Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

Q (ID - 22850)

Azərbaycan əlifbasının on yeddinci hərfi. bax qe.

QA (ID - 22851)

təql. Qarğanın çıxardığı səs. Böylə sözdən fərəhlənib qarğa; Ağzını açdı, ta ki etsin qa! M.Ə.Sabir.

QAAN (ID - 22852)

is. tar. Türk, monqol və tatar xanları üçün “hökmdarlar hökmdarı” mənasında işlədilən ünvan; xaqan.

QAB (ID - 22853)

is. 1. İçərisinə şey qoymaq və ya içərisində şey saxlamaq üçün məişət avadanlığı. Saat qabı. Şeyləri qoymaq üçün qab lazımdır. - Qəzəl qurtarmayır, çatmayır sona; Qoyub qələmini davat qabına.. B.Vahabzadə. // dan. Çuval,...

QABA (ID - 22854)

sif. 1. Kobud, sərt, cod. Qaba yun. Qaba parça. Qaba mahud. Qaba yem.
2. Qeyri-mədəni, ədəbsiz, nəzakətsiz, kobud; tərbiyəyə zidd. Qaba söz. Qaba zarafat. Qaba hərəkət. Qaba rəftar. Qaba (z.) danışmaq. - [Feldşer] çox uzunçu, lağlağı,...

QABAĞARDAN (ID - 22855)

is. dan. Qalayçı.

QABAQ1 (ID - 22856)

is. 1. bot. Qarpız, qovun və xiyar cinsindən, yerə yayılan iriyarpaqlı bir bitkinin uzunsov, ya girdə, sarımtıl və ya yaşıl meyvəsi; balqabaq, kudu. Qabaq tağı şamama verməz. (Ata. sözü).
məc. dan. Dadsız, tamsız qovun, qarpız...

QABAQ2 (ID - 22857)

1. zərf Əvvəl, irəli. Üç gün bundan qabaq gəlmişəm. - Bir ay bundan qabaq övrətim və uşaqlarımı da götürüb Ağdamdan Bakıya köçürmüşəm. C.Məmmədquluzadə. Məmməd şirin səhər yuxusuna xələl qatar, işə vaxtından da...

QABAQCA (ID - 22858)

zərfi Əvvəlcə, əvvəldən, irəlicə, irəlidən. Mən qabaqca söyləmişdim. Qabaqca hazırlaşmaq lazımdır. - Qabaqca Münəvvər xanım anası ilə görüşürdü: - Ana, salamat qal! Yenə tezliklə sənin ziyarətinə gələrəm. M.S.Ordubadi....

QABAQCADAN (ID - 22859)

zərf Qabaqdan, əvvəldən, irəlicədən. Qabaqcadan şərtldşmək. Qabaqcadan xəbər vermək. - Mən bir az tez gəldim ki, qabaqcadan sizi görüm. C.Cabbarlı. “Molla Nəsrəddin” in bu nömrəsindən Hacı Axund qabaqcadan xəbər tutmuşdu....

QABAQCIL (ID - 22860)

sif 1. Ən şüurlu, ən gözüaçıq, ən təşəbbüslü; işdə, mübarizədə hamıdan irəlidə gedən, ən fəal. Cəmiyyətin ən qabaqcıl adamları. - [“Dəbistan” ] ilk məktəbli jurnalının bağlanması qabaqcıl elm, maarifi xadimlərini,...

QABAQCILLIQ (ID - 22861)

is. Hər hansı bir işdə qabaqcıl olma, ön sırada olma; birincilik, təşəbbüsçülük. İşdə qabaqcıllıq. Dərsdə qabaqcıllıq. Qabaqcıllığı əldən verməmək. Qorxmazla Zaman şiləyənlərə baş çəkir, .. Həqiqətlə Səadətin...

QABAQDA (ID - 22862)

zərfi 1. İrəlidə, qabaq tərəfdə. Qabaqda oturmaq. □ Qabaqda gedən 1) irəlidə gedən; 2) məc. yol göstərən, başçılıq edən, rəhbərlik edən. Qabaqda getmək - 1) hamıdan irəlidə getmək; 2) məc. rəhbərlik etmək, yol göstərmək.
Gələcəkdə,...

QABAQDAKI (ID - 22863)

sif Qabaqda, irəlidə olan; qabaqda duran, ya oturan. Qabaqdakı evlər. Atları sürüb, qabaqdakı adama yetişdilər. “Aşıq Ələsgər” . // Yaxındakı, irəlidəki. Qabaqdakı kəndin adı nədir?

QABAQDAN (ID - 22864)

zərfi 1. Qabaq tərəfdən, ön tərəfdən; qarşı tərəfdən; qarşıdan. Evin qabaqdan görünüşü. - Mən gedirdim, dostum çıxdı qabaqdan; Acı sözün salmaz məni damaqdan. “Aşıq Qərib” .
2. Qabaqcadan, əvvəlcədən, əvvəldən,...

QABAQGÖRƏN (ID - 22865)

sif. Gələcəyi görən, bəsirətli, açıqfikirli; qabaqcıl, tərəqqipərvər. Xalqın bütün açıqfikirli, qabaqgörən igid və namuslu oğulları .. alçaq düşmənlərlə öz mübarizəsini daha artıq gücləndirirdi{lər). H.Sarabski.

QABAQGÖRƏNLİK (ID - 22866)

is. Qabağı görmə, gələcəyi görmə; açıqfikirlilik, bəsirət.

QABAQKI (ID - 22867)

sif Əvvəlki, əvvəldə olan, keçmişdə olan. Qabaqkı məsələ. - Gözəl sonra ikinci uşağı Atabəyə verdi, yenə qabaqkı sözünü təkrar etdi. M.S.Ordubadi.

QABAQ-QARŞI (ID - 22868)

zərfi Qabaq-qabağa, qarşı-qarşıya, üz-üzə. Sadıq xanla Məmməd bəyin gözlərinə yuxu getmirdi: qabaq-qarşı oturub sabahın dərdinə qalmışdılar. Çəmənzəminli. Güllü .. qoluçirməkli olduğu halda, oğlu ilə qabaq-qarşı durub...

QABAQ-QƏNŞƏR (ID - 22869)

is. Qabaq, göz qabağında olan, görünən yer. Qabaq-qənşər qayalıqda kəklik oxuyur; Var ol səni, xallı pəri, bu təbrik üçün. M.Araz.

QABAQLAMA (ID - 22870)

“Qabaqlamaq” dan f.is.

QABAQLAMAQ (ID - 22871)

f 1. Bir hadisənin baş verməsinə mane olmaq üçün qabaqcadan tədbir görmək, baş verməyə qoymamaq, qabağını almaq. Hadisələri qabaqlamaq. - Firidun sərtibi qabaqlamaq üçün addımlarını itiləşdirdi. M.İbrahimov. Qabağını kəsmək,...

QABAQLANMA (ID - 22872)

“Qabaqlanmaq” dan f.is.

QABAQLANMAQ (ID - 22873)

məch. Qarşılanmaq, önlənmək.

QABAQLAŞDIRMA (ID - 22874)

“Qabaqlaşdırmaq” dan f.is.

QABAQLAŞDIRMAQ (ID - 22875)

1. Tutuşdurmaq, müqayisə etmək.
2. Bir-biri ilə üzləşdirmək, üz-üzə gətirmək.

QABAQLAŞMA (ID - 22876)

"Qabaqlaşmaq” dan f.is.

QABAQLAŞMAQ (ID - 22877)

f. Qarşılaşmaq, qarşı-qarşıya gəlmək, üz-üzə gəlmək; üz-üzə durmaq. Tənbur ilə telli sazı; Qabaqlaşıb çalaq, barı! S.Vurğun. Ana-oğul dikdirdə qabaqlaşdılar. Şamxal anasını gözüyaşlı görüb, evdə bədbəxt bir hadisə...

QABAQLIQ1 (ID - 22878)

is. 1. Qadınların alınlarına vurduqları qızıl, gümüş və s.-dən bəzək.
2. Döşlük.

QABAQLIQ2 (ID - 22879)

is. Qabaq əkilmiş yer.

QABALAŞDIRILMA (ID - 22880)

“Qabalaşdırılmaq” dan f.is.

QABALAŞDIRILMAQ (ID - 22881)

məch. Kobudlaşdırılmaq, qaba şəklə salınmaq; zəriflikdən, incəlikdən məhrum edilmək.

QABALAŞDIRMA (ID - 22882)

"Qabalaşdırmaq” dan f.is.

QABALAŞDIRMAQ (ID - 22883)

f. Kobudlaşdırmaq, qaba şəklə salmaq; zəriflikdən, incəlikdən məhrum etmək.

QABALAŞMA (ID - 22884)

“Qabalaşmaq” dan f.is.

QABALAŞMAQ (ID - 22885)

f. Qaba olmaq; zərifliyini, incəliyini itirmək; kobudlaşmaq, codlaşmaq.

QABALIQ (ID - 22886)

is. 1. İncəlikdən, zəriflikdən məhrum olma; kobudluq, codluq. Mahudun qabalığı. Dərinin qabalığı. Tikişin qabalığı dərhal nəzərə çarpır.
2. Tərbiyəsizlik, ədəbsizlik, nəzakətsizlik; qaba hərəkət, qaba danışıq. Rəftarın...

QABAN (ID - 22887)

is. Vəhşi donuzun erkəyi. Qaban əti. Qaban ovu. Çöl donuzuna qaban da deyilir. - Kənddən bir dənə biyar araba gətirib, qabanın cəmdəyini içinə yıxıb, özüm də üstündə yola düşdüm. Ə.Haqverdiyev. // məc. Kobud, yekə cüssəli,...

QABAR (ID - 22888)

is. 1. Bədəndə dərinin altında əmələ gələn sulu qabarcıq; suluq. □ Qabar olmaq - bax qabarlamaq 1-ci mənada. [Mahmud:] Balta vurmaqdan qollarım düşdü, əllərim suluq-suluq qabar oldu. Ə.Haqverdiyev.
Çox sürtülməkdən, toxunmaqdan...

QABARBÖCƏYİ (ID - 22889)

is. zool. İnsan bədəninə toxunduqda və ya əzildikdə dəridə qabar əmələ gətirən bir böcək.

QABARCIQ (ID - 22890)

is. Kiçik qabar.

QABARCIQLANDIRMA (ID - 22891)

"Qabarcıqlandırmaq” dan f.is.

QABARCIQLANDIRMAQ (ID - 22892)

f. Qabarcıqlar əmələ gətirmək.

QABARCIQLANMA (ID - 22893)

"Qabarcıqlanmaq” dan f.is.

QABARCIQLANMAQ (ID - 22894)

f. 1. Bax qabarlamaq 1-ci mənada. Əllərimin dərisi qabarcıqlanmışdı, soyulmuşdu, xalam hər iki əlimi qatıqla suvayıb tənziflə bağlamışdı və qabağına salıb həkimə aparmaq istəmişdi, amma mən getməmişdim. Ə.Məmmədxanlı.
2....

QABARCIQLI (ID - 22895)

sif. Üzərində qabarcıqlar olan, qabarcıqla örtülü.

QABARDILMA (ID - 22896)

“Qabardılmaq” dan f.is.

QABARDILMAQ (ID - 22897)

məch. Qabarıq hala (şəklə) salınmaq, şişirdilmək.

QABARDİN (ID - 22898)

is. [fr.] 1. Əsasən palto və kostyum tikmək üçün əla yun parça növü.
2. Sif. mənasında. Həmin parçadan tikilmiş. Qabardin palto (kostyum).

QABARIQ (ID - 22899)

sif. 1. Qabarmış, şişmiş, səthi hamar olmayan. Qabarıq şüşə. Qabarıq naxış. // is. Şiş, çıxıntı, ur.
2. sif. və zərf məc. Nəzərə çarpacaq halda, çox aydın. Tehran qabarıq bir təzad içərisində öz adi həyatını yaşayırdı....

Bu səhifə 1452 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...

İzahlı video testlərə keç

.....