Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

DİRİ (ID - 9996)

sif. 1. Canı olan, canlı, sağ, yaşayan (ölü ziddi). Diridir, ölməmiş Simon hala; Ona fürsət verərmiyim? H.Cavid.
// Öldürülməmiş, başı kəsilməmiş, canı çıxmamış. Diri quş. Diri balıq. - [Quşu] diri (z.) saxlamaq niyyəti...

DİRİBAŞ (ID - 9997)

sif. Cəld, çevik, zirək, bacarıqlı. [İskəndər bəy:] Xala, sən nə diribaş qarısan? N.Vəzirov. [Qəhrəman:] Yoldaşlarımın biri nazik, arıq, alagözlü, .. qarasaçlı, diribaş bir qız idi. H.Nəzərli. Laçın hələ yeddicə yaşında...

DİRİBAŞLAŞMA (ID - 9998)

“Diribaşlaşmaq”dan f.is.

DİRİBAŞLAŞMAQ (ID - 9999)

f Diribaş olmaq, diribaşlığı daha da artmaq; çevikləşmək, zirəkləşmək.

DİRİBAŞLI (ID - 10000)

bax diribaş.

DİRİBAŞLIQ (ID - 10001)

DİRİCƏ (ID - 10002)

“Diri”dən oxş.

DİRİ-DİRİ (ID - 10003)

zərf 1. Diri halda, öldürmədən, ölməmiş. Quşu diri-diri tutmaq. - Amma razı olduqda özümü diri-diri od içinə salmış olurdum. T.Ş.Simurq. [Birinci kəndli:] Ay Mirzə, başına dönüm, .. Səfər bəy bizi diridiri qırıb tələf edir.....

DİRİGÖZLÜ (ID - 10004)

sif. 1. Canlı, diri. [Əsgər:] Mən arşını iki şahılıq çiti görməmiş almayıram; Halbuki dirigözlü arvad ola! Ü.Hacıbəyov.
İtigörən, zirək. Bu uşaqlar dirigözlü, təpədən-dırnağa qədər silahlanmış düşmənlə vuruşurdular.....

DİRİJABL (ID - 10005)

[fr.] İçərisi qazla doldurulmuş korpusu olan, xüsusi mühərrikli, havadan yüngül, uçucu aparat; idarə olunan aerostat.

DİRİJOR (ID - 10006)

[fr.] Orkestri, xoru, opera, ya balet tamaşasını idarə edən şəxs. Balet dirijoru. Orkestr dirijoru. - Səbri dirijor çubuğunu yuxarı qaldırarkən salon kiridi, alqış dərin və mənalı bir sükuta çevrildi. M.Hüseyn. Davud əllərini kənara...

DİRİJORLUQ (ID - 10007)

is. Dirijorun işi, sənəti, vəzifəsi. Dirijorluq etmək (orkestri, xoru idarə etmək).

DİRİLDİCİ (ID - 10008)

sif. Dirildən, can verən, ruh verən, həyat verən.

DİRİLİK (ID - 10009)

is. 1. Diri, canlı cismin halı, diri halda olma; sağlıq. Ölü öldü, diriyə dirilik gərək. (Ata. sözü).
// Varlıq, mövcudluq, var olma, mövcud olma. [Qədir:] Mən yekəlikdə adamın diriliyini danırlar. Mir Cəlal.
Həyat, yaşayış,...

DİRİLMƏ (ID - 10010)

“Dirilmək”dən f.is.

DİRİLMƏK (ID - 10011)

f 1. Canlanmaq, cana gəlmək,
dirçəlmək; qüvvəsi, gücü, cəsarəti özünə qayıtmaq. Bənnasız hörgü hörülməz; Təbibsiz xəstə dirilməz. “Koroğlu”. Məstan bəy dirildi. Papağını qaşının üstə çəkib bığlarını tumarladı.....

DİRİLTMƏ (ID - 10012)

“Diriltmək”dən f.is.

DİRİLTMƏK (ID - 10013)

f 1. Canlandırmaq, həyata qaytarmaq, yenidən enerji və qüvvət vermək, ruhlandırmaq. Orqanizmi diriltmək. Bu su məni diriltdi. Dağ havası xəstəni diriltdi.
[Həcər xanım:] Oğlum, Çingiz, mənə yenidən ruh verib diriltdin, Allah səni...

DİRİNGƏ (ID - 10014)

is. 1. Bax diringi. Arabir diringə (oyun havası) çalanda mütrüb oynamağa başlardı. H.Sarabski. [Nazlı] elə bil, çalğısız, diringəsiz də olsa, bu dəqiqə hökmən oynamaq istəyirdi. Ə.Əbülhəsən.
Uşaqları, ilk ayaq açarkən...

DİRİNGİ (ID - 10015)

is. mus. Muğamat hissələri arasında çalman yüngül və oynaq musiqi parçaları. Azərbaycan xalq musiqisi ölçülərindən ən çox inkişaf edən, sazəndələr arasında “üç badam bir qoz” deyilən vəzn əsasında olan diringilərdir....

DİRİSOYAN (ID - 10016)

is. dan. Amansız, rəhmsiz, insafsız.
// Həddindən artıq tamahkar adam haqqında.

DİRRİK1 (ID - 10017)

is. Səbzəvat, göyərti və s. əkilən yer; bostan. Dirrik bitkiləri. - Bəzi adamlar da öz dirrikyerlərində çalışırdı. S.Rəhimov. ..Bayram bəzən işə getmirdi. Öz həyətinin çəpərini möhkəmləndirir, ağaclarına qulluq edir, suyu...

DİRRİK2 (ID - 10018)

is. dan. Ev müxəlləfatı, ev şeyləri.

DİRRİKÇİ (ID - 10019)

is. Dirrikçiliklə məşğul olan adam; bostançı. Dirriklərdə dizinəcən çirməkli dirrikçilər lək sulayırdılar. Mir Cəlal.

DİRRİKÇİLİK (ID - 10020)

is. Dirrikçinin işi, peşəsi, məşğuliyyəti; dirrik becərmə işi; bostançılıq.

DİRSƏK (ID - 10021)

is. 1. Qol ilə bilək arasında olan büküyün bayır hissəsi. 'Bəzən Dilşad xanım üzüqoylu uzanıb, dirsəklərini yerə qoyaraq çayı nəlbəki ilə içər və ayaqlarını part-part yerə döyərdi. T.Ş.Simurq. Diyar kişi dirsəyi...

DİRSƏKCİK (ID - 10022)

is. Kiçik dirsək.

DİRSƏKLƏMƏ (ID - 10023)

“Dirsəkləmək”dən f.is.

DİRSƏKLƏMƏK (ID - 10024)

f. 1. Dirsəyi ilə yavaşca vurmaq, itələmək; dirsəyini toxunduraraq bir şey bildirmək. Yanında oturanı dirsəkləyib oyatdı.
2. Dirsəyindən tutmaq.

DİRSƏKLƏNMƏK (ID - 10025)

1. məch. Dirsəklə yavaşca vurulmaq.
2. qayıd. Dirsəyi ilə söykənmək. Dirsəkləndi, başını qoydu və yatdı. - Dirsəkləndi yerində; Göz gəzdirdi otağa. R.Rza. Kiçikxanım pəncərəyə dirsəklənib çənəsini ovcuna almış, həyətə...

DİRSƏKLİ (ID - 10026)

sif. 1. Dirsəyi olan, yaxud dirsəklər şəklində olan (b ax dirsək 2 və 3-cü mənalarda). Dirsəkli val, boru.
2. məc. dan. Qüvvətli, qolugüclü, sözükeçən. Dirsəkli adam.

DİRSƏKŞƏKİLLİ (ID - 10027)

b ax dirsəkvari.

DİRSƏKVARİ (ID - 10028)

sif. Dirsəyə oxşayan, dirsək şəklində olan, dirsək kimi bükük olan.

DİSHARMONIK (ID - 10029)

sif. Harmoniyasız, ahəngsiz.

DİSHARMÖNİYA (ID - 10030)

[yun.] mus. Harmoniyanın pozulması; ahəngsizlik.

DİSK (ID - 10031)

[yun.] 1. Yastı, dairəvi lövhə.
// idm. Uzağa atmaq üçün həmin şəkildə olan idman aləti. Disk tullama yarışı.
// Maşının və s. qurğunun yastı, dairə, halqa şəklində olan hissəsi. Telefonun diski. - Qazıma turbininin...

DİSKANT (ID - 10032)

[lat.] mus. Zil uşaq səsi.
// Bu cür səsi olan oxuyan uşaq.

DİSKET (ID - 10033)

is. tex. Kompyuterdə yazım diski.

DİSKLƏMƏ (ID - 10034)

“Diskləmək”dən f.is.

DİSKLƏMƏK (ID - 10035)

f k.t. Torpağı diskli mala, kultivator və s. ilə becərmək.

DİSKLƏNMƏ (ID - 10036)

“Disklənmək”dən f.is.

DİSKLƏNMƏK (ID - 10037)

məch. k.t. Diskli mala, kultivator və s. ilə becərilmək (torpaq).

DİSKLİ (ID - 10038)

sif. Diski olan. Diskli mala. Diskli alət.

DİSKÜSSİYA (ID - 10039)

[lat.] Hər hansı bir mübahisəli məsələnin iclasda, mətbuatda və s. də azad, açıq müzakirəsi. Diskussiya keçirmək. Ədəbiyyat məsələsinə həsr olunmuş diskussiya. - Diskussiyada yazıçılar, ədəbiyyatşünaslar, tənqidçilər,...

DİSPANSER (ID - 10040)

[fr.] Xüsusi müalicə və müntəzəm tibbi nəzarət yolu ilə xəstəliklərin qabağını almaqla məşğul olan tibbi müəssisə. Vərəm dispanseri.

DİSPANSERİZASİYA (ID - 10041)

[fr.] bax dispanserləşdirmə.

DİSPANSERLƏŞDİRMƏ (ID - 10042)

f.is. tib. Dispanserlər vasitəsilə nəzarət və tibbi-profılaktik yardım sahəsində görülən tədbirlər sistemi.

DİSPETÇER (ID - 10043)

[ing.] xüs. Nəqliyyatın hərəkətini, yaxud müəssisənin işinin gedişini bir mərkəzi məntəqədən idarə edən işçi. Dəmiryol stansiyası dispetçeri. Baş dispetçer.

DİSPETÇERLİK (ID - 10044)

is. Dispetçerin işi, vəzifəsi. Dispetçerlik etmək.

DİSPLEY (ID - 10045)

is. [ing.] Kineskoplu qurğu, cihaz.

Bu səhifə 114 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla