ZE+education...

İzahlı lüğət

YASLI (ID - 42875)

1. Yaxın adamının ölümü münasibətilə yas saxlayan, matəm tutan; matəm əlaməti olaraq qara geyinmiş. Yaslı adam. - Yaslıyam, baş bağlaram; Yuyaram, yaş bağlaram; Tay-tuşunu görəndə; Bağrıma daş bağlaram. (Bayatı). Yaslı gəlinlərin,...

YASLILIQ (ID - 42876)

is. Yaslı, matəmli olma.

YASLİ (ID - 42877)

[rus.] dan. bax körpələr evi (“körpə” də). [Cahan:] Yaşları ötmüş qadınlar üçün gecə məktəbimiz var. Yasli bina etmişik. Ə.Haqverdiyev.

YASSAR (ID - 42878)

sif. və is. məh. 1. Bacarıqsız, fərasətsiz, əlindən iş gəlməyən, fərsiz. [Zalxa:] ..Hamı heyifsilənirlər ki, Tarverdi necə gözəl oğlandır, heç tayı yoxdur, amma çifayda qorxaqdır, yassardır. M.F.Axundzadə. [Əbdürrəhman bəy:]...

YASSARLANMA (ID - 42879)

“Yassarlanmaq”dan f.is.

YASSARLANMAQ (ID - 42880)

f . məh. 1. İşə yaramaz hala gəlmək; kütləşmək.
2. Çirkinləşmək, pisləşmək.

YASSARLIQ (ID - 42881)

is. məh. Bacarıqsızlıq, fərasətsizlik, əlindən iş gəlməmə, fərsizlik.

YASTAN(A) (ID - 42882)

is. məh. Dağda, təpədə, dikdirdə, qayalıqda yastı düz yer. Alaçığı yastanada qurmaq. - Nəbinin qoyun sürüsü arxacın üst tərəfindəki yastana toplanmışdı. “Qaçaq Nəbi” . Gülü qızı güllü-çiçəkli bir yastanda dəfn...

YASTANMAQ (ID - 42883)

bax yaslanmaq. Bimartənində qalmayıb tab; Qılmışdı məzarə yastanıb xab. Füzuli.

YASTI (ID - 42884)

sif. 1. Səthi düz, üzərində girintiçıxıntı olmayan. Yastı tava daşı. Yastı təpə. Yastı yer. // Yatıq, batıq, basılmış kimi olan. Yastı döş. Yastı burun. - [Gülgəzin] qulaqlar ındakı iri, yastı qızıl sırğalar ağacda...

YASTIAĞIZ (ID - 42885)

is. Tutan tərəfi (ağzı) uzun və yastı olan qısqac (alət).

YASTIBALABAN (ID - 42886)

is. Balaban növü. Xanəndə yastıbalabanla oxuyub gecəyə xitam verərdi. H.Sarabski.

YASTIBAŞ (ID - 42887)

sif. Başı yastı olan.

YASTIBIĞ (ID - 42888)

sif. Bığı yastı olan.

YASTIBURUN (ID - 42889)

sif. Bumu yastı olan. Balaca, yastıburun Zivər gəlib Kərimin qucağında oturdu. M.İbrahimov.

YASTIBUYNUZ (ID - 42890)

sif. Buynuzu yastı olan.

YASTICA (ID - 42891)

sif. Yastı.

YASTIDABAN (ID - 42892)

sif. Dabanı hündür olmayan, dabanı yastı olan. Xəstə Əsgər yenə də Gülöyşəyə nəzər saldı, qapıdan çıxaraq bir ayağına çəkmə, o biri ayağına yastıdaban çust geymiş Əlyara tərəf əyilərək nə isə pıçıldadı. S.Rəhimov....

YASTIDİB(Lİ) (ID - 42893)

sif. Dibi yastı, düz olan. Yastıdibli qayıq.

YASTIDİMDİKLİLƏR (ID - 42894)

cəm zool. Dimdikləri yastı olan quşlar növü.

YASTIQ (ID - 42895)

is. 1. Yatanda baş altına qoyulan, içərisi quş tükü, pambıq və ya hava ilə doldurulan dördkünc kisəcik; balış. Pərqu yastıq. Üz yastığı. - [Kərbəlayı Fatma xanım:] ..Ay qız, Zeynəb, tez ol, yastıqları gətir, bu tərəfdən...

YASTIQARIN (ID - 42896)

is. zool. Çəkikimilər fəsiləsindən kiçik enli balıq.

YASTIQCIQ (ID - 42897)

is. Balaca yastıq, kiçik yastıq.

YASTIQÇA (ID - 42898)

bax yastıqcıq.

YASTIQƏLSƏMƏLİ(LƏR) (ID - 42899)

cəm zool. Qığırdaqlı balıqlar yarımsinfi.

YASTIQLAMA (ID - 42900)

“Yastıqlamaq”dan f.is.

YASTIQLAMAQ (ID - 42901)

f 1. Arabanın oxuna yastıq vurmaq, yastıq qayırmaq.
2. məc. Qəsdən arxayınçılıq yaratmaq, yuxulatmaq, iğfal etmək.

YASTIQLATMA (ID - 42902)

“Yastıqlamaq”dan f.is.

YASTIQLATMAQ (ID - 42903)

icb. Arabanın oxuna yastıq qoydurmaq.

YASTIQLI (ID - 42904)

sif. Yastığı olan; yumşaq. Yastıqlı kürsü.

YASTIQLIQ (ID - 42905)

sif. Yastıq üçün yararlı.

YASTIQOTU (ID - 42906)

is. bot. Xaççiçəklilər fəsiləsindən çoxillik, bəzən bir və ya ikiillik ot bitkisi.

YASTIQÜZÜ (ID - 42907)

is. Yastığa keçirilən örtü, üz. ipək yastıqüzü.

YASTILAMA (ID - 42908)

“Yastılamaq”dan f.is.

YASTILAMAQ (ID - 42909)

YASTILANMA (ID - 42910)

“Yastılanmaq”dan f.is.

YASTILANMAQ (ID - 42911)

f . 1. Yastı hala düşmək; yayılmaq,
2. Yayılmaq, yayılıb oturmaq, naqolay oturmaq. Salman yastılanaraq kənarda oturmuşdu. M.İbrahimov.

YASTILAŞDIRILMA (ID - 42912)

“Yastılaşdırılmaq”dan f.is.

YASTILAŞDIRILMAQ (ID - 42913)

məch. Yastı hala salınmaq.

YASTILAŞDIRMA (ID - 42914)

“Yastılaşdırmaq”danf.is.

YASTILAŞDIRMAQ (ID - 42915)

f Yastı hala salmaq.

YASTILAŞMA (ID - 42916)

“Yastılaşmaq”dan f.is.

YASTILAŞMAQ (ID - 42917)

f . Yastı hala düşmək, yastı şəklə düşmək. Kamilə elə gəldi ki, Zəfərin üzündəki çopur çoxalıb, burnu daha da yastılaşıbdır. M.Süleymanov.

YASTILATDIRMA (ID - 42918)

“Yastılatdırmaq”dan f.is.

YASTILATDIRMAQ (ID - 42919)

icb. Yastı hala saldırmaq.

YASTILATMA (ID - 42920)

“Yastılatmaq”dan f.is.

YASTILATMAQ (ID - 42921)

f . 1. Bax yastılaşdırmaq.
2. Yatırtmaq. Pişik qulaqlarını yastıladıb gözlərini qıyaraq başını geri çəkdi. S.Hüseyn.

YASTILIQ (ID - 42922)

is. Yastı şeyin halı. Yerin yastılığı. Daşın yastılığı.

YASTISINA (ID - 42923)

zərf Yastı və enli tərəfi üstündə, yastı tərəfi ilə. Baltanı yastısına vurmaq.

YASTISİFƏT (ID - 42924)

sif Sifəti, üzü yastı olan. Yastısifət adam.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç