Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

QİYMƏQOVURMA (ID - 25600)

is. Qiymə edilmiş ətdən, şabalıd və s.-dən bişirilən xörək; xuruş.

QİYMƏLƏMƏ (ID - 25601)

"Qiymələmək” dən f.is.

QİYMƏLƏMƏK (ID - 25602)

f. Qiymə etmək, narın döymək. Əti qiymələmək.

QİYMƏLƏNMƏK (ID - 25603)

məch. Qiymə edilmək, narın döyülmək (ət və s.).

QİYMƏLƏTDİRMƏK (ID - 25604)

bax qiymələtmək.

QİYMƏLƏTMƏ (ID - 25605)

"Qiymələtmək” dən f.is.

QİYMƏLƏTMƏK (ID - 25606)

icb. Əti və s.-ni xırdaxırda doğratmaq, qiymə halına saldırmaq.

QİYMƏLİ (ID - 25607)

sif. Xırda doğranmış ətdən hazırlanmış. Qiyməli xörək.

QİYMƏLİK (ID - 25608)

sif. Qiyməyə yararlı, döyməyə yararlı. Qiyməlik ət.

QİYMƏPLOV (ID - 25609)

is. aşp. Xuruşu qiymə olan plov.

QİYMƏŞABALID (ID - 25610)

is. aşp. Qiymə və şabalıddan hazırlanan yemək, ya xuruş.

QİYMƏT (ID - 25611)

is. [ər.] 1. Bir şeyin (əmtəənin) pul vahidləri ilə ifadə olunan dəyəri. Malın qiyməti. Bazar qiymətləri. Baha qiymət. Ucuz qiymət. Malların qiyməti aşağı salınmışdır.
məc. Əhəmiyyət, dəyər, rol; etibar. Bu sözlərin...

QİYMƏTDAR (ID - 25612)

sif. [ər. qiymət və fars. ...dar] köhn. Qiymətli, dəyərli. Nə qədər ki, məcmuəmizin adı söylənir, onun əziz və qiymətdar qələm yoldaşlarının qabaq sıralarında əziz yoldaşımız Əliqulu Qəmküsarın adı həmişə zindəbad...

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ (ID - 25613)

“Qiymətləndirilmək” dən f.is.

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏK (ID - 25614)

məch. Qiymət verilmək, dəyərləndirilmək.

QİYMƏTLƏNDİRMƏ (ID - 25615)

“Qiymətləndirmək” dən f.is.

QİYMƏTLƏNDİRMƏK (ID - 25616)

f. 1. Bir adamın, şeyin və ya işin əhəmiyyətini, keyfiyyətini, dəyərini düzgün başa düşüb təqdir etmək, ona qiymət vermək; dəyərləndirmək. İşçinin əməyini qiymətləndirmək. - Qəhrəman zəhmət vərdişini, əqli inkişaf...

QİYMƏTLƏNMƏ (ID - 25617)

“Qiymətlənmək” dən f.is.

QİYMƏTLƏNMƏK (ID - 25618)

f. Qiymətə, dəyərə malik olmaq; baha qiymətə getmək.

QİYMƏTLİ (ID - 25619)

sif. 1. Qiyməti, dəyəri yüksək, baha olan; bahalı. Qiymətli xalça. Qiymətli hədiyyə. Qiymətli şeylər. Almaz qiymətli daşdır. - ..Həmişə də qiymətli xam atı alıram ki, onu qoşquya öyrədim. C.Məmmədquluzadə. Hələ üstəlik,...

QİYMƏTLİLİK (ID - 25620)

is. 1. Qiymətli, dəyərli
olma, dəyərlilik.
2. Çox lazımlılıq, çox mühümlük.

QİYMƏTSİZ (ID - 25621)

sif. 1. Heç bir qiyməti, dəyəri olmayan; dəyərsiz. Qiymətsiz əşyalar.
2. məc. Heç bir əhəmiyyəti olmayan. Necə qiymətsiz imiş böyük eşqim, hünərim; Kim bilir ki, dürr ilə varlanmış bir ümmanam. Şəhriyar.

QİYMƏTSİZLƏŞDİRİLMƏ (ID - 25622)

“Qiymətsizləşdirilmək” dən f.is.

QİYMƏTSİZLƏŞDİRİLMƏK (ID - 25623)

məch. Qiymətsiz hala salınmaq, dəyərsizləşdirilmək; qiymətdən salınmaq.

QİYMƏTSİZLƏŞDİRMƏ (ID - 25624)

“Qiymətsizləşdirmək” dən f.is.

QİYMƏTSİZLƏŞDİRMƏK (ID - 25625)

f. Qiymətdən salmaq, dəyərsizləşdirmək; qiymətini, dəyərini aşağı salmaq, qiymətsiz hala gətirmək, son dərəcə ucuzlaşdırmaq. Xüsusi əmək qanununun olmaması fəhlələrin əməyini qiymətsizləşdirirdi. M.İbrahimov.

QİYMƏTSİZLİK (ID - 25626)

is. 1. Heç bir qiymətə, dəyərə malik olmama; qiymətsiz şeyin keyfiyyəti.
məc. Əhəmiyyətsizlik, dəyərsizlik.

QİYMƏTŞÜNAS (ID - 25627)

sif. [ər. qiymət və fars. ...şünas] Qədir-qiymət anlayan, qiymət verə bilən, qiymətləndirə bilən.

QİYYƏ (ID - 25628)

məh. bax qıy1. □ Qiyyə çalmaq (çəkmək) - bərk qışqırmaq, çığırmaq. Bu halda qapı döyülür, evin sakitliyi pozulur. Kəbleyi.. qapını açmağa getdikdə, pişiyin əlini tapdalayır, pişik bərk qiyyə çalır. H.Sarabski. Hərdən...

QLADİATOR (ID - 25629)

is. [lat.] Qədim Romada: sirklərdə bir-biri ilə və ya vəhşi heyvanlarla vuruşmaq üçün qullardan, əsirlərdən, yaxud məhkum edilmiş adamlardan hazırlanan pəhləvan. Qladiatorlar boş-boş gəzən avara camaatı əyləndirib ona kef vermək...

QLADİATORLUQ (ID - 25630)

is. Qladiatorun işi, peşəsi. Bəzən varlı romalılar da öz qullarının bir hissəsini qladiatorluğa verirdilər. “Qədim dünya tarixi” .

QLADİOLUS (ID - 25631)

is. [lat.] Süsənkimilər fəsiləsindən çoxillik bitki növü; qarğasoğanı.

QLASNI (ID - 25632)

[rus.] tar. 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada: şəhər dumasının və ya başqa seçkili idarənin üzvü. Budur, bax, uprava məlum edir ki, təzədən dörd illik dumaya qlasnı seçmək siyahısı bu iyun ayının 27-dən elan ediləcəkdir....

QLAUKOMA (ID - 25633)

[yun.] tib. Göz mayesi təzyiqinin artması şəklində təzahür edən ağır göz xəstəliyi.

QLAVA (ID - 25634)

[rus.] tar. 1917-ci il inqilabından qabaq: şəhər idarəsi rəisi, bələdiyyə idarəsi başçısı. Əvvəl, yəni iki il bundan əqdəm Xudayar bəy qlava yanında çavuş idi. C.Məmmədquluzadə.

QLİSERİN (ID - 25635)

[yun.] Yağlardan hasil edilən, texnikada, ətriyyat istehsalında və s.-də işlədilən dadı şirintəhər qatı maye; ən sadə üçatomlu spirt.

QLİSSANDO (ID - 25636)

[ital.] mus. Barmaqları fortepianonun dilləri, arfa, yaxud skripka kimi alətlərin simləri üzərindən yüngülcə və cəld sürüşdürməkdən ibarət çalma üsulu.

QLISSER (ID - 25637)

[fr.] Yastıdibli, itigedən qayıq.

QLOBAL (ID - 25638)

[lat.] Bütün Yer kürəsini bürüyə bilən. Qlobal hadisələr.

QLOBUS (ID - 25639)

[lat.] Adətən öz oxu ətrafında fırlanan Yer kürəsinin modeli. Saçlarını geriyə daramış, uzunbığlı, ucaboylu müəllim əlində qlobus qapı ağzında göründü. M.Hüseyn. ..Qoca bir müəllim gəldi; o, əlində tutduğu qlobusda dünyanın...

QLÜKOZA (ID - 25640)

is. [yun.] Üzüm şəkəri. “Qlükoza” adı yunanca “qlükos” sözündən gəlir ki, bu da “şirin” deməkdir və maddənin şirin dadı olduğunu göstərir. “Kimya” .

QNEYS (ID - 25641)

is. [alm.] Qədim metaforik süxur.

QNOSEOLOGİYA (ID - 25642)

[yun.] fəls. Idrak nəzəriyyəsi; fəlsəfənin, idrakın mənbələrindən, imkanlarından və vasitələrindən bəhs edən şöbəsi.

QNOSEOLOJI (ID - 25643)

sif. fəls. Qnoseologiyaya, idrak nəzəriyyəsinə aid olan. Qnoseoloji görüşlər.

QOBELEN (ID - 25644)

is. [fr.] Əllə toxunmuş şəkilli divar xalçası.

QOBOY (ID - 25645)

is. [fr.] Nəfəsli musiqi aləti.

QOBU (ID - 25646)

is. 1. Sel və ya çay sularının uzun müddət axması və ya zəlzələ nəticəsində əmələ gələn çuxur, çuxur yer, kiçik dərə. Qarabağ düzü çökəkliklər və qobularla zəngindir. - İçərilərə doğru yeyinlədi, ağaclıqlar dalında...

QOBUR (ID - 25647)

is. Dəridən, ağacdan və s.-dən düzəldilmiş tapança və ya tüfəng qabı. Elmar .. tapança qoburunu tapdı. I.Əfəndiyev. Tapançanı ehmalca qoburundan çıxarıb sağ əlimə aldım və ehmalca ayaqda saxladım. Ə.Vəliyev.

QOBURLU (ID - 25648)

sif. Qoburu olan, qobura qoyulmuş, qobur içində olan. Ələmdar beşaçılan tüfəngini, taxta qoburlu mauzerini, patrondaşlarını götürüb yaraqlandı. S.Rəhimov. [Həmidin] böyründən qayışı bozarmış, köhnə qoburlu tapança sallanırdı....

QOBUSTAN (ID - 25649)

is. [qobu və fars. ...stan] Qobuluq, düzənlik.

Bu səhifə 131 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla