ZE+education...

İzahlı lüğət

YULAF (ID - 44125)

is. bot. At yemi kimi istifadə edilən, habelə dənindən yarma hazırlanan dənli bitki. Yulaf samanı. Yulaf əkini.

YULAFLIQ (ID - 44126)

is. Yulaf əkilmiş yer, yulaf əkini.

YULĞUN (ID - 44127)

is. bot. Quraqlığa və şoranlığa davamlı xırda salxım şəklində çiçəkləri olan kol bitkisi. Yulğun ağacı. - Toz basmış tikan, yulğun kolları - ..hamısı, deyəsən, dünənkilərdir. Mir Cəlal.

YULĞUNLUQ (ID - 44128)

is. Yulğun bitmiş yer, yulğun kolluğu.

YUMAQ1 (ID - 44129)

f. 1. Su və ya su və sabun, yaxud başqa bir maye ilə təmizləmək. Əllərini yumaq. Əl-üzünü yumaq. Ayaqlarını yumaq. Paltar yumaq. - Bahadır üzünü yuyub çay içməyə getdi. N.Nərimanov. Bir həyətdə bir müsəlman arvadı arxın...

YUMAQ2 (ID - 44130)

is. Top kimi sarınmış sap, ip və s. Bir yumaq yun ip. - Keçəlin anası gündə bir yumaq əyirərdi, keçəl aparıb onu bazarda satardı. (Nağıl).
□□ Yumağa dönmək - büzüşmək, yığışmaq, kiçilmək. [Əhməd:] Rüstəm bəy kimi...

YUMAQCA (ID - 44131)

is. Balaca yumaq.

YUMAQLAMA (ID - 44132)

“Yumaqlamaq”dan f.is.

YUMAQLAMAQ (ID - 44133)

f. Sapı sarıyıb yumaq halına salmaq. Hisli-paslı alçaq bir damda oturmuş Fati əlində ip yumaqlayır. Ə.Abasov.

YUMAQLANMA (ID - 44134)

“Yumaqlanmaq”dan f.is.

YUMAQLANMAQ (ID - 44135)

1. məch. Sarınıb yumaq halına salınmaq, yumaq düzəldilmək.
2. qayıd. məc. Yumağa dönmək, yığılıb yumaq kimi olmaq.

YUMALAQ (ID - 44136)

is. Ovuc içində yumrulanmış yumşaq şey (mum və s.).

YUMALAMA (ID - 44137)

“Yumalamaq”dan f.is.

YUMALAMAQ (ID - 44138)

bax yumbalamaq. Dağlardan axan sellər alaçıqlara dolub bəzilərini yumalayıb aparır. S.S.Axundov.

YUMALANMA (ID - 44139)

“Yumalanmaq”dan f.is.

YUMALANMAQ (ID - 44140)

f . Diyirlənmək, yumbalanmaq. Ayı eniş aşağı qaça bilmədiyindən dərənin içinə yumalandı. S.S.Axundov. Buradan çıxarılan daşlar üstdən aşağı yumalanır və dərənin dibində bənd alırdı. S.Rəhimov. Bu zaman .. daş qopub üzüaşağı...

YUMARLAMA (ID - 44141)

“Yumarlamaq”dan f.is.

YUMARLAMAQ (ID - 44142)

f 1. Gillətmək, diyirlətmək, yumbalamaq. İlan kimi qıvrılıb açılan dalğalar Nəbini öz qoynunda yumarlayayumarlaya (z.) aparırdı. Ə.Abasov.
2. Yumrulamaq, girdələmək, yumru etmək.

YUMBALAQ (ID - 44143)

is. Başı üzərindən aşma hərəkəti.

YUMBALAMA (ID - 44144)

“Yumbalamaq”dan f.is.

YUMBALAMAQ (ID - 44145)

bax yumbalatmaq.

YUMBALANMA (ID - 44146)

“Yumbalanmaq”dan f.is.

YUMBALANMAQ (ID - 44147)

f . Başı üstə çevriləçevrilə gəlmək, dombalaq aşmaq, kəlləmayallaq gəlmək. [Qəhrəman:] Bir güllə atdım, birini də, .. hərif gurultu ilə pilləkənlərdən yumbalanaraq otağa düşdü. H.Nəzərli. // Diyirlənə-diyirlənə gəlmək,...

YUMBALATMA (ID - 44148)

“Yumbalatmaq”dan f.is.

YUMBALATMAQ (ID - 44149)

f . Diyirlətmək, gillətmək. Dağdan daşları aşağı yumbalatmaq.

YUMDURMA (ID - 44150)

“Yumdurmaq”dan f.is.

YUMDURMAQ (ID - 44151)

icb. Yummağa məcbur etmək; qapatmaq. Ağzını yumdurmaq. Gözlərini yumdurmaq.

YUMMA (ID - 44152)

“Yummaq”dan f.is.

YUMMAQ (ID - 44153)

f . Qapamaq, örtmək. Gözlərini yummaq. Ağzını yummaq. - Məst ol gecəgündüz, nə bilim, yat nərələrdə; Yum gözlərini xaneyi-viranını görcək. M.Ə.Sabir. Çöhrəsindən sızan bu qan bəs nədir? Onun gözlərini yuman bəs nədir?...

YÜMOR (ID - 44154)

[ing. humour] 1. Hadisələri, nöqsanları, zəif cəhətləri və s.-ni gülməli, məzəli, əyləncəli şəkildə təsvir etmə bacarığı; mizah. Onda böyük yumor var. Bu adamda yumor deyilən şey yoxdur.
2. Ədəbi, yaxud incəsənət əsərində...

YUMORESKA (ID - 44155)

[alm. humoreske] Yumor mahiyyətində olan əsər (kiçik hekayə, musiqi əsəri).

YUMORIST (ID - 44156)

[ing. humorist] Həyati hadisələri gülməli, məzəli şəkildə təsvir edən yazıçı, artist.

YUMORİSTİK (ID - 44157)

sif Yumor mahiyyətində olan; gülməli, məzəli. Yumoristik hekayə.

YUMORISTİKA (ID - 44158)

[fr. humoristique] Yumor mahiyyətində olan bədii ədəbiyyat. Estrada yumoristikası.

YUMRU (ID - 44159)

1. sif. Yuvarlaq, girdə, kürə, top şəklində. Yumru güllə. Yumru daş. Yumru gilə. Yumru gavalı. - Torbanı boşaldanda içindən kağıza bükülmüş bir yumru şey çıxdı. S.S.Axundov.
sif. Dairəvi şəkildə olan; girdə. Nizami özünü...

YUMRUCA (ID - 44160)

sif. Yumru. Yumruca bir uşaq.

YUMRUCUQ (ID - 44161)

sif. Azacıq yumru.

YUMRUDİB (ID - 44162)

sif. Dibi yumru olan.

YUMRUQ (ID - 44163)

is. 1. Yumulmuş əl, əlin yumulmuş vəziyyəti. Başımı aşağı dikib durduğum halda, əlimdəki çörək qismətini yumruğumda saxlamağa başladım. A.Divanbəyoğlu. Uşaq da bu hay-küyün onunçun olduğunu duyur, balaca yumruğunu gözünə...

YUMRUQLAMA (ID - 44164)

“Yumruqlamaq”dan f.is.

YUMRUQLAMAQ (ID - 44165)

f 1. Əlini yumulmuş vəziyyətə salmaq. Solmaz əllərini yumruqlayıb balınca dayadı, ancaq qalxa bilmədi. S.Rəhimov.
2. Yumruqla vurmaq (döymək). // Yumruqla taqqıldatmaq (döymək, döyəcləmək). [Müəllimə] bir şey lazım olduqda,...

YUMRUQLANMA (ID - 44166)

“Yumruqlanmaq”dan f.is.

YUMRUQLANMAQ (ID - 44167)

məch. Yumruqla vurulmaq (döyülmək), yumruq zərbəsi yemək.

YUMRUQLAŞMA (ID - 44168)

“Yumruqlaşmaq”dan f.is. Yumruq davası.

YUMRUQLAŞMAQ (ID - 44169)

qarş. Bir-birini yumruqla vurmaq, yumruqla vuruşmaq, yumruq davasına çıxmaq. Ey mənim ruhani qardaşlarım. indi eşidirəm ki, .. bir-biriniz ilə əlbəyaxa olub yumruqlaşanda əmmaməniz çaya düşüb. C.Məmmədquluzadə.

YUMRUQLATMA (ID - 44170)

“Yumruqlatmaq”dan f.is.

YUMRUQLATMAQ (ID - 44171)

icb. Yumruqla döydürmək, yumruq vurdurmaq.

YUMRULAMA (ID - 44172)

“Yumrulamaq”dan f.is.

YUMRULAMAQ (ID - 44173)

f . Yumru şəklə salmaq, yumru etmək; dəyirmiləşdirmək.

YUMRULANMA (ID - 44174)

“Yumrulanmaq”dan f.is.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç