ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

İzahlı lüğət

AĞCAVAZ(A) (ID - 451)

sif. məh. Arıq, rəngi solmuş, xəstə, zəif.

AĞCİYƏR (ID - 452)

sif. Qorxaq, cəsarətsiz, ürəksiz, aciz. Ağciyər adam. - [Məhərrəm:] Sən nə ağciyər adamsan, Fərhad, qoy bir tamaşa edək, görək Səadət xanımın ruhi-rəvanı necə oğlandır. N.Vəzirov.

AĞCİYƏRLİK (ID - 453)

is. Qorxaqlıq, cəsarətsizlik, ürəksizlik, acizlik. [Kəyan:] Zərər yoxdur, Qulam, ağciyərlikdən ağsaç olmaq yaxşıdır! Ə.Əbülhəsən.

AĞDAŞ (ID - 454)

is. 1. Tabaşir.
2. Tikintidə istifadə edilən daş növü. Sonralar .. bir ağdaş yonana şagird oldum; daş yona-yona şikəstə oxuyardım. H.Sarabski.

AĞDƏRİLİ (ID - 455)

sif. və is. Dərisinin rəngi ağ olan (adam).

AĞDİŞ (ID - 456)

is. zool. Məməlilərin cücüyeyənlər dəstəsinə mənsub, ev siçanından kiçik heyvan.

AĞGÖZ (ID - 457)

sif. dan. 1. Qorxaq, cəsarətsiz, ağciyər.
2. məc. Şiddətli, qarlı, gecə-gündüz qar yağan. Qabaqdan da ağgöz qış gəlirdi. S.Rəhimov.

AĞGÖZLÜK (ID - 458)

is. dan. Qorxaqlıq, cəsarətsizlik, ağciyərlik.

AĞGÜN(LÜ) (ID - 459)

sif. dan. Xoşbəxt.
□ Ağgünlü olmaq - xoşbəxt olmaq. [Kiçikbəyim Məmməd bəyə dedi:] Ağgünlü olmuş, məni bu yaşımda gör gətirib haralara çıxarırsan. Çəmənzəminli.

AĞI1 (ID - 460)

is. 1. Zəhər. Aşiqə vəfalı bir həmdəm gərək; Həmdəmsiz bal yesə, ona ağıdır. M.P.Vaqif. Məni bir məst qıl, saqi, aman ey gözlərin yağı; Şərabın yox, gətir ağı, qulağın niyə kar olmuş? Nəbati. Məcnun kimi gəzdim səhranı,...

AĞI2 (ID - 461)

is. Köhnə məişətdə: arvadların ölü üstündə, yasda avazla söylədikləri yanıqlı sözlər. İçəridən ağı səsi gəlirdi. Çəmənzəminli.
□ Ağı demək (oxumaq, çəkmək, tutmaq) - 1) ölünün üstündə ağız açıb ağlamaq....

AĞIÇI (ID - 462)

is. Köhnə məişətdə: ağlaşma zamanı ağı söyləyən, ölünü oxşayıb ağlayan qadın. [Şirin:] Nurcahan, .. əvvəl ki sən ağıçı idin, balam, sonra bu mərsiyəxanlıq nə idi? N.Vəzirov. Ağıçının gözəl səsi və nisgilli ağısı...

AĞIL1 (ID - 463)

is. [ər.] 1. İnsanda düşünmə və dərketmə qabiliyyəti; zəka.
// Şüur, idrak. Bu növcavan gülüzlü, xoşsifətli olub, ağıl və kamalı üzündən məlum edirdi. N.Nərimanov. Ağıl deyir, qalmayacaq yer üzündə qandan əsər; Hər...

AĞIL2 (ID - 464)

is. İçərisində mal-qara və qoyun saxlamaq üçün ətrafı tikan və ya ağac ilə hasarlanmış üstüaçıq yer. Qoyunlar sağılıb qurtardıqdan sonra, ağılın ağzını açarkən, ana-bala mələşə-mələşə qaçaraq bir-birinə qarışırdı....

AĞILAMA (ID - 465)

“Ağılamaq”dan f.is.

AĞILAMAQ (ID - 466)

f. Ağı vermək, zəhərləmək.

AĞILANMA (ID - 467)

“Ağılanmaq”dan f.is.

AĞILANMAQ (ID - 468)

f. 1. Zəhərlənmək.
vulq. Yemək.

AĞILÇATMAZ (ID - 469)

sif. Anlaşılmaz, başadüşülməz, dərkedilməz, həlledilməz. Ağılçatmaz məsələ.

AĞILI (ID - 470)

sif. Zəhərli.

AĞILKƏSƏN (ID - 471)

sif. İnanıla bilən, mümkün ola bilən, həqiqətə uyğun olan, ağlabatan. Ağılkəsən iş.

AĞILLANDIRILMAQ (ID - 472)

məch. Pis yoldan saqındırılmaq, doğru yola sövq edilmək, islah edilmək.

AĞILLANDIRMA (ID - 473)

“Ağıllandırmaq”dan fis.

AĞILLANDIRMAQ (ID - 474)

f. Pis yoldan saqındırmaq, doğru yola sövq etmək, düzəltmək, islah etmək.

AĞILLANMA (ID - 475)

“Ağıllanmaq”dan f.is.

AĞILLANMAQ (ID - 476)

f. Ağıllı olmaq, ağlını başına yığmaq, düzəlmək, ciddiləşmək, pis işlərdən əl çəkmək. Yaşa dolduqca ağıllaşır. - [Mirpaşa:] Mahmud .. ağıllanmaq əvəzinə məktəbi buraxıb qaçıb kəndə. Z.Xəlil. Yəqin Həpir ağıllanıb,...

AĞILLI (ID - 477)

sif. 1. Dərrakəli, düşüncəli, şüurlu. Ağıllı adam. - Yusifin arvadı Avropa elmlərindən dadmış bir ağıllı arvad idi. N.Nərimanov. Tərlan ağıllı oğlunun hər kəlməsindən xoşlanırdı. M.Hüseyn
// məc. Tədbirli, öz işini...

AĞILLI-BAŞLI (ID - 478)

sif 1. Yaxşı, layiqli, lazımi şəkildə, qaydalı, sanballı, əməlli. [Əsgər bəy:] Heydər bəy, bu niyyətdən düş, mənə bir on beş gün möhlət ver, mən sənə toy xərci hazır edim, ağıllı-başlı toy elə! M.F.Axundzadə. [Hacı...

AĞILLI-KAMALLI (ID - 479)

dan. b a x ağıllı 1 və 3-cü mənalarda. [Erkək Tükəzban] batinən ağıllı-kamallı bir türk qadınıdır.. B.Talıblı.

AĞILLILIQ (ID - 480)

is. 1. Düşüncəlilik, idraklılıq, zəkalılıq, şüurluluq.
// məc. Tədbirlilik.
2. Ağıl üzərində əsaslanma, ağlabatanlıq. Təklifin ağıllılığı.

AĞILSIZ (ID - 481)

sif. 1. Ağıllı olmayan, düşüncəsiz, şüursuz; axmaq, gic. Ağılsız adam.
// məc. Tədbirsiz, öz işini, öz xeyrini bilməyən, ehtiyatsız.
2. Ağla əsaslanmayan, ağla müğayir olan, ağla zidd olan. Ağılsız iş. Ağılsız hərəkət....

AĞILSIZLAŞMAQ (ID - 482)

/ Getdikcə ağlı azalmaq; səfehləşmək, gicləşmək.

AĞILSIZLIQ (ID - 483)

is. 1. Ağıl yoxluğu, şüursuzluq, düşüncəsizlik; giclik, axmaqlıq.
Tədbirsizlik, öz işini, öz xeyrini bilməmə; ağılsız hərəkət, iş. Ağılsızlıq etmək. Belə bir hərəkət ağılsızlıq olardı.

AĞILUMULMAZ (ID - 484)

sif Son dərəcə qəzəblənərək, özünü bilməmək dərəcəsinə gəlmiş. Vaqif bu təşəbbüsə qarşı bir söz belə deyə bilmədi, çünki İbrahim xan qəzəblənmişdi, ağılumulmaz (z.) bir halda idi. Çəmənzəminli.

AĞILYANA (ID - 485)

zərf dan. 1. Ağıl ilə, ağıl üzrə, ağıllı.
// Ağlabatan, ağılkəsən.
2. Təqribən, təxminən, ehtimal üzrə.

AĞIMSOV (ID - 486)

b a x ağımtıl. Ağımsov tüstü onun [Cahandar ağanın] enli dodaqlarının üstünə enmiş qalın bığlarının arasına doldu. İ.Şıxlı.

AĞIMTIL (ID - 487)

sif. Ağ rəngə çalan, ağa çalar, azacıq ağ. İldırım çaxdıqca hörümçək toru kimi bütün meşəni, ağacların yarpaqlarını, budaqlarını sarmış bu tor ağımtıl bir şəfəqlə parıldayırdı. Ə.Məmmədxanlı.

AĞIMTILLIQ (ID - 488)

is. Ağ rəngə çalarlıq, açıqağlıq, ağımtıl şeyin halı.

AĞIR (ID - 489)

sif. 1. Böyük çəkisi, vəzni olan ('yüngül ziddi). Ağır yük. Ağır daş. Ağır çamadan. - Ağır sandıq seçmə parçalarla dolu idi. Mir Cəlal. Küçələr izdihamla çalxanır; Yükü ağır bir gəminin ləngəri kimi. R.Rza.
...

AĞIRAYAQ (ID - 490)

sif. dan. 1. Mövhumata inananların fikrincə, guya gəlməsi uğursuzluğa səbəb olan, ayağı düşməyən. Ağırayaq adam.
2. Hamilə.

AĞIRBAŞLI (ID - 491)

sif. dan. Çox ciddi, ağır, təmkinli, vüqarlı. Ağırbaşlı adam.

AĞIRXASİYYƏT(Lİ) (ID - 492)

sif.. [Firidun] ..heç on beş il bundan qabaqkı dəcəl uşağa oxşamır, ağırxasiyyət və ağıllıdır. M.İbrahimov.

AĞIRLAMA (ID - 493)

“Ağırlamaq”dan f.is.

AĞIRLAMAQ (ID - 494)

f. dan. Əzizləmək, hörmət etmək, ehtiram göstərmək, qiymətləndirmək; ucaltmaq, saymaq, qonaq eləmək. Bir içim su ilə ağırlamadın mehmanın. Füzuli.

AĞIRLAŞDIRILMA (ID - 495)

“Ağırlaşdırılmaq”dan fis

AĞIRLAŞDIRILMAQ (ID - 496)

“Ağırlaşdırmaq”dan məch.

AĞIRLAŞDIRMA (ID - 497)

“Ağırlaşdırmaq”dan f.is.

AĞIRLAŞDIRMAQ (ID - 498)

f. 1. Daha ağır etmək, vəznini, çəkisini artırmaq. Yükü ağırlaşdırmaq.
Yavaşıtmaq, sürətini azaltmaq, ləngitmək. İşin gedişini ağırlaşdırmaq. Sürəti ağırlaşdırmaq.
məc. Daha da çətinləşdirmək, daha da zorlaşdırmaq,...

AĞIRLAŞMA (ID - 499)

“Ağırlaşmaq”dan f.is.

AĞIRLAŞMAQ (ID - 500)

f. 1. Daha ağır olmaq; yükü, çəkisi çoxalmaq. [Sadıq kişi] soyuqda oturduqca, özünə gəldikcə vücudu ağırlaşır, kürəkləri sancır. Mir Cəlal.
Daha çətin olmaq; çətinləşmək, gərginləşmək, mürəkkəbləşmək. İşi...

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
......
Bağla
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.

İzahlı video testlərə keç