Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

QIRMA(N)CLAMAQ (ID - 25200)

f. Qırmancla vurmaq. Atı qırmanclamaq. - Qırmanclayır atı, yortur, yüyürür; Bir dağı döndükdə böyük kənd görür. A.Səhhət.

QIRMA(N)CLANMA (ID - 25201)

“Qırma(n)clanmaq” dan f.is.

QIRMA(N)CLANMAQ (ID - 25202)

f. Qırmancla vurulmaq.

QIRMA(N)CLATMA (ID - 25203)

“Qırma(n)clatmaq” dan f.is.

QIRMA(N)CLATMAQ (ID - 25204)

icb. Qırmancla vurdurmaq, qırmancla döydürmək.

QIRMA(N)CLI (ID - 25205)

sif. Əlində qırmanc olan. Arada gəzən əli qırmanclı nəzarətçilər “tənbəllik” edənləri döyəcək(dilər). M.Rzaquluzadə.

QIRMASAQQAL (ID - 25206)

sif. Saqqalı üzdən qayçı ilə vurulmuş, üstdən qayçılanmış, üzündə xətt qoymuş. Məriz, dərviş libasında qırmasaqqal, uzun, cavan bir oğlandır.. Ə.Haqverdiyev.

QIRMATÜFƏNG (ID - 25207)

is. Beldən qatlanan, bükülən ov tüfəngi.

QIRMIZ (ID - 25208)

is. 1. B a x qırmızböcəyi.
2. Bu böcəkdən hasil edilən qırmızı boya.

QIRMIZBÖCƏYİ (ID - 25209)

is. zool. Boyayıcı maddə istehsal edilən böcək cinsi.

QIRMIZI (ID - 25210)

sif. 1. Qan rəngli; al. Qırmızı boya. Qırmızı şərab. - Gəlin ağlayır; gözlərinin yaşları od kimi tökülüb, qırmızı yanaqlarını dağlayır. Çəmənzəminli. ..Zəhra xala stol qoyub, üstünə qırmızı örtük salmışdı. Mir...

QIRMIZIBALDIR (ID - 25211)

is. məh. bot. Bulaqların ətrafında bitən qırmızı saplaqlı pencər; yeyilən ot.

QIRMIZIBİRÇƏK (ID - 25212)

sif. köhn. Birçəkləri hənalı. Bazarın başında yoğun və qırmızıbirçək bir baqqal. “Buy, dəli Səmədə bax!”
deyib, ona bir çürük badımcan səlbəsi atdı. Çəmənzəminli.

QIRMIZIBOĞAZ (ID - 25213)

is. zool. Boğazının altı qırmızı balaca köçəri quş.

QIRMIZICA (ID - 25214)

1. sif. Azca qırmızı, bir az qırmızı.
2. zərf məc. Həyasızca, utanmadan; açıqaydın. Qırmızıca yalan demək. - Yəqin ki, qeyri yazıçılarımız da mənim kimidirlər və hər kəs desə ki, “xeyr” , lap qırmızıca yalan deyir....

QIRMIZIDƏRİLİ (ID - 25215)

QIRMIZIGÖZ (ID - 25216)

sif. 1. Gözləri qızarmış, gözləri qırmızı rəngdə olan. Qırmızıgöz balıq. Qırmızıgöz dovşan. // Gözləri qanla dolmuş.
2. məc. zar. dan. Qırmızı, al. “Qırmızıgöz” şərabdan içdikcə dəmiryolçuların gözləri...

QIRMIZIQABIQ (ID - 25217)

sif. Qabığı qırmızı olan. Qırmızıqabıq nar. Qırmızıqabıq alma.

QIRMIZILAŞDIRILMA (ID - 25218)

“Qırmızılaşdırılmaq” dan f.is.

QIRMIZILAŞDIRILMAQ (ID - 25219)

məch. Qırmızı rəngə boyadılmaq, qırmızı edilmək; allaşdırılmaq.

QIRMIZILAŞDIRMA (ID - 25220)

“Qırmızılaşdırmaq” dan f.is.

QIRMIZILAŞDIRMAQ (ID - 25221)

f. Qırmızı rəngə boyamaq, qırmızı etmək; allaşdırmaq.

QIRMIZILAŞMA (ID - 25222)

“Qırmızılaşmaq” dan f.is.

QIRMIZILAŞMAQ (ID - 25223)

f. Qırmızı olmaq, qırmızı rəng almaq; allaşmaq.

QIRMIZILI (ID - 25224)

sif. Qırmızıya çalar, qırmızı qarışığı olan. Addımbaşı qırmızılı, sarılı, yaşıllı sular yerin qatlarından üzü yuxarı gəzəgəzə dik qaynayır, çıxır və axıb gedirdi. S.Rəhimov. // Qırmızı geyinmiş, al geyinmiş....

QIRMIZILIQ (ID - 25225)

is. 1. Qırmızı rəngdə olan şeyin halı; allıq. Qanın qırmızılığı. Üzün qırmızılığı. // Qırmızı rəng, qırmızı ləkə, qızartı. Boğazında qırmızılıq var. Yara yerinin qırmızılığı getdi. - [Rzaqulu xanın] çöhrəsi...

QIRMIZIMTIL (ID - 25226)

sif. Qırmızı rəngə çalar, qırmızıya çalar. Qırmızımtıl alma. - Ağabəyim saray tərəfə qalxan cığırla huşsuz addımlarla irəliləyir, göyün üzündəki qırmızımtıl bulud parçalarına tamaşa edirdi. Çəmənzəminli.

QIRMIZIMTILLIQ (ID - 25227)

is. Qırmızımtıl şeyin halı; qırmızıya çalarlıq.

QIRMIZIMTRAQ (ID - 25228)

bax qırmızımtıl. Əşrəf indi büsbütün dəyişmiş, .. göz qapaqları şişmiş və qırmızımtraq bir rəng almışdı. A.Şaiq.
Yer üzü qırmızımtraq bir rəngə boyanırdı. Ə.Əbülhəsən.

QIRMIZIPEYSƏR (ID - 25229)

sif. Boynunun ardı qırmızı olan (adətən “boynuyoğun” , “tüfeyli” mənasında işlənir).

QIRMIZISAQQAL (ID - 25230)

sif. Saqqalı qızardılmış, saqqalı hənalı. Qırmızısaqqal qoca. - Çadırda turanlı qırmızısaqqal bir qoca oturmuşdu. A.Bakıxanov. [Zeynal] lap yuxarı qəfəsədən beş top çiti çiyninə alaraq nazik taxta nərdivanla aşağı düşən...

QIRMIZISİFƏT (ID - 25231)

sif. Sifətinin rəngi qırmızı olan, sifəti qızarmış. Teybə .. qırmızısifət, düz qamətli, dolğun əndamlı, ucaboy .. bir qadın idi. M.Hüseyn. Bir saat sonra qərargahdan qırmızısifət bir leytenant gəldi. Mir Cəlal.

QIRMIZITƏPƏ (ID - 25232)

sif. Təpəsi qırmızı parçadan olan (papaq). Leylək Ələmdar gödək, büzmə çuxa, uzunboğaz çəkmə geyinmiş, .. qırmızıtəpə .. papağını da başına qoymuşdu. S.Rəhimov.

QIRMIZIYANAQ (ID - 25233)

sif. Yanaqları qırmızı olan. Qırmızıyanaq uşaq.

QIRNA (ID - 25234)

is. Kran. Hamamın qabağına qırnadan su axır. C.Məmmədquluzadə.

QIROV1 (ID - 25235)

is. Payızın axırlarında soyuqlar düşəndə gecələr yerə, yarpaqlar və s. üzərinə kiçik kristallar şəklində qonan qar kütləsi, şehin donmuş zərrələri. Əgər qışda hava çox soyumuş olsa, şəbnəm dönüb buz olur, yerə düşür...

QIROV2 (ID - 25236)

is. İnsan və heyvanın gözündə əmələ gələn cüzi görməməzlik; göz nöqsanı.

QIROVLAMA (ID - 25237)

“Qırovlamaq” dan f.is.

QIROVLAMAQ (ID - 25238)

f. Qırov bağlamaq, qırovla örtülmək.

QIROVLANMA (ID - 25239)

“Qırovlanmaq” dan f.is.

QIROVLANMAQ (ID - 25240)

b a x qırovlamaq.

QIRPIQ (ID - 25241)

sif. Kənarları, ucları, başları və s. qırpılmış, kəsilmiş, vurulmuş, qopardılmış. Başı qırpıq ot.

QIRPILMA (ID - 25242)

“Qırpılmaq” dan f.is.

QIRPILMAQ (ID - 25243)

1. məch. Kənarları, ucları, başları və s. kəsilmək, vurulmaq, qopardılmaq.
2. t-siz. Tez açılıb yumulmaq, açılıbörtülmək. Gözləri qırpılmaq. - Bahadırın kirpikləri qırpıldı. M.Hüseyn.

QIRPIM (ID - 25244)

is. (adətən “bir” , “bircə” sözü ilə). 1. Göz yumub açınca keçən vaxt; an, ləhzə. Dilbər bir qırpım dayandı. C.Cabbarlı. Bircə qırpım sürən şaşqınlıqdan sonra gənc qız .. qəzəblə dilləndi. M.Rzaquluzadə.
Bir...

QIRPINMA (ID - 25245)

“Qırpınmaq” dan f.is.

QIRPINMAQ (ID - 25246)

f. 1. Tez-tez açılıb yumulmaq, açılıb örtülmək. Onun qonur gözlərini bürümüş uzun kirpikləri tez-tez qırpınırdı. Ə.Vəliyev. // Məc. mənada. Günəş qırpınanda açıldı hava; Dayandı ordular, durdu üz-üzə. S.Vurğun.
Utanmaq,...

QIRPITMAQ (ID - 25247)

f. Aşağıya yatırtmaq, yaxud tərpətmək, qımıldatmaq. Qoyunlar tütəyin səsini eşidən kimi, elə bil ki, bir şeydən ürkdülər; eləcə getdikləri yerdə dayandılar, qulaqlarını qırpıtdılar. C.Məmmədquluzadə.

QIRPMA (ID - 25248)

“Qırpmaq” dan f.is.

QIRPMAQ (ID - 25249)

f. 1. Tez-tez yumub-açmaq, örtüb-açmaq (gözü, kirpiyi). Musa kişi dərinlərə getmiş, təkcə giləsi işıldayan gözlərini qırpdı. M.İbrahimov. □ Göz qırpınca
bir anda, göz yumub açınca. Göz qırpmamaq - qorxmamaq, çəkinməmək....

Bu səhifə 113 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla