ZE+education...

İzahlı lüğət

YAYĞINLAŞDIRMA (ID - 43125)

“Y ayğınlaşdırmaq”dan f.is.

YAYĞINLAŞDIRMAQ (ID - 43126)

f 1. Yayğın hala salmaq, yayğınlıq xassəsi vermək; sıyıqlaşdırmaq.
2. məc. Konkretlikdən, aydınlıqdan, dəqiqlikdən məhrum etmək. Fikri yayğınlaşdırmaq.

YAYĞINLAŞMA (ID - 43127)

“Yayğmlaşmaq”dan f.is.

YAYĞINLAŞMAQ (ID - 43128)

f . 1. Yayğın hala düşmək, yayğınlıq xassəsi almaq; sıyıqlaşmaq.
2. məc. Konkretliyini, dəqiqliyini itirmək.

YAYĞINLIQ (ID - 43129)

is. 1. Tez yayılmaq xassəsi, yayğın şeyin halı; sıyıqlıq.
2. məc. Qeyri-müəyyənlik, qeyri-konkretlik; bir şeydə lazımınca aydınlıq, konkretlik, müəyyənlik olmaması.

YAYXAMA (ID - 43130)

“Yayxamaq”dan f.is.

YAYXAMAQ (ID - 43131)

bax yaxalamaq2.

YAYXANMA (ID - 43132)

“Yayxanmaq”dan f.is.

YAYXANMAQ (ID - 43133)

f . dan. 1. Yayılıb oturmaq və ya uzanmaq. Sultan stulda yayxanaraq gözlənilmədən qəhqəhə çəkdi. I.Hüseynov.
2. Yırğalanaraq yerimək. [Cuma] gəminin hərəkətinə görə sağa-sola yayxanaraq ağır addımlarla kayutdan çıxdı....

YAYXINMAQ (ID - 43134)

f . dan. 1. Kənara çıxmaq, qırağa çəkilmək, özünü kənara çəkmək.
2. İşdən boyun qaçırmaq, yayınmaq.

YAYICI (ID - 43135)

sif 1. Bir şeyi yayan, intişar etdirən, yayılmasına səbəb və ya vasitə olan. Ağcaqanadlar malyariya xəstəliyinin yayıcısıdır.
2. xüs. Yastıladan, yayan. Yayıcı dəzgah.

YAYIQ (ID - 43136)

sif. məh. 1. Göz qabağında olmayan, uzun müddət öz yurdundan, ev-eşiyindən uzaq düşən, uzaqda olan.
2. Tənbəl, ərincək.

YAYIQLIQ (ID - 43137)

is. Göz qabağında olmama, gözdən uzaq olma, uzaqda olma.

YAYILMIŞ (ID - 43138)

is. Yayılmaq işi, yayılma, intişar etmə.

YAYILMA (ID - 43139)

“Yayılmaq”dan f.is.

YAYILMAQ (ID - 43140)

f . 1. Öz əhatə, təsir, nüfuz dairəsini genişləndirmək, geniş sahə tutmaq, əhatə etmək; genişlənmək, intişar etmək. Xəstəlik yayıldı. Müharibə atəşi bir çox ölkələrə yayıldı. Daşqın suları hər tərəfə yayıldı....

YAYIM (ID - 43141)

is. Yaymaq işi.

YAYINDIRMA (ID - 43142)

“Yayındırmaq”dan f.is.

YAYINDIRMAQ (ID - 43143)

f . 1. Fikrini, diqqətini,
nəzərini bir şeydən uzaqlaşdırmaq, kənara, başqa tərəfə cəlb etmək (adətən isimlərlə birlikdə işlənir). Nəzərini yayındırmaq. Fikrini yayındırmaq. - ..Gözlərimi Şumşadxanımın üzündən bir...

YAYINIQ (ID - 43144)

bax yayğın.

YAYINMA (ID - 43145)

“Yayınmaq”dan f.is.

YAYINMAQ (ID - 43146)

f . 1. Başqa yerə (cəhətə, şeyə və s.) cəlb olunmaq, başqa şeylə məşğul olmaq, kənara çıxmaq (adətən “fikri, nəzəri, diqqəti” və s. sözləri ilə). Fikri yayınmaq. // Qaçmaq. Fikrindən yayınmaq. - [Gülsənəmin] narazılığını...

YAYIŞMA (ID - 43147)

“Yayışmaq”dan f.is.

YAYIŞMAQ (ID - 43148)

f Kütləvi halda hər tərəfə yayılmaq; dağılışmaq.

YAYQI (ID - 43149)

is. Yerə və ya döşəmə üzərinə sərilən şeylər: palaz, xalça, həsir, cecim və s.

YAY-QIŞ (ID - 43150)

zərf Hər zaman, həmişə, ilin bütün fəsillərində. O, yay-qış başaçıq gəzir.

YAYLA (ID - 43151)

is. 1. Yaylaq. [Molla Həmid:] Allaha şükür, belə səfalı yerdə, yaylada damaq çağ olmazmı? M.F.Axundzadə.
2. coğr. Dağlıqda olan düzən yerlər. Qarabağ yaylası. - Yaylanın başından hay-küy səsi gəlirdi. Mir Cəlal. Nəhayət,...

YAYLAQ (ID - 43152)

is. Sərinliyinə görə yay istirahəti üçün əlverişli olan dağ yeri. Yaylaq havası. Yaylaqda istirahət etmək. Yaylağa köçmək. - inək, camış, qoyun, quzu; Çıxar naxırda otlağa; Köçər arandan el, gedər; Yavaş-yavaşca yaylağa....

YAYLAQÇI (ID - 43153)

is. İstirahət üçün yaylağa gəlmiş, yaylaqda dincələn adam. Bu yay İstisuda yaylaqçıların sayı-hesabı yox idi.

YAYLAQLAMA (ID - 43154)

“Yaylaqlamaq”dan f.is.

YAYLAQLAMAQ (ID - 43155)

f . Yaylaqda istirahət etmək, yayı dağlıq və sərin yerdə keçirmək.

YAYLAQLANMA (ID - 43156)

“Yaylaqlanmaq”dan f.is.

YAYLAQLANMAQ (ID - 43157)

bax yaylaqlamaq.

YAYLAQLIQ (ID - 43158)

is. 1. Yaylaq.
2. Yaylaq üçün lazım və yararlı olan şey.

YAYLAMA (ID - 43159)

“Yaylamaq”dan f.is.

YAYLAMAQ1 (ID - 43160)

f. 1. Yay vaxtını bir yerdə keçirmək, istirahət etmək (qışlamaq müqabil). Dağlarda yaylamaq. Bu il harada yaylamışdınız? - Getmə, dağlar səndən xəbər alayım; Sinəndə yaylayan ellər necoldu? “Koroğlu” . Hanı bu yaylaqda yaylayan...

YAYLAMAQ2 (ID - 43161)

f. Yay qoymaq, yayla bərkitmək (bax yay2 2-ci mənada).

YAYLANMA (ID - 43162)

“Yaylanmaq”dan f.is.

YAYLANMAQ (ID - 43163)

məch. Yay qoyulmaq, yayla bərkidilmək (bax yay2 2-ci mənada).

YAYLATMA (ID - 43164)

“Yaylatmaq”dan f.is.

YAYLATMAQ (ID - 43165)

icb. Yayı yaylaqda saxlamaq, yaylaqda qalması üçün şərait yaratmaq, yaylamağa məcbur etmək.

YAYLI (ID - 43166)

sif Yayı olan. Yaylı kürsü. Yaylı oyuncaq. - Bu vaxt Əhməd yaylı krovatın üzərində uzanıb ağır-ağır nəfəs alırdı. Ə.Vəliyev. Ağır yaylı qapının bir tayı ləngər ilə aralanmağa başladı. Mir Cəlal.

YAYLIQ1 (ID - 43167)

sif. Yay fəslinə aid olan, yaya məxsus, yay üçün ayrılmış (hazırlanmış). Yaylıq paltar. - [Bəbir bəy] qalxıb Məşədi Cahangirə bir boşqab yaylıq üzüm gətirdi. Mir Cəlal.

YAYLIQ2 (ID - 43168)

is. Üçkünc və ya dördkünc parçadan ibarət qadın baş örtüsü. Yaylığı başına örtmək. Başında yaylıq. Başını yaylıqla sarımaq. - [Xırdaxanım:] Pəri, otaqda .. bir yaylıq var, ört başına, onu sənə bağışladım. N.Vəzirov....

YAYLI-QIŞLI (ID - 43169)

bax yay-qış.

YAYLIM1 (ID - 43170)

: yaylım atəşi - bir neçə silahdan eyni zamanda açılan atəş. Yaylım atəşi açıldı, dəstələrdən soldatlara daş atmağa başladılar. M.S.Ordubadi. Çəkilib soldatlar, yerə yatdılar; Yaylım atəşini peydər atdılar. H.K.Sanılı....

YAYLIM2 (ID - 43171)

is. Mal-qaranın gecə otarılması. Çəkirdi yaylıma sürünü çoban; Olurdu qaçaqlar yoluna rəvan. H.K.Sanılı. Yazda Rüstəm özü mal-qaranı yaylıma aparmağa çalışar. S.Rəhimov. Almurad baba .. gecə biz yuxuda ikən qoyun-quzunu yaylıma...

YAYLIMI1 (ID - 43172)

sif Yaylımla atılan. □ Yaylımı güllə - çovumuş (sovuşan, naqafil) güllə.
□□ ...yaylımı gülləyə gələsən - qarğış ifadəsi. [Nurcahan:] ..A səni yaylımı gülləyə gələsən, .. bu nə sözlərdir ki, özündən qayırırsan?!...

YAYLIMI2 (ID - 43173)

is. məh. Musiqi havası. Xan Sultan tütəyi ağzına aldı, bir yaylımı çaldı. S.Rəhimov.

YAYLIMLAMA (ID - 43174)

“Yaylımlamaq”dan f.is.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç