ZE+education...

İzahlı lüğət

YIĞILMAQ (ID - 43725)

1. f Bir yerə toplaşmaq, cəm olmaq; cəmləşmək. İştirakçıların hamısı yığılmayıb. Mitinqə çoxlu adam yığılıb. Camaat yığılıb sizi gözləyir. - Hamı dükanlarını bağlayıb buraya yığılır. Ü.Hacıbəyov. Şabanın getməyini...

YIĞIM (ID - 43726)

is. 1. Toplama işi. Vəsait yığımı. Yığım mənbələri. // Məhsulu yığma, əkini biçmə, meyvəni dərmə. Taxıl yığımı. Dərman otları yığımı. Çay yarpağı yığımı. - Çox çəkmədi ki, qızlar pambıq yığımına başladılar....

YIĞIMCIL (ID - 43727)

sif. Ehtiyat yığan, ehtiyat yığmağı sevən. Yığımcıl adam. - [Mürsəl:] [Anam] çox yığımcıl qadındır. Mir Cəlal.

YIĞIMCILLIQ (ID - 43728)

is. Yığımcıl adamın xasiyyəti, ehtiyat yığmağı sevmə.

YIĞIN (ID - 43729)

is. 1. Koma, qalaq, topa; yığıntı halında olan şey. Ot yığını. Saman yığını. Şey yığını. Odun yığını. - Sarxan özü sağ tərəfdəki torpaq yığınının arxasında uzandı. M.Hüseyn.
Bax yığım.
Kütlə, izdiham, qələbəlik,...

YIĞINACAQ (ID - 43730)

bax yığnaq.

YIĞINCAQ (ID - 43731)

is. 1. Hər hansı bir məsələni və ya məsələləri müzakirə etmək üçün çağırılan ümumi iclas. Yığıncaqda iştirak etmək. Yığıncaq keçirmək. Yığıncaqda çıxış etmək. - [Mirzağa] çox vaxt ümumi iclaslara, işçi yığıncaqlarına...

YIĞINTI (ID - 43732)

is. 1. Qalıqlardan, tullantılardan, tör-töküntüdən və s.-dən yığılmış qalaq. Dəmir tullantı yığıntısı. Zibil yığıntısı. - Əjdər bir az da uzaqlaşmalı, kənardan, daş və qum yığıntılarının arası ilə getməli oldu....

YIĞIN-YIĞIN (ID - 43733)

sif. Topa-topa, dəstə-dəstə; qələbəlik, izdiham halında. Yığın-yığın insan kütləsi. // Qalaq-qalaq. Yığın-yığın odun.

YIĞIŞ (ID - 43734)

is. Yığma işi, yığma tərzi.

YIĞIŞAN (ID - 43735)

bax yığılan.

YIĞIŞDIRILMA (ID - 43736)

“Yığışdırılmaq”dan f.is.

YIĞIŞDIRILMAQ (ID - 43737)

“Yığışdırmaq”dan məch. Çay içilib qurtardı, süfrə yığışdırıldı. M.S.Ordubadi.

YIĞIŞDIRMA (ID - 43738)

“Yığışdırmaq”dan f.is.

YIĞIŞDIRMAQ (ID - 43739)

f 1. Tökülmüş, səpələnmiş, salınmış, düzülmüş, qoyulmuş şeyləri yığıb götürmək. Stolun üstünü yığışdırmaq. Şeyləri yerdən yığışdırmaq. - Kərbəlayı Cəfər süfrəni, qabları yığışdırıb qoydu kənara. C.Məmmədquluzadə....

YIĞIŞMA (ID - 43740)

“Yığışmaq”dan f.is.

YIĞIŞMAQ (ID - 43741)

f . 1. Bir yerə toplanmaq, yığılmaq, cəmləşmək, toplaşmaq. Əhali meydana yığışdı. - [Qız evində] parça biçməyə hər iki quda ailə öz möhtərəm arvad qohumlarını dəvət edib yığışarlar. R.Əfəndiyev. Bütün Təbriz [nümayişçilərin]...

YIĞMA (ID - 43742)

“Yığmaq”dan f.is.
□□ Yığma qoymaq - şərikli pul qoymaq, şərik olmaq, pay qoymaq. Şamaxı cavanları yığma qoyub, məndən savay da iki dəstə çalğıçı götürüb yaylağa səyahətə getmişdilər. Ə.Haqverdiyev. Yığma komanda...

YIĞMAQ (ID - 43743)

f . 1. Bir yerə toplamaq, cəm etmək. Adamları bir yerə yığmaq. işçiləri yığıb söhbət aparmaq. - Aslan paşa car çəkdirib bütün camaatı meydana yığmışdı. “Koroğlu” . // Müxtəlif şəxslərdən almaq, toplamaq. Üzvlük...

YIĞNAQ (ID - 43744)

is. 1. Yığıncaq; yığılmış, toplanmış adamlar və s.; qələbəlik, tünlük. Bu nə yığnaqdır? - Yaşardı orada qaçaq yığnağı; Olardı dövlətə açıq bir yağı.. H.K.Sanılı. □ Yığnaq eləmək (etmək) - yığılıb danışmaq,...

YIXDIRILMA (ID - 43745)

“Yıxdırılmaq”dan f.is.

YIXDIRILMAQ (ID - 43746)

“Yıxdırmaq”dan məch.

YIXDIRMA (ID - 43747)

“Yıxdırmaq”dan f.is.

YIXDIRMAQ (ID - 43748)

“Yıxmaq”dan icb. [Pristav oğruya:] Doğrusunu de, yoxsa səni yıxdırıb, o qədər döydürərəm ki, bir ay yorğan-döşəkdə qalarsan. Ə.Haqverdiyev.

YIXICI (ID - 43749)

sif Yıxan, dağıdan; viranedici, dağıdıcı, sarsıdıcı.

YIXICILIQ (ID - 43750)

is. Dağıdıcılıq, sarsıdıcılıq, yıxıb-dağıtma, viran etmə.

YIXIQ (ID - 43751)

YIXIQLIQ (ID - 43752)

is. Yıxıq, uçuq şeyin hal və vəziyyəti.

YIXILA-DURA (ID - 43753)

YIXILQAN (ID - 43754)

sif. Çox yıxılan, ayağı büdrəyən; büdrək. Yıxılqan at.

YIXILI (ID - 43755)

sif. Yıxıq, yıxılmış.

YIXILMIŞ (ID - 43756)

is. Yıxılmaq işi; yıxılma, uçulma.

YIXILMA (ID - 43757)

“Yıxılmaq”dan f.is.

YIXILMAQ (ID - 43758)

f 1. Öz ağırlığı ilə yerə enmək, müvazinətini, yaxud istinad nöqtəsini itirərək aşağıya devrilmək, yerə dəymək. Başı gicəllənib yıxıldı. Pilləkəndən yıxılmaq. - Məşədi, tərpənsən, yıxılarsan ki... U.Hacıbəyov....

YIXILMAZ (ID - 43759)

sif. Yıxılması, dağılması mümkün olmayan; sarsılmaz, devrilməz. İpəkdir vicdanın, poladdır yaxan; Yıxılmaz dağlara dayanmış arxan. S.Vurğun. // Yenilməz, məğlubedilməz, alınmaz, möhkəm. Yıxılmaz qala.

YIXILMAZLIQ (ID - 43760)

is. Yıxılmaz şeyin hal və keyfiyyəti; sarsılmazlıq, dağılmazlıq, möhkəmlik. // Yenilməzlik, alınmazlıq, məğlubedilməzlik, möhkəmlik.

YIXILMIŞ (ID - 43761)

“Yıxılmaq”dan f.sif. Yıxılmış uşaq. Yıxılmış bina. Yıxılmış divar.

YIXMA (ID - 43762)

“Yıxmaq”dan f.is.

YIXMAQ (ID - 43763)

f . 1. İtələyib, vurub, yaxud bərk toxunub yerə salmaq, yerə düşürtmək, yerə vurmaq; aşırmaq. Öküzü nallamaq üçün yerə yıxdılar. Külək adamı yıxır. // Üzərindən atmaq, yerə salmaq, devirmək, yerə vurmaq. Uşağı at...

YIPRAMA (ID - 43764)

“Yıpramaq”dan f.is.

YIPRAMAQ (ID - 43765)

bax yıpranmaq.

YIPRANMA (ID - 43766)

“Yıpranmaq”dan f.is.

YIPRANMAQ (ID - 43767)

f . Tamamilə köhnəlib xarab olmaq, əldən düşmək, düşkün hala gəlmək. Üst-başı yıpranmaq. Kitabın cildi tamamilə yıpranmışdır. // Qocalıb əldən düşmək.

YIPRANMIŞ (ID - 43768)

f .sif. Tamamilə köhnəlib xarab olmuş, üzülmüş, əldən düşmüş. Yıpranmış paltar. Kitabın yıpranmış səhifələri. - Mənim bu sözüm bugünkü ictimai həyatımızın yıpranmış və solmuş səhifələrindən götürülmüş və...

YIRĞALAMA (ID - 43769)

“Yırğalamaq”dan f.is.

YIRĞALAMAQ (ID - 43770)

f . 1. O yan-bu yana, aşağıya və ya yuxarıya itələyərək hərəkət etdirmək; tərpətmək, silkələmək. Külək ağacları yırğalayıb əyir. Araba yaman yırğalayır. - Həmişə sən mürgüləyirsən, nənə, yırğalayırsan başını....

YIRĞALANDIRMA (ID - 43771)

“Yırğalandırmaq”dan f.is.

YIRĞALANDIRMAQ (ID - 43772)

bax yırğalatmaq.

YIRĞALANMA (ID - 43773)

“Yırğalanmaq”dan f.is.

YIRĞALANMAQ (ID - 43774)

f . O tərəf-bu tərəfə əyilərək hərəkət etmək; tərpənmək, silkələnmək. Küləkdən ağaclar yırğalanır. Gəmi suda yırğalanır. - O biri otaqda yırğalanmaqda olan bir körpə beşiyinin həzin səsi eşidilirdi. S.Hüseyn. Görünməz...

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç