ZE+education...
kitab_satishi+...

İzahlı lüğət

QABARIQLI (ID - 22900)

sif. Qabarıq şəkildə olan; qabarıq.

QABARIQLIQ (ID - 22901)

is. Qabarıq şeyin halı.

QABARILMAQ (ID - 22902)

b a x qabardılmaq.

QABARIT (ID - 22903)

[fr.] Bir şeyin ölçüsü, böyüklüyü, həcmi.

QABARLAMA (ID - 22904)

“Qabarlamaq” dan f.is.

QABARLAMAQ (ID - 22905)

f. 1. Qabar olmaq, suluqlamaq.
Döyənək olmaq, bərkimək.

QABARLANMA (ID - 22906)

"Qabarlanmaq” dan f.is.

QABARLANMAQ (ID - 22907)

bax qabarlamaq.

QABARLATMA (ID - 22908)

“Qabarlatmaq” dan f.is.

QABARLATMAQ (ID - 22909)

icb. 1. Suluqlandırmaq, qabarlı etmək.
Çox sürtməkdən, toxundurmaqdan, əzməkdən bədənin bir yerinin ət təbəqəsini bərkişdirmək, döyənəkləşdirmək.

QABARLI (ID - 22910)

sif. Qabarla örtülmüş; döyənək. Atamın fikri və iradəsi də qabarlı əlləri kimi bərk və möhkəmdi. M.İbrahimov. □ Qabarlı əllər məc. - zəhmətkeşlər, fəhlələr mənasında. Qabarlı əllər uzanır “Zimni” yə; Köhnə...

QABARLILIQ (ID - 22911)

is. Qabarlı şeyin halı.

QABARMA1 (ID - 22912)

“Qabarmaq1’dan f.is.

QABARMA2 (ID - 22913)

1. “Qabarmaq2” dan f.is.
is. coğr. Dəniz suyunun səviyyəsinin vaxtaşırı olaraq qalxması, artması hadisəsi. Qərbi Avropanın şimal və qərb hissələrində böyük qabarma və çəkilmələr olur.

QABARMAQ1 (ID - 22914)

QABARMAQ2 (ID - 22915)

f. 1. Yüksəlmək, qalxmaq, daşmaq. Dağlarda qarlar əriyincə, çayların suyu qabarırdı. Dənizin sakit səthi ehmalca qabardı. - Birdən sanki üfüq enir, torpaq qabarır; Qarşımızı kəsən dağı bir əl qoparır. R.Rza.
Köpmək, şişmək....

QABARTI (ID - 22916)

is. Qabarıq, suluq, döyənək.

QABARTMA (ID - 22917)

1. “Qabartmaq” dan f.is.
sif. Çıxıntılı, qabarıq. Qabartma naxış. Qabartma yazı. // Qabarıq şəkillərdən, naxışlardan ibarət. Qəbir.. sandıq şəklində bir daşdan ibarət olub, dörd tərəfində Ceməstin həyati vəqələrini...

QABARTMAQ (ID - 22918)

f. 1. Qabarıq hala salmaq, şişirtmək, köpürtmək.
Yüksəltmək, yuxarıya qaldırmaq, daşdırmaq. Külək dənizin suyunu qabartdı.
Tüklərini ürpərtmək, dikəltmək, biz-biz etmək, dik vəziyyətə salmaq. Xoruz tüklərini qabartdı....

QABARTMALI (ID - 22919)

sif. Qabartmaları, qabartmalar şəklində bəzəyi olan. Yan divarlardan birisində .. güzgülər vurulmuşdu; o birisində zərif naxışlı əlvan qabartmalı taxçalar vardı. Çəmənzəminli.

QABAYUNLU (ID - 22920)

sif. Yunu qaba olan, yunu zərif olmayan. Qabayunlu qoyun.

QABIQ (ID - 22921)

is. 1. Bir şeyin üstünü örtən sərt örtü. Ağacın qabığı. Yumurtanın qabığı. Qoz qabığı. - Mağaranın içi yumşaq ağac qabıqları ilə döşənmişdi. A.Şaiq. □ Qabıq bağlamaq - üstündə qabıq əmələ gəlmək, qabıqlanmaq.
zool....

QABIQLANMA (ID - 22922)

"Qabıqlanmaq” dan f.is.

QABIQLANMAQ (ID - 22923)

f. 1. Qabıq bağlamaq, qabıq tutmaq. Fındıq hələ qabıqlanmayıb. Qat-qat soyulmaq, qat-qat qopmaq.
məc. Köz bağlamaq, köz tutmaq, üstü örtülmək (yara haqqında).

QABIQLI (ID - 22924)

sif. Qabıqla örtülü olan, qabığı olan (meyvə və s.). // Qılaflı. Qabıqlı böcək.

QABIQOTU (ID - 22925)

is. bot. Əkin yerlərində və yamaclarda bitən alaq otu.

QABIQSIZ (ID - 22926)

sif. Qabığı olmayan (meyvə və s.); üstündə qabığı olmayan, qabıqla örtülü olmayan; qılafsız. Qabıqsız və sümüksüz böcəklər (yumşaqbədənlilər).

QABIQYEYƏN (ID - 22927)

is. zool. Bitkilərin qabığını yeyən ziyanverici (böcək).

QABIRĞA (ID - 22928)

is. anat. 1. Fəqərələri döş sümüyü ilə birləşdirən qövsşəkilli sümük. İnsanın yeddi cüt yuxarı və beş cüt aşağı qabırğası vardır. - Qabırğalar yastı və mötərizə şəklində olub, fəqərələrin yanlarından qabağa...

QABIRĞAALTI (ID - 22929)

sif. anat. Qabırğaların altında olan. Qabırğaaltı ət.

QABIRĞAARASI (ID - 22930)

sif. anat. Qabırğaların arasında olan. Qabırğaarası əzələ.

QABIRĞACIQ (ID - 22931)

is. Kiçik qabırğa.

QABIRĞALI (ID - 22932)

sif 1. Qabırğası olan. Qabırğa kimi çıxıqları, yanları olan (qab və s.).
məc. Kök, ətli-canlı, yekə, dolğun, sağlam.

QABIRĞASÖHBƏTİ (ID - 22933)

is. dan. Uzanmış halda edilən söhbət. Gecə hava durğun və isti olduğundan, yataqlarını eyvanda yanyana döşəyərək, bir neçə saat qabırğasöhbəti etdilər. A.Şaiq. [Rüstəm] çay-çörəkdən sonra onunla qabırğasöhbəti də elədi....

QABİL (ID - 22934)

sif [ər.] 1. İstedadlı, qabiliyyətli, hər şeyi tez qavrayan zehinli, zəkalı. Qabil uşaq. Qabil tələbə. - Qabil şagird ustad olur ustadan. (Ata. sözü). Adam var ki, yüz sözdən bir məna duymağa qabil deyildir. Ə.Abasov. // Bacarıqlı,...

QABİLİYYƏT (ID - 22935)

is. [ər.] 1. İstedad, fitri zəka; bir şeyi tez qavrama, tez mənimsəmə bacarığı. Musiqiyə qabiliyyət. Onun riyaziyyat elmlərinə qabiliyyəti böyükdür. Bu tələbənin dillərə qabiliyyəti yoxdur. - Insanda qabiliyyət də gərək olsun,...

QABİLİYYƏTLİ (ID - 22936)

sif. 1. Qabiliyyətli, istedadlı, bacarıqlı, zehinli. Qabiliyyətli uşaq. Qabiliyyətli tələbə. Qabiliyyətli usta. Qabiliyyətli adam.
2. Ləyaqətli, dəyərli, layiq, münasib. Qabiliyyətli bir hədiyyə.

QABİLİYYƏTSİZ (ID - 22937)

sif. Qabiliyyəti, istedadı, bacarığı olmayan; istedadsız, bacarıqsız. Qabiliyyətsiz adam. - [Kor kişi] .. günəşin işığına baxa bilməzdi. Zəhmətə qabiliyyətsiz idi. S.Hüseyn. // Ləyaqəti olmayan, ləyaqətsiz; mərifətsiz. Qabiliyyətsiz,...

QABİLİYYƏTSİZLİK (ID - 22938)

is. Qabiliyyəti, istedadı, bacarığı olmama; istedadsızlıq, bacarıqsızlıq. Bu işdə onun qabiliyyətsizliyi meydana çıxdı. // Ləyaqətsizlik, mərifətsizlik.

QABİLLƏŞMƏ (ID - 22939)

“Qabilləşmək” dən f.is.

QABİLLƏŞMƏK (ID - 22940)

f. Daha da qabil olmaq, qabiliyyəti, istedadı, bacarığı artmaq. // Məharətli olmaq, ustalaşmaq, kamilləşmək.

QABİLLİK (ID - 22941)

is. Qabil olma; istedadlılıq, bacarıqlılıq, mahirlik. [Növrəstə:] Yox, qabillikdə iş yoxdur. Mollaxanada köhnə qayda ilə, köhnə əlifba ilə dərs verirdilər, odur ki, orada boş yerə neçə il sərf eləyib, bir şey də öyrənə bilmirdilər....

QAB-QACA (ID - 22942)

top. İçərisində xörək hazırlamaq, yaxud içərisinə yemək şeyləri qoymaq üçün qablar. Qab-qacaq mağazası. Qabqacaq yumaq. Qab-qacaq şkafı. - Bu məfrəşlərdə bir qədər qab-qacaq və qeyri ev şeyləri vardır. S.S.Axundov. Küçələrə...

QAB-QAŞIQ (ID - 22943)

top. Süfrəyə lazım olan qab, qaşıq və s. komplekti. Belə tutaq ki, sən evində bir pişik saxlayırsan və bu pişik yaxşı dolanmır; məsələn, qab-qaşığı gəlib yalayır. C.Məmmədquluzadə.

QAB-QAZAN (ID - 22944)

top. İçərisində xörək bişirilən və ya içinə xörək qoyulan mətbəx ləvazimatı. [Xortdan:] Görürsən neçəsi.. qabqazanın arasında, taxçalarda qıvrılmış yatıbdır. Ə.Haqverdiyev. [Arvad:] İndi mən qaragün məfrəşləri bağlayım,...

QABQIRAN (ID - 22945)

is. dan. Yarpağının içində süd kimi ağ maye olan bir bitki; qabsındıran, kasasındıran.

QABLAMA1 (ID - 22946)

“Qablamaq” dan f.is.

QABLAMA2 (ID - 22947)

is. Qulpsuz və ya qulplu qapağı olan kiçik qazança. □ Qablama qazan kip qapağı olan qazança. [Qoçu Heybətin] çox gülünc görünüşü vardı. Başında qablama qazana oxşar Buxara dərisindən qara papaq var idi. H.Sarabski.

QABLAMAQ (ID - 22948)

f. 1. Qoymaq, kip qoymaq. Qazanın qapağını qablamaq.
2. Yerbəyer etmək, yerləşdirmək; qayda ilə bir şeyin içinə qoymaq, yığmaq. Paltarları çamadana qablamaq. - Ustalar dizlərini yerə qoyub, üzümü yeşiyə qablayırdılar. Mir...

QABLANMA (ID - 22949)

“Qablanmaq” dan f.is.

Bu səhifə 324 dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Bağla