ZE+education...

İzahlı lüğət

YOLPAN (ID - 43925)

is. Başı kəsilmiş ot, kol. Qumsal təpələrin qıraqlarını qaratikan kolları və yolpan otları örtmüşdü. S.Rəhimov.

YOLPULU (ID - 43926)

bax yolxərci.

YOLSUZ (ID - 43927)

sif. 1. Yolu olmayan. Yolsuz çöllər.
2. məc. dan. Dinsiz, məzhəbsiz (bəzən söyüş yerində işlənir).

YOLSUZLUQ (ID - 43928)

is. 1. Yolun olmadığı hal.
2. məc. dan. Dinsizlik, məzhəbsizlik.

YOLUXDURMA (ID - 43929)

“Yoluxdurmaq”dan f.is.

YOLUXDURMAQ (ID - 43930)

f . Başqasına keçirmək, sirayət etdirmək (mikrobu, azarı); yoluxmasına səbəb (vasitə) olmaq. Qripi yoluxdurmaq.

YOLUXDURUCU (ID - 43931)

sif. 1. Keçirən (mikrobu, azarı).
2. Keçirici, yoluxucu, sirayətedici.

YOLUXDURUCULUQ (ID - 43932)

is. Başqalarına keçirmə (keçmə) qabiliyyəti; keçiricilik.

YOLUXMA1 (ID - 43933)

1. “Yoluxmaq1’dan f.is. // Mikrob, azar.
2. sif. Yoluxucu, yoluxan, keçici, sirayətedici. Yoluxma xəstəliklər.

YOLUXMA2 (ID - 43934)

“Yoluxmaq2”danf.is. Xəstəni yoluxma.

YOLUXMAQ1 (ID - 43935)

f. Sirayət etmək, keçmək (xəstəlik, mikrob).

YOLUXMAQ2 (ID - 43936)

f Hal-əhval bilmək üçün birinin yanına getmək (gəlmək). Mirzə Mehdi həkimbaşı həftədə iki-üç dəfə onu yoluxurdu. Ə.Haqverdiyev. Arazı yuxuya verdikdən sonra bir də Poladı yoluxmağa getdi. A.Şaiq. Hacını yoluxmağa gələn...

YOLUXUCU (ID - 43937)

sif. Keçici, başqalarını tuta bilən; sirayətedici. Qrip yoluxucu xəstəlikdir. Yoluxucu xəstəliklərdən özünüzü qoruyun! -Həkim üzü görməyən, tibb xidmətinin nə olduğunu bilməyən bu yerlərdə bu yoluxucu xəstəlik böyük sürətlə...

YOLUXUCULUQ (ID - 43938)

is. Yoluxma, keçmə, sirayətetmə qabiliyyəti; keçicilik, sirayətedicilik (xəstəlik haqqında).

YOLUQ (ID - 43939)

sif. 1. Tükləri yolunmuş. Soyaram libasın, allam sazını; Yal-quyruğun yoluq (z.) yola düşərsən. Aşıq Ələsgər. indi bax, qorxundan yoluq cücəyə oxşuyursan. C.Məmmədquluzadə. Yüz-yüz iyirmi addım uzaqda əl ilə sancılmış kimi,...

YOLUNMA (ID - 43940)

“Yolunmaq”dan f.is.

YOLUNMAQ (ID - 43941)

məch. Tükləri dartılıb çıxarılmaq.

YOLUNMUŞ (ID - 43942)

f.sif. Tükləri dartılıb (çəkilib) çıxarılmış; yoluq. Yolunmuş toyuq.

YOLÜSTÜ (ID - 43943)

zərf Yoldan keçərkən, yanından keçərkən. Yolüstü yoldaşıma dəydim. Yolüstü bir bizə də gəl. - Yolüstü dəllək dükanına girdi. Üzünü qırxdırıb boynunu, başını düzəltdirdi. M.Süleymanov.

YOLVERİLMƏZ (ID - 43944)

sif Qətiyyən yol verilə bilməyən, dözülə bilməyən, icazə verilməz. Yolverilməz hərəkət.

YOLVURAN (ID - 43945)

is. Qaçaq, quldur, yolkəsən. Zərəfşan xanımın əri, Camalı məhv etdirmək üçün Qaradağın bütün quldur və yolvuranlarını öz ətrafına yığmışdı. M.S.Ordubadi.

YOL-YOL (ID - 43946)

sif. Miləmil, mil-mil; milləri olan. Xalçanın naxışlı yol-yol haşiyələri gözlərdə parıldayırdı. Mir Cəlal.

YONCA (ID - 43947)

is. bot. Paxlalılar fəsiləsindən çoxillik bitki cinsi. Yonca tarlası. - Şəbistan mərəkdən bir bağlama yonca götürüb tövləyə tərəf yönəlirdi. S.Rəhimov.

YONCALIQ (ID - 43948)

is. Yonca bitən yer, yonca tarlası. Yoncalıqlarda bildirçinlərin və torağayların səsi eşidilirdi. Ə.Vəliyev. Kimisi də Hacı kimi, əlindən gedən torpağının, çəmən və yoncalıqlarının ağrısı ilə yatağında ilan çalmış kimi...

YONCUMAQ (ID - 43949)

f məh. Yalvarmaq.

YONDURMA (ID - 43950)

“Yondurmaq”dan f.is.

YONDURMAQ (ID - 43951)

icb. 1. Yonma işi gördürmək. Taxtaları yondurmaq. Ağacı yondurmaq. Dəmiri yondurmaq.
2. Həkk etdirmək, qazıtdırmaq, yaxud yonmaqla daşdan və s.-dən qayıtdırmaq. [Qəhrəmani Firiduna:] Gəl aynanın altında, fil sümüyünün üstündə...

YONQA(R) (ID - 43952)

is. Rəndə və s. yonucu alətlərin ağzından çıxan nazik, ensiz taxta parçaları. Taxta zavodunda gecə-gündüz kəsilən, yonulan taxtaların talaşası, yonqarı dağ kimi qalanıb böyük bir sahəni tuturdu. Mir Cəlal.

YONQARLAMA (ID - 43953)

“Yonqarlamaq”dan f.is.

YONQARLAMAQ (ID - 43954)

bax yonmaq 1-ci mənada.

YONQARLANMA (ID - 43955)

“Yonqarlanmaq”dan f.is.

YONQARLANMAQ (ID - 43956)

“Yonqarlamaq”dan məch.

YONMA (ID - 43957)

1. “Yonmaq”dan f.is.
2. sif. Yonulmuş.

YONMAQ (ID - 43958)

f . 1. Bir şeyi (ağacı, dəmiri və s.) həcm etibarilə kiçiltmək, nazikləşdirmək və ya istənilən şəklə salmaq məqsədi ilə xüsusi kəsici, yaxud yonucu alətlə kəsib üstünü götürmək. Kərim baba fit çala-çala bir qarış...

YONTALAMA (ID - 43959)

“Yontalamaq”dan f.is.

YONTALAMAQ (ID - 43960)

f . dan. Tez-tələsik, necə gəldi yonmaq.

YONTALANMA (ID - 43961)

“Yontalanmaq”dan f.is.

YONTALANMAQ (ID - 43962)

məch. Tez-tələsik, necə gəldi yonulmaq.

YONTALANMAMIŞ (ID - 43963)

bax yonulmamış.

YONUCU (ID - 43964)

1. sif. Yonan, yonma işi görən. Yonucu dəzgah. Yonucu alət, maşın.
2. is. Yonma dəzgahında işləyən, yaxud yonma işində işləyən fəhlə.

YONUQ (ID - 43965)

sif. Yonulmuş.

YONULMA (ID - 43966)

“Yonulmaq”dan f.is.

YONULMAQ (ID - 43967)

f . 1. Rəndə və s. yonucu və ya kəsici alətlə kəsilib üstü götürülmək; hamarlanmaq, işlənmək. Əmmamə şəklində bir daş yonulmuş; Bir sadə qəbrin üstünə qoyulmuş. A.Səhhət.
2. Yonularaq hazırlanmaq, qayrılmaq.

YONULMAMIŞ (ID - 43968)

f sif 1. Rəndə və s. yonucu və ya kəsici alətlə kəsilib üstü götürülməmiş; hamarlanmamış, işlənməmiş. Yonulmamış taxta. Yonulmamış daş.
2. məc. dan. Tərbiyəsiz, mədəniyyətsiz, olduqca kobud, qanmaz. Fərmanın ürəyi...

YONULMUŞ (ID - 43969)

YONURCA (ID - 43970)

is. bot. Parazit göbələklərin (əsasən taxıllarda) törətdiyi xəstəlik.

YORĞA (ID - 43971)

1. is. At yerişinin bir növü (bu yerişdə at növbə ilə gah bir tərəfdəki - sağ ayaqlarını, gah o biri tərəfdəki - sol ayaqlarını eyni zamanda irəli atır).
2. sif. Bu cür yerişi olan, bu cür yeriyən. Yorğa at. Yorğa kürən....

YORĞALAMA (ID - 43972)

“Yorğalamaq”dan f.is.

YORĞALAMAQ (ID - 43973)

f 1. Yorğa yerişlə yerimək. [Mayanın] bütün fikri yorğalayan kəhərdə, gözəlliyindən doymadığı çöllərdə idi. M.İbrahimov.
2. məc. Sürətlə getmək, qaçmaq.

YORĞALATMA (ID - 43974)

“Yorğalatmaq”dan f.is.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç