1
İzahlı lüğət - Q hərfi ilə başlayanlar - H. 56
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

QİYMƏQOVURMA (ID - 25600)

is. Qiymə edilmiş ətdən, şabalıd və s.-dən bişirilən xörək; xuruş.

QİYMƏLƏMƏ (ID - 25601)

"Qiymələmək” dən f.is.

QİYMƏLƏMƏK (ID - 25602)

f. Qiymə etmək, narın döymək. Əti qiymələmək.

QİYMƏLƏNMƏK (ID - 25603)

məch. Qiymə edilmək, narın döyülmək (ət və s.).

QİYMƏLƏTDİRMƏK (ID - 25604)

bax qiymələtmək.

QİYMƏLƏTMƏ (ID - 25605)

"Qiymələtmək” dən f.is.

QİYMƏLƏTMƏK (ID - 25606)

icb. Əti və s.-ni xırdaxırda doğratmaq, qiymə halına saldırmaq.

QİYMƏLİ (ID - 25607)

sif. Xırda doğranmış ətdən hazırlanmış. Qiyməli xörək.

QİYMƏLİK (ID - 25608)

sif. Qiyməyə yararlı, döyməyə yararlı. Qiyməlik ət.

QİYMƏPLOV (ID - 25609)

is. aşp. Xuruşu qiymə olan plov.

QİYMƏŞABALID (ID - 25610)

is. aşp. Qiymə və şabalıddan hazırlanan yemək, ya xuruş.

QİYMƏT (ID - 25611)

is. [ər.] 1. Bir şeyin (əmtəənin) pul vahidləri ilə ifadə olunan dəyəri. Malın qiyməti. Bazar qiymətləri. Baha qiymət. Ucuz qiymət. Malların qiyməti aşağı salınmışdır.
məc. Əhəmiyyət, dəyər, rol; etibar. Bu sözlərin...

QİYMƏTDAR (ID - 25612)

sif. [ər. qiymət və fars. ...dar] köhn. Qiymətli, dəyərli. Nə qədər ki, məcmuəmizin adı söylənir, onun əziz və qiymətdar qələm yoldaşlarının qabaq sıralarında əziz yoldaşımız Əliqulu Qəmküsarın adı həmişə zindəbad...

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ (ID - 25613)

“Qiymətləndirilmək” dən f.is.

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏK (ID - 25614)

məch. Qiymət verilmək, dəyərləndirilmək.

QİYMƏTLƏNDİRMƏ (ID - 25615)

“Qiymətləndirmək” dən f.is.

QİYMƏTLƏNDİRMƏK (ID - 25616)

f. 1. Bir adamın, şeyin və ya işin əhəmiyyətini, keyfiyyətini, dəyərini düzgün başa düşüb təqdir etmək, ona qiymət vermək; dəyərləndirmək. İşçinin əməyini qiymətləndirmək. - Qəhrəman zəhmət vərdişini, əqli inkişaf...

QİYMƏTLƏNMƏ (ID - 25617)

“Qiymətlənmək” dən f.is.

QİYMƏTLƏNMƏK (ID - 25618)

f. Qiymətə, dəyərə malik olmaq; baha qiymətə getmək.

QİYMƏTLİ (ID - 25619)

sif. 1. Qiyməti, dəyəri yüksək, baha olan; bahalı. Qiymətli xalça. Qiymətli hədiyyə. Qiymətli şeylər. Almaz qiymətli daşdır. - ..Həmişə də qiymətli xam atı alıram ki, onu qoşquya öyrədim. C.Məmmədquluzadə. Hələ üstəlik,...

QİYMƏTLİLİK (ID - 25620)

is. 1. Qiymətli, dəyərli
olma, dəyərlilik.
2. Çox lazımlılıq, çox mühümlük.

QİYMƏTSİZ (ID - 25621)

sif. 1. Heç bir qiyməti, dəyəri olmayan; dəyərsiz. Qiymətsiz əşyalar.
2. məc. Heç bir əhəmiyyəti olmayan. Necə qiymətsiz imiş böyük eşqim, hünərim; Kim bilir ki, dürr ilə varlanmış bir ümmanam. Şəhriyar.

QİYMƏTSİZLƏŞDİRİLMƏ (ID - 25622)

“Qiymətsizləşdirilmək” dən f.is.

QİYMƏTSİZLƏŞDİRİLMƏK (ID - 25623)

məch. Qiymətsiz hala salınmaq, dəyərsizləşdirilmək; qiymətdən salınmaq.

QİYMƏTSİZLƏŞDİRMƏ (ID - 25624)

“Qiymətsizləşdirmək” dən f.is.

QİYMƏTSİZLƏŞDİRMƏK (ID - 25625)

f. Qiymətdən salmaq, dəyərsizləşdirmək; qiymətini, dəyərini aşağı salmaq, qiymətsiz hala gətirmək, son dərəcə ucuzlaşdırmaq. Xüsusi əmək qanununun olmaması fəhlələrin əməyini qiymətsizləşdirirdi. M.İbrahimov.

QİYMƏTSİZLİK (ID - 25626)

is. 1. Heç bir qiymətə, dəyərə malik olmama; qiymətsiz şeyin keyfiyyəti.
məc. Əhəmiyyətsizlik, dəyərsizlik.

QİYMƏTŞÜNAS (ID - 25627)

sif. [ər. qiymət və fars. ...şünas] Qədir-qiymət anlayan, qiymət verə bilən, qiymətləndirə bilən.

QİYYƏ (ID - 25628)

məh. bax qıy1. □ Qiyyə çalmaq (çəkmək) - bərk qışqırmaq, çığırmaq. Bu halda qapı döyülür, evin sakitliyi pozulur. Kəbleyi.. qapını açmağa getdikdə, pişiyin əlini tapdalayır, pişik bərk qiyyə çalır. H.Sarabski. Hərdən...

QLADİATOR (ID - 25629)

is. [lat.] Qədim Romada: sirklərdə bir-biri ilə və ya vəhşi heyvanlarla vuruşmaq üçün qullardan, əsirlərdən, yaxud məhkum edilmiş adamlardan hazırlanan pəhləvan. Qladiatorlar boş-boş gəzən avara camaatı əyləndirib ona kef vermək...

QLADİATORLUQ (ID - 25630)

is. Qladiatorun işi, peşəsi. Bəzən varlı romalılar da öz qullarının bir hissəsini qladiatorluğa verirdilər. “Qədim dünya tarixi” .

QLADİOLUS (ID - 25631)

is. [lat.] Süsənkimilər fəsiləsindən çoxillik bitki növü; qarğasoğanı.

QLASNI (ID - 25632)

[rus.] tar. 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada: şəhər dumasının və ya başqa seçkili idarənin üzvü. Budur, bax, uprava məlum edir ki, təzədən dörd illik dumaya qlasnı seçmək siyahısı bu iyun ayının 27-dən elan ediləcəkdir....

QLAUKOMA (ID - 25633)

[yun.] tib. Göz mayesi təzyiqinin artması şəklində təzahür edən ağır göz xəstəliyi.

QLAVA (ID - 25634)

[rus.] tar. 1917-ci il inqilabından qabaq: şəhər idarəsi rəisi, bələdiyyə idarəsi başçısı. Əvvəl, yəni iki il bundan əqdəm Xudayar bəy qlava yanında çavuş idi. C.Məmmədquluzadə.

QLİSERİN (ID - 25635)

[yun.] Yağlardan hasil edilən, texnikada, ətriyyat istehsalında və s.-də işlədilən dadı şirintəhər qatı maye; ən sadə üçatomlu spirt.

QLİSSANDO (ID - 25636)

[ital.] mus. Barmaqları fortepianonun dilləri, arfa, yaxud skripka kimi alətlərin simləri üzərindən yüngülcə və cəld sürüşdürməkdən ibarət çalma üsulu.

QLISSER (ID - 25637)

[fr.] Yastıdibli, itigedən qayıq.

QLOBAL (ID - 25638)

[lat.] Bütün Yer kürəsini bürüyə bilən. Qlobal hadisələr.

QLOBUS (ID - 25639)

[lat.] Adətən öz oxu ətrafında fırlanan Yer kürəsinin modeli. Saçlarını geriyə daramış, uzunbığlı, ucaboylu müəllim əlində qlobus qapı ağzında göründü. M.Hüseyn. ..Qoca bir müəllim gəldi; o, əlində tutduğu qlobusda dünyanın...

QLÜKOZA (ID - 25640)

is. [yun.] Üzüm şəkəri. “Qlükoza” adı yunanca “qlükos” sözündən gəlir ki, bu da “şirin” deməkdir və maddənin şirin dadı olduğunu göstərir. “Kimya” .

QNEYS (ID - 25641)

is. [alm.] Qədim metaforik süxur.

QNOSEOLOGİYA (ID - 25642)

[yun.] fəls. Idrak nəzəriyyəsi; fəlsəfənin, idrakın mənbələrindən, imkanlarından və vasitələrindən bəhs edən şöbəsi.

QNOSEOLOJI (ID - 25643)

sif. fəls. Qnoseologiyaya, idrak nəzəriyyəsinə aid olan. Qnoseoloji görüşlər.

QOBELEN (ID - 25644)

is. [fr.] Əllə toxunmuş şəkilli divar xalçası.

QOBOY (ID - 25645)

is. [fr.] Nəfəsli musiqi aləti.

QOBU (ID - 25646)

is. 1. Sel və ya çay sularının uzun müddət axması və ya zəlzələ nəticəsində əmələ gələn çuxur, çuxur yer, kiçik dərə. Qarabağ düzü çökəkliklər və qobularla zəngindir. - İçərilərə doğru yeyinlədi, ağaclıqlar dalında...

QOBUR (ID - 25647)

is. Dəridən, ağacdan və s.-dən düzəldilmiş tapança və ya tüfəng qabı. Elmar .. tapança qoburunu tapdı. I.Əfəndiyev. Tapançanı ehmalca qoburundan çıxarıb sağ əlimə aldım və ehmalca ayaqda saxladım. Ə.Vəliyev.

QOBURLU (ID - 25648)

sif. Qoburu olan, qobura qoyulmuş, qobur içində olan. Ələmdar beşaçılan tüfəngini, taxta qoburlu mauzerini, patrondaşlarını götürüb yaraqlandı. S.Rəhimov. [Həmidin] böyründən qayışı bozarmış, köhnə qoburlu tapança sallanırdı....

QOBUSTAN (ID - 25649)

is. [qobu və fars. ...stan] Qobuluq, düzənlik.

Bu səhifə 194 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif