1
İzahlı lüğət - Q hərfi ilə başlayanlar - H. 20
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

QAROVULLAMA (ID - 23800)

“Qarovullamaq” dan f.is. [Qoca:] Belə tuşqul atıcı mən görməmişəm, qarovullamağı da çox uzaq çəkmədi, amma yenə düz vurdu. A.Divanbəvoğlu.

QAROVULLAMAQ (ID - 23801)

f. 1. Nişan almaq. Tüfəng ilə quşu qarovullamaq.
2. Pusquda dayanmaq, pusqulamaq, güdmək.

QAROVULLUQ (ID - 23802)

is. Keşikçilik, gözətçilik. Qarovulluq etmək. // Keşik; keşik çəkmə. Neft dəllallarına mədən qarovulluğunu Sabunçunun qoçuları çəkərdi. H.Sarabski.

QARÖLÇƏN (ID - 23803)

is. xüs. Yağmış qarın qalınlığını ölçmək üçün cihaz.

QARPACAQ(LAR) (ID - 23804)

is. Kəsici qabaq dişlər, qarpan (qırpan) ön dişlər.

QARPINMAQ (ID - 23805)

f. Dırnaqla bərk qaşınmaq.

QARPIŞDIRMA (ID - 23806)

“Qarpışdırmaq” dan f.is.

QARPIŞDIRMAQ (ID - 23807)

f. 1. Qarpışmağa təhrik etmək, qarpışmağa vadar etmək; vuruşdurmaq. Uşaqları qarpışdırmaq.
Bax qapışdırmaq 1-ci mənada. Yallı bitər-bitməz, artırmadan bir-iki ovuc pul atdılar. Həyətdəkilər bir-birini əzişdirərəkpulu...

QARPIŞMA (ID - 23808)

“Qarpışmaq” dan f.is.

QARPIŞMAQ (ID - 23809)

f. 1. Tutuşmaq, dalaşmaq, vuruşmaq. Uşaqlar qarpışırlar.
2. Bir-biri ilə küştü tutmaq, güləşmək, qurşaq yapışmaq. Pəhləvanlar qarpışırlar.

QARPIZ (ID - 23810)

QARPIZÇI (ID - 23811)

is. və sif. Qarpız satan. Yolumuz qarpızçı dükanlarının yanından idi. M.S.Ordubadi.

QARPIZI (ID - 23812)

sif. 1. Qarpız rəngində olan. Qarpızı çit. Qarpızı parça.
2. Qarpız şəkilli, qarpız kimi girdə; qarınlı. Qarpızı lampa şarı. Qarpızı samovar.

QARPIZLIQ (ID - 23813)

is. 1. Qarpız əkilən yer, qarpız bostanı. Bostanın yarısı qarpızlıqdır.
Atın qolu üstündəki əzələ.

QARPMAQ (ID - 23814)

bax qapmaq 1-ci mənada. Cəld başının altından bumajniki qarpıb açdı.. İ.Musabəyov. Dəsti-istibdad hər gün qarparaq arifləri; Tərd edir el, yurd içində qarparaq arifləri. Ə.Nəzmi.

QARSAQ (ID - 23815)

sif. Odla, alovla ütülmüş, üzdən yanmış. Çörək təndirdə qarsaq-qarsaq (z.) oldu.

QARSALAMA (ID - 23816)

“Qarsalamaq” dan f.is.

QARSALAMAQ (ID - 23817)

f. Odda ütmək, pörtmək, yaxud üzdən yandırmaq. Təndirin alovu qolumu qarsaladı. - Sağ tərəfimdən keçən isti yel əlimi qarsalayır. A.Şaiq. Gün günorta yerində üzümü qarsalayır. S.Rüstəm.

QARSALANMA (ID - 23818)

“Qarsalanmaq” dan f.is.

QARSALANMAQ (ID - 23819)

f. Üzdən yanmaq, ütülmək, pörtlənmək, ala-yarımçıq bişmək, üzdən qabarlanmaq. Alma bişməyib, qarsalanıbdır.

QARSALATMA (ID - 23820)

“Qarsalatmaq” dan f.is.

QARSALATMAQ (ID - 23821)

f. Qarsalanmasına imkan vermək, səbəb olmaq.

QARSIMAQ (ID - 23822)

bax qarsalanmaq.

QARSITMA (ID - 23823)

“Qarsıtmaq” dan f.is.

QARSITMAQ (ID - 23824)

f. Üzdən yandırmaq.

QARSMAQ (ID - 23825)

f. məh. bax qarsalamaq. Yerdən qalxan alov adamın üz-gözünü qarsır, ağızda dil quruyur, dodaq cadar-cadar olub partlayırdı. S.Rəhimov. Alov burula-burula ətrafı qarsır. Ə.Vəliyev.

QARŞI (ID - 23826)

1. is. Bir şeylə üzbəüz olan yer və ya şey, müqabil tərəf; qabaq. Evin qarşısı. Dağın qarşısı. Məktəbin qarşısı. - Baxınız, qarşımı tutmuş bir axın; Güclüdən güclü, dənizdən daşqın. M.Müşfiq. // Yerlik halında:...

QARŞIDA (ID - 23827)

zərf 1. Qabaqda, öndə, üzbəüz. Qarşıda durmaq. - Qarşımda qalınca bir kitab mütaliəsi ilə məşğul olan bir qadın oturmuşdu. S.Hüseyn.
2. İrəlidə, gələcəkdə. Qarşıda həll edilməli çoxlu məsələlər var.

QARŞIDAKI (ID - 23828)

sif. 1. Bir şeyin lap qabağındakı, önündəki; üzbəüzdəki; qabaq tərəfində olan, irəlidəki. Qarşıdakı bağda oturmaq. Qarşıdakı mağazadan çörək aldım. Yoldaşım qarşıdakı evdə yaşayır. - Qarşıdakı qonşunun kiçik pəncərəsindən...

QARŞIDAN (ID - 23829)

zərf Qabaqdan, öndən, qabaq tərəfdən, irəlidən. Meydana qarşıdan gəlmək. Gülləni qarşıdan atdılar. Qarşıdan qabağıma bir dovşan çıxdı. - Bir gözəl keçdi qarşıdan; Gözlərindən gülə-gülə.. Aşıq Ələsgər. Qaranlıqda...

QARŞILAMA (ID - 23830)

“Qarşılamaq” dan f.is.

QARŞILAMAQ (ID - 23831)

f. 1. Qabağına çıxmaq, qarşısına çıxmaq, görüşünə çıxmaq. Qonaqları qarşılamaq. - Xanım onu eyni təbəssümlə qarşıladı. M.S.Ordubadi. Ovdan gələnləri layiqi ilə qarşılamaq lazımdı. M.Rzaquluzadə.
Gələn bir şəxsə,...

QARŞILANMA (ID - 23832)

“Qarşılanmaq” dan f.is.

QARŞILANMAQ (ID - 23833)

“Qarşılamaq” dan məch. Qonaqlar axşam vağzalda qarşılandılar. Natiq gurultulu alqışlarla qarşılandı. - Özünü hörmətə layiq sanmadı; Böyük qəlb xidmətə əvəz istəməz; Hörmətlə, izzətlə qarşılanmadı; Ən böyük hörmətə...

QARŞILAŞDIRILMA (ID - 23834)

“Qarşılaşdırılmaq” dan f.is.

QARŞILAŞDIRILMAQ (ID - 23835)

məch. 1. Bir-biri ilə tutuşdurulmaq, müqayisə edilmək.
Üz-üzə gətirilmək, üzləşdirilmək.

QARŞILAŞDIRMA (ID - 23836)

"Qarşılaşdırmaq” dan f.is. Dilləri qarşılaşdırma üsulu.

QARŞILAŞDIRMAQ (ID - 23837)

f. 1. Bir-biri ilə tutuşdurmaq, müqayisə etmək. Rəqəmləri qarşılaşdırmaq. Faktları qarşılaşdırmaq.
2. Üz-üzə gətirmək, üzləşdirmək.

QARŞILAŞMA (ID - 23838)

"Qarşılaşmaq” dan f.is.

QARŞILAŞMAQ (ID - 23839)

QARŞILIQ (ID - 23840)

is. 1. Bir şeyin müqabili, əvəzi, cavabı (mükafat, ya cəza). Yaxşılığın qarşılığı. Birinin zəhmətinin qarşılığını vermək. Hər kəs öz işinin qarşılığını görər.
2. Başqa şeyi və ya sözü tamamilə əvəz edə...

QARŞILIQLI (ID - 23841)

sif. 1. Bir-birinə edilən, bir-birinə göstərilən, hər iki tərəfə aid olan. Qarşılıqlı yardım. Qarşılıqlı məhəbbət. Qarşılıqlı münasibət. Qarşılıqlı etimad. - [Ceyniz:] Qarşılıqlı arzu hər bir şeyin əsasıdır. Çəmənzəminli.
İrəli...

QARŞISIALINMAZ (ID - 23842)

sif. Qabağı alına bilməyən, önüalınmaz; labüd. Qarşısıalınmaz nəticələr. Qarşısıalınmaz hadisə.

QART1 (ID - 23843)

sif. 1. Qocalmış, qoca. Qart qoca. Qart qarı. Qart toyuq. - Ağır yaralanmış o qart canavar; Qəzəblə sıçrayır hey üstümüzə. S.Vurğun. Quzu olmaz bilirik qart canavar. M.Rahim. Məna ömrün boyunda isə; onda eşq olsun ala qarğaya;...

QART2 (ID - 23844)

is. dan. Kəsər alətləri itiləmək üçün daş; bülöv. Dəryazları qart ilə itiləmək. Qart daşı. Mən də qart daşlara verdiyim bu hiss; Bu incə mənadan necə əl çəkim? M.Müşfiq.

QART3, QART-QART (ID - 23845)

təql. Bərk, ya kövrək bir şeyi dişlərkən, yaxud qaşınarkən hasil olan səs. Xiyarı qart-qart dişləyib yedi. Qart-qart qaşınmaq.

QARTAL (ID - 23846)

is. 1. Dağlıq və ya çöllük yerlərdə yaşayan əyri dimdikli yırtıcı və qüvvətli iri quş; qaraquş. Dağ qartalı. - Qartal öz gücünü duyar yuvada; Uçub cövlan edər sonra havada. S.Vurğun. Qartal qanad çalarkən buludsuz göy üzündə;...

QARTALBURUN(LU) (ID - 23847)

bax qırğıburun(lu).
Xanın bütün diqqəti yuxarı başda əyləşmiş qartalburunlu, şahbaz baxışlı, çevik hərəkətli və boy-buxunlu Ömər xanda idi. Çəmənzəminli.

QARTALLI (ID - 23848)

sif. Qartallar olan, üzərində qartallar uçan, qartal yuvaları olan. Qartallı qayalar. - Al-yaşıl geyinmiş uca dağların; Qartallı qoynundan uzaqlaşmışam.. S.Vurğun. Sinəsi qartallı qayalıqları; Əks edir sonalı göl səhər-səhər....

QARTI (ID - 23849)

is. Yapıncı; keçədən çoban bürüncəyi. Dünya malından var: sicim çatısı; Patavası, çuxası, həm qartısı. A.Şaiq.

Bu səhifə 164 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif