1
İzahlı lüğət - D hərfi ilə başlayanlar - H. 76
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

DÜYÜNLƏMƏK (ID - 11396)

f 1. Düyün edib bağlamaq, düyün vurmaq, düyün halına gətirmək. İpləri bir-birinə düyünləmək. - O əllər məkik atmaqdan, .. odun kəsməkdən, ya da nazik qırıq ipək saplarını düyünləməkdən, cəhrə dolandırmaqdan, lülə...

DÜYÜNLƏNMƏ (ID - 11397)

“Düyünlənmək”dən f.is.

DÜYÜNLƏNMƏK (ID - 11398)

məch. 1. Düyün edilib bağlanmaq, düyün vurulmaq.
2. məc. Dolaşmaq, mürəkkəbləşmək, çətinləşmək; yığılıb bir-birinə qarışmaq. Yenə də əski xatirələr düyünlənib onun fikrini çulğaladı. Ə.Vəliyev. Dəmirov dönüb...

DÜYÜNLÜ (ID - 11399)

sif. 1. Düyünü, ya düyünləri olan. İlanlar fışıldayır kol-koslar arasından; Ayağa dolaşan düyünlü kəndir kimi. S.Rüstəm.
Bir parçanın və s.-nin içinə qoyulub düyünlənmiş. Papağının içindən əsgiyə düyünlü açarları...

DÜYÜRD (ID - 11400)

is. məh. Üzərində xırda düyünlər və toz kimi nöqtələr şəklində naxışı olan çarqat. Bir az yaşlı qadınlar tünd rəngli xaralardan paltar geyib, başlarına da düyürdü kəlağayıdan çalma çalardılar. H.Sarabski.

DÜYÜTƏMİZLƏYƏN (ID - 11401)

sif. Çəltiyi təmizləyib düyü halına salan. Düyütəmizləyən zavod. Düyütəmizləyən maşın.

DÜZ (ID - 11402)

1. sif. Enişi, yoxuşu, çuxuru, təpəsi olmayan, hamar (səth haqqında). Düz yer. Düz çöl. Düz meydança. Düz döşəmə. Düz taxta.
is. Düzən, çöl, düzəngah, düzənlik. Mil düzü. Cıdır düzü. Düzlərdə yaşayan əhali.
Cücələrim...

DÜZBƏDÜZ (ID - 11403)

zərf Düz, birbaş. [Şölə xanım:] Ay aman! Vəzir düzbədüz qapıya sarı gəlir. M.F.Axundzadə.

DÜZBUCAQ (ID - 11404)

is. Bütün bucaqları düz olan dördbucaq.

DÜZBUCAQLI (ID - 11405)

sif. Bucağı (bucaqları) düz olan. Düzbucaqlı üçbucaq. Düzbucaqlı bina.

DÜZCƏ (ID - 11406)

sif. və zərf Düz, tamamilə düz, həqiqətdə olduğu kimi. Düzcə danışıq. Get, əhvalatı özünə düzcə danış. Düzcə get!

DÜZCIZIQLI (ID - 11407)

bax düzxətli.

DÜZ-DOĞRU (ID - 11408)

zərf Düz, birbaşa, bilavasitə. [Cəmaləddin:] Sən .. qorxulu bir yola, bəlkə də düz-doğru ölümə gedirsən. C.Cabbarlı. Vidalaşıb düz-doğru Sərdarın yanına getdi. M.S.Ordubadi.

DÜZ-DÜNYA (ID - 11409)

is. 1. Aləm, hər tərəf, hər yer; ucsuz-bucaqsız sahə. ..Düz-dünyanı pambıq başına götürüb. Ə.Haqverdiyev. [Bayram kişi:] Sel gücü də məlumdur, odur, Mingəçevirdə bir dəsgah başlanıb ki, selinsuyun gücü ilə düz-dünyaya...

DÜZDÜRMƏ (ID - 11410)

“Düzdürmək”dən f.is.

DÜZDÜRMƏK (ID - 11411)

“Düzmək”dən icb. Muncuq düzdürmək.

DÜZDÜRÜLMƏ (ID - 11412)

“Düzdürülmək”dən f.is.

DÜZDÜRÜLMƏK (ID - 11413)

“Düzdürmək”dən məch.

DÜZ-DÜZYANA, DÜZ-DÜZÜNƏ (ID - 11414)

zərf Düz, doğru, açıq-açığına, ikiüzlülük etmədən. Düz-düzyana danışmaq.

DÜZƏK (ID - 11415)

is. Yaraşıq, bəzək (adətən “bəzək-düzək” şəklində işlənir). Neylərdim bəzəyi, ya düzəyi. M.Ə.Sabir.

DÜZƏKLİ (ID - 11416)

sif. Yaraşıqlı, bəzəkli. Cücələrim bəzəklidir; Bəzəklidir, düzəklidir. A.Səhhət.

DÜZƏLDİCİ, DÜZƏLDƏN (ID - 11417)

f.sif. Qaydaya salan, tənzim edən; tənzimləyici.

DÜZƏLDİLMƏ (ID - 11418)

“Düzəldilmək”dən f.is.

DÜZƏLDİLMƏK (ID - 11419)

məch. 1. Düz və hamar edilmək.
Təşkil edilmək, əmələ gətirilmək, tərtib olunmaq, qurulmaq. Məclis düzəldilmək.
Qaydaya salınmaq, nizama salınmaq, yoluna qoyulmaq.
// İslah edilmək, yaxşılaşdırılmaq.

DÜZƏLDİLMƏZ (ID - 11420)

sif. Düzəldilə bilməyən, islah edilə bilməyən, islahedilməz.

DÜZƏLDİLMƏZLİK (ID - 11421)

is. Düzəldilməz şeyin halı; islahedilməzlik.

DÜZƏLİŞ (ID - 11422)

is. 1. Düzəlmə, düzəlişmə, razılaşma; saziş. Düzəliş baş tutmadı.
2. Düzəltmə, düzəldilmə; təshih etmə, təshih edilmə; təshih. Kitabın axırında düzəliş verilmişdir.

DÜZƏLİŞDİRMƏ (ID - 11423)

“Düzəlişdirmək”dən f.is.

DÜZƏLİŞDİRMƏK (ID - 11424)

f. 1. Düzəltmək, qaydaya salmaq. Düzəlişdirdik işin hər yanını. Ə.Nəzmi.
2. Sazişə gətirmək, aralarında saziş düzəltmək, razılıq yaratmaq, razılaşdırmaq.

DÜZƏLİŞMƏ (ID - 11425)

1. “Düzəlişmək”dən f.is.
2. is. Saziş.

DÜZƏLİŞMƏK (ID - 11426)

qarş. 1. Bir-biri ilə sazişə gəlmək, razılaşmaq, öz aralarında razılığa gəlmək. Kəbin halı-halına görə idi. Bəzən qudalar bunun üstündə düzəlişməzdilər. H.Sarabski.
2. Düzəlmək, tarazlaşmaq. Kosa tərəzini qaldırdı,...

DÜZƏLMƏ (ID - 11427)

“Düzəlmək”dən f.is.

DÜZƏLMƏK (ID - 11428)

f. 1. Düz və hamar şəklə düşmək; düzlənmək. Çuxur düzəldi.
Təşkil olunmaq, əmələ gəlmək, ibarət olmaq. Müqim bəy .. bir neçə nahiyədən düzələn qəzanın rəisi oldu. S.Rəhimov. Həyətində yığıncaq düzəlmiş kəndli,...

DÜZƏLTDİRİLMƏ (ID - 11429)

“Düzəltdirilmək”dən f.is.

DÜZƏLTDİRİLMƏK (ID - 11430)

“Düzəltdirmək”dən məch.

DÜZƏLTDİRMƏ (ID - 11431)

“Düzəltdirmək”dən f.is.

DÜZƏLTDİRMƏK (ID - 11432)

“Düzəltmək”dən icb.

DÜZƏLTMƏ (ID - 11433)

1. “Düzəltmək”dən f.is.
sif. Başqasından (başqa kəmiyyətdən, sözdən və s.-dən) düzəldilmiş. Düzəltmə sifət (sözdüzəldici şəkilçilərin sözlərə bitişdirilməsi ilə düzələn sifət). Düzəltmə fel (müəyyən nitq...

DÜZƏLTMƏK (ID - 11434)

f. 1. Düz, saz hala salmaq, qaydaya salmaq, təmir etmək. Fəhlələr xarab olmuş yolu düzəltdilər. Montyor işıq xəttini düzəltdi.
// Lazımi şəklə salmaq, tərtib və nizama salmaq, qaydaya salmaq. [Güləbətin] üst-başını da düzəldirdi....

DÜZ-ƏMƏLLİ (ID - 11435)

zərf və sif. Yaxşı, lazımi qaydada, layiqli surətdə. [Pərzad:] [Qızı] düz-əməlli saxlamırsınız, .. bu nədir, qız mum kimi əriyir. Mir Cəlal. [Turac:] Ey, düz-əməlli danış, ha! İ.Əfəndiyev.

DÜZƏN (ID - 11436)

is. Düz yer, düz, çöl. Mal-qara düzəndə gəzir. - Bu Lökbatan bir düzəndi; üstü lehməli; Onu abad etdi azad insanın əli. R.Rza. Yaşıl düzəndə bir kənd... Kirəmitli daxmalar... M.Rahim. Düzənlərdə göyərər; Yaşıl bağlar,...

DÜZƏNGAH (ID - 11437)

is. Düz, düzən, düzənlik. Yolun o tərəf-bu tərəfi göz işlədiyi qədər düzəngahdır. - ..Çıxaq bir uca dağın başına;
baxıb görəcəgik ki, dörd bir ətrafdan göy yapışıb yerə və baxıb görəcəgik ki, yerin üzü meydan...

DÜZƏNGAHLIQ (ID - 11438)

is. Düzəngah yer, düzənlik, düzən.

DÜZƏNLİK (ID - 11439)

is. Düzən, düzəngah. Mən indidən görürəm o büsatı, şənliyi; Görürəm çiçək açır Kür-Araz düzənliyi. Ə.Cəmil.

DÜZƏNMƏ (ID - 11440)

“Düzənmək”dən f.is.

DÜZƏNMƏK (ID - 11441)

f Bəzənmək, geyinmək (çox vaxt “bəzənib-düzənmək” şəklində işlənir). Rövşən içəri otağa girdi, kişi paltarını çıxartdı, bir dəst arvad paltarı geydi, bəzəndi, düzəndi, topuğuna qədər düşən saçlarını darayıb...

DÜZGÜ (ID - 11442)

is. Düzmə işi; düzmə (düzülmə) qaydası, üsulu; düzülüş, sıra, sıralanma.

DÜZGÜN (ID - 11443)

sif. Düz, doğru. Düzgün söz. Düzgün hərəkət. Düzgün tələffüz.
// bax düz 8-ci mənada. Düzgün adam.
// zərf Öz qaydasında, öz yerində, lazımi qaydada. [Hacı Nəsir:] Hərgah mənim işlərim əvvəlki kimi düzgün olsaydı,...

DÜZGÜNLƏŞDİRİLMƏ (ID - 11444)

“Düzgünləşdirilmək”dən f.is.

DÜZGÜNLƏŞDİRİLMƏK (ID - 11445)

məch. Düzgün edilmək, düzgün hala salınmaq, qaydaya salınmaq, nizama salınmaq.

Bu səhifə 164 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif