Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

AZ-ÇOX (ID - 2451)

zərf Bir miqdar, bir qədər, hər bir miqdarda olursa olsun. Az-çox məlumatı olmaq. Az-çox iş görmək. - [Bəkir:] Bu yerlərə mən az-çox bələdəm. N.Vəzirov. [Haşım] axır vaxtlarda az-çox dülgərlik sənətini öyrənmiş və qazandığı...

AZDAN-ÇOXDAN (ID - 2452)

b a x az-çox. [Qasım kişi:] Axı mən də bir qoca kişiyəm, dünyada mən də azdan-çoxdan yaxşı ilə yamanı seçirəm. C.Məmmədquluzadə. [Ağa Kərim xan:] Cehizi yoxdur? Gənə azdan-çoxdan, bir şey. N.Vəzirov. Bəlkə gənclərdir, azdan-çoxdan...

AZDANIŞAN (ID - 2453)

sif Danışmağı, söhbət etməyi sevməyən. Azdanışan adam. - Qumru çox azdanışan bir arvad idi. Ə.Əbülhəsən.

AZDIRILMA (ID - 2454)

“Azdırılmaq”dan f.is.

AZDIRILMAQ (ID - 2455)

məch. 1. Yoldan çıxarılmaq, sapdırılmaq, yayındırılmaq.
İtkin salınmaq, uzaqlaşdırılmaq, rədd edilmək.
Korlanmaq, pis öyrədilmək, ərköyün öyrədilmək.

AZDIRMA (ID - 2456)

“Azdırmaq”dan f.is.

AZDIRMAQ (ID - 2457)

f 1. İtkin salmaq, evdən uzaqlaşdırmaq, rədd etmək. İti azdırmaq. Pişiyi azdırmaq.
Düz yoldan çıxarmaq, yanlış istiqamətə yönəltmək, pis yola sövq etmək. Atalar doğru deyiblər ki, dövlət adamı azdırar. İ.Musabəyov.
...

AZDIRTMAQ (ID - 2458)

icb. Başqası vasitəsilə azdırmaq.

AZƏR1 (ID - 2459)

b a x azərbaycanlı.
□□ Azər övladı tənt. - azərbaycanlılar. Azər övladı vətənsiz yaşamaz; Tut əlimdən ki, mənəm arxa sənə. S.Rüstəm. Doğma qardaş kimi azər övladı; Misirdə özünü biganə sanmaz! Aşıq Hüseyn.

AZƏR2 (ID - 2460)

is. [fars.] Oda xidmət göstərən mələk.

AZƏR3 (ID - 2461)

is. [fars.] İranda günəş təqvimində ilin 9-cu ayı (22 noyabr - 21 dekabr).

AZƏRBAYCANCA (ID - 2462)

sif. və zərf Azərbaycan dilində. Azərbaycanca yazıb-oxumaq. Azərbaycanca qəzet. - [Nizami:] Sizə də, bizə də məlumdur ki, Şirvan sarayında yaşayanlar da, xaqanın özü də azərbaycanca danışa bilmirlər. M.S.Ordubadi. Yaralı azərbaycanca...

AZƏRBAYCANÇILIQ (ID - 2463)

is. Azərbaycan xalqının vahid fikir ətrafında mənəvi birliyini nəzərdə tutan milli ideya. Azərbaycançılıq haqqında düşüncələr. Azərbaycançılıq amalı.

AZƏRBAYCANLI (ID - 2464)

is. Azərbaycan Respublikasının və Cənubi Azərbaycanın əsas əhalisini təşkil edən, türk dillərindən birində danışan xalq və bu xalqa mənsub adam. Dünya azərbaycanlıları. Cəmiyyət xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla...

AZƏRBAYCANŞÜNASLIQ (ID - 2465)

is. Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, dilini və s. öyrənməklə məşğul olan elmlərin məcmusu. Azərbaycanşünaslığın bir çox mühüm problemlərinin həlli birbaşa arxeoloji axtarışlarla bağlıdır.

AZƏRİ (ID - 2466)

is. Azərbaycanlı. Azərilər haqqında Yaqut Həməvinin rəyi şayani-diqqətdir.. Çəmənzəminli. Azəridir mənim adım; Füzulidir söz ustadım. S.Vurğun.
// sif. Azərbaycana, azərbaycanlılara, yaxud Azərbaycan dilinə aid. Azəri mülkünü...

AZƏRİCƏ (ID - 2467)

b a x azərbaycanca.

AZGÜCLÜ (ID - 2468)

sif. Qüvvəsi az olan, zəif. Neft mədənində çoxgüclü elektrik mühərrikləri azgüclü mühərriklərlə əvəz edilmişdir.

AZĞIN (ID - 2469)

sif. 1. Azmış, yolunu itirmiş.
Azğın düşmək - yolunu itirmək, yurdundan, məskənindən avara düşmək.
// məc. Yoldan çıxmaq, pis yola düşmək.
məc. Qudurmuş, vəhşi, yırtıcı, amansız, önüalınmaz, sərt, şiddətli....

AZĞINLAŞMA (ID - 2470)

“Azğmlaşmaq”dan f.is.

AZĞINLAŞMAQ (ID - 2471)

f Qudurmaq, yolundan çıxmaq, öz hərəkətlərində heç bir hədd-hüdud bilməmək; vəhşiləşmək.

AZĞINLIQ (ID - 2472)

is. Vəhşilik, sərtlik, amansızlıq; qəzəb və hiddət, başlı-başmalıq. Düşmənin azğınlığı. Azğınlıq etmək.
// Qudurğanlıq, lovğalıq, təkəbbürlük.

AZI1 (ID - 2473)

azı dişlər - ağzın hər iki tərəfində altda və üstdə olub, yeyilən şeyi çeynəməyə məxsus dişlər. Serjant sevindi və azı dişləri görünənədək ağzını ayırdı. P.Makulu.

AZI2 (ID - 2474)

zərf Ən az, ən cüzi; minimum. Bu şeyi almaq üçün azı 5 manat lazımdır.
[Əhməd:] Ay kişilər, .. bu saat Səfər bəy ilə nökəri Qənbər at üstə gedirdilər; azı yarım verst onları güdmüşəm. B.Talıblı.

AZIDİŞİ (ID - 2475)

is. b a x azı1#.

AZIXANTROP (ID - 2476)

is. Azıx mağarasında (Azərbaycan Respublikasında) alt çənə sümüyünün bir hissəsi tapılmış ibtidai insana verilən ad. Azıxantrop ilk paleontropa keçid pilləsini təşkil edir.

AZIXMAQ (ID - 2477)

b a x azmaq 2-ci mənada.

AZIQ, AZUĞ (ID - 2478)

is. qəd. Azuqə. Yedi günlük azuğla çıqayın. “Dədə Qorqud”.

AZIŞDIRMAQ (ID - 2479)

f 1. B a x azdırmaq.
2. Pozmaq, sağalmaq üzrə olan xəstəliyi və ya yaranı əlləşdirib təzələmək.

AZIŞMAQ (ID - 2480)

f 1. Yolunu azmaq, düz yoldan kənara çıxmaq. [Şəhrəbanı xanım:] Gülçöhrə .. Allahı sevirsən, ağlına zor vermə, sən lap azışıbsan, get işinə. M.F.Axundzadə.
Təzələnmək (yara, xəstəlik).

AZITMAQ (ID - 2481)

b a x azdırmaq 1 -ci mənada.

AZİM (ID - 2482)

[ər.]: azim olmaq klas. - getmək, üz tutmaq. Culfa yolu ilə Təbrizdən keçib, Nəcəfüləşrəf şəhərinə azim olacaq. C.Məmmədquluzadə.

AZİMUT (ID - 2483)

AZİŞLƏNƏN (ID - 2484)

sif. Çox işlənməyən, az tətbiq olunan, az yayılmış. Azişlənən mallar. Azişlənən söz.

AZQANLI (ID - 2485)

sif. tib. Qanı az olan, solğun (adam).

AZQANLILIQ (ID - 2486)

is. tib. Çoxlu qan itirmək və ya qanda qırmızı cisimciklərin (hemoqlobin) azlığı nəticəsində əmələ gələn xəstəlik hal.

AZLIQ (ID - 2487)

is. 1. Hər hansı bir qrupun (adamlar qrupunun) az hissəsi; sayca az olan hissə; əqəliyyət. Azlıqda qalmaq. Layihəyə ancaq azlıq səs vermədi. - [Uğur:] Bizdə azlıq çoxluğa tabedir. İ.Əfəndiyev.
2. Miqdarca, sayca, müddətcə və...

AZMA (ID - 2488)

“Azmaq”dan f.is.

AZMAQ (ID - 2489)

f 1. Yolu itirmək, istiqaməti itirmək. Meşədə azmaq. Atlılar yolu azdılar.
[Həkim:] Axı necə oldu ki, belə sağlam və qüvvətli adam olduğunuz halda, birdən azdınız və evinizin yerini itirdiniz? C.Cabbarlı. Kənardan baxana elə...

AZMAN (ID - 2490)

sif. Çox böyük, çox iri, çox yekə, əzəmətli, heybətli. Azman tikinti. Azman binalar. Azman qayalar. - Saçı-saqqalı ağarmış qocaman buruq ustalarının belə azman yanğın gördükləri yadlarına gəlmir.. Ə.Məmmədxanlı.

AZMANLIQ (ID - 2491)

is. Çox irilik, çox böyüklük, əzəmət.

AZ-MAZ (ID - 2492)

zərf dan. Bir az, az miqdarda, cüzi; zəif. O, farsca az-maz bilir. Bu işdən az-maz başım çıxır. Az-maz yemək yedim.
[Seryoja:] Bu şeyləri az-maz mən də bilirəm. A.Şaiq.

AZMIŞ (ID - 2493)

f.sif 1. Yolunu itirmiş, istiqamətini itirmiş. [Durna] özünü azmış .. adamlar kimi ümidsiz və tək hiss etdi. İ.Əfəndiyev. Kosa zülmətdə azmış yolçular kimi hər tərəfə yol axtarır və tapa bilmirdi. S.Rəhimov.
// məc. Doğru...

AZOT (ID - 2494)

[yun.] kim. Havanın əsas tərkib hissəsini təşkil edən maddələrdən birisi rəngsiz və qoxusuz qaz; kimyəvi element. Astara yaxınlığındakı mineral bulaqlardan da su ilə bərabər azot qazı çıxır. M.Qaşqay.

AZOTLAŞDIRILMA (ID - 2495)

“Azotlaşdırılmaq”dan f.is.

AZOTLAŞDIRILMAQ (ID - 2496)

məch. Azotla, azotlu maddələrlə zənginləşdirilmək.

AZOTLAŞDIRMA (ID - 2497)

“Azotlaşdırmaq”dan fis.

AZOTLAŞDIRMAQ (ID - 2498)

f xüs. Bir şeyin tərkibini azotlu maddələrlə zənginləşdirmək,
bir şeydə azotlu maddələrin miqdarını artırmaq. Torpağı azotlaşdırmaq.

AZOTLU (ID - 2499)

sif. kim. Tərkibində azot olan. Azotlu birləşmələr. - Balaca daxmacaların birində azotlu və fosforlu gübrələr .. görünürdü. Ə.Vəliyev.

AZOTSUZ (ID - 2500)

sif. kim. Tərkibində azot olmayan. Azotsuz maddələr. - Çörəyə azotsuz deməkdən murad o deyil ki, onun azotu yoxdur, onun azotu var və çoxdur da. Amma nişastası artıq olduğuna (görə) ona azotsuz .. deyilir. H.Zərdabi.

Bu səhifə 124 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla