ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

İzahlı lüğət

ASPİRANT (ID - 1851)

is. [lat.] Elmi-tədqiqat fəaliyyəti üçün hazırlaşan şəxs.

ASPİRANTLIQ (ID - 1852)

is. Aspirantın işi, vəzifəsi. Aspirantlıq dövrü.

ASPİRANTURA (ID - 1853)

[lat.] 1. Ali məktəblərdə və ya elmi-tədqiqat idarələrində professor müəllim və elmi kadr hazırlama sistemi;
aspirantın keçdiyi elmi hazırlıq. [Şeyda:] ..Bitkiçilik institutunda bağçılıq aspiranturasını başa vurmuşam. Ə.Məmmədxanlı.
2....

ASPİRİN (ID - 1854)

[lat.] əcz. Hərarəti azaldan və ya ağrıkəsən dərman.

ASRAL (ID - 1855)

is. bot. b a x kəndirotu.

ASRALLIQ (ID - 1856)

is. Asral bitən yer.

ASSA (ID - 1857)

dan. İti və coşqun rəqs ifa edilərkən söylənilən nida.

ASSİMİLYASİYA (ID - 1858)

[lat.] 1. dilç. Bir səsin yanındakı səsə bənzədilməsi, məs.: annamaq (anlamaq), atdar (atlar) və s.
Bir xalqın başqa bir xalqın dilini, adətlərini və s.-ni qəbul etməsi nəticəsində onun içərisində əriyib getməsi. Zorakı...

ASSİMİLYATOR (ID - 1859)

[lat.] Hakim millətin dilini, mədəniyyətini, adətlərini və s.-ni zorla məhkum xalqa qəbul etdirməklə, onun milli varlığını məhv etməyə çalışan.

ASSİMİLYATORLUQ (ID - 1860)

is. Hakim millətin öz dilini, mədəniyyətini, adətlərini və s.-ni zorla məhkum millətə qəbul etdirməyə, onun milli varlığını məhv etməyə çalışması.

ASSİSTENT (ID - 1861)

[lat.] 1. Mütəxəssis köməkçisi; ali məktəblərdə mühazirə oxuyarkən və ya laboratoriya və əməli məşğələlər keçərkən professora kömək edən şəxs.
// Xəstəliyin gedişini müşahidə edən, əməliyyat zamanı cərraha...

ASSİSTENTLİK (ID - 1862)

is. Assistentin işi, vəzifəsi. Assistentlik etmək.

ASSORTİMENT (ID - 1863)

[fr.] Bir malın müxtəlif növləri; çeşid. Aptekdə olan dərman assortimentinin demək olar ki, 40 faizini dərman bitkiləri təşkil edir. R.Əliyev

ASSURİLƏR (ID - 1864)

cəm tar. Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin axırından VII əsrin axırına qədər Qərbi Asiyanın ən qədim dövlətlərindən biri olan Assuriyanın əhalisi.

ASSURİŞÜNAS (ID - 1865)

is. Qədim Assuriya tarix və mədəniyyətini tədqiq edən alim.

ASSURİŞÜNASLIQ (ID - 1866)

is. Qədim Assuriya tarix və mədəniyyətinə aid elmlərin məcmusu. [Konqresdə] misirşünaslıq, assurişünaslıq, ərəb ölkələrinin tarixi, hindşünaslıq bölmələri.. işə başlamışdır. (Qəzetlərdən).

ASTA (ID - 1867)

zərf Yavaş, yavaşca, aram ilə, üsullu, ağır. Asta qanad çalın, qafil telləri; Heyifdir, salarsız düzə, durnalar! M.P.Vaqif. Qaranlıq düşəndə qulağını çat; Asta get, nalının səsini alçalt! S.Vurğun.
asta-asta zərf Ağır-ağır,...

ASTABAASTA (ID - 1868)

b a x asta-asta. Su gələr asta gedər; Astabaasta gedər; İlqarsız qız yanından; Sağ olan xəstə gedər. (Bayatı).

ASTACA (ID - 1869)

b a x astadan. Qapını astaca döymək. - Furqon astaca cırıldayırdı. M.İbrahimov.

ASTADAN (ID - 1870)

zərf Yavaşcadan, səsi çıxmadan, səs çıxarmadan. Astadan danışmaq. Astadan gülmək. - Qəhrəman astadan zümzümə etməyə başladı. Ə.Vəliyev. Cuma astadan soruşdu: - Gədə hanı?.. Ə.Əbülhəsən.

ASTAGƏL (ID - 1871)

sif. dan. Ağırtərpənən, yavaştərpənən. Astagəl adam.

ASTAQAÇAN (ID - 1872)

sif. Asta gedən, iti yeriməyən, ləngiyən. Astaqaçan namərddi. (Məsəl).

ASTALAŞDIRMA (ID - 1873)

“Astalaşdırmaq”dan fis.

ASTALAŞDIRMAQ (ID - 1874)

f. Yavaşıtmaq, bir şeyin sürətini, şiddətini, hərəkətini azaltmaq (tədriclə). Addımlarını bir az astalaşdır.

ASTALAŞMA (ID - 1875)

“Astalaşmaq”dan f.is.

ASTALAŞMAQ (ID - 1876)

f. Ağırlaşmaq, yavaşımaq, aramlaşmaq.

ASTALATMAQ (ID - 1877)

icb. dan. Yavaşıtmaq.

ASTALIQ (ID - 1878)

is. Yavaşlıq, ağırlıq, aramlıq, üsulluluq.

ASTALIQCA (ID - 1879)

zərf Üsulluca, yavaşcadan; əlaltından.

ASTANA1 (ID - 1880)

is. Kandar, qapının ağzı, qapının çərçivəsinin alt hissəsi. Qız evdən çıxıb qaçan vaxtda ayağı ilişdi astanaya. C.Məmmədquluzadə. Molla özünü itirdi; başmağını astanada qoyub oğru pişik kimi sürüşdü. Mir Cəlal. Astanada...

ASTANA2 (ID - 1881)

is. Su hövzələrində sərt suxurlardan yaranmış çıxıntı. Abşeron astanası.

ASTAR (ID - 1882)

is. 1. Paltarın və ya başqa bir şeyin iç tərəfinə tikilən və ya çəkilən parça. Yorğan astarı. Paltar astarı. İpək astar. Astar çəkmək.
Ümumiyyətlə, hər hansı bir şeyin iç, dal tərəfi; toxunma şeylərin tərs üzü. Xalçanın...

ASTARLAMA (ID - 1883)

“Astarlamaq”dan f.is.

ASTARLAMAQ (ID - 1884)

f. Astar çəkmək, astar keçirmək. Yorğanı astarlamaq. Döşəyi astarlamaq.

ASTARLANMA (ID - 1885)

“Astarlanmaq”dan fis.

ASTARLANMAQ (ID - 1886)

məch. Astar çəkilmək, astar keçirilmək.

ASTARLATMA (ID - 1887)

“Astarlatmaq”dan f.is.

ASTARLATMAQ (ID - 1888)

icb. Astar çəkdirmək.

ASTARLI (ID - 1889)

sif. Astarı olan, astar çəkilmiş. Astarlı palto. Astarlı yorğan.

ASTARLIQ (ID - 1890)

1. sif. Astara yarar, astar üçün olan. Astarlıq bez. Astarlıq satin. Astarlıq parça.
is. Astarlığa yarar parça. Mağazadan astarlıq aldım. İpək astarlıq.

ASTARSIZ (ID - 1891)

sif. Astarı olmayan, astar çəkilməmiş. Astarsız palto. - Maral astarsız kostyumunu götürdü. Ə.Əbülhəsən. Dəmirov astarsızpencəyini düymələdi. S.Rəhimov.

ASTMA (ID - 1892)

[yun.] tib. Bəzi ürək və bronx xəstəlikləri nəticəsində əmələ gələn təngnəfəslik (xəstəlik). Ürək astması. Bronxial astma.

ASTMALI (ID - 1893)

sif. tib. Astma xəstəliyi olan. Astmalı xəstə.

ASTROBİOLOGİYA (ID - 1894)

is. [yun.] O biri planetlərdə (göy cisimlərində) həyat olubolmaması problemlərini öyrənən elm.

ASTROBOTANİKA (ID - 1895)

is. [yun.] Astrobiologiyanın Günəş sistemi planetlərində fərz olunan bitkiləri tədqiq edən bölməsi.

ASTROFİZİK (ID - 1896)

[yun.] Astrofizika ilə məşğul olan alim. Bundan istifadə edərək, astrofiziklər bir çox ulduzların və göy cisimlərinin temperaturunu öyrənirlər.

ASTROFIZİKA (ID - 1897)

[yun.] Astronomiyanın göy cisimlərinin fiziki hadisələrini və kimyəvi xassələrini öyrənən şöbəsi. Astrofizika göy cisimlərinin buraxdığı şüa enerjisini fiziki üsullarla tədqiq edir.

ASTROQRAF (ID - 1898)

is. [yun.] b a x teleskop. Göy cisimlərinin fotoşəklini çəkmək üçün astronomik cihaz. Astroqrafın ikinci adı teleskopdur.

ASTRONAVİQASİYA (ID - 1899)

is. [yun.] Göy cisimlərinin meridianda hündürlüyünü ölçməklə hərəkət edən obyektin yerini və hərəkət istiqamətini təyinetmə üsulu. Astronaviqasiya ölçü işləri.

ASTRONAVT (ID - 1900)

[yun.] 1. Astronavtika mütəxəssisi.
Uçucu aparatlarda uzaq fəzalara uçan şəxs, təyyarəçi. Raketin kabinəsində raket mühərrikinin dartı qüvvəsi çəkinin artmasına səbəb olur ki, astronavt da bunu hiss etməlidir.

Bu səhifə 234 dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
......
Bağla