İzahlı lüğət

QUDALIQ (ID - 26200)

is. Quda olma; oğul evləndirmək və ya qız vermək nəticəsində əmələ gələn qohumluq əlaqəsi.

QUDOK (ID - 26201)

is. [rus.] Fit, uğultu, fit səsi. Təşkilat [çar] hökumət məmurlarını azdırmaq fikri ilə, o gün bir-birindən az fasiləli olaraq bütün mədənlərdə qudok çalmağı qərara almışdı. A.Şaiq. Qudokun səsindən canlanan sürət; Andırırdı...

QUDRON (ID - 26202)

[fr.] tex. Mazut qalıqlarından istehsal edilən, başlıca yol tikilişində və s.də işlədilən qara qatran maddəsi. Mazutdan sürtkü yağları alındıqdan sonra, qalıq olaraq qatran kimi kütlə - qudron alınır, bundan küçələrə döşənən...

QUDRONLAMA (ID - 26203)

xüs. “Qudronlamaq” dan f.is.

QUDRONLAMAQ (ID - 26204)

f. xüs. Qudronla örtmək, qudron döşəmək (salmaq). Yolları qudronlamaq.

QUDRONLANMA (ID - 26205)

“Qudronlanmaq” dan f.is.

QUDRONLANMAQ (ID - 26206)

məch. xüs. Qudronla örtülmək, qudron döşənmək (salınmaq).

QUDRONLANMIŞ (ID - 26207)

f.sif. xüs. Qudronla örtülmüş, qudron döşənmiş (salınmış). Qudronlanmış şose.

QUDRONLU (ID - 26208)

sif. Qudron qatışıqlı, tərkibində qudron olan.

QUDURĞAN (ID - 26209)

sif. Azğın, həddini azmış, qudurmuş; harın. ..Qudurğan dövlətli cavanları arvada latayıl söz qoşub oxuyur, onu biabır edirdilər. Ə.Əbülhəsən. // İs. mənasında. Söyüş yerində işlənir. [Xan:] Qudurğanın boynunu sındırarlar!...

QUDURĞANCASINA (ID - 26210)

zərfi Qudurğan adam kimi, azğıncasına, həyasızcasına.

QUDURĞANLAŞMAQ (ID - 26211)

f. Qudurğan olmaq, azğınlaşmaq, qudurmaq, həddini azmaq, cızığından çıxmaq; harınlaşmaq, həyasızlaşmaq.

QUDURĞANLIQ (ID - 26212)

is. Qudurma, həddini aşma, cızığından çıxma, azğınlıq; həddindən artıq lovğalıq, həyasızlıq; harınlıq; qudurğancasına hərəkət. [Cümşüd:] Bilirsən ki, bu başıbatmış dörd məlik mənim atamla da düşmənçilik ediblər.....

QUDURMA (ID - 26213)

“Qudurmaq” dan f.is.

QUDURMAQ (ID - 26214)

f. 1. Quduz olmaq, quduzluq xəstəliyinə tutulmaq.
məc. Son dərəcə hiddətlənmək; hirsindən, acığından özünü itirmək dərəcəsinə gəlmək. Şişman adam artıq büsbütün quduraraq əsəbi hallar keçirirdi. A.Şaiq.
məc. Coşmaq,...

QUDURMUŞ (ID - 26215)

1. f.sif. Quduzluq xəstəliyinə tutulmuş, quduz olmuş. Qudurmuş it.
[Molla bacı:] Paxıllıqdan qudurmuş itə dönüb yan-yörəni dalayırsan. Çəmənzəminli.
2. is. məc. Azğın, coşmuş, həddini azmış adam haqqında (bəzən söyüş...

QUDURMUŞCASINA (ID - 26216)

bax quduzcasına.

QUDURTMA (ID - 26217)

“Qudurtmaq” dan f.is.

QUDURTMAQ (ID - 26218)

f. Öz hərəkətləri ilə birinin qudurmasına, həddini azmasına, həyasızlaşmasına səbəb olmaq; harınlaşdırmaq, başa çıxartmaq. [Ziba xanım:] ..Axır işi oyerə yetiribsən ki, mənim qaravaşımı söyüb mənim üstümə göndərirsən....

QUDUZ (ID - 26219)

sif. 1. Quduzluq xəstəliyinə tutulmuş; qudurmuş. Quduz it. Quduz canavar. Quduz olmaq (quduzluq xəstəliyinə tutulmaq). - Ələmdar quduz it kimi mırıldanamırıldana aşağıya düşüb, faytonun yanında dayandı. S.Rəhimov.
2. məc. Azğın,...

QUDUZCASINA (ID - 26220)

zərf Azğıncasına, vəhşicəsinə, amansızcasına; quduz kimi. Quduzcasına üzərinə atılmaq.

QUDUZLAŞDIRMA (ID - 26221)

“Quduzlaşdırmaq” dan f.is.

QUDUZLAŞDIRMAQ (ID - 26222)

f. Daha da qızışdırmaq, daha da hiddətləndirmək, daha da qəzəbləndirmək.

QUDUZLAŞMA (ID - 26223)

“Quduzlaşmaq” dan f.is.

QUDUZLAŞMAQ (ID - 26224)

f. 1. Quduz olmaq, quduzluq xəstəliyinə tutulmaq.
2. məc. Daha da azğınlaşmaq, qudurmaq, şiddət göstərmək, quduz heyvana dönmək.

QUDUZLUQ (ID - 26225)

is. 1. Quduz heyvanın dişləməsi nəticəsində sinir sistemini iflicə uğradan ağır yoluxucu xəstəlik. Quduzluğa qarşı aşı. Quduzluğun yayılmasının qarşısını almaqdan ötrü quduz və avara itləri məhv edirlər. // Bu xəstəliyə...

QUDUZOTU (ID - 26226)

is. bot. Kolluqlarda, quru dağ yamaclarında bitən çoxillik ot bitki.

QUĞU (ID - 26227)

QUĞULDAMA (ID - 26228)

1. “Quğuldamaq” dan f.is.
2. is. Göyərçinin çıxardığı səs.

QUĞULDAMAQ (ID - 26229)

f. Göyərçin kimi səs çıxarmaq. Göyərçin quğuldayır.

QUQQU, QUQQU QUŞU (ID - 26230)

is. zool. Adətən özünə yuva tikməyib, özgə quşların yuvasında yumurtlayan, boz, çil-çil, uzunquyruq meşə quşu. Quqqu quşu göyərçin böyüklükdə bir quşdur; o, hər 3-4 gündən bir balaca yumurta yumurtlayır və bu yumurtanı kiçik...

QUQ-QU (ID - 26231)

təql. Quqqu kimi quşların çıxardığı səs.

QUQQULDAMA (ID - 26232)

“Quqquldamaq” dan f.is.

QUQQULDAMAQ (ID - 26233)

f. 1. Quq-qu səs çıxarmaq. Turac quqquldayır. Alabaxta quqquldayır.
Xoruz kimi səs çıxarmaq, banlamaq, quq-qu eləmək. Kəblə Hətəm xan qırmızı cığalı xoruz kimi quqquldadı. S.Rəhimov.

QUQQULDAŞMA (ID - 26234)

“Quqquldaşmaq” dan f.is.

QUQQULDAŞMAQ (ID - 26235)

qarş. Ağız-ağıza verib quqquldamaq.

QUQQULTU (ID - 26236)

is. Turac, alabaxta kimi quşların çıxardığı səs.

QUQ(Q)ULU (ID - 26237)

is. məh. 1. Bütöv çıxarılmış qoz içi, ləpələri ayrılmamış qoz.
2. Bütöv halda çıxarılmış nar içi.

QUQ-QULU-QU (ID - 26238)

təql. Xoruz banlaması, xoruzun çıxardığı səs. Gördü ki, bir xorusirənginmu; Eyləyir bir ağacda quq-qulu-qu. S.Ə.Şirvani.

QUQURD (ID - 26239)

is. məh. Açılmamış qızılgül; qönçə.

QUL1 (ID - 26240)

is. 1. Qədim dövrlərdə: müharibədə əsir tutulub satılan adam. Neçə qul azad elədim; Qəsd etmədim cana, Nigar! “Koroğlu” .
Xidmət üçün satın alınmış adam; hər cür istehsal vasitəsi və hüquqdan məhrum olan və tamamilə...

QUL2 (ID - 26241)

is. Tənha yerlərdə və qaranlıqda vahiməyə düşən adamın gözünə canlı kimi görünən qorxunc xəyal; qulyabanı.

QULA (ID - 26242)

is. məh. Açıq-sarı rəngli at. Qula madyan.

QULAĞAGİRƏN (ID - 26243)

is. 1. Bax qırxayaq 1-ci mənada.
məc. dan. Hər kəsdən söz bilməyə, söz çəkməyə çalışan adam; xəbəraparan, casus.

QULAQ (ID - 26244)

is. 1. İnsan və heyvanlarda eşitmə orqanı. Qulağı ağrımaq. Qulaq həkimi. Nəvəsi onun .. burnundan, qulağından yapışır, boğazının altını qıdıqlayır. M.Rzaquluzadə. Qulaqları örtmək üçün papağın yanlarından sallanan hissəsi....

QULAQALTI (ID - 26245)

1. sif. anat. Qulağın alt tərəfində, ya yanlarında olan. Qulaqaltı vəzi.
2. is. bax qulaqbalışı. Kosanın qaralmış kirli qulaqaltısı otaqcanın ortasına düşmüşdü. S.Rəhimov.

QULAQARDI (ID - 26246)

is. Qulağın dal tərəfi.
□ Qulaqardına vurmaq (vermək) - qulaq asmamaq, qəsdən fikir verməmək, özünü eşitməməzliyə, bilməməzliyə qoymaq. [Həsən:] Neçə dəfə ağaya demişəm, qulaq asmır. Gah da görürsən qulaqardına verir....

QULAQBALIŞI (ID - 26247)

is. Yatarkən qulaq altına qoyulan kiçik yastıqca.

QULAQBATIRAN, QULAQBATIRICI (ID - 26248)

sif. Qulaqları batıracaq qədər bərk, şiddətli, gurultulu. Qulaqbatırıcı səs. Qulaqbatırıcı gurultu. - Kənddə qulaqbatıran bir haray vardı. M.Hüseyn. Hacı Atakişi: - Oğul, Fərman! deyə qulaqbatırıcı bir səslə qışqıraraq,...

QULAQBURMA(SI) (ID - 26249)

is. dan. Yüngül tənbeh, yüngül cəza. [Dayısı Nadirə:] Bacıoğlu, görünür, qulaqburması yadından çıxıb, ha?
deyə altı il əvvəl döyüldüyünü xatırlatdı. Talıblı. □ Qulaqburması vermək - cəzalandırmaq, tənbeh etmək....

Bu səhifə 260 dəfə baxılıb

first box will be shown second NOT

Bağla
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
..................