ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

İzahlı lüğət

ALA-BABAT (ID - 901)

sif. və zərf dan. Nə yaxşı, nə pis; orta, babat, birtəhər. Ala-babat palto. Çəpəri ala-babat düzəltmək.
// Başdansovma. Ala-babat iş. - [Tapdıq] şəkilləri də ala-babat çəkib qurtardı. Ə.Vəliyev.

ALA-BABATLIQ (ID - 902)

is. Ala-babat şeyin halı.

ALABAXTA (ID - 903)

is. zool. Meşə göyərçini. Qəhrəman naxırçı yoldaşları ilə birlikdə meşələrdən dələyən yuvasını çıxarır, evdə bir cüt alabaxta balası saxlayırdı. S.Rəhimov.

ALABALIQ (ID - 904)

is. zool. b a x qızılxallı.

ALABANÇI (ID - 905)

məh. b a x alamançı.

ALABANÇILIQ (ID - 906)

məh. b a x alamançılıq.

ALABAŞ (ID - 907)

is. İt adı. Bildi hardansa bunların sorağın; Alabaş kəsdi dəstənin qabağın. A.Səhhət. [Əlibəndənin] ..qəbrinin üstündə bir alabaş köpək bağlanmışdır ki, meyiti aparıb yandırmasınlar. H.Sarabski.

ALABAYDAQ (ID - 908)

is. məh. Camaat arasında pis cəhətdən məşhur olmuş, pis ad qazanmış, rüsvay olmuş adam.
□ Alabaydaq etmək - aləmə yaymaq, rüsvay etmək.

ALA-BƏZƏK (ID - 909)

sif. 1. Müxtəlif rənglərdən ibarət, rəngbərəng, ala-bula. Ala-bəzək parça. Ala-bəzək qutu. Ala-bəzək xalça. Ala-bəzək xoruz. - Bir dəfə bağda alabəzək bir qurdu yarpağa büküb gətirdim. S.S.Axundov. [Ceyran] xalasının da...

ALA-BƏZƏKLİK (ID - 910)

is. Alabəzək şeyin halı, ala-bulalıq.

ALABƏZGƏK (ID - 911)

b a x bəzgək.

ALA-BİŞMİŞ (ID - 912)

sif. Yarıbişmiş, ala-çiy, lazımınca bişməmiş. Ala-bişmiş ət.

ALABUĞA (ID - 913)

is. zool. Qanadı pərdəli bir cücü.

ALA-BULA (ID - 914)

sif. Rəngbərəng xallardan, zolaqlardan ibarət, cürbəcür rənglərə boyanmış, müxtəlif rəngli. Ala-bula pişik. Ala-bula tula. - Ağaclar ala-bula rəng alırdı. M.Hüseyn. Bu gün Kosa təmizlik işində irəliyə gedib dəsmalı ilə mürəkkəb...

ALA-BULALIQ (ID - 915)

is. Ala-bula şeyin halı, ala-bəzəklik.

ALA-BULANIQ (ID - 916)

1. sif. Yarıbulanıq, bir yeri bulanıq, bir yeri duru.
2. zərf Ala-bula. Ala-bulanıq görmək.

ALACA1 (ID - 917)

ALACA2 (ID - 918)

b a x ala-bula. [Dilbər:] ..Gündə 3-4 manat faytona verəndə özünü itirir, elə bil, mən də onun üçün çitalaca geyəcəkdim. C.Cabbarlı.

ALACAQ (ID - 919)

is. Alınacaq borc, birinə çatacaq pul, tələb. Alacağı verəcəyindən çoxdur.
Üçdə alacağı yox, beşdə verəcəyi. (Məsəl). Hələlik Culfada müxtəsər bir alacağım var, onun üçün gedirəm. M.S.Ordubadi.

ALACAQANAD (ID - 920)

is. zool. Oxuyan kiçik meşə quşu.

ALACAQLI (ID - 921)

is. və sif. Başqasından alacağı, tələbi olan. Alacaqlı ikən, verəcəkli olduq. (Məsəl).

ALACAQ-VERƏCƏK (ID - 922)

is. Bir adamın, idarənin və s.-nin başqasından alacağı və ya başqasına borclu olduğu pul.

ALACALANMA (ID - 923)

“Alacalanmaq”dan f.is.

ALACALANMAQ (ID - 924)

f. Ala-bula rəng almaq, ala-bula olmaq, rəngarəng olmaq.
□ Gözü alacalanmaq - gözü pər-pər çalmaq, ala-bula görmək. Bu nədir? Yerdə də mahtabmı yanır; Yoxsa gözlərimmi alacalanır? S.Vurğun. Verdiyevin gözü alacalandı, dili...

ALACALI (ID - 925)

sif. dan. Rəngbərəng, ala-bula.

ALACALIQ (ID - 926)

is. Ala-bulalıq.

ALACƏHRƏ1 (ID - 927)

is. zool. Kolluqlarda yaşayan cücülərlə qidalanan sərçə fəsiləsindən bir quş. [Bibimgilin] bağında, gözümə ağac deşiyində qayrılmış bir alacəhrə yuvası sataşdı. S.S.Axundov.

ALACƏHRƏ2 (ID - 928)

is. bot. Dağlıq yerlərdə bitən qabığı zolaq-zolaq ağac.

ALA-ÇALPOV (ID - 929)

is. 1. Yağış ilə bir yerdə yağan qar, küləkli qar; fırtına, çovğun (adətən mart ayında olur). Ala-çalpov qar yağırdı. Ə.Vəliyev.
2. Qışın kiçik çillədən sonra gələn və martın ortalarına düşən hissəsi.

ALA-ÇARPAZ (ID - 930)

b a x çarpaz.

ALAÇI (ID - 931)

b a x alaqçı.

ALAÇIQ (ID - 932)

is. Çubuqdan qurulub üstü keçə ilə örtülən köçəri mənzili; çadır. [Bayram:] ..Gecə vaxtı qorxudan alaçığın çətinindən başımı dışarı çıxara bilmənəm. M.F.Axundzadə. Bizi keçədən qayrılmış bir alaçığa gətirdilər.....

ALA-ÇİY (ID - 933)

sif. Yarımçıq bişmiş, yarıçiy (ət və s.). Ala-çiy (z.) bişən əti adamlar tüstülü-tüstülü, alovlu-alovlu qapış-qupuş elədilər. S.Rəhimov.

ALADAĞ (ID - 934)

sif. dan. Yanıq bişirilmiş (çörək və s.).

ALA-DƏYMİŞ (ID - 935)

sif. Yarımkal, yarımdəymiş (meyvə).

ALADODAQ (ID - 936)

sif. məh. Dodağının rəngi ağ, bədəninin rəngi isə başqa olan (at haqqında).

ALAF (ID - 937)

is. Heyvan yemi (ot, saman, küləş və s.). Atlara alaf vermək. Alaf tədarükü. Alaf anbarı. Heyvanları qış üçün alafla təmin etmək. - Murad öküzlərin yerinə, alafına baxıb qayıdanda günəş Çiçəkli kəndini tamam bürümüşdü....

ALAFA (ID - 938)

is. məh. Böyük, nazik baş örtüyü. Üfüqlərdə günəş güldüyü zaman; Üstünə bəzəkli yumşaq taftadan; Alafa çəkərdi, nazlardı səni. R.Rza.

ALAFİRƏNGİ (ID - 939)

b a x alafranqa.

ALAFLAMA (ID - 940)

“Alaflamaq”dan f.is.

ALAFLAMAQ (ID - 941)

f dan. Heyvana alaf vermək, yem vermək.

ALAFRANQA (ID - 942)

ALAGÖL (ID - 943)

is. Adda-budda göllər olan yer.

ALAGÖZ(LÜ) (ID - 944)

sif. İri açıq-mavi gözlü. Alagöz oğlan. Alagöz qız. - Kirpiginin əsiriyəm şol alagözlü fitnənin. Nəsimi. Darvaza açıldı; içəri alagözlü, sarı, qısa saqqallı, geniş kürəkli .. bir adam girdi. Çəmənzəminli. Alagöz bir...

ALAGÜLLÜK (ID - 945)

is. zool. Rəngi ala-bula uzunsov bir cücü.

ALAĞAC (ID - 946)

is. dan. 1. Sərhədlərdə basdırılan nişan ağacı.
2. Məsafəni göstərmək üçün yol kənarlarında basdırılan ağac.

ALAHI (ID - 947)

sif. [ər.] dan. Ayrı, başqa, digər, əlahiddə. [İçərişəhərli:] Hər dəfə ki, mənim köpəyim bir alahı köpəyi boğurdu, elə bilirdim ki, on buruğum birdən fantan verirdi. Ə.Haqverdiyev.

ALAX-BULAX (ID - 948)

sif. məh. Sözünün üstündə durmayan, fikrini tez-tez dəyişən. Alax-bulax adam.

ALAKEŞ1 (ID - 949)

is. Alaq otlarını kəsmək üçün alət. Kəndli qadın əlində alakeş, kürək, toxa gəlirdi. Mir Cəlal.

ALAKEŞ2 (ID - 950)

sif. məh. Qarnının altı ala olan heyvan. Alakeş inək.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
......
Bağla
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.

İzahlı video testlərə keç