Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

DİSPUT (ID - 10046)

is. [lat.] Elmi, ədəbi və s. mövzuya dair açıq mübahisə. Ədəbi disput. Tamaşadan sonra əsər haqqında disput keçirildi.

DİSPUTÇU (ID - 10047)

is. Disputda iştirak edən adam, disput iştirakçısı.

DİSSERTANT (ID - 10048)

[lat.] Müdafiəyə dissertasiya hazırlayan və ya dissertasiya müdafiə edən şəxs.

DİSSERTASİYA (ID - 10049)

[lat.] Elmi dərəcə almaq üçün təqdim edilən elmi tədqiqat əsəri. Dissertasiya üzərində işləmək. - [Sədəf:] Professor, gözünüz aydın, daha bir sürpriz. Şeyda dissertasiyasında bizə balta çalır. Ə.Məmmədxanlı.

DİSSİDENT (ID - 10050)

is. [lat.] Başqa cür düşünən, başqa fikirli.

DİSSİMİLYASİYA (ID - 10051)

[lat.] 1. Oxşarlığı, bənzərliyi pozan dəyişiklik.
biol. Orqanizmin fəaliyyəti prosesində mürəkkəb üzvi maddələrin dağılması, pozulması, parçalanması. Orqanizmdə canlı maddələrin yaranması (toplanması) ilə əlaqədar olaraq,...

DİSSONANS (ID - 10052)

[fr.] mus. Səslərdə ahəngsizlik, qarışıqlıq, uyğunsuzluq; ahəng pozğunluğu. [Gülsabah:] Çığırmaq lazım deyil, yoldaşMirzə Camal... Çığırırsınız, tondan çıxarırsınız, dissonans əmələ gəlir. C.Cabbarlı.

DİSTANSİYA (ID - 10053)

[lat.] 1. Məsafə, ara, mənzil.
Dəmir yolunda, şose və su yolunda inzibati-texniki bölgü məntəqəsi. Yol distansiyası.

DİSTİLLAT (ID - 10054)

[lat.] kim. Distillə nəticəsində alman maye. Buxarlanma və ya qaynama prosesində əmələ gələn buxarları ayırıb mayeləşdirirlər. Bu prosesə distillə, alınmış mayeyə isə distillat deyilir. M.Məmmədli.

DİSTİLLATOR (ID - 10055)

[lat.] xüs. Mayeləri distillə edən cihaz; ənbiq.

DİSTİLLƏ (ID - 10056)

[lat.] xüs. Mayeləri qaynadaraq əsas tərkib hissələrinə ayırmaqla təmizləmə, saflaşdırma; təqtir. Suyu distillə etmək. - Hərgah maye bərk maddənin məhsulu şəklindədirsə, onu ayırmaq üçün distillə üsulundan istifadə edirlər....

DİSTROFİYA (ID - 10057)

is. [lat.] Maddələr mübadiləsi ilə əlaqədar olaraq, orqanizmin qidalanma pozğunluğu.

DİŞ (ID - 10058)

is. 1. Yeyilən şeyi tutmaq, dişləmək, xırdalamaq və çeynəmək üçün ağızda olan sümük törəmə. Uşağın dişi çıxır. Dişi ağrımaq. Dişi ilə tutmaq. Dişi ilə qoparmaq. Dişi qamaşmaq. Dişlərini xırçıldatmaq.
□ Agıl...

DİŞAÇAN (ID - 10059)

is. xüs. Çarxlarda, mexanizmlərdə və s.-də diş (2-ci mənada) açan alət, dəzgah, maşın və s. Bunların arasında dişaçan maşın, frezer avtomatı, preslər və s. vardır.

DİŞARASI (ID - 10060)

sif. dilç. Dişlərin arasında tələffüz olunan. Dişarası samitlər.

DİŞARXASI (ID - 10061)

sif. 1. Dişlərinin dal tərəfınə yapışıq, ya yaxın olan. Dişarxası ətlər.
dilç. Dişlərin arxa tərəfində tələffüz olunan. Dişarxası səslər.

DİŞBATAN (ID - 10062)

sif. Zəif yeri olan, möhkəm olmayan.

DİŞBATMAZ (ID - 10063)

sif. Möhkəm, yenilməz, gücçatmaz.

DİŞBATMAZLIQ (ID - 10064)

is. Möhkəmlik, yenilməzlik, gücçatmazlıq.

DİŞCİK (ID - 10065)

is. 1. Kiçik diş.
2. xüs. B ax diş 2-ci mənada.

DİŞCİKLİ (ID - 10066)

sif. xüs. Dişcikləri olan (bax “dişcik” 2-ci mənada).

DİŞÇƏKƏN (ID - 10067)

is. Yararsız dişi çəkmək üçün alət.
// Yararsız dişi çəkən həkim.

DİŞÇÖPÜ (ID - 10068)

is. Dişlərin arasını təmizləmək üçün çöp və s.

DİŞ-DAMAQ (ID - 10069)

is. dilç. Diş və damağın vasitəsilə əmələ gələn (səs və s.). Diş-damaq saitləri.

DİŞDAN (ID - 10070)

sif. dan. 1. Dişi düşmüş.
Dişləri iri olan.

DİŞDAŞI (ID - 10071)

is. Dişlərdə əmələ gələn daşaoxşar xırda törəmə.

DİŞDƏK1 (ID - 10072)

is. məh. Həsir toxunmasında işlədilən dişli ağac alət.

DİŞDƏK2 (ID - 10073)

bax dişlək. [Şahqulu:] Artıq danışsan, vallah, səndən dişdək allam ki, ürəyin gedər, qəşş eylərsən. N.Vəzirov.
dişdək-dişdək bax dişlək-dişlək.

DİŞDİ (ID - 10074)

məh. bax dişlə.

DİŞ-DİŞ (ID - 10075)

sif. Dişlər halında olan; üzərində dişlər, çıxıntılar, kərtiklər olan; kərtik-kərtik. Faranın işığı hündür daş hasarın dişdiş divarına toxunub yayıldı. İ.Məlikzadə.
Diş-diş olmaq - dilim-dilim olmaq, diliklənmək,...

DİŞƏ1 (ID - 10076)

is. bot. Çöldə bitən və heyvan yemi kimi istifadə olunan dənli ot növü. Yazın dumanlı günlərində yerdən göyərən dişə otları yeyən at hörükdə idi. S.Rəhimov.

DİŞƏ2 (ID - 10077)

is. [fars.] Dişəmə aləti. Dişə ilə dişəmək.

DİŞƏBƏNZƏR (ID - 10078)

sif. Şəkilcə dişə oxşayan.

DİŞƏDƏYƏR (ID - 10079)

sif. Yeyilə bilən, yeməli. Evdə dişədəyər bir şey yoxdur.

DİŞƏK (ID - 10080)

tic. Bir şeyin üzərində, kənarında olan dişlər, oyuqlar, çıxıntılar.

DİŞƏK-DİŞƏK (ID - 10081)

dişək-dişək etmək - bir şeyin üzərini dişəklə oyuq-oyuq, kələ-kötür etmək.

DİŞƏKLİ (ID - 10082)

sif. 1. Dişəyi olan.
Kələ-kötür, girintili-çıxıntılı.
Kənarları diş-diş, dişək-dişək olan. Dişəkli yarpaq.
// Dalayan. Gicitkən yarpağı dişəkli olur.

DİŞƏLƏMƏK (ID - 10083)

bax dişəmək.

DİŞƏMƏ (ID - 10084)

“Dişəmək”dən f.is.

DİŞƏMƏK (ID - 10085)

f. 1. Dəyirman daşmı dişə ilə kələ-kötür etmək. Qoca ikiağızlı yonğu çəkici ilə daş dişəyirdi. S.Rəhimov.
Ağzı diş-diş olan alətləri itiləmək. Mişarı dişəmək. Orağı dişəmək.
Yaş yeddiyə çatanda diş tökmək....

DİŞƏNMƏ (ID - 10086)

“Dişənmək”dən f.is.

DİŞƏNMƏK (ID - 10087)

məch. 1. Dişə ilə diş-diş edilmək, oyuq-oyuq edilmək, kələ-kötür edilmək.
İtilənmək (ağzı diş-diş olan alətlər). Bıçqı dişənməlidir. Oraqlar dişəndi.

DİŞƏRMƏ (ID - 10088)

“Dişərmək”dən f.is.

DİŞƏRMƏK (ID - 10089)

f. Cücərmək, çıxmaq. Dağlar, çöllər dişərdi; Novruzgülü göyərdi. A.Səhhət.

DİŞƏRTİ (ID - 10090)

is. Təzə cücərmiş bitki. Ləklərdə dişərtilər görünür.

DİŞƏTDİRMƏ (ID - 10091)

“Dişətdirmək”dən f.is.

DİŞƏTDİRMƏK (ID - 10092)

bax dişətmək.

DİŞƏTMƏ (ID - 10093)

“Dişətmək”dən f.is.

DİŞƏTMƏK (ID - 10094)

“Dişəmək”dən icb. Dəyirmanın daşını ustaya dişətmək.

DİŞİ (ID - 10095)

sif. və is. 1. Canlıların doğan və yumurtlayan cinsi (erkək ziddi). Dişi buzov. Madyan atların dişisinə deyilir. Dişi kəpənəyin qabaq qanadları tünd-darçını rəngə çalır. - ..Həryuvada bircə dişi arı olar, ona şah deyərlər....

Bu səhifə 110 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla