ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

İzahlı lüğət

AĞIRLIQ (ID - 501)

is. 1. Ağır şeyin halı (yüngüllük ziddi). Yükün ağırlığı. Daşın ağırlığı.
Ağır şey, yük. Ağırlıq qaldırmaq. Ağırlıq qaldıran idmançı. - Qəssab bilmədi ki, bu xalqın nədən; Özü ağırlıqda qəm yükü vardır......

AĞIRSANBALLI (ID - 502)

b a x ağır 14-cü mənada.

AĞIRSƏNGİN (ID - 503)

sif. [ağır və fars. səngin] Ağırtəbiətli, ciddi, təmkinli.

AĞIRSIMAQ (ID - 504)

məh. b a x ağırlaşmaq 6-cı mənada.

AĞIRTAXTALI (ID - 505)

sif. dan. Təşəxxüslü, ağır, azdanışan, özünü ciddi göstərməyə çalışan. Mehdiqulu ağırtaxtalı bir oğlandı, hələmhələm canına isti keçməzdi. Mir Cəlal.

AĞIRTƏBİƏT(Lİ) (ID - 506)

b a x ağır 14-cü mənada. Ağırtəbiətli adam. - Nurəddin .. anasından sonra birdən-birə dəyişir, .. ağırtəbiətli bir uşaq olur. S.S.Axundov.

AĞIRTƏRPƏNƏN (ID - 507)

sif. Ağır hərəkət edən və ya çox ağır-ağır iş görən, tələsməyən, atil. Ağırtərpənən adam.

AĞIRTƏRPƏNİŞLİ (ID - 508)

b a x ağırtərpənən.

AĞIRYANA (ID - 509)

sif. dan. 1. Münasib, yaraşan, ləyaqətli. Ağıryana paltar.
2. Ağır, ciddi. Ağıryana adam.

AĞIRYÜKLÜ (ID - 510)

sif. Ağır yüklənmiş, ağır yüklər daşıyan. Ağıryüklü qatar. - Ağıryüklü fayton .. bir döngədə aşıb, oxu və çarxı sındı. S.S.Axundov.

AĞIR-YÜNGÜL (ID - 511)

is. Ev şeyləri, müxəlləfat, şey-şüy (bəzən qiymətli şeylər, qızılgümüş mənasında da işlənir). Lotular qalxıb hərə öz yorğan-döşəyini və evdə olan, ağırdan-yüngüldən nə varsa yığışdırandan sonra, İsfahan deyib,...

AĞIRZƏHMLİ (ID - 512)

sif. dan. Qorxunc, dəhşətli, çox acıqlı, üz-gözündən acıq tökülən, heybətli, çox zəhmli.

AĞIZ1 (ID - 513)

is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfındə, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib-içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız...

AĞIZ2 (ID - 514)

b a x ağuz.

AĞIZAALINMAZ (ID - 515)

sif. Çox biədəb, ədəbsiz, nalayiq. Ağızaalınmaz söz.

AĞIZABAXAN (ID - 516)

sif. dan. Öz fikri olmayıb, başqalarının sözü ilə hərəkət edən.

AĞIZBAAĞIZ (ID - 517)

zərf 1. Tamam, lap dolu, ləbələb, ağzına qədər. Qab ağızbaağız doludur. Qazanı ağızbaağız doldurmaq. Teatrın zalı ağızbaağız camaatla doludur. - Gecə isə çənlər ağızbaağız neftlə dolardı. H.Sarabski.
2. Ağızdan-ağıza,...

AĞIZ-BURUN (ID - 518)

is. dan. Surət, sifət.
// Zahiri görünüş, görkəm. [Pası:] Ucqardakı ağzıburnu hisli kaha kimindir? S.Rəhimov.
□□ Ağız-burun bəhəm eləmək - təşəxxüslənmək, özünü çəkmək, həddini aşmaq, başa çıxmaq, qudurmaq....

AĞIZ-BURUNLU (ID - 519)

sif. dan. Görkəmli, zahiri görkəmi yaxşı, abırlı.

AĞIZCIQ (ID - 520)

AĞIZDAN (ID - 521)

zərf 1. Şifahi olaraq, yazı ilə deyil, dil ilə, dilcavabı. Ağızdan söyləmək.
2. Əzbər, əzbərdən. Şeri ağızdan bilmək.

AĞIZDANDOLMA (ID - 522)

sif. köhn. Keçmişdə lüləsi ağzından doldurulan tüfəng və s. Ağızdandolma tüfəng. - Adamın diqqətini, hər şeydən əvvəl, həyətin baş tərəfindəki ağızdandolma yoğun lüləli bir top cəlb edirdi. P.Makulu.

AĞIZDOLUSU (ID - 523)

zərf 1. Özünün doğru, haqlı olduğuna inanaraq, təşəxxüslə, lovğa-lovğa. Ağızdolusu demək. - [Qurban Mərəndinin] Marağanın meyvə bağlarından, quru əriyinin məziyyətlərindən ağızdolusu danışaraq, üç ildə bir dəfə də...

AĞIZLAMAQ (ID - 524)

f. dan. 1. Ağzı ilə qoparmaq, ağzı ilə dartmaq, ağzını toxundurmaq.
2. məc. Töhmətləndirmək, acıqlanmaq, üstünə qışqırmaq; nəsihət vermək.

AĞIZLAŞMA (ID - 525)

“Ağızlaşmaq”dan f.is.

AĞIZLAŞMAQ (ID - 526)

qarş. 1. Bir-biri ilə sözləşmək, söz-sözə gəlmək; dillə dalaşmaq, söyüşmək. Qoca .. Dağbaşevlə ağızlaşdığını və heç kəsi vecinə almadığını bir daha nəzərindən keçirirdi. S.Rəhimov. Mən ömrümdə söyüşməmişəm....

AĞIZLI (ID - 527)

sif. 1. Ağzı olan (b a x ağız1 2-ci mənada). Ağızlı şüşə. Ağızlı qab.
Kəsici tərəfi olan (alət və s. haqqında). Bir odlu vulkandan yadigarmıdır; O xəncər ağızlı daş çalpaları? S.Vurğun.
məc. dan. Dilli, dilavər,...

AĞIZLIQ (ID - 528)

is. 1. Duru şeyləri bir qabdan başqa ağzı dar qaba tökmək üçün yuxarısı enli, aşağısı dar cihaz; qıf.
Qab və s.-nin ağzına qoyulan qapaq, tıxac və s.
Atın və başqa heyvanların ağzına vurulan saman torbası.
// Qapan...

AĞIZOTLUQ (ID - 529)

is. köhn. Çaxmaqlı tüfəngin və ağızdan doldurulan topun ağızotu tökülən yeri.

AĞIZOTU (ID - 530)

is. köhn. Keçmişdə çaxmaqlı tüfəngi və ağızdan doldurulan topu atmaq üçün onların ağızotluğuna tökülən barıt.

AĞIZSIZ (ID - 531)

sif. 1. Ağzı olmayan (b a x ağız1 2 və 5-ci mənalarda).
Küt, kəsərsiz (silah və s.).
məc. dan. Dilsiz-ağızsız, sözü keçməyən, sözü kəsərsiz; aciz, məzlum, fağır, cəsarətsiz. O, çox ağızsız adamdır. Adam bu qədər...

AĞIZSIZLIQ (ID - 532)

is. dan. Ağzında kəsər olmama, sözü keçməmə, dilsizlik; acizlik məzlumluq, fağırlıq, cəsarətsizlik.

AĞIZSÜRÜTMƏSİ (ID - 533)

b a x ağızucu. Tütünçüoğlu bu haqda danışmağa könlü yoxmuş kimi ağızsürütməsi dedi.. M.S.Ordubadi. Həmzə ağızsürütməsi bir neçə şey dedi. Ə.Əbülhəsən.

AĞIZUCU (ID - 534)

zərf Könülsüz, etinasız, başdansovma. Kişi bir az fikirləşdi, sonra ağızucu cavab verdi. S.Rəhimov. Xanpəri qardaşı oğlunun suallarına ağızucu cavab verib onu başdan eləməyə çalışdı. Ə.Vəliyev.

AĞKİRPİK (ID - 535)

is. bot. Xalq arasında heyvanlar üçün dərman kimi işlədilən bir ot.

AĞKÖYNƏK(Lİ) (ID - 536)

is. Köhnə məişətdə: aşura günü əyninə ağ köynək geyərək, baş yaran mövhumatçı. ..Qurban kəsmək, imam təziyəsi və qışqırıqlı və cəlallı məhərrəm təziyəsi və ağköynək büsatı olardı. C.Məmmədquluzadə. Ağköynəklər...

AĞQANADLI (ID - 537)

sif. Qanadları ağ olan. Məktəb damına qonub bu ağqanadlı quşlar; Güldü ağızdolusu qəhrəmanlarla birgə. S.Rüstəm.

AĞQIZIL (ID - 538)

b a x platin.

AĞQOYUNLULAR (ID - 539)

cəm, tar. XV əsrdə Cənubi Azərbaycanda və ona qonşu olan bəzi ölkələrdə hakimiyyət sürmüş oğuztürkmən qəbilələrindən biri.

AĞQVARDİYAÇI (ID - 540)

is. tar. Ağ qvardiya (b a x qvardiya) sıralarında olub, sovet hökuməti əleyhinə mübarizə etmiş adam. [Dəmirov:] Görünür ki, haranın ağqvardiyaçısı isəgəlib, buradagizlənibdir. S.Rəhimov.
// Sif. mənasında. Ağqvardiyaçı...

AĞLABATAN (ID - 541)

AĞLABATMAZ (ID - 542)

sif. Ağıl qəbul etməyən, ağla sığmayan, məntiqə uymayan, məntiqsiz.

AĞLABATMAZLIQ (ID - 543)

is. Ağıl qəbul etməmə, ağla sığmamazlıq, inanıla bilməməzlik, məntiqə uymamazlıq, məntiqsizlik.

AĞLADICI (ID - 544)

sif. 1. Ağladan, gözyaşardıcı. Ağladıcı qaz. Ağladıcı bomba.
2. Təsirli, yanıqlı, acmacaqlı, təəssüflü. Ağladıcı səs. Ağladıcı sözlər. Ağladıcı hadisə. Ağladıcı vəziyyət.

AĞLAGƏLMƏZ (ID - 545)

sif. İmkansız, təsəvvür edilməsi mümkün olmayan, həqiqətə uyğun olmayan; fövqəladə; çox böyük, çox güclü. Ağlagəlməz hadisə. Ağlagəlməz hiylə. Ağlagəlməz fikir. - [İmran:] İnsanın həyatında çox qəribə, ağlagəlməz...

AĞLAĞAN (ID - 546)

sif. və is. 1. Çox ağlayan, həmişə ağlayan, tez-tez ağlayan. Ağlağan uşaq. - Çoxlarının bezdiyi və uzaq qaçdığı.. ağlağan uşaqları Nazimə sanki əfsun ilə ələ alır, sakit edir(di).. Mir Cəlal.
məc. Həmişə halından...

AĞLAĞANLIQ (ID - 547)

is. 1. Tez-tez, daim ağlamaq xasiyyəti.
2. məc. Həmişə halından şikayət və narazılıq etmək xasiyyəti, həmişə öz həqiqi vəziyyətini pis göstərməyə çalışmaq xasiyyəti.

AĞLAMA (ID - 548)

1. “Ağlamaq”dan f.is.
2. məc. Fəryad. Nəriltisi, ağlaması onun bənzər tufana; Göz yaşının qətrələri sıçrar o yan-bu yana. A.Səhhət.

AĞLAMAQ (ID - 549)

f 1 Şiddətli ağrı, ruhi sarsıntı və ya başqa bir ağır təəssürat nəticəsində göz yaşı axıtmaq. Sevincdən ağlamaq. Sancıdan ağlamaq. Uşaq ağlayır. - Gözüm yaşı qəmimdən ağlamaqdan döndü dəryaya; Məni axır həlak eylər...

AĞLAMALI (ID - 550)

sif. Pis, faciəli, çox ağır, acmacaqlı. [Cahan:] A balam, ağlamalı günlər keçdi, indi isə sevinməli, xoşlanmalı günlərimiz gəlibdir. Ə.Haqverdiyev.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
......
Bağla
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.

İzahlı video testlərə keç