Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

DƏLİBÖYÜRTKƏN (ID - 8846)

is. bot. Moruğa bənzər tünd-qırmızı meyvəsi olan kol və onun meyvəsi.

DƏLİCƏ (ID - 8847)

1. sif. Dəli kimi, dəlisoy. Dəlicə hərəkət.
zərf məc. Çox bərk, son dərəcə, hədsiz, dəlicəsinə. Dəlicə sevmək.
zool. Qoyun beynində əmələ gələn qurd.

DƏLİCƏSİNƏ (ID - 8848)

zərf 1. Dəli kimi, dəlilərə xas olan bir surətdə, özünü itirmiş halda. 'Dəlicəsinə hərəkət. Dəlicəsinə danışmaq.
Rəsul dəlicəsinə ayılıb gördü ki, qəbiristanlıqdadır. “Aşıq Qərib”. [Ayna:] Yoxsa sən mənim...

DƏLİCİ (ID - 8849)

is. Dələn (deşən) alət, deşici alət. Dəlmə işləri elektrik dəliciləri vasitəsilə aparılır.
// Sif. mənasında. Dəlici alət.

DƏLİ-DİVANƏ (ID - 8850)

bax dəli 1 və 4-cü mənalarda. Bu uçan pərvanədir; Qəlbi şanəşanədir; Mən xəbərsiz gəlmişəm; Yar dəlidivanədir. (Bayatı). Bən bir dəli-divanəyəm, gör kim, nə məmur olmuşam. Nəsimi. [1-ci əcinnə:] Budur, neçə vaxtdır xanım...

DƏLİ-DOLU (ID - 8851)

sif. dan. İntizamsız, danışığını, hərəkətini bilməyən. Dəli-dolu adam.
// Dəlibaş. Hirsli, dəli-dolu bir gəncə bənzər; Atalar demişkən, acıqlı mərddir. S.Vurğun.

DƏLİGİLAS (ID - 8852)

is. bot. Dağlarda bitən və yeyilməyən acı meyvəsi olan yabanı gilas.

DƏLİXANA (ID - 8853)

is. 1. Ruhi xəstələri, dəliləri saxlamaq və müalicə etmək üçün xəstəxana. A kişi, bu məlun oğlu [Molla Abbas] genə buradadır? Bəs bunları aparacaq idilər dəlixanaya? C.Məmmədquluzadə.
2. məc. Çox hay-küy olan, səsdən...

DƏLİXƏK (ID - 8854)

sif. və is. dan. 1. Dəli xasiyyətləri göstərən. Onun sözlərinə çox bənd olma, dəlixək adamdır.
2. Gülməli hərəkətlər göstərən və gülməli sözlər danışan adam; təlxək.

DƏLİXƏKLİK (ID - 8855)

is. Güldürücülük; təlxəklik.

DƏLİK (ID - 8856)

b ax deşik. Dəlik açmaq. - [Molla Xəlil] bir dəlik axtarırdı ki, içəridəki qadının kim olduğunu görüb tanısın. S.Hüseyn.
dəlik-dəlik sif. Deşik-deşik, çox deşikli. Dəlik-dəlik taxta.
□ Dəlik-dəlik etmək deşik-deşik...

DƏLİKÇİÇƏK (ID - 8857)

is. bot. Novruzçiçəyi fəsiləsindən olan bir, iki, bəzən çoxillik ot bitkisi.

DƏLİK-DEŞİK (ID - 8858)

1. sif. Çox deşikli, deşikdeşik. Dəlik-deşik bayraqların rəngi qana boyanmışdır. S.Vurğun.
2. top. Dəliklər, deşiklər. Dəlik-deşiyini tutmaq. - [Heydər bəy:] Əgər yüz min zəhmətlə birisini dağların dəlik-deşiyindən çıxartsan,...

DƏLİK-DEŞİKLİ (ID - 8859)

sif. Dəlik-deşikləri çox olan, başdan-başa deşik olan. Dəlik-deşikli damdan yağış damır.

DƏLİKLİ (ID - 8860)

sif. Dəliyi olan; deşikli. Dəlikli sərnic. Dəlikli dolça.
□□ Dəlikli sümük anat. - qılça ilə birləşən sümük.

DƏLİQANLI (ID - 8861)

1. is. Həddi-büluğa çatmış gənc, cavan oğlan. ..Səfərin Sibirdən qaçıb, başına özü kimi dəliqanlıları cəm edərək quldurluq etməyi hər yerə yayılmışdır. S.S.Axundov. Bu adamın hərəkətindən və simasından gəncliyində...

DƏLİQANLILIQ (ID - 8862)

is. 1. Həddi-büluğa çatmış gəncin hal və keyfiyyəti.
İgidlik, cəsurluq, cəsarət.
// Qızğınlıq, coşqunluq.

DƏLİ-QUDURMUŞ (ID - 8863)

is. Azğın, qudurğan (adam). [Tükəz:] Görəsən, gənə hansı dəliqudurmuşa rast gəldi, tovlayıb at, mal oğurluğuna götürüb getdi. M.F.Axundzadə. Nemət çiynində beşaçılan olduğu halda, bir neçə özü kimi dəli-qudurmuşlarla...

DƏLİL (ID - 8864)

is. [ər.] Hər hansı bir şeyi sübut etmək üçün əsas; sübut. Tutarlı dəlil. Dəlil gətirmək. Bunu sübut etmək üçün dəlil lazımdır.
[Hacı Kərim:] İksirin aləmdə vücudu olmağına dəlil çoxdur! M.F.Axundzadə. Müəllim hiss...

DƏLİLƏŞMƏ (ID - 8865)

“Dəliləşmək”dən f.is.

DƏLİLƏŞMƏK (ID - 8866)

f Dəli olmaq, dəli halına gəlmək, özündən çıxmaq, azğmlaşmaq, dəli kimi hərəkət etmək. Onun acığı tutanda dəliləşir.

DƏLİLİK (ID - 8867)

is. 1. Ağlı başından çıxmış adamın halı. Dəlilik əlamətləri.
məc. Ağılsız iş və hərəkət, ağılsız söz; tərslik.
□ Dəlilik etmək - ağılsız iş görmək, mənasız hərəkət etmək; tərslik etmək. [Səlim:] Qızım,...

DƏLİLLƏŞDİRİLMƏ (ID - 8868)

“Dəlilləşdirilmək”dən f.is.

DƏLİLLƏŞDİRİLMƏK (ID - 8869)

məch. Dəlillərlə əsaslandırılmaq.

DƏLİLLƏŞDİRMƏ (ID - 8870)

“Dəlilləşdirmək”dən f.is.

DƏLİLLƏŞDİRMƏK (ID - 8871)

f Dəlillərlə əsaslandırmaq.

DƏLİLLƏŞMƏ (ID - 8872)

“Dəlilləşmək”dən f.is.

DƏLİLLƏŞMƏK (ID - 8873)

f Dəlillərlə əsaslanmaq.

DƏLİLLİ (ID - 8874)

sif. Dəlili olan; sübutlu, əsaslı.

DƏLİLSİZ (ID - 8875)

sif. Dəlili olmayan; sübutsuz, əsassız. Dəlilsiz fikir sübuta yetməz.

DƏLİLSİZLİK (ID - 8876)

is. Dəlil, sübut olmaması; sübutsuzluq, əsassızlıq.

DƏLİNMƏ (ID - 8877)

“Dəlinmək”dən f.is.

DƏLİNMƏK (ID - 8878)

f. Deşilmək. ..Bir çuval ki köhnəldi, o tərəfdən-bu tərəfdən hey başlayacaq yırtılmağa və dəlinməyə. “Mol. Nəsr.”
// Qazılmaq. Yerlərin bağrı dəlinir; Əcəb tunellər vurulur. Aşıq Əli.

DƏLİSOV (ID - 8879)

sif. Dəli kimi; nə dəli, nə də ağıllı. Dəlisov adam.
// Qızğın, heç bir şeydən çəkinməyən, qorxmayan, cəsarətdə ifrata varan. Siz mənim bir az sərt, bir az ərköyün; Bir az da dəlisov övladlarımsız. M.Araz.

DƏLİSOVLUQ (ID - 8880)

is. Dəlisov adamın halı.
// Dəli hərəkətinə oxşayan hərəkət. Mirsalehin dəlisovluq etməsi; .. İndi desək, əhvalatdı, nağıldı.. Şəhriyar.

DƏLİSOY (ID - 8881)

bax dəlisov. Mənim də onun kimi dəlisoy anlarım var; Vaxt olur ki, pozuram şerimin ahəngini. S.Rüstəm.

DƏLİSOYLUQ (ID - 8882)

bax dəlisovluq.

DƏLİTƏHƏR (ID - 8883)

bax dəlisov.

DƏLİTƏRƏ (ID - 8884)

is. bot. İkişər lələkvari yarpaqları olan xaşxaş fəsiləsindən birillik ot bitkisi.

DƏLLAL (ID - 8885)

is. [ər.] 1. Alverdə alanla satan arasında vasitəçilik edən şəxs. Genə şəhr içrə gördü ol minval; Satır əvvəlki eşşəyi dəllal. S.Ə.Şirvani. Dəllallar ilə hiylədə şeytan da bacarmaz! Şeytan nəçidir, cin nədi, xortdan da...

DƏLLALBAŞI (ID - 8886)

is. köhn. Dəllalların böyüyü, başçısı. [Ağa Kərim:] ..Əziz bəy, məlum ola ki, mənə Ağa Kərim dəllalbaşı deyirlər. M.F.Axundzadə.

DƏLLALHAQQI (ID - 8887)

köhn. b ax dəllallıq 2-ci mənada.

DƏLLALLIQ (ID - 8888)

is. 1. Dəllallın işi, peşəsi; alverdə alanla satan arasında vasitəçilik. Muxtalə dəllallıq edən bir qadındır. M.S.Ordubadi. [İsmayıl:] Kərbəlayı Xəlil at dəllallığı eləyir, evi də Əmirxizdədir. P.Makulu.
2. Dəllalın vasitəçilik...

DƏLLƏK (ID - 8889)

is. [ər.] 1. Baş və üz qırxmaq peşəsi ilə məşğul olan adam; bərbər. Bəli, başlar başlayıblar qırxılmağa. Dəllək dükanlarında macal yoxdur. C.Məmmədquluzadə.
Köhnə məişətdə: baş və üz qırxmaqla yanaşı, qan almaq...

DƏLLƏKXANA (ID - 8890)

is. [ər. dəllak və fars. ...xanə] Dəllək dükanı; bərbərxana. Səməd, doğrudan da o gedən gedib, bir daha dəlləkxanaya üz çevirmədi. M.Hüseyn.

DƏLLƏKLİK (ID - 8891)

is. 1. Dəllək (1, 2 və 3-cü mənalarda) peşəsi, işi; bərbərlik. Dəlləkliyi bizim başımızda öyrənir. (Ata. sözü).
2. məc. Hiyləgərlik, haqqı danma.

DƏLMƏ (ID - 8892)

1. “Dəlmək”dən f.is. Dəlmə aləti.
is. Divarda açılmış kiçik taxça. İçəridə kahanın divarlarında böyüklü-kiçikli beş dəlmə gözə çarpırdı. S.Rəhimov.
is. Bərə, çəpər, hasar və s.-də deşik.
sif. Dəlinmiş,...

DƏLMƏ-DEŞİK (ID - 8893)

top. Öz-özünə açılmış, yaxud süni surətdə əmələ gətirilmiş irilixırdalı deşiklər. Dəlmə-deşiyi tutmaq.
// Sif. mənasında. Dəlmə-deşik divar. Dəlmə-deşik yer. - [Umud:] Dədəm axşamlar nahaq təzək yandırır, tay...

DƏLMƏGÖZ(LÜ) (ID - 8894)

bax dombalangöz(lü).

DƏLMƏK (ID - 8895)

f 1. Bir şeylə deşmək, dəlik açmaq, oymaq. Taxtanı dəlmək. Dəmiri dəlmək. - Ağacdələn öz yuvasını ağac koğuşlarında qayırır. Bunun üçün o, ağacda olan hazır koğuşlardan istifadə edir və ya qurumaqda olan ağacları dələrək,...

Bu səhifə 87 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla