ZE+education...

İzahlı lüğət

YEKƏYANAQ(LI) (ID - 43325)

sif. Yanaqları çox yekə, ətli olan.

YEKNƏSƏQ (ID - 43326)

sif. [fars.] 1. Eyni ilə birbirinə oxşayan, eyni tərzdə, eyni şəkildə olan, eyni cür səslənən, bir-birindən qətiyyən ayrılmayan; yekrəng. ..İçəridən [Mehribanın] yeknəsəq və zil səsi eşidildikdə Zeynalın sanki vücudunu titrətdi....

YEKNƏSƏQLİK (ID - 43327)

is. Yeknəsəq şeyin hal və keyfiyyəti; yekrənglik. Musiqinin yeknəsəqliyi. Həyatın yeknəsəqliyi.

YEKPAY (ID - 43328)

zərf [fars.] Aşıq havalarından biri. Aşıq Səfər yekpay oxuyur. Yekpaydan sonra balabançı əyləşir. Ə.Haqverdiyev.

YEKPARƏ (ID - 43329)

sif. [fars.] 1. Tam, bütün, bütöv, bir parçadan ibarət olan; monolit. Yekparə qaya. - Böyük daş parçalarından tikilmiş və ya yekparə (monolit) daşlardan qurulmuş qədim abidələrə meqalitin abidələr deyilir. Ə.Salamzadə.
2. məc....

YEKRƏNG (ID - 43330)

sif. [fars.] 1. Eyni rəngdə olan, rəngi bir olan, bir-birinə oxşayan.
Bir cür, eyni. Mən yenə də, həmişə olduğu kimi, ona sadə və yekrəng cavablar verdim. M.S.Ordubadi.
məc. Cansıxıcı, maraqsız, yeknəsəq. [İblis:] Öylə...

YEKRƏNGLİK (ID - 43331)

is. 1. Yekrəng şeyin hal və keyfiyyəti. Torpağın yekrəngliyi.
2. məc. Cansıxıcılıq, maraqsızlıq, yeknəsəqlik. Həyatın yekrəngliyi. Musiqinin yekrəngliyi.

YEKSAN (ID - 43332)

sif. [fars.] klas. Düz, bərabər, tən. Onunçun var yalnız bircə səadət; O səadət məhəbbətlə yeksandır. A.Səhhət.
□□ Yer (torpaq, xak) ilə yeksan etmək büsbütün dağıtmaq, yerlə bir eləmək. Mən sülhə səs verirəm; Qədim...

YEKSƏR (ID - 43333)

sif. [fars.] Başdan-başa, bütün, hamı, tamam. Sən o deyildinmi, edəndə qiyam; Səcdə edərdi sənə yeksər əvam? M.Ə.Sabir. [Şeyx Kəbir Sənana:] Cahil-arif, böyükkiçik yeksər; Səni özlər, sevər, pərəstiş edər. H.Cavid. itirdi...

YEKTA (ID - 43334)

sif. [fars.] köhn. Tayı-bərabəri olmayan, nadir, yeganə, vahid.

YEKTƏRƏF (ID - 43335)

sif. [fars. yek və ər. tərəf] Birtərəfli, məhdud.

YEKUN (ID - 43336)

is. müh. Bir neçə ədədin cəmindən əldə edilən say, hesabın məcmusu. // məc. Bir şeyin nəticəsi. Xalq təsərrüfatı inkişafının yekunları. işin yekunları. □ Yekun vurmaq - 1) bax yekunlaşdırmaq. Gəlirin yekununu vurmaq; 2)...

YEKUNLAŞDIRILMAQ (ID - 43337)

məch. 1. Yekun vurulmaq, yekunu çıxarılmaq, cəm edilib hasili əldə edilmək. Həftənin axırında şərbafların işlədiyi muzd və apardıqları nisyə ayrıayrı yekunlaşdırılır(dı). Ə.Əbülhəsən.
2. məc. Nəticə çıxarılmaq,...

YEKUNLAŞDIRMA (ID - 43338)

“Yekunlaşdırmaqdan f.is.

YEKUNLAŞDIRMAQ (ID - 43339)

f 1. Ədədləri üstüstə gələrək cəmini tapmaq, ümumi məbləği hesablamaq; cəmləşdirmək. Gəlir cədvəlini yekunlaşdırmaq.
2. məc. Nəticələrini müəyyənləşdirmək, ümumiləşdirmək, ümumi nəticə çıxarmaq. “Ölülər”...

YEKVÜCUD (ID - 43340)

sif. [fars.] köhn. kit. Vahid, bir, yekparə. Mənə qarşı hər bir hədyan söyləyəcəklərsə söyləsinlər, lakin məni bəhanə edib də, yekdil və yekvücud olması lazım gələn millətimizin içinə qarabağlı və bakılı kimi fitnəəngiz...

YEL1 (ID - 43341)

is. 1. Külək. Yaman yel əsir. isti yel. Bu gün bərk yel var. - Şirmayı telə işlər; Dəyirman yelə işlər; Heç nəfərin başına; Gəlməsin belə işlər. (Bayatı). Müştaqdır gözünə aləmin gözü; Yel atar çarqatın, açılar üzü....

YEL2 (ID - 43342)

is. Revmatizm xəstəliyinin xalq arasında adı. Qıçlarımı yel tutub. - Əl-ayağını yel tutan xəstəni isə Qalaya (Pirvəro) aparardılar. H.Sarabski.

YELAPARDI (ID - 43343)

is. məh. 1. Sac üstündə bişirilən nazik, yağlı yuxa. Yelapardını sac üzərində bişirərlər.
2. Çox yüngül, nazik şey haqqında. Bu çit lap yelapardı çitdir.

YELAYAQ(LI) (ID - 43344)

sif. Yeyin yeriyən, çox iti gedən. Çəkirlər əllərimi qupquru damardamar; Ey uzunsaç rəssamlar, yelayaq fotoqraflar. S.Rüstəm.

YELBEYİN (ID - 43345)

sif. və is. Başıboş, axmaq, gic, səfeh; yüngül. Yelbeyin adam. - Birisi ona övliya, o birisi ona yelbeyin, birisi ona əzim, o birisi ona vəzir, birisi ona ağıllı, o birisi ona tamam dəli adını verirdi. S.Rəhimov.

YELBEYİNCƏSİNƏ (ID - 43346)

zərf Yelbeyin adama yaraşan bir tərzdə; axmaqcasına, səfehcəsinə. Yelbeyincəsinə hərəkət etmək.

YELBEYİNLİK (ID - 43347)

is. Başıboşluq, giclik, axmaqlıq, səfehlik, yüngüllük, axmaqcasına hərəkət. Yelbeyinlik etmək.

YELBƏ (ID - 43348)

YELBİZ (ID - 43349)

is. məh. Qadın saçı.

YELBİZLƏMƏ (ID - 43350)

“Yelbizləmək”dən f.is.

YELBİZLƏMƏK (ID - 43351)

f məh. Yelbizindən yapışmaq, saçından yapışmaq.

YELBİZLƏNMƏ (ID - 43352)

“Yelbizlənmək”dən f.is.

YELBİZLƏNMƏK (ID - 43353)

məch. məh. Yelbizindən tutulmaq, saçından tutulmaq.

YELCÖVÜZÜ (ID - 43354)

is. Təbabətdə, ətriyyat işlərində, yaxud ədviyyə kimi işlənən bitki meyvəsi.

YELÇƏKƏN (ID - 43355)

is. 1. Qapalı binada qarşıqarşıya olan açıq yerlərdən gələn hava cərəyanı. Yelçəkəndə oturmaq. Bura yaman yelçəkəndir.
2. Qapalı binanın havasını dəyişdirmək üçün qurğu; ventilyasiya, ventilyator. Yelçəkən xarab olub,...

YELÇÖPÜ (ID - 43356)

is. məh. Çiçəksiz bir bitki adı.

YELDA (ID - 43357)

1. is. [fars.] klas. şair. Dekabr ayının 21-nə təsadüf edən ən uzun gecə (çox vaxt “şəbi-yelda - yelda gecəsi” tərkibində işlənir). İldə bir yelda gəlir ayinü rəsmidəhrdə; Bu nə yeldadır gəzir ayın yanınca müttəsil?...

YELDƏYİRMANI (ID - 43358)

is. Küləyin hərəkətə gətirdiyi pərlər vasitəsilə işləyən dəyirman. Arxa planda su quyusu üstündə hərəkətsiz dayanmış yeldəyirmanı. Ə.Məmmədxanlı.

YELƏK (ID - 43359)

is. 1. Lələk.
məh. Oxun baş tərəfinin enli hissəsi. Oxun yeləyi olmayanda yerə tez düşər. Xəstə Qasım.
məh. Qolsuz gödək paltar.

YELƏKLİ (ID - 43360)

sif. Yeləyi olan.

YELƏKSİZ (ID - 43361)

sif. Yeləyi olmayan. Bir iyidin
dünya varı olmasa; Yeləksiz ox kimi çovar deyərlər. Xəstə Qasım.

YELƏN (ID - 43362)

is. Haşiyə, qıraq, kənar. Xalça yeləni. Yeləni göy kəlağayı. - Asılır evlərin divarlarından; Yeləni çiçəkli, güllü xalılar. O.Sarıvəlli. // Bütöv bir parçanın qırağına çəkilən başqa bir parça; calaq. Yorğan yeləni....

YELƏNCİRİ (ID - 43363)

is. Varəncir, badəncir.

YELƏNLİ (ID - 43364)

sif. Yeləni olan, haşiyəli.

YELƏNSİZ (ID - 43365)

sif. Yeləni olmayan, haşiyəsiz.

YELGƏ (ID - 43366)

is. məh. 1. Qadın saçı.
2. At yalı.

YELİN (ID - 43367)

is. Məməli heyvanlarda süd yığılan (süd vəziləri və məmələri yerləşən) orqan. Bu inəyin yelinində süd çoxdur. - Salxımsalxım olacaqdır ağ üzümü tənəklərin; Yelinləri dolacaqdır yenə sağmal inəklərin. S. Vurğun. Yelini...

YELİNLƏMƏ (ID - 43368)

“Yelinləmək”dən f.is.

YELİNLƏMƏK (ID - 43369)

f Yelini südlə dolmaq. inəklər naxırdan qayıdınca yelinləyir. // Doğmağa yaxın heyvanın yelini böyümək, südlə dolmaq. inəkyelinləyib, bu gün-sabah doğacaq.

YELİNSOY (ID - 43370)

is. məh. Məməli heyvanlarda yelin xəstəliyi.

YELKƏN (ID - 43371)

is. 1. Dor ağacına bənd edilən və içinə yel dolduğu zaman gəmini, qayığı hərəkət etdirən xüsusi biçimli qalın, möhkəm bez parçası. Gəminin yelkənlərini açmaq, yığmaq. □ Yelkən açmaq (qaldırmaq) - yelkənləri açıb hərəkət...

YELKƏNLİ (ID - 43372)

sif. Yelkəni olan, yelkənlə hərəkət etdirilən. Yelkənli gəmi. - Dənizdə gəzişən ağ yelkənli qayıqlar nəzəri cəlb edirdi. S.Hüseyn. Yelkənli gəmitək üzür göydə Ay; Qaraqoyunludan keçən Əyriçay; Əks edir köksündə güzgütək...

YELKƏNSİZ (ID - 43373)

sif. Yelkəni olmayan. Mənsiz kətan, kəndir verməz zəmilər; Çadırsız, yelkənsiz (z.) qalar gəmilər. A.Səhhət.

YELQOVAN1 (ID - 43374)

is. 1. bot. Toxumu külək vasitəsilə uzaqlara aparılıb, orada tökülən bir bitki və onun dəni; süpürüm. Həsi və o biri rəncbərlər xırmanda eşələnir, saman içindən yelqovanları çıxarırdılar. S.Rəhimov.
2. məc. Fikrində...

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç