1
İzahlı lüğət - Q hərfi ilə başlayanlar - H. 26
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

QAYIRTDIRMA (ID - 24100)

“Qayırtdırmaq” dan f.is.

QAYIRTDIRMAQ (ID - 24101)

icb. Başqasına qayırtmaq, düzəltdirmək, yaxud təmir etdirmək. Evin damını qayırtdırmaq. Ayaqqabını qayırtdırmağa vermək.

QAYIRTMAQ (ID - 24102)

“Qayırmaq” dan icb.

QAYIŞ (ID - 24103)

is. 1. Belə bağlamaq, yaxud bir şeyi sarıyıb bağlamaq üçün zolaq şəklində kəsilmiş dar uzun dəri və s.; kəmər. Çamadan qayışı. Yəhər qayışı. Məfrəş qayışları. Çanta qayışı. - Əksərən .. cibli köynək geyərək,...

QAYIŞBALDIR (ID - 24104)

sif. və is. dan. 1. Arıq, qıçları nazik, lakin çox qüvvətli və yapışdığı şeydən ayırmaq mümkün olmayan (adam). Qayışbaldır adam.
Əfsanələrdə: insan və ya heyvana yapışdıqda ondan ayrılmayan mövhum bir vücud. Axırda...

QAYIŞQIRAN (ID - 24105)

is. məh. bot. Çox möhkəm və qırılmaz kökləri olan bir ot.

QAYIŞQURD (ID - 24106)

is. zool. Balıqların bədən boşluğunda parazitlik edən lentşəkilli qurd.

QAYITMA (ID - 24107)

“Qayıtmaq” dan f.is.

QAYITMAQ (ID - 24108)

f. 1. Getdiyi yoldan və ya yerdən geriyə, əvvəlki yerinə dönmək. O getdiyiyerdən qayıtdı. Səfərdən qayıtmaq. Geri qayıtmaq. - [Almaz:] Yoldaşlar, mən özüm bu kənddənəm. Getmişəm, oxumuşam, yenə də qayıdıb bu kəndə, sizin...

QAYITMAZ (ID - 24109)

sif. 1. Dönməz, möhkəm. Seyrəltməyə xiyabanda; Qayıtmaz əllər yaraşır; Alanın kökün kəsməyə; Toxalar, belləryaraşır. Aşıq Əli.
2. Qayıtmaq mümkün olmayan, gedərgəlməz; xətərli, təhlükəli. Qızım, mən qayıtmaz bir...

QAYKA (ID - 24110)

is. [rus.] tex. Boltları bərkitmək üçün onların başına keçirilən çoxüzlü yivli halqa.

QAYMA (ID - 24111)

is. Böyük daş parçası. Qayadan qopmuş bir qaymanı işçilər yolun ağzından bir tərəfə çəkdilər.

QAYMAQ (ID - 24112)

is. 1. Bişirilən, ya sərilən südün, yaxud qatığın üzünə yığılan qatılaşmış yağ maddəsi. Camış (qoyun inək) qaymağı. Suvarmasam yanar otlar, çiçəklər; Ac qalanda süd verməsə inəklər; Nədən olar şor, pendir, yağ, qaymaqlar?...

QAYMAQÇİÇƏKLİLƏR (ID - 24113)

cəm bax qaymaqçiçəyi.

QAYMAQÇİÇƏYİ (ID - 24114)

is. bot. Çəmənlərdə, meşələrdə bitən zəhərli sarı ot. □ Qaymaqçiçəyi fəsiləsi bot. - bir çox zəhərli növləri olan çoxillik, ya birillik otlar.

QAYMAQLANMA (ID - 24115)

“Qaymaqlanmaq” dan f.is.

QAYMAQLANMAQ1 (ID - 24116)

f. Qaymaq tutmaq, qaymaq bağlamaq, üz tutmaq. Südün üzü qaymaqlandı.

QAYNADILMA (ID - 24117)

“Qaynadılmaq” dan f.is.

QAYNADILMAQ (ID - 24118)

“Qaynatmaq” dan məch. Axşama yaxın bütün evlərdə süfrələr salınar, samovar qaynadılardı. H.Sarabski.

QAYNADILMIŞ (ID - 24119)

bax qaynanmış.

QAYNAQ1 (ID - 24120)

is. Bir şeyin qaynayıb çıxdığı yer; mənbə. Bu dərə başdan-başa su qaynağı idi. A.Şaiq. “Mərcan suyu” qaynağın; Ellər sənin oynağın; Nə gözəldir yanağın; Gəlin kimi baxan Kür! Ə.Cavad. Qaynaqdan bulandıran elə bulandırdı...

QAYNAQ2 (ID - 24121)

is. tex. 1. Metalda qaynayıb (qaynaq olub) bitişən yer.
2. Metal hissələrin aralarına ərgin metal tökmək yolu ilə onları birləşdirmə, bitişdirmə üsulu. Borunun hissələri bir-birinə qaynaq edildikdə məlum oldu ki, bunların bəziləri...

QAYNAQ3 (ID - 24122)

is. 1. Alıcı və yırtıcı quş çəngəli, caynaq. O necə quş idi, qayada səkər; Qaynağı neştərdir, qanımı tökər. Xəstə Qasım.
məc. Əl, pəncə, çəng, caynaq. Mən onu elə əlimə dolayaram ki, ömrü olanı qaynağımdan qurtara...

QAYNAQÇI (ID - 24123)

is. xüs. Qaynaq işilə məşğul olan fəhlə (bax qaynaq2). Buruqda kəmər endirilərkən, boruları eyni zamanda iki qaynaqçı qaynaqlayır. Quliyev.

QAYNAQÇILIQ (ID - 24124)

is. Qaynaqçının işi, ixtisası.

QAYNAQLAMA (ID - 24125)

"Qaynaqlamaq” dan f.is.

QAYNAQLAMAQ1 (ID - 24126)

f. tex. Qaynaq etmək, qaynaq edib bitişdirmək, qaynaq vermək (bax qaynaq2). Boruları qaynaqlamaq. [Yusif:] Karkasları quraşdırdıq, bir neçə saata bütün mərtəbə hazır oldu. Bu saat elektriklə qaynaqlayırlar. S.Rəhman.

QAYNAQLAMAQ2 (ID - 24127)

f. Qaynağına keçirmək, pəncəsinə keçirmək.

QAYNAQLANDIRILMAQ (ID - 24128)

məch. tex. Qaynaq edilmək, qaynaq edilib bitişdirilmək. 1923-cü ildə ilk dəfə olaraq qazıma baltaları sərt xəlitələrlə qaynaqlandırılmağa başlandı. Quliyev.

QAYNAQLANMA1 (ID - 24129)

“Qaynaqlanmaq1” dan f.is.

QAYNAQLANMA2 (ID - 24130)

“Qaynaqlanmaq2” dan f.is.

QAYNAQLANMAQ1 (ID - 24131)

f. tex. Qaynaq tutmaq, qaynaq olub birləşmək, bitişmək (b ax qaynaq2).

QAYNAQLANMAQ2 (ID - 24132)

f. Qaynağa keçirilmək, pəncəyə keçirilmək (bax qaynaq3).

QAYNAQLI (ID - 24133)

sif. xüs. Qaynağı olan, qaynaqla bitişdirilmiş.

QAYNAMA (ID - 24134)

1. “Qaynamaq” dan f.is. Suyun qaynama dərəcəsi.
is. Bulaq, çeşmə. O ağaclar, o dadlı qaynama da; Gündən az qaldı qovrulub solsun. A.Səhhət.
□ Qaynama nöqtəsi fiz. - bir cismin bir haldan başqa hala (məsələn, suyun qaynayaraq...

QAYNAMAQ (ID - 24135)

f. 1. Bərk qızdırılmaq, ya qızmaq nəticəsində buxarlanaraq pıqqıldamaq, paqqıldamaq, qələyan etmək, köpüklənmək (mayelər haqqında). Su qaynayır. Müxtəlif mayelər müxtəlif temperaturda qaynayır. // İçində maye, xörək qaynayan...

QAYNANMIŞ (ID - 24136)

sif. Qaynama dərəcəsinə çatdırılmış, qaynama dərəcəsinə çatana qədər qızdırılmış. // Qaynar suda bişirilmiş. Qaynanmış ət. - [Gülli xanım:] Bax, bu qaynanmış sudu. Qablarınızı doldurun. Əyər başqa boş qabınız varsa,...

QAYNAR (ID - 24137)

sif. 1. Qaynama halında olan; yandırıcı, çox yüksək hərarətli; dağ, büryan. Qaynar su. Qaynar çay. Çiy tərəvəzi və meyvəni xörəyə salmadan əvvəl, yaxşı yumaq və üstünə qaynar su tökmək lazımdır. - Sabun zavodunda işləyən...

QAYNARLIQ (ID - 24138)

is. 1. Qaynar şeyin halı (b a x qaynar 1-ci mənada).
2. məc. Qızğın fəaliyyət, işdə sürət, aktivlik, coşqunluq. Həmin bu qaynarlıq Şehlidə dərzlərin çoxluğundan deyil, payızın nəmişliyindən, qışın tez gələcəyi qorxusundan...

QAYNAŞMA (ID - 24139)

“Qaynaşmaq” dan f.is. Qəsəbə yeni bir qaynaşma və şənlik hiss edirdi. Birdən camaat içinə qaynaşma düşdü. Mir Cəlal.

QAYNAŞMAQ (ID - 24140)

f. 1. Bax qaynamaq 4-cü mənada. Kişilər, övrətlər, uşaqlar.. qarışqa kimi qaynaşırlar. C.Məmmədquluzadə. Adamlar stansiyada qaynaşırdılar. A.Şaiq. [Piri baba və qızlar] bir başqa pətəyə çatdıqda gördülər ki, buranın arıları...

QAYNATDIRMA (ID - 24141)

“Qaynatdırmaq” dan f.is.

QAYNATDIRMAQ (ID - 24142)

icb. Qaynatma işi gördürmək.

QAYNATMA (ID - 24143)

1. “Qaynatmaq” dan f.is.
sif. Qaynadılmış, qaynadılaraq bişirilmiş. Qaynatma hədik.

QAYNATMAQ (ID - 24144)

f. 1. Bir mayeni od üstündə qaynama dərəcəsinə çatdırmaq, qaynama dərəcəsinə çatıncaya qədər qızdırmaq. Südü qaynatmaq. Suyu zərərsizləşdirməkdən ötrü ən sadə və ən əlverişli üsul onu qaynatmaqdır. // İçərisində...

QAYRILMA (ID - 24145)

“Qayrılmaq” dan f.is.

QAYRILMAQ (ID - 24146)

məch. 1. Emal olunmaq, hazırlanmaq, düzəldilmək. Heykəl tuncdan qayrılmışdır. Qazan misdən qayrılmışdır.
Bina edilmək, təsis edilmək, inşa olunmaq, qurulmaq, tikilmək. Bu körpü nə zaman qayrılmışdır?
Təmir olunmaq, yamanmaq....

QAYSAQ (ID - 24147)

bax qasnaq. ..Qaysağı əzəndə hava və hərarət torpağı isidir, pambıq tez bitməyə başlayır. Ə.Vəliyev.

QAYSAQLAMAQ (ID - 24148)

bax qasnaqlamaq.

QAYSAQLANMAQ (ID - 24149)

bax qasnaqlanmaq.

Bu səhifə 177 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif