1
İzahlı lüğət - D hərfi ilə başlayanlar - H. 61
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

DÖRDADAMLIQ (ID - 10646)

sif. Dörd adam üçün olan. Dördadamlıq loja, kupe.
// Dörd adamdan ibarət. Dördadamlıq qrup.

DÖRDAŞIQ (ID - 10647)

is. köhn. Aşıqla oynanılan qumar oyunlarından biri. Çünki onların bəzisi dükanlarda gün keçirdir, qeyrisi köhnə hamamlarda dördaşıq atır. N.Vəzirov.

DÖRDATLI (ID - 10648)

sif. İki cüt (dörd) at qoşulmuş. Dördatlı faytonlar gözəl bəzəkli. H.K.Sanılı. Bazar günü idi. Onlar dördatlı faytonu qoşdurub Şuşa şəhərinə gedəcəkdilər. Ə.Vəliyev.

DÖRDAVARLI (ID - 10649)

sif. İki cüt avarı olan. Dördavarlı qayıq.

DÖRDAYAQ1 (ID - 10650)

1. zərf Çaparaq, çox sürətli, çox cəld. Dördayaq get, onu çağır.
2. is. Atın dörd ayağını da yerdən üzüb atıla-atıla çapması (at yerişi).

DÖRDAYAQ2 (ID - 10651)

is. məh. 1. Üstündə xəmir yaymaq üçün ayaqlı taxta alət; yuxayayan, mərdənə. Dördayağı gətir, yuxa yay.
Ev heyvanı, iş heyvanı.
Kətil.

DÖRDAYAQLI1 (ID - 10652)

1. sif. Dörd ayağı olan. Dördayaqlı masa.
is. Dörd ayağı üzərində gəzən; heyvan. Hacı Səməd ağa rəiyyəti qapıda gəzən dördayaqlılardan seçmir. Ə.Haqverdiyev.
Bax dördayaq1 1-ci mənada. Mahmud əminin iki ayağı varsa,...

DÖRDAYAQLI2 (ID - 10653)

is. Sacayaq növü.

DÖRDAYLIQ (ID - 10654)

sif. 1. Dörd ay əvvəl doğulmuş. Dördaylıq uşaq. Dördaylıq buzov.
2. Dörd ayda görüləcək, dörd ay müddətində olan, dörd ay davam edən. Dördaylıq plan. Dördaylıq təlim.

DÖRDBARMAQ(LI) (ID - 10655)

sif. Dörd barmağı olan. At öz əcdadı olan dördbarmaqlı heyvandan təkamül edib üçbarmaqlı, sonra isə birbarmaqlı - təkdırnaqlı heyvan olmuşdur ki, indi də biz onu belə təkdırnaqlı heyvan kimi tanıyırıq.

DÖRDBAŞ(LI) (ID - 10656)

sif. Dörd başı, dörd təpəsi olan.

DÖRD-BEŞ (ID - 10657)

say. Dörd, ya beş ədəddən və s.-dən ibarət olan. Biz məktəbdə gündə dördbeş dəfə əllərimizi sabunla yuyuruq. Ə.Haqverdiyev. Onun yanında orta yaşlı iki kişi və dörd-beş yaşlı bir oğlan uşağı vardı. İ.Şıxlı.

DÖRDBÖLGÜLÜ, DÖRDBÖLÜŞLÜ (ID - 10658)

sifi Dörd gözdən (bölmədən, hissədən) ibarət olan. Dördbölüşlü duzqabı. Dördbölgülü meydan.

DÖRDBÖYRƏK (ID - 10659)

sif. dan. İgid, qorxmaz, ciyərli. Yaman küyçü qocadır! - Yox, küyçü deyil, dördböyrək kişidir. Görmürsən, elə bil dağ gedir? S.Rəhimov.

DÖRDBUCAQ (ID - 10660)

is. riyaz. Dörd bucağı olan həndəsi cisim.

DÖRDBUCAQLI (ID - 10661)

sif Dörd bucağı olan; dördkünc. Dördbucaqlı otaq. Karvansara dördbucaqlı bir tikintidir.

DÖRDCƏ (ID - 10662)

say. Ancaq dörd, cəmi dörd. Dördcə adam gəlmişdir. Dördcə qəpik pul qalmışdır.

DÖRDCƏRGƏLİ (ID - 10663)

sif. Dörd cərgəsi olan, dörd sırası olan. Dördcərgəli xiyaban. Dördcərgəli oturmaq yeri.

DÖRDCİLDLİK (ID - 10664)

sif. Dörd cilddən ibarət. Dördcildlik lüğət.

DÖRDÇARXLI (ID - 10665)

bax dördtəkərli.

DÖRDDƏFƏLİ (ID - 10666)

sif. Dörd dəfə təkrar edən.

DÖRDDƏQİQƏLİK (ID - 10667)

sif. Dörd dəqiqə davam edən, sürən. Dörddəqiqəlik istirahət.

DÖRD-DÖRD (ID - 10668)

zərf Hər dəfədə dörd ədəd, yaxud hər dəstədə dörd nəfər olaraq. Əsgərlər dörd-dörd gedirdilər. Dörd-dörd yığmaq.

DÖRDDÜYMƏ (ID - 10669)

sif. Ölçüsü, qalınlığı və s. dörd düymə olan (bax düymə2#). Dörddüymə mıx (taxta).

DÖRDDÜYMƏLİ (ID - 10670)

sif. Dörd düyməsi olan, dörd düymə ilə bağlanan. Dörddüyməli köynək.

DÖRDELEMENTLİ (ID - 10671)

sif. kim. Tərkibi dörd elementdən ibarət olan. Dördelementli maddə.

DÖRDƏLLİ (ID - 10672)

1. zərf Cəld, tələsik. O, gecəgündüz dördəlli işləyir.
□ Dördəlli yapışmaq (tutmaq) - bərk-bərk tutmaq, əlindən buraxmamaq. İşindən dördəlli yapışmaq.
sif. mus. Dörd əllə ifa edilən (çalınan). Royal üçün uyğunlaşdırılmış...

DÖRDƏM (ID - 10673)

zərf Dördayaq, dördnal, birnəfəsə, çaparaq. Yasavulun kürən atı yellənərək qabağa çıxdı. At dağyuxarı dördəm tullanatullana qalxdı. S.Rəhimov.

DÖRDƏMƏL (ID - 10674)

is. Riyaziyyatda: cəm, çıxma, vurma, bölmə əməlləri.

DÖRDGÖZ (ID - 10675)

1. sif. Dördşəbəkəli, dördbölgülü, dörd gözü olan (ev, dükan, pəncərə və s.). Dördgöz pəncərənin xəmirlənmiş kağızı qopur, küləkli qar içəriyə soxulur. S.Rəhimov.
2. is. məc. zar. Gözlük taxan, gözlük gəzdirən,...

DÖRDGÖZLÜ (ID - 10676)

1. Bax dördgöz.
sif. Diqqətli, ayıq, sayıq.
sif. Dörd gözdən (hissədən, bölmədən, şöbədən), dörd otaqdan ibarət olan. Dördgözlü körpü. Dördgözlü mənzil.

DÖRDGUŞƏ(Lİ) (ID - 10677)

sif. Dörd guşəsi (bucağı, tini) olan. Dördguşəli daş.

DÖRDGÜL (ID - 10678)

sif. Dörd yanı bir-birinə bərabər olan, düzbucaq şəkilli; dördkünc. Dördgül kərpic.

DÖRDGÜNLÜK (ID - 10679)

sif. Dörd gün davam edən, dörd gün tələb edən. Dördgünlük səfər. Dördgünlük iş.
// Dörd gün nəzərdə tutan, dörd gün üçün olan. Dördgünlük ehtiyat. Dördgünlük maaş.

DÖRDHECALI (ID - 10680)

sif. dilç. Dörd hecadan ibarət olan. Dördhecalı söz.

DÖRDHƏDLİ (ID - 10681)

sif. riyaz. Dörd həddi olan. Dördhədli ifadə.

DÖRDHİSSƏLİ (ID - 10682)

sif. Dörd hissədən ibarət olan.

DÖRDİLLİK (ID - 10683)

sif. Dörd il müddətində olan, dörd il davam edən. Dördillik müharibə. Dördillik fəaliyyət dövrü. Dördillik təhsil kursu.
// Dörd ili nəzərdə tutan. Dördillik plan. Dördillik ərzaq ehtiyatı.

DÖRDKƏSİCİDİŞLİLƏR (ID - 10684)

is. zool. Gəmirici məməli heyvanlar yarımdəstəsi.

DÖRDKÜNC(LÜ) (ID - 10685)

sif. Dörd küncü olan, dördbucaqlı, dördguşəli, yaxud dördbucaq şəklində olan. Dördkünc bina. - Yaşıl məhəccərli dördkünc bağçada Nizaminin tuncdan tökülmüş miniatür heykəli qoyulmuşdu. M.Hüseyn. Sola və sağa açılan...

DÖRDQAT (ID - 10686)

zərf Dörd dəfə, dörd dəfə təkrar edilərək, dörd dəfə artırılaraq. Məhsulu dördqat artırmaq. Bükərək dördqat etmək.
// İki dəfə qatlanmış. Qara Kərəmoğlu kitabın içərisində dördqat bükülmüş rəngli xəritəni...

DÖRDQATLI (ID - 10687)

sif. Dörd qatı olan; dördmərtəbəli.

DÖRDQƏLSƏMƏLİ (ID - 10688)

sif. zool. İki cüt qəlsəməsi olan.

DÖRDQƏLSƏMƏLİLƏR (ID - 10689)

is. zool. İki cüt qəlsəməsi olan baş-ayaqlı molyusklar yarımsinfınin adı.

DÖRDQIÇLI (ID - 10690)

bax dördayaqlı1

DÖRDQRAMLIQ (ID - 10691)

sif. Çəkisi, arıqlığı dörd qram olan.

DÖRDQULPLU (ID - 10692)

sif. Dörd qulpu, dörd yerdən tutacağı olan.

DÖRDLƏMƏ (ID - 10693)

bax dördqat.

DÖRDLƏŞMƏ (ID - 10694)

“Dördləşmək”dən f.is.

DÖRDLƏŞMƏK (ID - 10695)

f. 1. Miqdarca dörd olmaq, dördə çatmaq, dördə çevrilmək.
2. Hər sırada dörd nəfər durmaq, dörddörd durmaq.

Bu səhifə 139 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif