Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

DƏSTƏÇİ (ID - 9296)

is. Dəstə iştirakçısı, yaxud dəstə düzəldən şəxs.

DƏSTƏÇİN (ID - 9297)

sif. [fars.] Seçmə, bir-bir dərilən və dəstə halında yığılan. Dəstəçin üzüm. Dəstəçin alma.

DƏSTƏK (ID - 9298)

is. [fars.] 1. Bax dəstə2

DƏSTƏKLƏMƏ (ID - 9299)

“Dəstəkləmək”dən f.is.

DƏSTƏKLƏMƏK (ID - 9300)

f. 1. Dəstək vurmaq, dayaq vurmaq. Alma ağacını dəstəklədilər.
2. məc. Kömək etmək, arxa durmaq, müdafiə etmək, tərəfdar olmaq. Dediyi sözləri dəstəklədim mən: - O qənim kəsilib, - dedim, - ölkəyə; Cavidlər sürülüb...

DƏSTƏKLƏNMƏ (ID - 9301)

“Dəstəklənmək”dən f.is.

DƏSTƏKLƏNMƏK (ID - 9302)

məch. 1. Altına dəstək vurulmaq, dayaq vurulmaq.
məc. Müdafiə edilmək, kömək edilmək.

DƏSTƏKLƏTMƏ (ID - 9303)

“Dəstəklətmək”dən f.is.

DƏSTƏKLƏTMƏK (ID - 9304)

icb. Dəstək vurdurmaq. Tənəkləri dəstəklətmək. Əyilən çəpəri dəstəklətmək.

DƏSTƏKLİ (ID - 9305)

sif. Dəstəyi olan. [Qılınc:] Bu gümüş dəstəkli qılınc mənə çatar... M.Hüseyn. [Buğacın] ..belində .. şirmayı dəstəkli, qırmızı qınlı bir bıçaq .. var idi. M.Rzaquluzadə.

DƏSTƏKLİK (ID - 9306)

sif. Dəstəyə (3-cü mənada) yarar. Dəstəklik ağac.

DƏSTƏKSİZ (ID - 9307)

sif. Dəstəyi olmayan, tutacağı olmayan, əl tutmağa yeri olmayan. Dəstəksiz qapı.

DƏSTƏLƏMƏ (ID - 9308)

“Dəstələmək”dən f.is.

DƏSTƏLƏMƏK (ID - 9309)

f. 1. Dəstə halına salmaq, dəstə etmək. Uşaq yığdığı sünbülü dəstələməkdə olduğundan Tapdığı tanımadı. Ə.Əbülhəsən.
Bir yerə yığmaq, yığışdırmaq. [Qazı] ..utandığından Güllü qızın üzünə də baxa bilməyib,...

DƏSTƏLƏNDİRMƏ (ID - 9310)

“Dəstələndirmək”dən f.is.

DƏSTƏLƏNDİRMƏK (ID - 9311)

f Dəstə halına salmaq, dəstə bağlamaq.

DƏSTƏLƏNMƏ (ID - 9312)

“Dəstələnmək”dən f.is.

DƏSTƏLƏNMƏK (ID - 9313)

1. qayıd. Dəstə halına gəlmək, bir arada toplaşmaq, yığışmaq, birləşmək.
2. məch. Dəstə halına gətirilmək, dəstədəstə edilmək.

DƏSTƏLƏŞMƏ (ID - 9314)

“Dəstələşmək”dən f.is.

DƏSTƏLƏŞMƏK (ID - 9315)

qarş. Dəstə halında toplaşmaq, dəstə-dəstə bir yerə toplaşmaq; qruplaşmaq.

DƏSTƏLƏTDİRMƏ (ID - 9316)

“Dəstələtdirmək”dən f.is.

DƏSTƏLƏTDİRMƏK (ID - 9317)

bax dəstələtmək.
Çiçəkləri dəstələtdirib güldanlara qoydurmaq.

DƏSTƏLƏTMƏ (ID - 9318)

“Dəstələtmək”dən f.is.

DƏSTƏLƏTMƏK (ID - 9319)

“Dəstələmək”dən icb. Adamları dəstələdib yola saldılar.

DƏSTƏLİ (ID - 9320)

sif. Dəstəsi olan, əl tutmaq üçün yeri olan. Gümüş dəstəli bıçaq (çəngəl). - Gülnaz qaçıb evdən taxta dəstəli, pas atmış uzun bıçağı gətirdi. M.İbrahimov.

DƏSTƏMAZ (ID - 9321)

is. [fars.] din. Namazdan, bəzən də Quranı ələ alıb oxumaqdan əvvəl yuyunma (üzü, dirsəyə qədər qolu yuma və başın ortasına, eləcə də ayaqların üst tərəfinə su çəkmə) ayini. Dedi: - Bəs mən gedim bulağa tərəf; Dəstəmazım...

DƏSTƏMAZLI (ID - 9322)

sif. din. Dəstəmaz almış, dəstəmaz ayini icra etmiş. [Münəvvər xanım] həmişə dəstəmazlı, ağzıdualı, pak niyyətlə getsə də, nəticə vermirdi. Mir Cəlal.

DƏSTƏMİC (ID - 9323)

is. məh. Yelkənli gəmidə yelkəni qaldırmaq üçün işlənən ip. Dəstəmiclə yelkəni qaldırmaq.

DƏSTƏMUZD (ID - 9324)

is. Dəstə (qrup) ilə görülən iş üçün verilən əmək haqqı.

DƏSTƏRƏK (ID - 9325)

is. Kotanın əl tutulan yeri, dəstəsi.

DƏSTƏRXAN (ID - 9326)

is. [fars.] Süfrə. [Molla]
günorta vaxtı dəstərxanı açır ki, bir az çörək yesin. “M.N.lətif.”. Məmmədhəsən əmi övrətinin sözünə baxıb çəkildi dəstərxanın başına. C.Məmmədquluzadə.

DƏSTFƏRMAN (ID - 9327)

is. [fars.] köhn. Ayaqüstü işləri görən qulluqçu (oğlan).

DƏSTGAH (ID - 9328)

[fars.] bax dəsgah. Xudayar bəy, sənin dəstgahın varmış. C.Məmmədquluzadə. Yüz sənə bundan əqdəm ata və babalarımızın dolanacağını,.. fikir və xəyalatını və bilcümlə, o əsrin övza və dəstgahını.. Vaqif gözəl əşar...

DƏSTGİR (ID - 9329)

is. [fars.] köhn. 1. Kömək edən, əldən tutan; yardımçı, himayəçi, köməkçi. Tutsan əlini məni-fəqirin; Həqq ola həmişə dəstəgirin. Füzuli. Deyirlər ki, cəmi füqəranın dəstgiridir. Ə.Haqverdiyev.
2. Tutulmuş, əl-qolu...

DƏSTGİRƏ (ID - 9330)

is. [fars.] köhn. Qulp, dəstə(k). Başıbəlalı muzdur naəlac çamadanın dəstgirəsinə yapışıb, Qanlıtəpə tərəfə üz qoydu. S.M.Qənizadə.

DƏST-XƏTT (ID - 9331)

is. [fars. dəst və ər. xətt]
Birisinin şəxsən öz əli ilə yazdığı yazı.
Sübhanverdizadə öz dəst-xətti ilə yazmağına baxmayaraq, bu kimi müxtəlif bəhanələrlə öz yazdığını pozmağı da bacarırdı. S.Rəhimov.
2....

DƏSTİ1 (ID - 9332)

is. [fars.] Kiçik, lüləksiz bardaq. Su dəstisi.

DƏSTİ2 (ID - 9333)

zərf [fars.] Tez, əlbəəl, əlüstü. ..Məmmədhəsən əmi dəstigetdi. C.Məmmədquluzadə.

DƏSTİ-XƏTT (ID - 9334)

bax dəst-xətt.

DƏST-PAÇA (ID - 9335)

is. [fars.] köhn. Təlaşa düşmə, tələsmə, iztirab, çapalama.
// Zərf mənasında. Təlaş içində, həyəcanlı bir halda, özünü itirmiş halda. Bu halda qalmaqaldan .. Hatəmxan ağa və Şahbaz bəy yatdıqları damda yuxudan oyanıb...

DƏSTPƏRVƏRDƏ (ID - 9336)

is. [fars.] köhn. Birinin yetişdirməsi olan, birinin Yanında tərbiyə alan, sənət öyrənən adam. Yazıq övrət Mirzə Nəsibin övrətinin yanına gəlib bu sözləri dedi: - Xanım, bu uşaq axundun dəstpərvərdəsidir. Ə.Haqverdiyev.

DƏSTRƏS (ID - 9337)

[fars.] klas. Əli çatma, nail olma, yetişmə; əldə etmə, müvəffəq olma. Yoxdur əlac, çoxdur bu könlümdə həsrətim; Nə vəslə dəstrəs, nə fəraqında taqətim.S.Ə.Şirvani.
□ Dəstrəs olmaq - nail olmaq, əldə etmək, müvəffəq...

DƏSTUR (ID - 9338)

is. [fars.] köhn. 1. Təlimat, göstəriş. Sulduz xan konsuldan və Sərdar Rəşidin aldığı dəstura görə, müharibə zamanı Helminin dəstəsini arxadan vuracaq və məhv edəcəkdi. M.S.Ordubadi.
2. Bax düstur 2-ci mənada.
□□ Dəstur...

DƏSTURÜLƏMƏL (ID - 9339)

is. [fars. dəstur və ər. əməl] köhn. Nizamnamə, təlimat, yazılı göstəriş. [Vəzirlərə] ..vaxt ikən hazırlanmış göstərişlər və dəsturüləməl verildi. M.S.Ordubadi.

DƏŞNƏ (ID - 9340)

is. [fars.] köhn. Kiçik xəncər, yaxud silah kimi işlədilən iri bıçaq. O zaman hələ naqan-zad yox idi, yanımda ancaq dəşnə, iki dənəpiştov var idi. M.S.Ordubadi.

DƏŞT (ID - 9341)

is. [fars.] klas. Çöl, səhra, biyaban. Əqlü-huşum gedib bir Leylivəşdə; Məcnunişeyda tək düşmüşəm dəştə. Q.Zakir.

DƏŞTİ (ID - 9342)

is. [fars.] mus. Azərbaycan, habelə İran klassik musiqisində muğamlardan birinin adı.

DƏVA (ID - 9343)

[ər.] 1. B ax dava. Bir əldə tutub tiğini, bir əldə tutub səng; Dəvaya gəlirsə, ona canım də süpərdir. S.Ə.Şirvani. De görüm, küçədə nə var, a kişi? Bu nə dəvadır, anladınmı işi? M.Ə.Sabir.
2. köhn. bax teorem.
□□...

DƏVA (ID - 9344)

[fars.] klas. b ax dava. Hər dərdin bir dəvası var. (Ata. sözü). Qəm dəfinə camimey dəvadır; Tədbiri-qəm eyləmək rəzadır. Füzuli. Dedilər: - İstə ləbindən dərdipünhanə dəva. S.Ə.Şirvani.
□ Dəva etmək
b ax dava etmək...

DƏVAM (ID - 9345)

[ər.] bax davam. Ömrümün yox dəvamüpayanı. S.Ə.Şirvani. Yoxdur dəvam məndə otuz gün kəsalətə. M.Möcüz.

Bu səhifə 93 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla