Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

ACINDIRICI (ID - 151)

b a x acınacaq(lı).

ACINDIRMAQ (ID - 152)

f. Təəssüf doğurmaq, şəfqət doğurmaq.

ACINMAQ (ID - 153)

b a x acımaq1

ACIŞDIRICI (ID - 154)

sif. Göynədici, gicişdirici. Mərmi və mina ilə dağım-dağım olan yerin bağrından barıt iyi verən boğaz və göz acışdırıcı tüstülər qalxırdı. Ə.Əbülhəsən.

ACIŞDIRMA (ID - 155)

“Acışdırmaq”dan f.is.

ACIŞDIRMAQ (ID - 156)

f. 1. Ağrıyan bir yeri, yaranı qaşımaqla, dərman qoymaqla qıcıqlandırmaq. Yaranı acışdırmaq. - Adamların burnunu və boğazını acışdıran kəsif çürüntü iyi ətrafı bürümüşdü. P.Makulu.
// Göynətmək, ağrıtmaq.
2....

ACIŞMA (ID - 157)

“Acışmaq”dan f.is.

ACIŞMAQ (ID - 158)

f. Göynəmək, ağrımaq, gicişmək, qıcıqlanmaq. İsmayılzadə dodaqları arasındakı papirosun tüstüsündən acışan gözünü qıyıb, o biri gözü ilə altdan yuxarı Fikrətə baxırdı. M.Hüseyn. Professor bu dəfə də dəsmalı ilə...

ACITƏHƏR (ID - 159)

sif. Bir az acı, bir qədər acı, acı dadan.

ACITMA (ID - 160)

is. Xəmir mayası, acıxəmrə. Xəmirə acıtma qatmaq.

ACITMAQ1 (ID - 161)

f. 1. Acı etmək, acılaşdırmaq. Çox saxlamaqdan yağı acıtmışlar.
2. Turşutmaq, qıcqırtmaq. Xəmiri acıtmaq.

ACITMAQ2 (ID - 162)

f. İncitmək, acığını tutdurmaq. Sözüm onu acıtdı. - Acıtdı məni acı sözün, tünd nigahın. Füzuli. Yalnız Mahmudu acıdan bu idi ki, .. arvadı üzünün dörddən biri və yaxud yarısını göstərməyi əvəzinə, çarşabı lap çiyninə...

ACITMALI (ID - 163)

sif. Acıtma vurulmuş, acıtma qatılmış, acıtması olan. Acıtmalı xəmir.

ACITMALIQ (ID - 164)

sif. Acıtma üçün olan, acıtmaya yarar. Acıtmalıq xəmir.

ACIYONCA (ID - 165)

is. bot. Çəmənlərdə, meşə kənarlarında bitən çoxillik bitki.

ACIYOVŞAN (ID - 166)

is. bot. Meşə kənarlarında otlu yamaclarda bitən dərman bitkisi.

ACİZ (ID - 167)

sif. [ər.] 1. Əlindən iş gəlməyən, bacarıqsız, zəif. Aciz uşaq. Aciz adam. O çox aciz adamdır. - Bizim söhbətimizə gəldikdə, tələbə Əbdülhəsənzadə Xəlil, necə ki axırda məlum oldu, heç də aciz deyilmiş. C.Məmmədquluzadə.
...

ACİZANƏ (ID - 168)

zərf [ər. aciz və fars. ...anə]
Acizcəsinə, aciz bir halda.
Nəzakət bildirən köhnəlmiş ifadə həqiranə. Acizanə boyun əyərək. Acizanə xahiş etmək. - [Güləsərin] ..baxışlarında acizanə yalvarışla bahəm dərin bir məzəmmət,...

ACİZLƏŞDİRMƏ (ID - 169)

“Acizləşdirmək”dən fis.

ACİZLƏŞDİRMƏK (ID - 170)

f Acizləşməsinə səbəb olmaq, aciz etmək.

ACİZLƏŞMƏ (ID - 171)

“Acizləşmək”dən fis.

ACİZLƏŞMƏK (ID - 172)

f Getdikcə aciz olmaq, bacarığını, iqtidarını itirmək, daha əlindən iş gəlməmək. Xəstələnəndən sonra lap acizləşmişdir.

ACİZLİK (ID - 173)

is. Bacarıqsızlıq, iqtidarsızlıq, zəiflik, cəsarətsizlik, qətiyyətsizlik. İşdə acizlik. Onun bütün müvəffəqiyyətsizliyi acizliyindən doğur. - [Nizami:] Ümidsiz olmaq acizlikdir, insan yer üzünə səadət üçün gəlir. M.Hüseyn.
...

ACQARINA (ID - 174)

zərf b a x ac-acına. Acqarına papiros çəkmək zərərdir. - Acqarına bir nəfər nəğmə oxurmu məgər? A.Səhhət.

ACLIQ (ID - 175)

is. 1. Yeməyə ehtiyac hissi. Səhərdən aclıq hiss edirəm.
// Uzun müddət doyunca yeməmə. Aclıqdan tələf olmaq.
[Şahbaz bəy:] Adam aclığından, susuzluğundan oğurluğa, quldurluğa qurşanar. M.F.Axundzadə. Uşaqlar da aclıqdan...

ACMA (ID - 176)

“Acmaq”dan fis.

ACMAQ (ID - 177)

f Aclıq hiss etmək, yemək istəmək. Bu bulağın suyunu içən kimi adam acır.

AC-SUSUZ (ID - 178)

zərf Heç bir şey yemədən, acqarına, tamamilə ac halda. [Hacı Murad:] Ac-susuz altı saatdır o tacirin, bu tacirin dükanının qabağını kəsdirib borc yığıram. S.S.Axundov. Neçə gün meşədə ac-susuz qalan Xanməmməd təsadüfən...

AC-YALAVAC (ID - 179)

is. və sif. Ac, heç bir şeyi olmayan, yoxsul, dilənçi, səfil. [Azyaşlı uşaqlar] ac-yalavac, dilənçi günündə yaşayır, gecə-gündüz insan qüvvəsindən xaric işləyirdilər. H.Sarabski.
□ Ac-yalavac qoymaq - hər şeydən məhrum...

AÇAR (ID - 180)

is. 1. Qıfılı açmaq və ya bağlamaq aləti. Qapı açarı. Stolun açarı. Şkaf açarı.
Sən də açılmamış bir dəfinəsən; Açarı qeyb olan bir xəzinəsən. M.Müşflq.
// Məc. mənada. Beş dənizin açarı indi əlimizdədir....

AÇARÇI (ID - 181)

is. 1. Açar qayıran, qıfıl, açar ustası, çilingər.
Mədənlərdə və s.-də mexanizmləri bağlayan fəhlə. [Ramazan:] İndi elə vaxt deyil ki, buruq ustası olmaq üçün otuz-qırx il külüng çalasan, .. bu gün şagirdsən, sabah açarçı...

AÇARÇILIQ (ID - 182)

is. Açarçı sənəti, işi.

AÇARLI (ID - 183)

sif 1. Açarı olan. Açarlı saat. Açarlı qıfıl.
2. Canlı dildə bəzən “qıfıllı, qıfılla bağlı” mənasında işlənir. Qapı açarlıdır.

AÇDIRMA (ID - 184)

“Açdırmaq”dan fis.

AÇDIRMAQ (ID - 185)

icb. Açmağa məcbur etmək. Alınan məktubu anası güc ilə Rüxsarəyə açdırdı. S.Rəhimov.

AÇIQ (ID - 186)

sif 1. Qapalı olmayan, örtülü olmayan. Açıq pəncərə. Açıq qutu. Açıq kitab.
Səhər Sona yuxudan ayılıb medalyonu açıq (z.) gördü. N.Nərimanov.
// Qıfılsız, bağlı olmayan. Açıq şkaf Açıq qapı.
Örtüksüz, üstü...

AÇIQ-AÇIĞINA (ID - 187)

zərf Açıq bir surətdə, gizlətmədən, qorxmadan, çəkinmədən. Lakin Əhməd pəncərələrə tərəf nə üçün baxdığını açıq-açığına Cəmiləyə deyə bilmirdi. S.Rəhimov.

AÇIQ-AŞKAR (ID - 188)

b a x açıq-aydın. Ölümsüzdür açıq-aşkar açılan güllə; Qara həsəd gizli-gizli yeyir ürəyi. B.Vahabzadə.

AÇIQ-AYDIN (ID - 189)

zərf və sif. b a x açıq. Açıq-aydın məsələ. Fikrini açıq-aydın söyləmək. Açıq-aydın danışmaq. - Dostumuzun açıq-aydın baxışlarından; Mavi suya nur tökülür, mənalar yağır. S.Vurğun.

AÇIQCA (ID - 190)

1. zərf Açıq-aydın bir surətdə, gizlətmədən, qorxmadan, çəkinmədən. Fikrini açıqca söyləmək. Məqsədini açıqca anlatmaq. Səhvlərini açıqca boynuna almaq.
Əsgər və Əlyar Rüxsarə haqqında, öz aralarında açıq söhbət...

AÇIQCASINA (ID - 191)

b a x açıqca.

AÇIQDAN (ID - 192)

zərf Aydın surətdə, aşkar surətdə, gizlətmədən. Açıqdan ədavət bəsləmək. Fikrini açıqdan söyləmək.

AÇIQDAN-AÇIĞA (ID - 193)

b a x açıq-açığına. Eyiblərini açıqdan-açığa söyləmək. Açıqdanaçığa düşmənçilik etmək. Açıqdan-açığa yalan danışır. - [Məsmə] kimsəyə əl açmayacağını, kimsədən bir şey dilənməyəcəyini açıqdan-açığa...

AÇIQFİKİRLİ (ID - 194)

sif. Azad düşünən, düzgün düşünən, sağlam fikirli; dünyagörüşü mütərəqqi olan. Doktorun oğlu darülfünun son kursunda oxuyurdu. O, zəkalı, açıqfikirli və cəsarətli bir adam idi. M.İbrahimov. Mirzə Hüseyn də .. açıqfikirli...

AÇIQFİKİRLİLİK (ID - 195)

is. Açıqfikirli adamın xassəsi, sağlam fikirlilik, düzgün düşünən, görüşdə qabaqcıllıq, tərəqqipərvərlik.

AÇIQGƏZƏN (ID - 196)

sif. Çadrasız, çadra örtməyən. [Bəşir] ..dediyini yenə də deyir: mən oxumuş, açıqgəzən azərbaycanlı qızı alacağam. S.S.Axundov.

AÇIQGÖZ(LÜ) (ID - 197)

sif. Ayıq, sağlam düşünən, hər şeyi olduğu kimi görən, gözüaçıq. Açıqgözlü adam.

AÇIQGÖZLÜLÜK (ID - 198)

is. Sağlam düşünmə, hər şeyə açıq gözlə baxma xassəsi; gözüaçıqlıq, ayıqlıq.

AÇIQLIQ (ID - 199)

is. 1. Açıq yer, düzəngah, açıq sahə, meydan. Açıqlıqda çadır qurmaq. Uşaqlar açıqlıqda top-top oynayırlar.
[Maro] meşədə xeyli dolandıqdan sonra, meşənin dərinliyində alaçıq böyüklüyündə açıqlıq tapdı. S.Rəhimov.
...

AÇIQRAQ (ID - 200)

sif. köhn. Daha açıq.
// Bir qədər açıq, azacıq açıq.

Bu səhifə 47 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...

İzahlı video testlərə keç

.....