə edilən şey; fayda, xeyir. Bundan heç bir qazanc yoxdur. Bunun qazancı nədir? - [Fatma xanım:] Mənim axır qazancım budurmu? N.Vəzirov. // Qənimət. Dünyadan xoş keçən bir gün aparaq; Qazancdır gəncliyin hər...

QAZANCLI (ID - 24189)

sif. Gəlirli, mədaxilli, faydalı, istifadəli, mənfəətli. Qazanclı iş. - Keykavusun din xadimlərinə münasibəti də qəribədir.
O, din xadimi olmağı ən faydalı, ən xeyirli və ən qazanclı sənət hesab edir. “Qabusnamə” .

QAZANCSIZ (ID - 24190)

sif. Qazancı, gəliri olmayan; gəlirsiz, faydasız.

QAZANÇA (ID - 24191)

kiç. Balaca qazan, yüngül qazan. Səlim .. yanaşı iki qara daş qoyub, qazançanı onların üstündə asmışdı. M.Hüseyn. Qazançalar danqıldadı, qaşıqlar cingildədi, hərə bir tərəfə səpələnib aşpazdan aldıqları xörəyi yeməyə...

QAZANÇI (ID - 24192)

is. 1. Mis və ya başqa metaldan qazan qayıran usta.
Buxar qazanlarını quran usta.
Buxar qazanlarını qızdıran və ona qulluq edən fəhlə.

QAZANÇILIQ (ID - 24193)

is. Qazançı sənəti, peşəsi.

QAZANDIRMA (ID - 24194)

“Qazandırmaq” dan f.is.

QAZANDIRMAQ (ID - 24195)

f. Qazanmasına, əldə etməsinə, çatmasına səbəb olmaq, vasitə olmaq, kömək etmək, nail etmək. Siz mənə ömrümdə [görə] bilməyəcəyim bir səadəti qazandırdınız. M.S.Ordubadi.

QAZANXANA (ID - 24196)

is. xüs. Buxar qazanlarının olduğu bina, yer. [Salamov:] Adə, .. qazanxanadan dünən çıxmışsan, qazamatdan bu gün qaçmışsan, sən də mənə kələk gəlirsən! C.Cabbarlı. [Qəhrəman:] Mən istəyirəm, bizim məktəbin taxtapuşundan...

QAZANILMA (ID - 24197)

“Qazanılmaq” dan f.is.

QAZANILMAQ (ID - 24198)

məch. Əldə edilmək. Bilik və məlumat çox əmək nəticəsində qazanılır. [Qətibə Hüsaməddinə:] Əziz dostum, həyatda sıçramaq qorxulu bir cəsarətdir. Mərtəbələr tədrici bir surətdə qazanılır. M.S.Ordubadi.

QAZANILMIŞ (ID - 24199)

f.sif. Əldə edilmiş. [Laçın bəy:] Tanıyıram, yaxşı tanıyıram.. Tamam ömürlərində bir gün-gecə halal zəhmət ilə qazanılmış tikə yeməyiblər.. N.Vəzirov. [Kürd Əhməd:] Mərdimazarçılıqla qazanılmış bir çörəyi yeyib...

Bu səhifə 127 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla