Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

QURTARMAZLIQ (ID - 26500)

is. Bitməzlik; bitməyən, qurtarmayan şeyin xassəsi, halı.

QURT-QURT (ID - 26501)

təql. Darboğazlı qabdan maye tökülərkən, yaxud su və b. maye içərkən boğazdan çıxan səs.

QURTULDAMA (ID - 26502)

“Qurtuldamaq” dan f.is.

QURTULDAMAQ (ID - 26503)

f. Qurt-qurt etmək. Ağanın boğazı qurtuldadı. S.Rəhimov.

QURTULDATMA (ID - 26504)

“Qurtuldatmaq” dan f.is.

QURTULDATMAQ (ID - 26505)

f. Qurt-qurt içmək və ya tökmək. Qarı stəkanının son damlasını da qurtuldadıb [dedi:] - Allah ağzını şirin eləsin! S.Rəhimov. // Qurt-qurt yemək (duru xörəyi). Mən qana bilmirəm, mümkün olan işdirmi, düşbərəni qurtuldadım,...

QURTULMA (ID - 26506)

“Qurtulmaq” dan f.is.

QURTULMAQ (ID - 26507)

f. Xilas olmaq, azad olmaq, nicat tapmaq; canını xilas etmək. Can nə quşdur ki, qurtula deyəsən; Ənbərin zülfünün duzağından. Nəsimi. [Əvvəlinci ərizəçi:] ..Bu gün atımı çaya suvarmağa aparmışdım; birdən əlimdən qurtuldu,...

QURTULUŞ (ID - 26508)

is. Xilas, nicat, azadlıq; azad olma, xilas olma, nicat tapma. Qurtuluş bayramı. - Əlində tutduğun o böyük məşəl; Göstərir aləmə qurtuluş yolu. S.Vurğun. Qələbələrimiz bütün dünyada sülh və azadlıq cəbhəsinin ən möhkəm...

QURTUM (ID - 26509)

is. Adətən saylarla: bir qurtum - bir içim, bir udum. Bir qurtum su. [Gülcahan:] Üç gündür ki, nə onun, nə də mənim boğazımdan bir qurtum su da keçməyibdir. N.Vəzirov. Allahqulu piyaləni dodaqlarına yapışdırıb, bir qurtum aldı.....

QURTUMLAMA (ID - 26510)

“Qurtumlamaq” dan f.is.

QURTUMLAMAQ (ID - 26511)

f. Qurtum-qurtum, yaxud bir-birinin dalınca içmək.

QURU1 (ID - 26512)

sif. 1. Yaş olmayan, islanmamış. Quru paltar. Quru dəsmal. // Qurudulmuş. Quru meyvə. Quru balıq. - Mahmud.. quru ot-ələf yığılmış çardağın altına girdi. Ə.Əbülhəsən. // Qurumuş, ölgünləşmiş, həyat şirəsindən məhrum olmuş....

QURU2 (ID - 26513)

is. Torpaq, qitə, yer (dəniz, su müqabili). Quruya çıxmaq. Quruda yaşayanlar. Quruda və dənizdə. Quru qüvvələri. Avropanın sahəsi bütün qurunun ancaq on beşdə bir hissəsini təşkil edir. - ..Biz cəldsudan çıxdıqda ilan da üstümüzə...

QURUCA (ID - 26514)

sif. Çox quru, yaxud bir az quru. Qara kişi .. bir-iki addım da geri çəkildi, yerə baxmaqda davam edərək, quruca cavab verdi. Ə.Əbülhəsən.

QURUCU (ID - 26515)

1. is. Quran, tikən, bina edən, yaradan, təsis edən; müəssis.
2. sif. Yaradıcı. Uşağı mübariz və qurucu həyata hazırlamaq lazımdır. S.Rəhimov.

QURUCULUQ (ID - 26516)

is. 1. Qurma, tikmə, bina etmə, yaratma, təşkil etmə, təsis etmə işi; yaradıcılıq. Ölkə müharibəni qurtardıqdan sonra, dinc quruculuq yoluna keçməyə başladı. Atom enerjisi dinc quruculuq məqsədləri üçün istifadə olunmuşdur.
2....

QURU-ÇÜRÜK (ID - 26517)

is. Tullantı, yaramaz, lazımsız şeylər.

QURUDAN (ID - 26518)

is. Mürəkkəbi qurutmağa məxsus kağız, yaxud alət.

QURUDUCU (ID - 26519)

1. sif. Bir şeyi qurutmaq üçün işlənən. Quruducu cihazlar. Bitkilər quruducu şkaflarda qurudulur. - ..Xüsusi quruducu sex yaradılmışdır ki, burada yüksək keyfiyyətli zəfəran telləri qurudulur. İ.Axundzadə. // İs. mənasında. Dərman...

QURUDULMA (ID - 26520)

“Qurudulmaq” dan f.is. Yabanı dərman bitkilərinin toplanması və qurudulması.

QURUDULMAQ (ID - 26521)

məch. 1. Quru hala salınmaq; rütubəti, nəmliyi, suyu çəkilmək. Paltarlar yaxşı qurudulmamışdır. Meyvələrin bir qismi qurudulmuşdur.
2. məc. dan. Tamam içilmək, dibinədək içilmək. Bütün stəkanlar quruduldu.

QURUDULMUŞ (ID - 26522)

f.sif. Quru hala salınmış. Qurudulmuş meyvə.

QURULAMA (ID - 26523)

“Qurulamaq” dan f.is.

QURULAMAQ (ID - 26524)

f. Yaş və islaq bir şeyi dəsmal və s. ilə silib quru hala gətirmək, yaşlığını rəf etmək; qurutmaq. Bədənini qurulamaq. Başını qurulamaq. - Zöhrə suya çəkməkdə olduğu paltarı sərib qurtardı, əlini quruladı. Ə.Vəliyev.

QURULANMA (ID - 26525)

“Qurulanmaq” dan f.is.

QURULANMAQ (ID - 26526)

qayıd. İslanmış, yaxud tərli bədənini dəsmal və s. ilə silib quru etmək. Dəsmalla qurulanmaq. - ..Heç biri cürət edib .. [Qazanxana] yaxın obaların birində düşüb həm qızınıb qurulanmağı, həm də kömək üçün adam toplamağı...

QURULATMA (ID - 26527)

“Qurulatmaq” dan f.is.

QURULATMAQ (ID - 26528)

“Qurulamaq” dan icb. Uşağı çimdirdikdən sonra qurulatmalı.

QURULAYAN (ID - 26529)

is. 1. Bax qurudan.
2. Bədəni qurulamaq üçün böyük dəsmal və s.

QURULDAMA (ID - 26530)

is. 1. “Quruldamaq” dan f.is. Qurbağaların çıxardığı səs. Qurbağaların quruldamasından qulaqlarımız dəng oldu.

QURULDAMAQ (ID - 26531)

f. Qur-qur etmək. Qurbağalar gölməçələrdə quruldayır. - [Mehmanxanaçı] müfəttişə yemək də vermir və biçarənin aclıqdan qarnı quruldayır. F.Köçərli.

QURULDAŞMA (ID - 26532)

“Quruldaşmaq” dan f.is.

QURULDAŞMAQ (ID - 26533)

qarş. Hamısı birdən quruldamaq, səs-səsə verib quruldamaq. Qurbağalar göldə quruldaşır.

QURULDATMA (ID - 26534)

“Quruldatmaq” dan f.is.

QURULDATMAQ (ID - 26535)

“Quruldama” dan icb.

QURULMA (ID - 26536)

“Qurulmaq” dan f.is.

QURULMAQ (ID - 26537)

məch. 1. Yaradılmaq, təşkil edilmək, meydana gətirilmək. - [Almaz:] Bu gözəl çəmənləri, çiçəkləri, bu sərin suları, bu yeni qurulan aləmi qoyub ölmək olar? C.Cabbarlı. // Tikilmək, bina edilmək, inşa edilmək, təsis edilmək....

QURULTAY (ID - 26538)

is. Hər hansı bir təşkilat və ya ixtisas nümayəndələrinin ictimai-siyasi, yaxud elmi xarakter daşıyan geniş yığıncağı. Həmkarlar ittifiaqları qurultayı. Müəllimlər qurultayı. Sənaye işçilərinin qurultayı.

QURULTU (ID - 26539)

is. 1. Qarında, bağırsaqlarda əmələ gələn qur-qur səsi. Qurbağaların çıxardığı qur-qur səsi. Nəhrin sahillərindəki qurbağaların qurultusu yekrəng və həzin bir ahəng ilə bu xamuşluğu pozurdu. H.Nəzərli.

QURULU (ID - 26540)

sif. Qurulmuş, tərtib edilmiş, təşkil edilmiş, düzəldilmiş, hazır. Qurulu ev. Qurulu süfrə. - Amma rəhmətlik mənim dədəm bir qurulu ev, bir də bu mal-qaranın birinci damazlığını verdi. S.Rəhimov.

QURULUQ (ID - 26541)

is. 1. Quru, yaxud qurumuş şeyin halı. Paltarın quruluğu. Meyvənin quruluğu. Havanın quruluğu. - O, köksündə nə isə tənglik, bundan başqa boğazında da bir quruluq hiss edirdi. Ə.Əbülhəsən.
Arıqlıq, cansızlıq, ətsizlik, zəiflik.
məc....

QURULUŞ (ID - 26542)

is. 1. İctimai, dövlət sistem üsulu, idarə üsulu. Quldarlıq quruluşu. Feodalizm quruluşu. Kapitalizm quruluşu. Demokratik quruluş. Ictimai quruluş.
Üsul, sistem.
Bir şeyin qurulma üsulu, təşəkkül forması, düzəliş qaydası,...

QURULUŞÇU (ID - 26543)

is. Teatr tamaşasının və ya kino filminin tərtibatına, qoyuluşuna rəhbərlik edən adam, rejissor; tərtibatçı.

QURULUŞMAQ (ID - 26544)

f. məh. Bardaşını qurmaq. Ocaqqulu koxaya yer düzəltdi, koxa quruluşub oturdu. S.Rəhimov.

QURUM1 (ID - 26545)

is. Qurmaq işi, quruluş.

QURUM2 (ID - 26546)

is. 1. Sobaların, bacaların iç divarlarına yapışan, tüstüdən əmələ gələn qatranaoxşar kəsif maddə; his, duda, tüstü qarası. Buxarı qurum oldu; Yandıqca qurum oldu; Hamının bir dərdi var; Mənə çox zülüm oldu. (Bayatı). Iki...

QURUMA (ID - 26547)

“Qurumaq” dan f.is.

QURUMAQ (ID - 26548)

f. 1. Yaşlığı, islaqlığı, rütubəti, nəmliyi yox olmaq, quru hala düşmək. Sərilmiş paltarlar qurudu. Istidən dodaqlarım quruyur. - Qurban bildi ki, ləyəndəki kəc quruyub zay olub.. C.Məmmədquluzadə. [Səriyyə xala] bağırmaq və...

QURUMLAMA (ID - 26549)

“Qurumlamaq” dan f.is.

Bu səhifə 116 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla