1
İzahlı lüğət - A hərfi ilə başlayanlar - H. 13
ZE+education
kitab_satishi+
Tehsilmerkezleri+az.+mid+ads

İzahlı lüğət

AĞSU (ID - 601)

is. 1. Dağ və hündür təpələrdən axıb gələn qar və yağış suları.
2. dan. Yüngül su, mədəyə xeyirli su.

AĞŞIN (ID - 602)

b a x ağbəniz.

AĞTİKAN (ID - 603)

is. bot. Dəvələrə yem olan tikanlı ot.

AĞTİKANLIQ (ID - 604)

is. Ağtikan bitən yer, ağtikan çox olan yer.

AĞTORPAQ(LI) (ID - 605)

sif. Torpağı kirəcli, tərkibində kirəc olan. Ağtorpaq yer.

AĞTÜK(LÜ) (ID - 606)

sif. Tükləri ağ olan. Ağtük(lü) it. Ağtük(lü) toyuq. - Ağtüklü Həştərxan pişiyi üsulluca qapını açıb kandarda dayanır. H.Sarabski.

AĞU (ID - 607)

b a x ağı1. Hicrin şərabı acıdır, müştaqə içirmə anı; Neçün ki, yar ol ağuyi içirməz, ey can, yarına. Nəsimi. Mən deməm ki, içmədim mey sənsiz, ey namehriban; İçdim, amma ləblərindən ayrı, bir ağu kimi. S.Ə.Şirvani.

AĞULAMA (ID - 608)

“Ağulamaq”dan f.is.

AĞULAMAQ (ID - 609)

b a x ağılamaq.

AĞULANMA (ID - 610)

“Ağulanmaq”dan f.is.

AĞULANMAQ (ID - 611)

b a x ağılanmaq. Ver şəfa ləbindən, yazığam mənə; Zəhri-fərağınla ağulanmışam. Q.Zakir.

AĞULU (ID - 612)

b a x ağılı. Bağrımın qanın ki gördün, ağulu aşımdır ol. Xətayi. Təlx göftarsız olmaz ləbi-yar, ey aşiq; Çox həvəs eyləmə ol şərbətə kim ağuludur. Füzuli.

AĞUŞ (ID - 613)

is. [fars.] Qucaq. [Tapdıq:] Bəs eylə isə gəl ağuşuma, qucaqlaşalım. C.Cabbarlı. Biz onun [vətənin] ağuşunda göz açmışıq, - o bizim hamımızın əziz anamızdır. Ə.Məmmədxanlı.
// Məc. mənada. Madərləriniz etdi sizə mehrü...

AĞUZ (ID - 614)

is. Sağmal heyvanlar doğduqda məmələrindən çıxan ilk süd. [Səba] camışı oxşaya-oxşaya sərnic dolusu ağuz sağdı. S.Rəhimov.

AĞÜRƏK (ID - 615)

b a x ağciyər.

AĞÜZLÜ (ID - 616)

sif. Üzünün dərisi ağ olan. Olya hündürboylu, uzunsaçlı, ağüzlü, xumargözlü və dolu bədənli bir qız idi. İ.Musabəyov.

AĞVALİDEYN (ID - 617)

[ər.] köhn. Ata-ana üzünə durma, qabarma; ata-ananın itaətindən çıxma. Biz övrətə heç bir söz demərik, halbuki ağvalideyn, yəni ata və ananın üzünə durmaq böyük günahlardan hesab olunur. “Mol. Nəsr”.

AĞYAĞIZ (ID - 618)

sif. Üzü ağ, ağbəniz, ağsifət. Ağyağız uşaq. Ağyağız oğlan.

AĞYAL (ID - 619)

sif. 1. Ağ yallı, ağ yalı olan. Ağyal at.
2. məc. dan. Ağsaç, ağbirçək. Ağyal mamaça .. üzərlik və qara şəvəni səkinin divarlarından asırdı. S.Rəhimov.

AĞYANIZ (ID - 620)

b a x ağyağız.

AĞYARPAQ (ID - 621)

is. bot. Dəniz sahili qumlarında bitən çoxillik ot bitkisi.

AĞYARPAQLI (ID - 622)

sif. bot. Yarpaqlarının rəngi ağ olan.

AĞYOL (ID - 623)

is. astr. Aydınlıq gecələrdə göy qübbəsində işıq zolağı kimi görünən ulduzlar yığını; Südyolu, Kəhkəşan.

AĞYONCA (ID - 624)

is. bot. Çoxillik paxlalara aid yem bitkisi.

AĞZIAÇIQ (ID - 625)

sif. Maymaq, huşsuz, diqqətsiz.
□ Ağzıaçıq qalmaq - heyrət içində qalmaq, təəccüb etmək. ..Müəllim Əsədi qarşısına alıb yola düşdü və uşaqlar da ağzıaçıq qalıb, onlarla bərabər gedə bilməmələrinə təəssüf...

AĞZIAÇIQLIQ (ID - 626)

is. Maymaqlıq, huşsuzluq, diqqətsizlik.

AĞZIBİR1 (ID - 627)

zərf dan. Sözübir, dilbir, müttəfiq.

AĞZIBİR2 (ID - 628)

is. dan. Tək bir çıxacağı olan yer, darısqal yer, möhkəm yer, çıxılmaz yer.
// Dam, həbsxana. Saldın axır öz əlinlə özünü ağzıbirə; Vec bitirməz sənə, dönmə dəxi daşa, dəmirə. M.Ə.Sabir. [İskəndər:] Doğru deyir,...

AĞZIBİRLİK (ID - 629)

is. dan. Söz birliyi, ittifaq, sözü bir olma.

AĞZIBOŞ (ID - 630)

sif. 1. Söz saxlaya bilməyən, sirr saxlaya bilməyən; sözünün üstündə durmayan, etibarsız, dəyanətsiz.
// Zabitəsiz, zəif iradəli, qeyri-ciddi, sözü keçməyən. Ağzıboş adam.
2. Naqqal, boşboğaz

AĞZIBOŞLUQ (ID - 631)

is. 1. Sözünün üstündə durmama, etibarsızlıq.
// Zabitəsizlik, ciddiyyətsizlik, zəiflik, sözü keçməməzlik.
2. Naqqallıq, boşboğazlıq.

AĞZIBÜTÖV, AĞZIBÜTÜN (ID - 632)

sif. Ciddi, sözünün üstündə duran, dayanıqlı, sirr saxlayan. Min, kefin istədiyi səmtə çap, bir az ağzıbütün ol, çünki burada iş var. S.Rəhimov.

AĞZIBÜTÖVLÜK, AĞZIBÜTÜNLÜK (ID - 633)

is.Ciddilik, zabitəlilik, sözünün üstündə durma, sözü keçmə; sirr saxlama.

AĞZICIRIQ (ID - 634)

sif. dan. 1. Ağzının bir tərəfi cırıq olan.
2. B a x ağzıboş 1-ci mənada.

AĞZIDAĞINIQ (ID - 635)

is. və sif. dan. Söz saxlamayan, sirr saxlamayan; xəbərçi. [Heydər bəy:] A kişi, bilmirəm hansı ağzıdağınıq naçalnikə məni nişan veribdir. M.F.Axundzadə.

AĞZIDAĞINIQLIQ (ID - 636)

is. dan. Ağzıdağınıq adamın xasiyyəti.

AĞZIDUALI (ID - 637)

sif. köhn. Daima dua oxumaqla, ibadətlə məşğul olan adam; dindar, mömin. Nitqi həqiqətli, sözü fal kişi; Ağzıdualı qoca baqqal kişi. M.Ə.Sabir. [Münəvvər] həmişə dəstəmazlı, ağzıdualı (z.), pak niyyətlə getsə də, nəticə...

AĞZIƏYRİ (ID - 638)

sif. 1. Ağzının quruluşu əyri olan.
2. məc. İncik, küskün, narazı.

AĞZIGEN (ID - 639)

sif. Ağzı enli, enli ağızlı. Ağzıgen şüşə.

AĞZIGÖYÇƏK, AĞZIGÖVÇƏK (ID - 640)

is. dan. Ağzına gələni danışan adam, məsuliyyətsiz danışan adam; boşboğaz. [Məmməd:] Bir nəfər ağzıgöyçək gedib onlara xəbər aparsa ki, Məmməd meyxanada idi, onda mən yaxamı onların əlindən qurtara bilmərəm. M.S.Ordubadi....

AĞZIGÖYÇƏKLİ, AĞZIGÖVÇƏKLİK (ID - 641)

is. dan. Boşboğazlıq, ağzıboşluq, ağzına gələni danışma. [Gövhərtacın anası:] Sənin haqqında arvadlar iki min söz danışıb ağzıgöyçəklik eləyəcəklər. Ə.Haqverdiyev.

AĞZIHEYVƏRƏ (ID - 642)

b a x ağzıpərtöv.

AĞZIHƏDƏLİ (ID - 643)

b a x ağzıyelli.

AĞZIKƏSƏRLİ (ID - 644)

sif. dan. Sözüötən, sözükeçən, nüfuzlu; sözündə möhkəm.

AĞZIKÖPÜKLÜ (ID - 645)

sif. dan. Qudurğan, azğın. Dağlarda qar əriyəndə və yaz yağışları başlayanda bu dayaz çay ağzıköpüklü bir əjdahaya dönürdü. Çəmənzəminli. ..Dağətəyi kəndi .. ağzıköpüklü ağalarına qarşı baş qaldırmamış deyildi....

AĞZIQARA (ID - 646)

AĞZIQƏŞƏNG (ID - 647)

b a x ağzıgöyçək. ..Bir para ağzıqəşənglər başlayıblar qəzetlərində yazmağa ki, gərək övrətlər oxusunlar, tərbiyə tapsınlar, .. cəmiyyət tərtib eləsinlər. C.Məmmədquluzadə.

AĞZIMVAY (ID - 648)

sif. dan. Aciz, ölüvay, cəsarətsiz, key.

AĞZIMVAYLIQ (ID - 649)

is. dan. Acizlik, ölüvaylıq, cəsarətsizlik, keylik.

AĞZIODLU (ID - 650)

sif. dan. Çox hirsli, acıqlı, tünd danışan. Ağzıodlu (z.) danışmaq.

Bu səhifə 193 dəfə baxılıb

....
1
ugur_200x200_new.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif