ZE+education...

İzahlı lüğət

YÜRÜTMƏ (ID - 44375)

“Yürütmək”dən f.is.

YÜRÜTMƏK (ID - 44376)

bax yeritmək 1 və 2-ci mənalarda. Yağılar yurduna yürütsə qoşun; Oğlum, siz onda bir şir kimi qoşun. S.Rüstəm.

YÜYƏN (ID - 44377)

is. Atın başına keçirilən kəm və cilovdan ibarət qoşqu ləvazimatı. Yüyəni atın başına keçirmək. Atın yüyənindən tutmaq. - Bir az da getmişdilər, genə Rövşən Qıratın yüyənini çəkib dönüb geri baxdı. “Koroğlu” ....

YÜYƏNLƏMƏ (ID - 44378)

“Yüyənləmək”dən f.is.

YÜYƏNLƏMƏK (ID - 44379)

f 1. Başına yüyən keçirmək, yüyən taxmaq (atın). Qara, göyxallı atı gül kimi təmizləyib yəhərlədi və yüyənlədi. S.Rəhimov.
2. məc. Özünə tabe etmək, özündən asılı vəziyyətə salmaq.

YÜYƏNLƏNMƏ (ID - 44380)

“Yüyənlənmək”dən f.is.

YÜYƏNLƏNMƏK (ID - 44381)

məch. 1. Başına yüyən keçirilmək (taxılmaq). At yüyənlənmişdir.
2. məc. Başqasının tabeliyinə keçmək, başqasından asılı vəziyyətə düşmək.

YÜYƏNLƏTMƏ (ID - 44382)

“Yüyənlətmək”dən f.is.

YÜYƏNLƏTMƏK (ID - 44383)

icb. Atın başına yüyən taxdırmaq.

YÜYƏNLİ (ID - 44384)

sif Başına yüyən vurulmuş, yüyəni olan. Tez yəhərli, yüyənli bir at alıb mindi,.. Çənlibelə tərəf yola düşdü. “Koroğlu” .

YÜYƏNSİZ (ID - 44385)

sif. Başına yüyən vurulmamış, yüyəni olmayan. Yüyənsiz at.
□□ Yüyənsiz danışmaq - fikirləşmədən danışmaq. Yüyənsiz danışmaq nə yana çatar; Bihürmət eylədi simü zər məni. Q.Zakir.

YÜY(Ü)RƏK (ID - 44386)

sif. Bərk qaçan; itigedən, qaçağan. [Əhməd tacirbaşı] bir yüyrək at minib, durmagəldim özünü Həsən paşanın yanına çatdırdı. “Koroğlu” . [Qurbanəli bəy:] Ay naçalnik, əgər sənin mahalında bir belə yüyürək at tapılsa,...

YÜYÜRMƏ (ID - 44387)

“Yüyürmək”dən f.is. İndi [Lətif] yürüş zamanı düzgün nəfəs alır və yüyürmə sürətini daha da artırırdı. H.Seyidbəyli.

YÜYÜRMƏK (ID - 44388)

f . Qaçmaq, qoşaraq getmək, bərk getmək, qaça-qaça getmək; qoşmaq. Hara belə yüyürürsən? Uşaqlar yüyürməkdən yoruldu. - Küçədən bir çocuq yüyürdü evə.. M.Ə.Sabir. İtlər quyruqlarını, qulaqlarını şəkləyərək birdən-birə...

YÜYÜRTMƏ (ID - 44389)

“Yüyürtmək”dən f.is.

YÜYÜRTMƏK (ID - 44390)

icb. Yüyürməyə, qaçmağa, iti getməyə məcbur etmək; çapdırmaq.

YÜYÜRÜBBƏ (ID - 44391)

zərf dan. Yüyürərək, yüyürə-yüyürə, qaçaraq, qaça-qaça, tez, cəld. Düşmən piyadası.. yüyürübbə qoşaraq.. çalaçuxurlara yığılıb dolur. Ə.Əbülhəsən.

YÜYÜRÜK (ID - 44392)

is. 1. Yeni ayaq tutmağa başlayan uşağın tez və yaxşı yeriməyi öyrənməsi üçün xüsusi quruluşlu arabacıq. Uşaq üçün yüyürük almaq.
2. Uzanıb istirahət etmək üçün iki tərəfdən ağaca, dirəyə bağlanan tor; qamak.

YÜYÜRÜŞMƏ (ID - 44393)

1. “Yüyürüşmək”dən f.is.
2. is. Qaçış yarışı. Yüyürüşmədə birincilik qazandı.

YÜYÜRÜŞMƏK (ID - 44394)

qarş. Hamı birdən yüyürmək, qaçmaq, yüyürərək gəlmək. Balaca uşaqlar gülər sifətləri ilə biqeyd bağın xiyabanlarında qışqırtı ilə yüyürüşürlər. Ə.Haqverdiyev. Kəndin hər tərəfindən adamlar yüyürüşürdülər....

YÜZ (ID - 44395)

say 1. Doxsan doqquzdan sonra gələn rəqəm - 100. Yüz manat. Yüz nəfər. Yüz faiz. Yüz addımlıqda. On dəfə on yüz elər. // Başqa saylarla birlikdə. Dörd yüz kilo. Təyyarə saatda 600 kilometr yol gedir. □ Yüz il - bir əsr. Bir...

YÜZBAŞI (ID - 44396)

is. tar. İnqilabdan əvvəl Azərbaycan kəndlərində kənd icması tərəfindən seçilən inzibati vəzifə sahibi. Kənd yüzbaşısı. - Bir yüzbaşının ağız-burnunu sarıyıb, torba içində düz dəstənin qərargahına gətirirdilər......

YÜZBAŞILIQ (ID - 44397)

is. tar. Yüzbaşı vəzifəsi, rütbəsi.

YÜZƏR (ID - 44398)

bax yüz-yüz.

YÜZİLDƏNBİR (ID - 44399)

dan. bax ishalotu.

YÜZİLLİK (ID - 44400)

sif 1. Yüz il davam etmiş, bir əsrlik. Yüzillik dövr. Yüzillik müharibə.
2. Yüz illiyə həsr edilmiş, yüz ilin tamam olması ilə əlaqədar olan. Yüzillik yubiley.

YÜZLƏRCƏ (ID - 44401)

sif. Bir şeyin sayca çoxluğunu bildirir. Yüzlərcə adam. Yüzlərcə turist gəlmişdir.

YÜZLÜK (ID - 44402)

1. sif. Yüz vahidlə ölçülən. Yüzlük lampa.
2. is. Yüzmanatlıq kağız pul. [Mərcan bəy:] Paho, nə danışırsan? iki min manat iyirmi dənə yüzlük eləyir. U.Hacıbəyov. Ərz etdiyimdən ötrü ən azı bir diricə yüzlük lazımdır,...

YÜZMANATLIQ (ID - 44403)

bax yüzlük 2-ci mənada.

YÜZÜNCÜ (ID - 44404)

“Yüz”dən sıra s. Yüzüncü adam. Yüzüncü ev. Yüzüncü vərəqə.

YÜZ-YÜZ (ID - 44405)

zərf 1. Hər birinə və ya hər dəfəsinə yüz. Hər yeşiyə yüz-yüz yumurta yığılmışdır.
2. Yüzlərcə, yüzlərlə sayılacaq qədər çox. Tək olmadım nə xoş gündə, nə tufanda; Qardaşlarım var yüz-yüz. N.Rəfibəyli.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç