ZE+education...

İzahlı lüğət

ARAQÇINLI (ID - 1501)

sif. Başında araqçın olan, başına araqçın qoymuş. ..'Başı araqçınlı, uzun arxalıqlı Vaqif nə isə sayır, həm də gözünün ucu ilə ona [Qızxanıma] baxırdı. Çəmənzəminli. Göy döşəkcə üstündə oturan ağ araqçınlı...

ARAQ-VARAQ (ID - 1502)

araq-varaq eləmək hərtərəfli axtarmaq, axtarılmayan yer qoymamaq. [Dostum] bütün hökumət dairələrini bir-birinə çaxnaşdırmış, bütün şəhəri araq-varaq eləmişdi. Qantəmir. Əlində zənbil bazardan qayıdan Xanım Balacayevə içəriyə...

ARALAMA (ID - 1503)

“Aralamaq”dan f.is.

ARALAMAQ (ID - 1504)

f 1. Bitişik, yaxud yan-yana duran şeyləri kənara çəkib bir-birindən ayırmaq, ayrı qoymaq. Pəncərənin pərdəsini aralamaq. Kolları aralayıb yol açmaq.
Açmaq. Kitabı aralayıb baxmaq. Ağzını aralayıb bir söz demir.
Zorla başqa-başqa...

ARALANDIRMA (ID - 1505)

“Aralandırmaq”dan f.is.

ARALANDIRMAQ (ID - 1506)

b a x aralamaq.

ARALANMA (ID - 1507)

“Aralanmaq”dan f.is.

ARALANMAQ (ID - 1508)

f 1. Bir-birindən ayrılmaq, uzaqlaşmaq. Atlılar aralanaraq hərə bir tərəfə getdi. - Aralanır buludlar, təravətlənir otlar. A.Səhhət. Sədrəddin bəydən aralanandan sonra, indi iki gün idi ki, muzdur Məşədi Əsgər öz arvad və uşağı...

ARALAŞDIRILMA (ID - 1509)

“Aralaşdırılmaq”dan fis.

ARALAŞDIRILMAQ (ID - 1510)

məch. Bir-birindən ayrılmaq, uzaqlaşdırılmaq, kənara çəkilmək.

ARALAŞDIRMA (ID - 1511)

“Aralaşdırmaq”dan f.is.

ARALAŞDIRMAQ (ID - 1512)

f Dalaşanları birbirindən ayırmaq, uzaqlaşdırmaq, kənara çəkmək. Molla aralaşdırır, ona da bir-iki yumruq dəyir. S.S.Axundov. Qoca qarılar harayçılıq edib bunları [dalaşanları] aralaşdırardılar. H.Sarabski.

ARALAŞMA (ID - 1513)

“Aralaşmaq”dan f.is.

ARALAŞMAQ (ID - 1514)

f. 1. Ayrılmaq, ayrı düşmək, aralı düşmək, uzaqlaşmaq, əlaqəni kəsmək.
2. Seyrəkləşmək.

ARALATDIRMAQ (ID - 1515)

icb. Üçüncü şəxs vasitəsi ilə aralatmaq. [Xan:] Mən onun başını bədənindən aralatdıraram, onda bilər ki, nökər bayatı deyib, xanı yuxudan oyatmaz. Çəmənzəminli.

ARALATMAQ (ID - 1516)

icb. Aralamağa məcbur etmək.

ARALI (ID - 1517)

zərf 1. Bir-birindən bir qədər uzaq, arada bir qədər məsafə qoyaraq. Xasay atlıların bir-birindən aralı getməsini məsləhət gördü. M.Hüseyn. Kəhər kövşənin ortasında, yoldan xeyli aralı uçuq bir xarabalığın səmtinə çatırdı....

ARALIQ (ID - 1518)

is. 1. İki şey arasındakı boşluq,
boş yer; iki yerin arası; ortalıq, orta, ara. Aralıqda qalan şeyləri götürün. Aralıqda gəzib işə mane olma.
// Bir neçə otaq və sairə arasındakı açıq yer. Samovarı aralıqda qoy. Kömür...

ARAM (ID - 1519)

is. [fars.] Sakitlik, qərar, rahatlıq, dinclik, sükut; səbir, dözüm. Hənuz vəsldir, ey mah, yoxdur aramın; Nə növ bəs keçəcək mən fəqirə hicranın? S.Ə.Şirvani. Xudayar bəyin bu fikrə düşəndən bir dəqiqə aramı yoxdu. C.Məmmədquluzadə....

ARAMA (ID - 1520)

“Aramaq”dan fis.

ARAMAQ (ID - 1521)

/ Axtarmaq. Sən mükafatım insanlığa xidmətdə ara; Əbədi zövqü, təsəllini həqiqətdə ara. A.Səhhət. Mühəndis yenə də öz dəftərçəsinin neft ilə yağlanmış vərəqlərini aramağa başladı. B.Talıblı.
Arayıb axtarmaq -...

ARAMCA (ID - 1522)

zərf Aramla, aram surətdə, ağır-ağır, yavaş-yavaş, yavaşca. [Bülənd] aramca atın cilovunu çəkir, at da ehtiyatla rahat addımlayırdı. Ə.Əbülhəsən.

ARAMGAH (ID - 1523)

is. [fars.] tənt. 1. İstirahət yeri, dayanılan yer; məskən, mənzil. Bu, bəzmixasi-ünsdür, aramgahi qüdsdür. Nəbati.
2. məc. Qəbir mənasında. Bura hündür, qübbəli divarları və qübbəsi başdan-başa kaşılarla örtülmüş bir...

ARAMLI (ID - 1524)

sif. 1. Səbirli, dözümlü.
Ağır, yavaş.

ARAMSIZ (ID - 1525)

1. sif. Aramı olmayan, qərar tapmayan, qərarsız, narahat; səbirsiz, dözümsüz. Həsən tramvay duracağında .. aramsız bir ürək çırpıntısı ilə Dilaranı gözləyirdi. M.İbrahimov.
zərf Səbirsizliklə. Havva qonağı aramsız gözləyirdi....

ARAMSIZLIQ (ID - 1526)

is. Qərarsızlıq, rahatsızlıq; səbirsizlik.

ARAN (ID - 1527)

is. Azərbaycanda: yaylaq yerlərə nisbətən alçaq və iqlimcə isti olan yerlər. Azərbaycanın əsas aran yerləri Muğan, Qarabağ, Şirvan və Mil düzləri hesab olunur. Yayda aran çox isti olur. - Əziziyəm bağ ilən; Bağça ilən, bağ...

ARANÇI (ID - 1528)

is. məh. köhn. 1. Yayda yaylağa köçməyib, öz təsərrüfatında qalıb işləyən kəndli.
// Aran yerlərdə yaşayan adam.
Arançılar damların üstündə, talvarlarda özlərinə yer salmışdılar. Qazma daxmalarda oturmaq mümkün...

ARANÇILIQ (ID - 1529)

is. köhn. Arançının işi, peşəsi.

ARANJİMAN (ID - 1530)

is. mus. 1. Bəstələnmə, tərtib etmə.
2. Uyğunlaşdırma.

ARANLI (ID - 1531)

is. dan. Həmişə aranda yaşayan adam.

ARANLIQ (ID - 1532)

is. Aran yerlər.

ARANMA (ID - 1533)

“Aranmaq”dan fis.

ARANMAQ (ID - 1534)

məch. Axtarılmaq. Orda hər şey alın təri və zəhmətdən yaranardı; Yaşamaqçın ən müqəddəs, təmiz yollar aranardı. M.Dilbazi.

ARASIKƏSİLMƏZ (ID - 1535)

sif. Arası kəsilməyən, bir an belə dayanmayan, sürəkli, fasiləsiz. Arasıkəsilməz həmlə. Arasıkəsilməz yağış.
Çöldə çaqqalların ulaşması və cırcıramanın arasıkəsilməz nəğməsindən başqa, heç bir şey çayxananın...

ARA-SIRA (ID - 1536)

zərf Arabir, bəzən, hərdənbir, bəzi vaxt, bəzi hallarda, vaxtdan-vaxta. Səhərlərə məxsus olan nəsimdən ara-sıra yarpaqlar qımıldanır.. Yarpaqlar arasına sığınmış quşcuğazlar səs-səsə verib ötüşürdü.
Şaiq. Kənddə...

ARAŞDIRICI (ID - 1537)

is. Axtarıcı, yoxlayıcı.
// Tədqiqatçı. Araşdırıcı məsələyə sistemli yanaşmalıdır.

ARAŞDIRILMA (ID - 1538)

“Araşdırılmaq”dan f.is.

ARAŞDIRILMAQ (ID - 1539)

məch. Axtarılmaq, yoxlanılmaq.
// Tədqiq edilmək.

ARAŞDIRMA (ID - 1540)

1. “Araşdırmaq”dan f.is.
is. Tədqiqat. Elmi araşdırmalar. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair son araşdırmalar.

ARAŞDIRMAQ (ID - 1541)

f. Axtarmaq, yoxlamaq. [Xəfiyyələr] küçədə gedən arvadların bağlamalarını belə açıb araşdırırlar. M.S.Ordubadi. Kərim bəy əlini cibinə salıb araşdırdı. Mir Cəlal.
// Tədqiq etmək, təhlil etmək. [Qəhrəman] uşaqda olan...

ARAŞQIN (ID - 1542)

b a x araqçın. Araşqını dəstə qoy; Endirib göz üstə qoy; Gətir bütün dərdləri; Dərdimin düz üstə qoy. (Bayatı).

ARAŞMAQ (ID - 1543)

f. məh. Axtarmaq, aramaq; soraqlaşmaq, xəbər almaq. Kimin kim eşq bağlar əl-ayağın, dəxi açılmaz; Bu müşkül mənini çox kimsədən Qövsi araşıbdır. Qövsi.

ARAT (ID - 1544)

is. k.t. Şumlanıb sulanmış, toxum səpilmiş yer.
// Toxum səpmədən əvvəl şumun sulanması. Arat torpağın fiziki xassəsini yaxşılaşdırır. - Arat olunmuş torpaq yaxşı qurumayıb, havalar mane olur. M.Hüseyn.
□ Arat(a) qoymaq,...

ARATLAMA (ID - 1545)

“Aratlamaq”dan f.is.

ARATLAMAQ (ID - 1546)

f məh. Arata qoymaq (b a x arat).

ARAVURAN, ARAVURUŞDURAN (ID - 1547)

bax araqarışdıran.

ARAYATI (ID - 1548)

zərf məh. Arada bir gecə yatmaqla (bir günlükdən uzaq olan yol haqqında).

ARAYICI (ID - 1549)

sif. və is. Axtaran, arayan.

ARAYIŞ (ID - 1550)

is. 1. Arama, axtarma işi.
Bir şey haqqında şifahi və ya yazılı məlumat. Arayış almaq. Arayış vermək. Arayış üçün müraciət etmək. Arayışa möhür vurdurmaq. Arayış kitabçası (məlumat kitabçası). - [Dəmirov] telefona yaxınlaşıb...

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç