Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

QAYIRTDIRMA (ID - 24100)

“Qayırtdırmaq” dan f.is.

QAYIRTDIRMAQ (ID - 24101)

icb. Başqasına qayırtmaq, düzəltdirmək, yaxud təmir etdirmək. Evin damını qayırtdırmaq. Ayaqqabını qayırtdırmağa vermək.

QAYIRTMAQ (ID - 24102)

“Qayırmaq” dan icb.

QAYIŞ (ID - 24103)

is. 1. Belə bağlamaq, yaxud bir şeyi sarıyıb bağlamaq üçün zolaq şəklində kəsilmiş dar uzun dəri və s.; kəmər. Çamadan qayışı. Yəhər qayışı. Məfrəş qayışları. Çanta qayışı. - Əksərən .. cibli köynək geyərək,...

QAYIŞBALDIR (ID - 24104)

sif. və is. dan. 1. Arıq, qıçları nazik, lakin çox qüvvətli və yapışdığı şeydən ayırmaq mümkün olmayan (adam). Qayışbaldır adam.
Əfsanələrdə: insan və ya heyvana yapışdıqda ondan ayrılmayan mövhum bir vücud. Axırda...

QAYIŞQIRAN (ID - 24105)

is. məh. bot. Çox möhkəm və qırılmaz kökləri olan bir ot.

QAYIŞQURD (ID - 24106)

is. zool. Balıqların bədən boşluğunda parazitlik edən lentşəkilli qurd.

QAYITMA (ID - 24107)

“Qayıtmaq” dan f.is.

QAYITMAQ (ID - 24108)

f. 1. Getdiyi yoldan və ya yerdən geriyə, əvvəlki yerinə dönmək. O getdiyiyerdən qayıtdı. Səfərdən qayıtmaq. Geri qayıtmaq. - [Almaz:] Yoldaşlar, mən özüm bu kənddənəm. Getmişəm, oxumuşam, yenə də qayıdıb bu kəndə, sizin...

QAYITMAZ (ID - 24109)

sif. 1. Dönməz, möhkəm. Seyrəltməyə xiyabanda; Qayıtmaz əllər yaraşır; Alanın kökün kəsməyə; Toxalar, belləryaraşır. Aşıq Əli.
2. Qayıtmaq mümkün olmayan, gedərgəlməz; xətərli, təhlükəli. Qızım, mən qayıtmaz bir...

QAYKA (ID - 24110)

is. [rus.] tex. Boltları bərkitmək üçün onların başına keçirilən çoxüzlü yivli halqa.

QAYMA (ID - 24111)

is. Böyük daş parçası. Qayadan qopmuş bir qaymanı işçilər yolun ağzından bir tərəfə çəkdilər.

QAYMAQ (ID - 24112)

is. 1. Bişirilən, ya sərilən südün, yaxud qatığın üzünə yığılan qatılaşmış yağ maddəsi. Camış (qoyun inək) qaymağı. Suvarmasam yanar otlar, çiçəklər; Ac qalanda süd verməsə inəklər; Nədən olar şor, pendir, yağ, qaymaqlar?...

QAYMAQÇİÇƏKLİLƏR (ID - 24113)

cəm bax qaymaqçiçəyi.

QAYMAQÇİÇƏYİ (ID - 24114)

is. bot. Çəmənlərdə, meşələrdə bitən zəhərli sarı ot. □ Qaymaqçiçəyi fəsiləsi bot. - bir çox zəhərli növləri olan çoxillik, ya birillik otlar.

QAYMAQLANMA (ID - 24115)

“Qaymaqlanmaq” dan f.is.

QAYMAQLANMAQ1 (ID - 24116)

f. Qaymaq tutmaq, qaymaq bağlamaq, üz tutmaq. Südün üzü qaymaqlandı.

QAYNADILMA (ID - 24117)

“Qaynadılmaq” dan f.is.

QAYNADILMAQ (ID - 24118)

“Qaynatmaq” dan məch. Axşama yaxın bütün evlərdə süfrələr salınar, samovar qaynadılardı. H.Sarabski.

QAYNADILMIŞ (ID - 24119)

bax qaynanmış.

QAYNAQ1 (ID - 24120)

is. Bir şeyin qaynayıb çıxdığı yer; mənbə. Bu dərə başdan-başa su qaynağı idi. A.Şaiq. “Mərcan suyu” qaynağın; Ellər sənin oynağın; Nə gözəldir yanağın; Gəlin kimi baxan Kür! Ə.Cavad. Qaynaqdan bulandıran elə bulandırdı...

QAYNAQ2 (ID - 24121)

is. tex. 1. Metalda qaynayıb (qaynaq olub) bitişən yer.
2. Metal hissələrin aralarına ərgin metal tökmək yolu ilə onları birləşdirmə, bitişdirmə üsulu. Borunun hissələri bir-birinə qaynaq edildikdə məlum oldu ki, bunların bəziləri...

QAYNAQ3 (ID - 24122)

is. 1. Alıcı və yırtıcı quş çəngəli, caynaq. O necə quş idi, qayada səkər; Qaynağı neştərdir, qanımı tökər. Xəstə Qasım.
məc. Əl, pəncə, çəng, caynaq. Mən onu elə əlimə dolayaram ki, ömrü olanı qaynağımdan qurtara...

QAYNAQÇI (ID - 24123)

is. xüs. Qaynaq işilə məşğul olan fəhlə (bax qaynaq2). Buruqda kəmər endirilərkən, boruları eyni zamanda iki qaynaqçı qaynaqlayır. Quliyev.

QAYNAQÇILIQ (ID - 24124)

is. Qaynaqçının işi, ixtisası.

QAYNAQLAMA (ID - 24125)

"Qaynaqlamaq” dan f.is.

QAYNAQLAMAQ1 (ID - 24126)

f. tex. Qaynaq etmək, qaynaq edib bitişdirmək, qaynaq vermək (bax qaynaq2). Boruları qaynaqlamaq. [Yusif:] Karkasları quraşdırdıq, bir neçə saata bütün mərtəbə hazır oldu. Bu saat elektriklə qaynaqlayırlar. S.Rəhman.

QAYNAQLAMAQ2 (ID - 24127)

f. Qaynağına keçirmək, pəncəsinə keçirmək.

QAYNAQLANDIRILMAQ (ID - 24128)

məch. tex. Qaynaq edilmək, qaynaq edilib bitişdirilmək. 1923-cü ildə ilk dəfə olaraq qazıma baltaları sərt xəlitələrlə qaynaqlandırılmağa başlandı. Quliyev.

QAYNAQLANMA1 (ID - 24129)

“Qaynaqlanmaq1” dan f.is.

QAYNAQLANMA2 (ID - 24130)

“Qaynaqlanmaq2” dan f.is.

QAYNAQLANMAQ1 (ID - 24131)

f. tex. Qaynaq tutmaq, qaynaq olub birləşmək, bitişmək (b ax qaynaq2).

QAYNAQLANMAQ2 (ID - 24132)

f. Qaynağa keçirilmək, pəncəyə keçirilmək (bax qaynaq3).

QAYNAQLI (ID - 24133)

sif. xüs. Qaynağı olan, qaynaqla bitişdirilmiş.

QAYNAMA (ID - 24134)

1. “Qaynamaq” dan f.is. Suyun qaynama dərəcəsi.
is. Bulaq, çeşmə. O ağaclar, o dadlı qaynama da; Gündən az qaldı qovrulub solsun. A.Səhhət.
□ Qaynama nöqtəsi fiz. - bir cismin bir haldan başqa hala (məsələn, suyun qaynayaraq...

QAYNAMAQ (ID - 24135)

f. 1. Bərk qızdırılmaq, ya qızmaq nəticəsində buxarlanaraq pıqqıldamaq, paqqıldamaq, qələyan etmək, köpüklənmək (mayelər haqqında). Su qaynayır. Müxtəlif mayelər müxtəlif temperaturda qaynayır. // İçində maye, xörək qaynayan...

QAYNANMIŞ (ID - 24136)

sif. Qaynama dərəcəsinə çatdırılmış, qaynama dərəcəsinə çatana qədər qızdırılmış. // Qaynar suda bişirilmiş. Qaynanmış ət. - [Gülli xanım:] Bax, bu qaynanmış sudu. Qablarınızı doldurun. Əyər başqa boş qabınız varsa,...

QAYNAR (ID - 24137)

sif. 1. Qaynama halında olan; yandırıcı, çox yüksək hərarətli; dağ, büryan. Qaynar su. Qaynar çay. Çiy tərəvəzi və meyvəni xörəyə salmadan əvvəl, yaxşı yumaq və üstünə qaynar su tökmək lazımdır. - Sabun zavodunda işləyən...

QAYNARLIQ (ID - 24138)

is. 1. Qaynar şeyin halı (b a x qaynar 1-ci mənada).
2. məc. Qızğın fəaliyyət, işdə sürət, aktivlik, coşqunluq. Həmin bu qaynarlıq Şehlidə dərzlərin çoxluğundan deyil, payızın nəmişliyindən, qışın tez gələcəyi qorxusundan...

QAYNAŞMA (ID - 24139)

“Qaynaşmaq” dan f.is. Qəsəbə yeni bir qaynaşma və şənlik hiss edirdi. Birdən camaat içinə qaynaşma düşdü. Mir Cəlal.

QAYNAŞMAQ (ID - 24140)

f. 1. Bax qaynamaq 4-cü mənada. Kişilər, övrətlər, uşaqlar.. qarışqa kimi qaynaşırlar. C.Məmmədquluzadə. Adamlar stansiyada qaynaşırdılar. A.Şaiq. [Piri baba və qızlar] bir başqa pətəyə çatdıqda gördülər ki, buranın arıları...

QAYNATDIRMA (ID - 24141)

“Qaynatdırmaq” dan f.is.

QAYNATDIRMAQ (ID - 24142)

icb. Qaynatma işi gördürmək.

QAYNATMA (ID - 24143)

1. “Qaynatmaq” dan f.is.
sif. Qaynadılmış, qaynadılaraq bişirilmiş. Qaynatma hədik.

QAYNATMAQ (ID - 24144)

f. 1. Bir mayeni od üstündə qaynama dərəcəsinə çatdırmaq, qaynama dərəcəsinə çatıncaya qədər qızdırmaq. Südü qaynatmaq. Suyu zərərsizləşdirməkdən ötrü ən sadə və ən əlverişli üsul onu qaynatmaqdır. // İçərisində...

QAYRILMA (ID - 24145)

“Qayrılmaq” dan f.is.

QAYRILMAQ (ID - 24146)

məch. 1. Emal olunmaq, hazırlanmaq, düzəldilmək. Heykəl tuncdan qayrılmışdır. Qazan misdən qayrılmışdır.
Bina edilmək, təsis edilmək, inşa olunmaq, qurulmaq, tikilmək. Bu körpü nə zaman qayrılmışdır?
Təmir olunmaq, yamanmaq....

QAYSAQ (ID - 24147)

bax qasnaq. ..Qaysağı əzəndə hava və hərarət torpağı isidir, pambıq tez bitməyə başlayır. Ə.Vəliyev.

QAYSAQLAMAQ (ID - 24148)

bax qasnaqlamaq.

QAYSAQLANMAQ (ID - 24149)

bax qasnaqlanmaq.

Bu səhifə 137 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla