ZE+education...

İzahlı lüğət

YARPAQGƏMİRƏN (ID - 42825)

is. zool. Bitkilərin yarpaqlarını və cavan budaqlarını yeyən cücü.

YARPAQLAMA (ID - 42826)

“Yarpaqlamaq”dan f.is.

YARPAQLAMAQ (ID - 42827)

f . 1. Göyərərək yarpaq açmaq; yaşıllanmaq. Ağaclar yarpaqlamışdır. - Bir-iki gündən sonra pambıq yarpaqladı, bitki yuxarı - Günəşə tərəf boylandı, kollar yoğun və güclü oldular. Ə.Vəliyev.
İpəkqurduna yarpaq vermək,...

YARPAQLANMA (ID - 42828)

“Yarpaqlanmaq”dan f.is.

YARPAQLANMAQ (ID - 42829)

1. f Yavaş-yavaş yarpaqla örtülmək; yaşıllanmaq. Yaz girəndə ağaclar yarpaqlanmağa başlayır. - Yarpaqlanır ağaclar, yaşıllanır yamaclar. A.Səhhət. Çöllər, dağlar, yamaclar zümrüd xalçalarla döşənəcək, çiçəklər açacaq,...

YARPAQLI (ID - 42830)

sif. Yarpağı olan, yarpaq açan; yarpaqla örtülü. Yarpaqlı bitkilər. Yarpaqlı ağ ac. - Sıx yarpaqlı iri palıd ağaclarının tompal kölgələri uzanıb, qaladakı güllüçiçəkli otların üstünə sərilmişdi. İ.Şıxlı.

YARPAQLILIQ (ID - 42831)

is. Yarpaq açmış bitkinin halı; yaşıllıq.

YARPAQSIZ (ID - 42832)

sif. Yarpağı olmayan, yaşıl olmayan, yaxud yarpağı tökülmüş. Yarpaqsız ağac. - Budaqsız, yarpaqsız bir söyüd kimi; Yıxılmış torpağa, ağladır məni. S.Vurğun.

YARPAQSIZLIQ (ID - 42833)

is. Yarpağı olmama, yarpağı tökülmə.

YARPAQVARİ (ID - 42834)

sif. Yarpaq şəklində olan, yarpağa oxşayan.

YARPIZ (ID - 42835)

is. bot. Əksərən su kənarlarında bitən, ağ və qırmızı çiçəkləri olan çox ətirli bitki; çölnanəsi (nanənin bir növü olub şirniyyatda və xörəkdə ədviyyə kimi işlənir). Yaz ola, dovğa ola, yarpızla; Yay ola, sərin sular...

YARPIZLIQ (ID - 42836)

is. Çoxlu yarpız bitən yer; yarpız olan yer. Yarpızlıqdan yarpız dərmək.

YARSIZ-YOLDAŞSIZ (ID - 42837)

sif. Dostu, yoldaşı olmayan; tək, kimsəsiz.

YARUS (ID - 42838)

[rus.] 1. Tamaşa salonunda lojaların yerləşdiyi mərtəbələrdən hər biri. İkinci yarus. Biletim birinci yarusadır.
2. geol. Geoloji dövr ərzində əmələ gəlmiş süxur laylarının məcmusu.

YAR-YANCAQ (ID - 42839)

YAR-YARAQ (ID - 42840)

top. Yaraq, silah, əsləhə. Öz yerində olsun gərək igidin yar-yarağı; Hər gün yeni bir zəfərlə gəlsin onun sorağı. S.Vurğun.

YAR-YARAQLI (ID - 42841)

sif. Yarağı, silahı olan; silahlı. Budur yar-yaraqlı gəlir uzaqdan; Mənim igidlərim. M.Rahim.

YAR-YARAŞIQ (ID - 42842)

bax yaraşıq. [Bəhram:]
O idi məclislər yar-yaraşığı; O idi sarayın parlaq çırağı. A.Şaiq. Atəş vəziyyətində İlyasın yar-yaraşığı daha da artırdı. Mir Cəlal.

YAR-YARAŞIQLI (ID - 42843)

bax yaraşıqlı.

YAR-YOLDAŞ (ID - 42844)

top. Yoldaşlar, dostlar. Yaryoldaşın səhərlər; Tez məktəbə gedərlər. A.Səhhət. Bir yara-yoldaşa bax! Biz qardaş deyilmiyik? Ə.Cavad. Baxıb seyrə daldıq ötən quşları; Dinlədik səsini yar-yoldaşın da. H.Hüseynzadə.

YAR-YOLDAŞLI (ID - 42845)

sif. Yarı, yoldaşı, dostları olan (və ya çox olan). Sən ceyran gözlüsən, çatmaqaşlısan; Tayın-tuşun çoxdur, yaryoldaşlısan. N.Rəfibəyli.

YAS (ID - 42846)

is. [ər.] 1. Yaxın bir adamın ölümü münasibətilə (hər cür zövq və əyləncədən imtina etmək və qara geymək şəklində ifadə edilən) hüzn və kədər; matəm. Yas paltarı (qara paltar). Yasa getmək. Onlarda yas var. - Yas yiyəsi...

YASA (ID - 42847)

is. [türkcə] Qanun. Ana yasa (konstitusiya).

YASAQ (ID - 42848)

is. [qəd. yasa - qanun sözündən] 1. Qadağan. Mən aşığam, yasaq yoxdur dilimə; Şükr edərəm haqdan gələn zülümə. Aşıq Ələsgər. Saqi, şərab ilə məni sən tərdəmaq elə; Kimdir baxan bu zahidi-xüşkün yasağına. S.Ə.Şirvani....

YASAQÇI (ID - 42849)

is. köhn. Keşikçi, qarovulçu.

YASAQÇILIQ (ID - 42850)

is. köhn. Qarovulçuluq, keşikçilik.

YASAQLAMA (ID - 42851)

“Yasaqlamaq”dan f.is.

YASAQLAMAQ (ID - 42852)

f Yasaq etmək, qadağan etmək.

YASAQLANMA (ID - 42853)

“Yasaqlanmaq”dan f.is.

YASAQLANMAQ (ID - 42854)

məch. Yasaq edilmək, qadağan edilmək.

YASAQLI (ID - 42855)

sif Yasaq edilmiş, qadağan edilmiş; qadağan.

YASAQLIQ (ID - 42856)

is. 1. Yasaq olunma, qadağan olunma.
2. Bax qoruq 1 və 2-ci mənalarda.

YASALAQ (ID - 42857)

is. məh. Yasaq yeri; qoruq.

YASALAMA (ID - 42858)

“Yasalamaq”dan f.is.

YASALAMAQ (ID - 42859)

f . məh. 1. Əllə hamarlamaq, yastılamaq.
2. məc. Üstünü malalamaq. Rza duruxdu,.. cəsarət etməyib yasalamağa üz qoydu. Ə.Vəliyev.

YASAMAL (ID - 42860)

is. Dağın, təpənin üstündə düz yer. Qoyunları yasamalda otarmaq. - Günəş odlu bir quş kimi üfüqdə sürətlə bir dövrə cızıb qərbdəkiyasamal dalına endi. Ə.Məmmədxanlı.

YASAVUL (ID - 42861)

is. tar. 1. 1917-ci il inqilabından əvvəl: başlıca olaraq kənd yerlərində polis nəfəri vəzifəsi görən şəxs. Yüzbaşının yasavulları küçələri dolanırdılar və zərərdidələri yoxlamaqda idilər. C.Məmmədquluzadə. [Mirzə...

YASAVULBAŞI (ID - 42862)

is. tar. Yasavulların böyüyü, baş yasavul (bax yasavul 1-ci mənada). [Camal bəy:] Cənab yasavulbaşı, buyur görək, o “dam” haradadır. N.Vəzirov. Yasavulbaşı .. yenə dincələ bilmirdi. M.Rzaquluzadə.

YASAVULLUQ (ID - 42863)

is. tar. Yasavul vəzifəsi. Yasavulluq etmək. // Qarovulçuluq, keşikçilik.

YASƏMƏN (ID - 42864)

is. [fars.] bot. Ağ, qırmızı və bənövşəyi rəngdə ətirli salxımvari çiçəklər açan kol. Yasəmən ağacı. Yasəmən gülü. Ağ yasəmən (ağ çiçəkli yasəmən). - Lovğa-lovğa baxma mənə; Sar qonanmaz yasəmənə. “Koroğlu”...

YASƏMƏNİ (ID - 42865)

sif. [fars.] Yasəmən rəngində olan, qırmızı-bənövşəyi. // Yasəmən kimi. Aşığam yasəməni; Gey, sallan yasəməni; Özü to-ya, düyünə; Göndərir yasə məni. Sarı Aşıq.

YASƏMƏNLİ (ID - 42866)

sif. Tərkibində yasəmən cövhəri olan. Yasəmənli odekolon (sabun).

YASƏMƏNLİK (ID - 42867)

is. Yasəmən bitən yer, yasəmən çiçəyi çox olan yer. Bənövşəlikdə, yasəmənlikdəyəm; Əfşan-əfşan durmuş yaşıl sünbüllər. A.Səhhət.

YASXANA (ID - 42868)

is. [ər. yəs və fars. ...xanə] Yas məclisi, yas olan ev. □ Yasxana qurmaq (açmaq) - ağlamaq, yas açmaq. Rizvan Gülpərini tələsdirdi. Oturub yasxana qurmaq vaxtı deyildi. S.Hüseyn. // məc. Məclisdə bikef oturmaq, zarıya-zarıya, qəmgin-qəmgin...

YASİN (ID - 42869)

is. [ər.] din. Ölü üçün oxunan Quran surələrindən birinin adı. Doxsan min kəlmədə, “Yasin” içində; Neçə yerdə müttəsildi “dal” “dal” a? Aşıq Ələsgər. Yasini tərsə oxur, çünki boyatdır savadı; Yayılıbdır...

YASLAMA (ID - 42870)

is. məh. Xalq adətincə ölü yerinə gətirilən yemək şeyi.

YASLANMA (ID - 42871)

“Yaslanmaq”dan f.is.

YASLANMAQ (ID - 42872)

f 1. Yayılmaq, sərilmək. Bir gün yeməkdən sonra qoltuqlu sandalyaya yaslanaraq qəzet oxuyarkən Hacı Yunisin xidmətçisi yemək otağına girdi. A.Şaiq. Yaslanıb samanın üstünə cansız; Yatır qaqqıltısız, ahsız, amansız. S.Vurğun.
2....

YASLATMA (ID - 42873)

“Yaslatmaq”dan fsif

YASLATMAQ (ID - 42874)

f . Sərmək, yıxmaq. Gülzar baxışlarını yerə sancdı; sanki bütün kainat üzərinə yuvarlanmış, onu yerə yaslatmaq istəyirdi. C.Cabbarlı.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yarpaq. Yarpağın quruluşu. Daxili və xarici quruluş.
Yarpaq. Yarpağın quruluşu. Daxili və xarici quruluş.
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr
Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yeni video
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Yeni video
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Yeni video
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.

İzahlı video testlərə keç