ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

İzahlı lüğət

ATƏŞİNLİK (ID - 2051)

is. Qızğınlıq, hərarətlilik, ehtiraslılıq.

ATƏŞKEŞ (ID - 2052)

is. [fars.] Ocaqdan od çəkmək üçün dəmir alət.

ATƏŞKƏS (ID - 2053)

is. Müharibə aparan tərəflər arasında atəşin müvəqqəti dayandırılması. Atəşkəs rejiminin pozulması.

ATƏŞQURDU (ID - 2054)

b a x atəşböcəyi. İsti tərəflərin dəryalarında çox kiçik, şəfəqli heyvanlar - atəşqurdları olur. H.Zərdabi.

ATƏŞLƏNDİRİLMƏK (ID - 2055)

məch. Odlandırılmaq, alovlandırılmaq, alışdırılmaq.

ATƏŞLƏNDİRMƏ (ID - 2056)

“Atəşləndirmək”dən f.is.

ATƏŞLƏNDİRMƏK (ID - 2057)

f. Odlandırmaq, alovlandırmaq, alışdırmaq.

ATƏŞLİ (ID - 2058)

sif. 1. Hərarətli, odlu, qızğın, alovlu.
// məc. Çox təsirli.
2. məc. Coşqun, ehtiraslı, dəliqanlı. [Şeyda:] [Gavə] atəşli bir qəlblə inqilab başladı, öylə xunxar məğrur bir hökmdarın [Zöhhakın] taxtını başına çevirdi....

ATƏŞLİK (ID - 2059)

is. Od yanan yer, od qoyulmağa məxsus yer; odluq, külxan.

ATƏŞLİLİK (ID - 2060)

is. 1. Odluluq, alovluluq, hərarətlilik.
2. məc. Coşqunluq, qızğınlıq, dəliqanlılıq, ehtiraslılıq.

ATƏŞNAK (ID - 2061)

sif. [fars.] 1. Odlu, atəşin, hərarətli, qızğın.
2. məc. Çox təsirli.

ATƏŞPARƏ (ID - 2062)

is. [fars.] Od parçası, qığılcım, şərarə.

ATƏŞPƏRƏST (ID - 2063)

is. [fars.] İbtidai cəmiyyətdə: oda ibadət edən, odu ilahi qüvvə sayıb ona sitayiş edən adam. Atəşpərəstlərin öz kitablarından alınan tarixi xəbərlər oxucular üçün həm yeni və həm də maraqlı ola bilər. M.F.Axundzadə.

ATƏŞPƏRƏSTLİK (ID - 2064)

is. Oda sitayiş etmə, atəşpərəstlərin dini. Hələ tarixi miladidən çox-çox əvvəl, atəşpərəstlik meydana çıxdığı zaman bizim qədim babalarımız bir sıra atəşgahlar qurub, oda sitayiş edərlərmiş. M.Hüseyn.

ATƏŞRƏNG (ID - 2065)

sif. [fars.] Od rəngli, od rəngində olan; qırmızı. Atəşrəng şərab.

ATƏŞZAR (ID - 2066)

is. [fars.] Odluq, od olan yer.

ATƏŞZƏBAN (ID - 2067)

sif. [fars.] Odlu danışan, ağzından od tökülən, son dərəcə təsirli söz və ya nitq söyləmək qabiliyyəti olan; sözükəsərli, yaxşı natiq.

ATƏVƏLİYİ (ID - 2068)

is. bot. Çoxillik bir bitki. Atəvəliyi çoxillik bitki olub yerüstü gövdəsinin uzunluğu 1,5 m-ə çatır. Kökyanı yerüstü gövdəsinin aşağı hissələrindəki yarpaqları çox böyük olur. R.Əliyev

ATIB-TUTMAQ (ID - 2069)

f. 1. Bir şeyi əlləri ilə yuxarıya atmaq və yerə düşərkən tutmaq. Paltarlarımızı tamam çıxarıb adama bir fitə tutardıq və sonra on-on beş girvənkə gələn ağac milləri atıb-tutardıq, oynadardıq. Günümüz elə zorxanada keçərdi....

ATICI (ID - 2070)

1. sif. Yaxşı tüfəng atan, yaxşı nişan vuran; mahir nişançı.
// tar. Nişançı. Fəhlələrdən təşkil edilmiş atıcı dəstələri birinci gün lazımi kömək göstərə bilmədilər.. A.Şaiq.
// İs. mənasında. Cavanşir elinə...

ATICILIQ (ID - 2071)

ATIL-BATIL (ID - 2072)

is. bot. Cənub rayonlarında yayılmış quraqlıqsevən çoxillik bitki.

ATILMA (ID - 2073)

“Atılmaq”dan f.is.

ATILMAQ (ID - 2074)

1. “Atmaq”dan məch.
t-siz. Bir şeyin üstündən hoppanmaq, hoppanıb tullanmaq. Xəndəkdən atılıb keçmək.
// Hündür yerdən aşağıya tullanmaq, tullanıb düşmək. Barıdan atılmaq. Barıdan atılmaq. Dənizə atılmaq. Pəncərədən...

ATIM (ID - 2075)

is. 1. Atmaq işi.
Yalnız bir, iki və s. sözü ilə: bir atım
bir dəfə atmağa, işlədilməyə, bir dəfəliyə kifayət edəcək miqdar. Bir atım çay. Bir atım barıt.

ATIM-ATIM (ID - 2076)

zərf Dağılmış, tökülmüş, səpələnmiş halda. [Leyla] pambıq kimi atım-atım edilmiş evdə, əli qoynunda oturub Qulamı gözlədi. Mir Cəlal.

ATIŞ (ID - 2077)

is. Tüfəng, tapança və s. atmaq işi və üsulu. Atış meydanı.

ATIŞMA (ID - 2078)

is. 1. İki tərəfın, ya iki adamın qarşı-qarşıya durub bir-birinə güllə atması, atəş açması. Tətillər, atışmalar, üsyanlar, axırda isə işçilər hakimliyi, zəhmət ağalığı Məhərrəmin gözləri önündə canlandı. H.Nəzərli.
...

ATIŞMAQ (ID - 2079)

qarş. 1. Qarşı-qarşıya durub, bir-birinə güllə atmaq. [Mahmud:] Bəy də beş-on nökərləri ilə bir daldaya girib camaatla atışır. Ə.Haqverdiyev. Adamlar həmişə qorxurdular ki, bu saat [qoçular] atışacaq və arada yoldan keçən təqsirsiz...

ATİ (ID - 2080)

is. [ər.] köhn. şair. 1. Gələcək. Onda guya gülümsəyir ati. C.Cabbarlı.
2. Yer. halında: atidə - aşağıda, altda. Nuxa şairlərindən məşhur İsmayıl bəy “Nakam ” təxəllüs Füzulinin atidə zikr olunan müsəddəsinə yazdığı...

ATİL (ID - 2081)

sif. [ər.] Tənbəl, ətalətli, fəaliyyətsiz. Atil adam. - Xatirindən sil o mövhumatı; Ki, edibdir səni tənbəl, atil. A.Səhhət.

ATİLLİK (ID - 2082)

is. Fəaliyyətsizlik, hərəkətsizlik, işsizlik, təşəbbüssüzlük; boş durma, tənbəllik, ətalət. Atillik etmək.

ATQAYTARAN (ID - 2083)

is. məh. İri tikanlı ot, qanqal.

ATQI (ID - 2084)

is. 1. Bir şeyin üzərindən atılan tir və s.
Toxuculuqda: ərişin üstünə gələn və məkiklə atılan arğac ipi.
Qadınlarda başa salınan şey, örpək və s.
məh. Taxılın yeməyə yaramayan hissəsi; tullantı.
məh. Şana,...

ATQULAĞI (ID - 2085)

zərf məh. Qoşa, bir təndə, bərabər. Əkinlər bir təndə, atqulağı qalxmışdı. - Anamın dediyinə görə biz atqulağı yaşıdıq. Ə.Vəliyev.

ATQULANCARI (ID - 2086)

is. bot. Bozumtul iri qulancar.

ATLAMA (ID - 2087)

is. Su qatılaraq duru hala salınmış qatıq; ayran. Yayın atlaması, qışın umacı. (Ata. sözü).

ATLAMAQ (ID - 2088)

f. 1. Aşmaq, aşıb keçmək, üstündən keçmək, keçmək. Arxı adlamamış özünü öymə. N.Vəzirov. [Şeyx Hadi:] ..Gəzdik az-çox Yəmən diyarində; Azacıq sonra atladıq Hində. H.Cavid.
Buraxmaq, buraxıb keçmək. Kitabı oxuyarkən...

ATLANBAC (ID - 2089)

is. Uşaqların bellərini əyərək bir-birinin dalından atılmaqla oynadıqları oyun.

ATLANDIRMA (ID - 2090)

1. “Atlandırmaq”dan f.is.
2. is. etnoqr. Kənd toylarında gəlini bəy evinə aparmaq üçün ata mindirdikdə və atlılar ata mindikdə zurna ilə çalınan havanın adı.

ATLANDIRMAQ (ID - 2091)

f. 1. Ata mindirmək.
2. Atlı göndərmək.

ATLANIŞ (ID - 2092)

is. Atlanmaq işi, atlanmaq üsulu.

ATLANMAQ1 (ID - 2093)

f. Ata minmək. [Mehtər:]
Mən bu dəqiqə gəlmişdim Heydərdən soruşam ki, cənabınız bu gün atlanacaqsınızmı? M.F.Axundzadə. Novruz cəld tüfəngini salır çiyninə, cilovu ağacın budağından çəkib, qaçır atlansın. C.Məmmədquluzadə....

ATLANMAQ2 (ID - 2094)

f. 1. Tullanmaq, sıçramaq, hoppanmaq. Arxdan atlanmaq. Xəndəkdən atlanmaq. -Sənə elə bir meymun havası çalım ki, sıçrayıb dik atlanasan. S.S.Axundov.
// Bir şeyin üstündən atlanıb keçmək, aşmaq. Bir ay yarım növbahardan keçəndə;...

ATLAS (ID - 2095)

[yun.] 1. Müəyyən sistem üzrə toplanmış xəritələr toplusu. Coğrafiya atlası. Müasir atlasların banisi qədim yunan alimi Klavdi Ptolemey sayılır.
2. Astronomik xəritə və cədvəllərdən, bədii şəkillərdən, texniki cizgilərdən,...

ATLAZ (ID - 2096)

is. [ər.] 1. Üzü hamar, parlaq ipək parça növü. Get atlazın yaxşısından; Yaşılından da al gətir! Aşıq Hüseyn.
// Atlazdan tikilmiş. Mən aşıq gül əndama; Çıxıbdır gülən dama; Olam bir atlaz köynək; Yaraşam gül əndama....

ATLET (ID - 2097)

[yun.] idm. Atletika ilə məşğul olan idmançı.

ATLETİK (ID - 2098)

sif. Atletikaya aid olan. Atletik məşq. Atletik yarış.

ATLETİKA (ID - 2099)

is. [yun.] idm. Qüvvət və çeviklik tələb edən gimnastik hərəkətlər. Yüngül atletika (qaçış, hoppanma). Ağır atletika (güləşmə, boks, ağırlıq qaldırma). Yüngül atletika yerimək, qaçmaq, tullanmaq və şey atmaq kimi hərəkətlərdən...

ATLETİKAÇI (ID - 2100)

bax atlet. Yarışlarda ölkəmizin ən güclü yüngül atletikaçıları iştirak edirdilər.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
......
Bağla
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.

İzahlı video testlərə keç