Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

DƏYİRMİ (ID - 9396)

sif. 1. Dairə şəklində olan; dairəvi, girdə, yuvarlaq. Üzün ağ, dəyirmi, gözün məstanə; Baxışın bağrımı döndərdi qanə. M.P.Vaqif. Xanım dəsmalını çıxarıb ağ dəyirmi üzünü sildi, saçlarını düzəltdi... Çəmənzəminli....

DƏYİRMİCƏ (ID - 9397)

sif. Az dəyirmi, bir qədər dəyirmi (yuvarlaq). Dəyirmicə çörək.

DƏYİRMİLƏMƏ (ID - 9398)

“Dəyirmiləmək”dən f.is.

DƏYİRMİLƏMƏK (ID - 9399)

f Dəyirmi (yuvarlaq) hala salmaq, girdə etmək. Kündəni dəyirmiləmək. - Ucaboylu adam dodaqlarını dəyirmilədib tüstünü tavana üfürdü. İ.Məlikzadə.

DƏYİRMİLƏNMƏ (ID - 9400)

“Dəyirmilənmək”dən f.is.

DƏYİRMİLƏNMƏK (ID - 9401)

f Dəyirmi (yuvarlaq) hala gəlmək, girdələnmək, tam dairə şəklini almaq. Ay dəyirmiləndi.

DƏYİRMİLƏŞDİRİLMƏ (ID - 9402)

“Dəyirmiləşdirilmək”dən f.is.

DƏYİRMİLƏŞDİRİLMƏK (ID - 9403)

məch. 1. Dəyirmi (yuvarlaq) hala salınmaq, girdələşdirilmək.
2. Kəsirsiz hala salınmaq (rəqəm, hesab).

DƏYİRMİLƏŞDİRMƏ (ID - 9404)

“Dəyirmiləşdirmək”dən f.is.

DƏYİRMİLƏŞDİRMƏK (ID - 9405)

f. 1. Dəyirmi (yuvarlaq) hala salmaq, girdələşdirmək.
Kəsirsiz hala salmaq. Hesabı dəyirmiləşdirmək.

DƏYİRMİLƏŞMƏ (ID - 9406)

“Dəyirmiləşmək”dən f.is.

DƏYİRMİLƏŞMƏK (ID - 9407)

bax dəyirmilənmək.

DƏYİRMİLƏTMƏ (ID - 9408)

“Dəyirmilətmək”dən f.is.

DƏYİRMİLƏTMƏK (ID - 9409)

bax dəyirmiləmək.

DƏYİRMİLİK (ID - 9410)

is. Dəyirmi (yuvarlaq) şeyin halı; girdəlik, yuvarlaqlıq. Qarpızın dəyirmiliyi. Ayın dəyirmiliyi. Sifətin dəyirmiliyi.

DƏYİRMİSİFƏT (ID - 9411)

sif. Girdəsifət, yumrusifət. Dəyirmisifət uşaq.

DƏYİRMİSOV (ID - 9412)

sif. Bir qədər dəyirmi; yuvarlaqtəhər.

DƏYİŞDİRİCİ (ID - 9413)

is. xüs. Elektrik cərəyanının, qazın və s.-nin istiqamətini, gücünü, müxtəlif mexanizmlərin işinin xarakterini dəyişdirən alət, qurğu, cihaz.

DƏYİŞDİRİLMƏ (ID - 9414)

“Dəyişdirilmək”dən f.is.

DƏYİŞDİRİLMƏK (ID - 9415)

“Dəyişdirmək”dən məch.

DƏYİŞDİRİLMƏZ (ID - 9416)

sif. Dəyişdirilə bilməyən, dəyişdirilməli olmayan.

DƏYİŞDİRMƏ (ID - 9417)

“Dəyişdirmək”dən f.is.

DƏYİŞDİRMƏK (ID - 9418)

f 1. Bir şeyi verib əvəzinə başqa bir şey almaq; mübadilə etmək.
Mal dəyişdirmək. Bir şeyi başqa şeyə dəyişdirmək.
Bir şeyi buraxıb, yenisini, başqasını işlətmək, təzələmək. Otağın bütün mebelini dəyişdirmək.
...

DƏYİŞDİRTMƏ (ID - 9419)

“Dəyişdirtmək”dən f.is.

DƏYİŞDİRTMƏK (ID - 9420)

icb. Dəyişdirməyə məcbur etmək, dəyişdirməsinə nail olmaq.
DƏYİŞ-DÜYÜŞ is. dan. Qarşılıqlı dəyişmə, mübadilə, bir şeyi verib başqasını alma.
Dəyiş-düyüş etmək - qarşılıqlı dəyişdirmək, mübadilə etmək....

DƏYİŞƏCƏK (ID - 9421)

bax dəyişək. [Həcər xanım:] Get, Xavərə de, bizim üçün dəyişəcək hazır etsin. S.S.Axundov.

DƏYİŞƏK (ID - 9422)

is. Alt paltar, tuman-köynək. Üç dəst dəyişək. - [Səadət Səriyyəyə:] Bu oğlan hamamı qızdıracaq, özün də təmizlən, uşaqları da təmiz yu. O, sizə dəyişək də verər. M.İbrahimov. ...Tapdıq bəlkə qumla dəyişəyini yırtıb...

DƏYİŞƏKÇİ (ID - 9423)

is. Xəstəxanalarda, sanatoriyalarda, mehmanxanalarda və s.-də dəyişək işlərinə baxan xidmətçi.

DƏYİŞƏKLİ (ID - 9424)

sif. Dəyişəyi, əvəzi olan. Dəyişəkli paltar gec dağılar.

DƏYİŞƏKLİK (ID - 9425)

sif. Dəyişəyə yarayan, dəyişəyə məxsus. Dəyişəklik ağ.

DƏYİŞƏKTİKƏN (ID - 9426)

is. Dəyişək tikməklə məşğul olan adam, dərzi.

DƏYİŞƏN (ID - 9427)

f.sif. Bir qaydada, bir halda, bir qərarda qalmayan; dəyişkən, qeyri-sabit, bir haldan başqa bir hala keçən. Dəyişən hava. Dəyişən külək.
□ Dəyişən cərəyan fiz. - dövri surətdə öz qüvvə və istiqamətini dəyişən elektrik...

DƏYİŞİK (ID - 9428)

is. 1. B a x dəyişək.
Dəyişilmiş, səhvən birinin əvəzinə başqası götürülmüş, dəyiş-düyüş edilmiş.
□ Dəyişik düşmək - səhvən birinin əvəzinə başqası düşmək, çaşbaş düşmək. Qara sözlə, ağ sözün;...

DƏYİŞİKLİK (ID - 9429)

is. Başqa şəklə (hala) düşmə, başqalaşma, başqalıq; təbəddülat. Xəstənin vəziyyətində dəyişiklik görünür. Cəbhədə heç bir dəyişiklik yoxdur. Temperatur dəyişikliyi. - Mühitimdə gördüyüm şeylərin adlarını, onlarda...

DƏYİŞİLMƏ (ID - 9430)

“Dəyişilmək”dən f.is.

DƏYİŞİLMƏK (ID - 9431)

1. Bax dəyişmək 2-ci mənada. [Araz:] Dəyişilmək təbiətin qanunudur, .. neyləyək ki, bu qanunu durduracaq, dəyişdirəcək iqtidar və qüvvətim yoxdur. A.Şaiq. [Kərbəlayı Qulu] zəmanənin dəyişilməyindən bir az danışdı və dərin...

DƏYİŞİLMƏYƏN (ID - 9432)

f.sif. riyaz. Sabit, dəyişməz. Dəyişilməyən kəmiyyət.

DƏYİŞİLMƏZ (ID - 9433)

sif. Dəyişdirilə bilməyən, başqa şəklə (hala) salına bilməyən; olduğu kimi qalan; sabit, daimi.

DƏYİŞKƏN (ID - 9434)

sif. Çox dəyişən, tez-tez dəyişən, dəyişməyə qabil olan, sabit olmayan. Dəyişkən rəng. Dəyişkən hava. Dəyişkən xasiyyət. - Melodiyanı təşkil edən bu zil və bəm səslərin .. bəziləri dəyişkən və dayanıqsız olur. Ə.Bədəlbəyli....

DƏYİŞKƏNLİK (ID - 9435)

is. Çox və tez-tez dəyişmə xassəsi və qabiliyyəti; qeyri-sabitlik. Hibridlərin dəyişkənliyi.

DƏYİŞMƏ (ID - 9436)

1. “Dəyişmək”dən f.is. Təbiətdə maddə itmir və yaranmır, o ancaq müxtəlif dəyişmələrə uğrayır.
is. Mübadilə. Mal dəyişmə.
qram. Bax təsrif.

DƏYİŞMƏK (ID - 9437)

f: 1. B ax dəyişdirmək 1-ci mənada. [Əli:] İmanımız haqqı, mən [Gülnazı] bir xəzinəyə dəyişmərəm, kişi!.. M.İbrahimov.
Başqa şəklə və ya başqa hala düşmək, başqalaşmaq, başqa cür olmaq, təbəddülata uğramaq. Onun...

DƏYİŞMƏMƏZLİK (ID - 9438)

bax dəyişməzlik.

DƏYİŞMƏZ (ID - 9439)

sif. Heç bir vaxt dəyişməyən, sabit şəkildə (halda, vəziyyətdə) qalan; sabit. Təbiətdə dəyişməz şey yoxdur.

DƏYİŞMƏZLİK (ID - 9440)

is. Dəyişməz şeyin hal və keyfiyyəti; sabitlik.

DƏYMƏ (ID - 9441)

“Dəymək1’dən f.is. Yerə dəymə.

DƏYMƏ (ID - 9442)

“Dəymək2”dən f.is. Meyvələrin dəyməsi.

DƏYMƏDÜŞƏR (ID - 9443)

sif. Hər şeydən tez küsən, tez inciyən, tez sınan. Dəymədüşər adam. Dəymədüşər uşaq. - Mollanın yaman dəymədüşər xasiyyəti var imiş. “M.N.lətif.” [Halay:] Adam da bu qədər dəymədüşər olarmı? S.Rəhimov.

DƏYMƏDÜŞƏRLİK (ID - 9444)

is. Hər şeydən küsmə, incimə xasiyyəti.

DƏYMƏK1 (ID - 9445)

f. 1. Toxunmaq. Mixək əkdim ləyəndə; Mixək boynun əyəndə; Bir cüt qurban demişəm; Əlim əlinə dəyəndə. (Bayatı).
// Əl vurmaq, əlini toxundurmaq. Şeylərə dəymə! Kitablara dəymə! - [Hacı Murad:] Yox, oğlum, dəymə, yetişəndə...

Bu səhifə 122 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla