Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

AĞLAMSI(N)MA (ID - 551)

“Ağlamsı(n)maq”dan

AĞLAMSI(N)MAQ (ID - 552)

f Ağlayan kimi olmaq, gözləri yaşla dolmaq, doluxsunmaq. Kiçikbəyim ağlamsınaraq başmağı onun [Məmməd bəyin] əlindən alıb, hasarın üstündə oturdu. Çəmənzəminli. //Yalandan ağlamaq, özünü ağlayan kimi göstərmək. Mən Mahrunun...

AĞLAR (ID - 553)

sif. Ağlayan, gözüyaşlı, gözü yaşla dolu. Kişi ağlar gözilə qıldı fəğan; Söylədi oğlu: - Ağlama, babacan! M.Ə.Sabir. Seyid ağlar gözü ilə başladı: - Mən Kirmanşahda ikən gecə röyada cəddimi gördüm. Ə.Haqverdiyev. Ağlar...

AĞLARCASINA (ID - 554)

zərf Özünü ağlayan kimi göstərərək, ağlamsma-ağlamsma.

AĞLASIĞ(IŞ)AN (ID - 555)

sif. B a x ağlabatan. [Heydər bəy:] Ağlasığışan iş deyil. S.S.Axundov. Hikmət İsfahaniyə məhbəsdə rast gəlmək ağlasığan şey deyildisə də, həqiqət idi. M.İbrahimov.

AĞLASIĞMAZ (ID - 556)

b a x ağlabatmaz. İranı doldurmuş və arasıkəsilmədən axıb gəlməkdə olan alman casusları, İranın hakim dairələri və mürtəce təbəqələr Hitlerin qalib gələcəyini sadə bir həqiqət kimi irəli sürür, öz təbliğatlarında...

AĞLASIĞMAZLIQ (ID - 557)

b a x ağlabatmazlıq.

AĞLAŞMA (ID - 558)

1. “Ağlaşmaq”dan f.is.
2. is. Yas, matəm. [Əbdürrəhman bəy:] Arvad, bilirsən nə var; mən sənə çox məsləhət görürəm durub gedəsən bir ağlaşmaya. N.Vəzirov. Köhnə məzarlıqda bir ağlaşma var; Qazılır ortada bir dərin...

AĞLAŞMAQ (ID - 559)

qarş. Birlikdə ağlamaq, ağız-ağıza verib ağlamaq, bir-birinə qoşulub ağlamaq. Bir kənddə camaat ağlaşa-ağlaşa (z.) yüzbaşının ayağına yıxılıb:
“Bəs toxumluğu aparırsınız, biz başıdaşlı nə əkək?” deyirdi. Çəmənzəminli....

AĞLATMA (ID - 560)

“Ağlatmaq”dan f.is.

AĞLATMAQ (ID - 561)

f 1. Ağlamağa məcbur etmək, birinin ağlamasına səbəb olmaq. Uşağı ağlatmaq. - [Laçın] iki-üç yaş özündən böyük oğlanları təklikdə döyüb ağlatmağı da bacarırdı. M.Hüseyn.
2. məc. Çox təsir etmək, son dərəcə mütəəssir...

AĞLAYAN (ID - 562)

f.sif. b a x ağlağan. Ağabala çox ağlayan uşaq idi. Ağlayanda da üzünü elə turşudardı ki, elə bil mərsiyə deyəcəkdi. Çəmənzəminli.

AĞLAYICI (ID - 563)

sif. Ağlayan.

AĞLAYIŞ (ID - 564)

is. Ağlama. Kişilərdə yersiz gülüşlər nə qədər çoxsa, qadın və qızlarda da yersiz ağlayış və qısqanışlar da həddindən artıqdır. M.S.Ordubadi. Bu ağlayış və inilti səslərindən çəkilən sədlər onları [yolçuları] saxlamağa...

AĞLI (ID - 565)

ağlı-bozlu, ağlı-qaralı və s. - hər rəngli, bütün rənglərdə olan. Köç yolu ilə gedən ağlı-bozlu sürülərin sayı-hesabı yox idi. Ə.Vəliyev. Dizlərini yerə qoyub irtməklərini oynada-oynada, analarının döşünü dümsükləyə-dümsükləyə...

AĞLIKƏSMƏZ (ID - 566)

sif. Hələ ağlı bir şey kəsməyən. Ağlıkəsməz uşaq.

AĞLIQ (ID - 567)

is. Ağ şeyin halı, bir şeyin ağ rəngi. Qarın ağlığı. Dərinin ağlığı. - Əvvəl gözəllərdə gərəkdir çağlıq; Ondan sonra ola sadəlik, ağlıq. M.P.Vaqif.
□□ Üz ağlığı - düzlük, doğruluq, təmizlik, namus.

AĞMALA (ID - 568)

is. məh. 1. Divara çəkilən birinci mala (suvaq).
Çəltik şumunda sürülən ilk mala.

AĞMATAN (ID - 569)

sif. dan. Dərisi ağ, kök və göyçək (qız).

AĞMAYA (ID - 570)

sif. dan. Ağ və kök (uşaq və ya qadın). Məcid kişi köynəyinin ətəyilə alnının tərini silə-silə dedi: - Bunun bir ağmaya vaxtı vardı ki... Dünya gözəli idi Minnət. İ.Məlikzadə.

AĞNAĞAZ (ID - 571)

is. məh. Ehtiyacı ödəmək üçün üyüdülən azacıq dən.
□□ Ağnağaz üyütmək məc. - boş yerə danışmaq, boşboğazlıq etmək. Deyəsən, məsələmiz qurtarıbdır. İndi də keçmişik ağnağaz üyütməyə. Ə.Vəliyev.

AĞNAQ (ID - 572)

is. məh. 1. Heyvanın ağnadığı yer.
Dağlarda torpağı sürüşmüş və ya su yuyub aparmış yer.
Bir yerə yığılıb iylənən palçıqlı su, lehməli gölməçə, çuxur, oyuq.

AĞNAMA (ID - 573)

“Ağnamaq”dan f.is.

AĞNAMAQ (ID - 574)

f 1. Dalı üstə uzanıb ayaqlarını yuxarı qaldıraraq, o üz-bu üzə çevrilmək (bəzi heyvanlar haqqında). Eşşək ağnayır.
// məc. dan. Yerə sərilərək üst-başmı toza-torpağa sürtüb batırmaq. Uşaqlar tozun içində ağnayırlar....

AĞNAŞMA (ID - 575)

“Ağnaşmaq”dan f.is.

AĞNAŞMAQ (ID - 576)

qarş. Bir yerdə ağnamaq, birgə ağnamaq.

AĞNATMAQ (ID - 577)

f Aşağı sürmək, endirmək. Qayadan sürüsün ağnadır çoban; Qoyunlar, quzular mələr yanbayan. M.S.Ordubadi.

AĞNAVAZ (ID - 578)

sif. Ağarmış, solğun. ..Bu işıqdan Lidyanın ağnavaz çöhrəsi daha da solğun görünürdü. Ə.Əbülhəsən.

AĞRI (ID - 579)

is. 1. Duyğu sinirlərinin qıcıqlanması nəticəsində bədənin hər hansı bir yerində hiss edilən əziyyət, əzab; sancı, sızı; acı. Diş ağrısı. Baş ağrısı. - Birdən Sabir doğruldu, bədənində şiddətli bir ağrı hiss edərək...

AĞRI-ACI (ID - 580)

is. 1. Çox işləmək, yol getmək və s. nəticəsində bədəndə duyulan ağrı və ya yorğunluq hissi. Bədənimizin ağrı-acısı çıxdı. - Taxtabənddə adam nə rahat yatırmış. Adam yuxudan ayılanda da heç yerində ağrı-acı duymurmuş....

AĞRI-ACISIZ (ID - 581)

zərf Əziyyətsiz, əzabsız, asanlıqla. Nina İraida məsələsinin ağrı-acısız həll olunduğu üçün əlimi sıxıb təşəkkür etdi. M.S.Ordubadi.

AĞRIKƏSƏN, AĞRIKƏSİCİ (ID - 582)

sifi tib. Sakitləşdirən, ağrını azaldan. Ağrıkəsən dərmanlar.

AĞRILI (ID - 583)

sif. Ağrısı və acısı olan, ağrıyan.

AĞRIMA (ID - 584)

“Ağrımaq”dan f.is.

AĞRIMAQ (ID - 585)

f. 1. Bədənin bir yerində ağrı hiss etmək. Dişi ağrımaq. - [Gülüş:] Sevil, nə üçün belə solğunsan, yoxsa bir yerin ağrıyır? C.Cabbarlı.
dan. Kefsizləmək, naxoşlamaq. Neçə gündür ki, ağrıyıram.
məc. Kədərlənmək,...

AĞRISIZ (ID - 586)

sif. və zərf 1. Ağrımayan, ağrısı olmayan, incitməyən; əziyyətsiz. Ağrısız əməliyyat. Dişi ağrısız çəkmək.
2. məc. Zərərə və ya ağır nəticələrə səbəb olmayan.

AĞRISIZLAŞDIRICI (ID - 587)

sif. tib. Ağrıya qarşı hissizləşdirici. Ağrısızlaşdırıcı dərmanlar.

AĞRISIZLAŞDIRILMAQ (ID - 588)

məch. tib. Ağrıya qarşı hissizləşdirilmək, keyləşdirilmək.

AĞRISIZLAŞDIRILMIŞ (ID - 589)

f.sif. tib. Ağrıya qarşı hissizləşdirilmiş, keyləşdirilmiş.

AĞRISIZLAŞDIRMA (ID - 590)

“Ağrısızlaşdırmaq”dan f.is.

AĞRISIZLAŞDIRMAQ (ID - 591)

f. tib. Ağrıya qarşı hissizləşdirmək. Doğumu ağrısızlaşdırmaq.

AĞRISIZLIQ (ID - 592)

is. 1. Ağrıya qarşı hissizlik, ağrı olmaması.
2. məc. Əziyyətsizlik, zərərsizlik, asanlıq, zəhmətsizlik.

AĞRITMA (ID - 593)

“Ağrıtmaq”dan f.is.

AĞRITMAQ (ID - 594)

f. 1. Əziyyət vermək, ağrı vermək, incitmək, ağrıya səbəb olmaq. Yara bərk ağrıdır. Çiban ağrıdır. - Çarpanaq yaralarının yeri.. ağrıtmırdı. Ə.Əbülhəsən.
2. məc. Könlünü sındırmaq, ürəyini incitmək, toxunmaq....

AĞRIYAN (ID - 595)

f.sif. Əziyyət verən, incidən, narahat edən. Ağrıyan dişi çəkdirmək.

AĞSAÇ(LI) (ID - 596)

sif. Saçı ağarmış; qoca. Ağsaçlı qoca.

AĞSAQQAL (ID - 597)

sif. və is. 1. Saqqalı ağarmış, qoca. [Bayraməli:] Belə tərbiyət sahibləridirlər ki, ağsaqqal ataları gəlir otağa, .. heç biri yerindən tərpənmək istəmir. N.Vəzirov. Baqqal dükanı qarşısında toplanıb söhbət edən ağsaqqallar,...

AĞSAQQALLIQ (ID - 598)

is. 1. Qocalıq.
2. məc. dan. Başçılıq, böyüklük, rəhbərlik. Bir qədərdən isə o [Aslan], uşaqların rəğbətini qazanmaqla onların ağsaqqallığını öz əlinə götürə bildi. S.Rəhimov.
Ağsaqqallıq etmək - 1) başçılıq...

AĞSİFƏT (ID - 599)

sif. Sifətinin rəngi ağ olan.

AĞSOL (ID - 600)

is. məh. Kiçik çay balığı növlərindən birinin adı.

Bu səhifə 34 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:

İzahlı video testlərə keç

.....