ZE+education...

İzahlı lüğət

YAXINLAŞDIRMA (ID - 42125)

“Yaxınlaşdırmaq”danf.is.

YAXINLAŞDIRMAQ (ID - 42126)

f 1. Bir şeyin yaxınına çəkmək, yaxınına gətirmək; bir şeyə yanaşdırmaq. Başmaqlarını bir-birinə yaxınlaşdırmaq. Maşını qapıya yaxınlaşdırmaq. Şkafı divara yaxınlaşdırmaq. - Arxitektor kreslosunu stola yaxınlaşdırdı....

YAXINLAŞMA (ID - 42127)

“Yaxınlaşmaq”dan f.is. Bir-biri ilə yaxınlaşma. Qışın yaxınlaşması.
Münəvvər xanım gözlərini açıb sübhün yaxınlaşmasını hiss edirdi. M.S.Ordubadi.

YAXINLAŞMAQ (ID - 42128)

f . 1. Hərəkət edərək bir şeyin yaxınına gəlmək, yaxın durmaq, yanaşmaq üzrə olmaq; yanaşmaq. Gəmi sahilə yaxınlaşır. Qatar stansiyaya yaxınlaşdı. Evə yaxınlaşmaq. Divara yaxınlaşıb durdum. Zeynal, yavaşca addımlar ilə...

YAXINLATMA (ID - 42129)

“Yaxmlatmaq”dan f.is.

YAXINLATMAQ (ID - 42130)

bax yaxınlaşdırmaq.

YAXINLIQ (ID - 42131)

is. 1. Məsafə etibarilə çox uzaq olmama, yaxın olma. Qəsəbənin dəmir yoluna yaxınlığı. Bazarın evə yaxınlığı. Yolun yaxınlığı. // Yaxın yer, ətraf. Yaxınlıqda heç bir zihəyat görünməyir, quyulardan neft dartan dərin tulunbaların...

YAXIN-UZAQ (ID - 42132)

sif. və zərf 1. Həm yaxın, həm uzaq, müxtəlif. Bu xəbəri eşidən yaxınuzaq yerlərdən qəhvəçi dükanına gəlib Qəribin oxumasına qulaq asırdılar. “Aşıq Qərib” .
2. Gec-tez. [Dərviş:] Nədənsə yaxın-uzaq Ruqiyyənin mənə...

YAXIŞMA (ID - 42133)

“Yaxışmaq”dan f.is.

YAXIŞMAQ (ID - 42134)

bax yaraşmaq. Ruscaya gəldikcə, inanmıram, onu da bir ziyalı qadının ağzına yaxışır surətdə danışa bilsin. A.Şaiq.

YAXLAŞDIRILMA (ID - 42135)

“Yaxlaşdırılmaq”dan f.is.

YAXLAŞDIRILMAQ (ID - 42136)

bax yaxınlaşdırılmaq.

YAXLAŞMA (ID - 42137)

“Yaxlaşmaq”dan f.is.

YAXLAŞMAQ (ID - 42138)

bax yaxınlaşmaq. ..Payan kəndinə yaxlaşırdıq. M.S.Ordubadi. Ata! Əl çəkəsi deyilik səndən! Deyərək, öz oğlu yaxlaşdı ona. S.Vurğun.

YAXMA1 (ID - 42139)

1. “Yaxmaq1”dan f.is.
2. is. Üzərinə yağ və s. yaxılmış çörək parçası; yaxmac. Tapdıq dedi: - Ana, ona yağ yaxması ver! Ə.Vəliyev.

YAXMA2 (ID - 42140)

“Yaxmaq2”dan f.is.

YAXMAC (ID - 42141)

is. Üzərinə yağ, bal və s. sürtülmüş çörək parçası; yaxma. Şlyapaların sahibi qadınlar stolun gözündən çıxardıqları yağ yaxmaclarını dişləri ilə çimdiklərdilər. Mir Cəlal. Kimisi yaxmac qayırır, .. kimisi yağla şorun...

YAXMAQ1 (ID - 42142)

f 1. Qatı, yağlı bir maddəni bir şeyin üstünə sürtüb yaymaq. Çörəyə kərə yaxmaq. - Çıxdım Aya baxmağa; Qapıya qıfıl taxmağa; Qıza xına gəlibdi; Əllərinə yaxmağa. (Bayatı). [Məşədi İbad:] Görünür ki, heyvan balası...

YAXMAQ2 (ID - 42143)

bax yandırmaq. [Qərib:] Bir söz ilə eldən-elə atıldım; Bu qərib ellərdə yaxdı nar məni. “Aşıq Qərib” . Pərvanə yaxar var-yoxunu bir oda yetsə; Razı deyiləm kim, mənə pərvanə desinlər. Qövsi.

YAXŞI (ID - 42144)

sif. 1. Müsbət xüsusiyyətlərə və ya keyfiyyətlərə malik olan; öz keyfiyyəti ilə verilən tələbləri təmin edən, lazımi qaydada olan; bəyənilən (yaman ziddi). Yaxşı yeməklər. Yaxşı mal. Yaxşı at. Yaxşı mənzil. Yaxşı xətt....

YAXŞI-YAMAN (ID - 42145)

is. 1. Həyatda olan yaxşı və pis şeylər, müsbət və mənfi hallar. [Bədircahan:] Allah vurub, deyir, cahılları, qocadan danış... Cahandidə, yaxşı-yamanı görmüş.. N.Vəzirov. □ Yaxşı-yaman sanmaq (bilmək) - yaxşısını pisindən...

YAXŞICA (ID - 42146)

zərf Yaxşı. Yaxşıca gəldin. Yaxşıca yadıma düşdü. Yaxşıca etdin. Yaxşıca cavabını verdin. // Yaxşı-yaxşı, lazımi surətdə. Bəlli Əhməd bazu-bəndi də, qızılları da yaxşıca gizlətdi. “Koroğlu” . [Gülçöhrə:] Bir...

YAXŞILANDIRILMA (ID - 42147)

“Yaxşılandırılmaq”dan f.is.

YAXŞILANDIRILMAQ (ID - 42148)

bax yaxşılaşdırılmaq.

YAXŞILANDIRMA (ID - 42149)

“Yaxşılandırmaq”danf.is.

YAXŞILANDIRMAQ (ID - 42150)

bax yaxşılaşdırmaq. Keçən zəmanədə insan köçəri olduğuna, yəni onun yeri çox olmağa binaən o, yerləri yaxşılandırmağa səy etməyib. “Əkinçi” .

YAXŞILAŞDIRICI (ID - 42151)

sif. Bir şeyin keyfiyyətini, vəziyyətini daha da yaxşılaşdıran, təkmilləşdirən. Iş şəraitini yaxşılaşdırıcı tədbirlər.

YAXŞILAŞDIRILMA (ID - 42152)

“Y axşılaşdırılmaq”dan f.is.

YAXŞILAŞDIRILMAQ (ID - 42153)

məch. Bir şeyin keyfiyyəti, vəziyyəti yaxşı hala salınmaq.

YAXŞILAŞDIRMA (ID - 42154)

“Yaxşılaşdırmaq”dan f.is.

YAXŞILAŞDIRMAQ (ID - 42155)

YAXŞILAŞMA (ID - 42156)

“Yaxşılaşmaq”dan f.is. [Zeynal] Mehribanın yaxşılaşmasını, tamamilə xəstəlikdən sağalmasını gözləyirdi. S.Hüseyn.

YAXŞILAŞMAQ (ID - 42157)

f . Keyfiyyətcə, vəziyyətcə və s. cəhətdən daha yaxşı olmaq. Vəziyyət gündən-günə yaxşılaşır. Ev şəraiti yaxşılaşmışdır. // Sağlamlaşmaq, əmələ gəlmək, düzəlmək, qıvraqlaşmaq. Tapdıq vücudca yaxşılaşmışdır....

YAXŞILIQ (ID - 42158)

is. İnsanın müsbət mənəvi keyfiyyəti, sifəti (pislik, yamanlıq ziddi). Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir; Yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir. (Ata. sözü). Artıq səyimiz bunda olacaq ki, hamı müsəlman qardaşları...

YAXŞILI-YAMANLI (ID - 42159)

sif Həm yaxşısı, həm pisi olan, hər cür.

YAXŞIRAQ (ID - 42160)

sif. köhn. Daha yaxşı. ..Hər bir divardan çölün havası içəri gəlir və hansından artıq gəlir isə, o divar yaxşıraqdır. H.Zərdabi.

YAXŞI-YAXŞI (ID - 42161)

1. sif. Yaxşı (topluluq mənasında). Yaxşı-yaxşı yeməklər. Yaxşı-yaxşı şeylər. - [Şəhərdə] gördüm ki, bu yaxşı-yaxşı adamların surətlərini necə yaradırlar. S.Rəhimov.
2. zərf Dərindən, ətraflı, diqqətlə, lazımınca,...

YAXŞI-YAMANLIQ (ID - 42162)

is. Bir şeyin yaxşılıq və pislik cəhətdən keyfiyyəti; bir hərəkətin, işin mənəvi cəhətdən necəliyi.

YAXTA (ID - 42163)

is. [ing.] Yelkənli və yaxud motorlu idman qayığı.

YAXT-KLUB (ID - 42164)

YAXUD (ID - 42165)

bağl. [fars.] Həmcins söz və ya cümlələri bir-birinə bağlayır, “və ya” , “ya da” mənasında işlənir (bəzən “və yaxud” , “yaxud da” şəklində də işlənir). Bu gün, yaxud sabah gedəcəyik. - ..Mahmud bacısını...

YAİNKİ (ID - 42166)

bağl. köhn. Yaxud, ya, ya ki, ya da. Rüxsari-alın üzrə o xali-siyahmıdır? Yainki may eyi-dili-mə cruh dağıdır. S.Ə.Şirvani. ..Hər kəs rusca, yainki.. gürcücə, yainki avropalılar işlətdikləri hürufat ilə yazı yazmaq bilir, - bizim...

YAK (ID - 42167)

[tibetcə] Tibetdə yetişdirilən, iri buynuzları və uzun tükləri olan, gövşəyən iri heyvan; Tibet camışı.

YAKOBİN (ID - 42168)

YAKOBİNLİK (ID - 42169)

is. tar. Yakobinlərin prinsipləri və siyasi hərəkatı.

YAKUT(LAR) (ID - 42170)

is. Yakutiya Respublikasının yerli əhalisi; türkdilli xalqlardan biri (özlərini saxa da adlandırırlar).

YAQMA (ID - 42171)

“Yaqmaq”dan f.is.

YAQMAQ (ID - 42172)

bax yaxmaq2. Rəhm edib aşiqini həşr günü yaqmayalar; Ki, bu dünyada əsiri-qəmi-hicran olmuş. Füzuli. Bir dəm səni ol atəşi-rüxsar yaqmadı; Sən ey hicab, səddiIskəndərmisən, nəsən? Qövsi.

YAQUT (ID - 42173)

is. [ər.] 1. Qırmızı rəngdə olan qiymətli daş. Yaqut üzük (qaşı yaqutdan olan üzük). - Qaş-daşı əlli, vəzni yüz misqal; Qırx daşı ləldir, onu yaqut. S.Ə.Şirvani. [Hacı Murad:] ..Bu rəngdə yaqut heç Xəta padşahının xəzinəsində...

YAL1 (ID - 42174)

is. 1. Atın (və bəzi heyvanların) boynunun üst hissəsində bitən uzun tüklər. Əli ilə atın üzünü, gözünü, yalını, sağrısını tumarladı. “Koroğlu” . Bəy ata yaxınlaşdı, əli ilə onun yalını tumarladı, qayışlarını...

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç