ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

İzahlı lüğət

Y (ID - 41925)

Azərbaycan əlifbasının otuz birinci hərfi. Bax ye

YA1 (ID - 41926)

bağl. Bölgü və ehtimal mənalarını bildirir (ya da, ya da ki, ya ki variantları da vardır). Ya təmə kəs hə-yat zövqündən; Ya ləbiləli-dilsitandan keç. Füzuli. Ya buyur cəllada, ya çəkdir dara; Ya yetir dərmana, üzün bürümə!...

YA2 (ID - 41927)

nida [ər.] Xitab bildirir. Ya qismət! Ya mədəd! - Qədək aldım yaxalıq; Gəldi düşdü bahalıq; Can üzüb, yar sevmişəm; Sən kömək ol, ya xalıq! (Bayatı). Ver muradın bu Vaqifin, ya sənəm! M.P.Vaqif. [Əsgər:] Gəl, Əsgər, ya qismət...

YABA (ID - 41928)

is. Ot, saman və başqa bu kimi şeyləri toplayıb atmaq, qaldırmaq, habelə başqa işlər üçün uzun saplı, iki və yaxud daha da artıq dişi olan kənd təsərrüfat aləti. Dəmir yaba. - Bostana girən porsuq yabanı qəbul eylər. (Ata. sözü)....

YABACIQ (ID - 41929)

is. Balaca yaba.

YABALAMA (ID - 41930)

“Yabalamaq”dan f.is.

YABALAMAQ (ID - 41931)

f 1. Yaba ilə otu, samanı və s.-ni götürüb bir yerə yığmaq, toplamaq, yaxud atmaq.
2. Yaba ilə vurmaq.

YABALANMA (ID - 41932)

“Yabalanmaq”dan f.is.

YABALANMAQ (ID - 41933)

məch. Yaba ilə qaldırılmaq, toplanmaq, atılmaq.

YABALAŞMA (ID - 41934)

“Yabalaşmaq”dan f.is.

YABALAŞMAQ (ID - 41935)

qarş. Yaba ilə bir-birini vurmaq; dalaşmaq. Şərti şumda kəs, xırmanda yabalaşma. (Ata. sözü).

YABALATMA (ID - 41936)

“Yabalatmaq”dan f.is.

YABALATMAQ (ID - 41937)

icb. Yaba ilə yığdırmaq, atdırmaq, qaldırmaq.

YABALI (ID - 41938)

sif Yabası olan, əlində yaba tutmuş. Belli, dəhrəli, yabalı, külünglü, kürəkli adamlar bir-birinə qarışmışdılar. Ə.Vəliyev.

YABALIQ (ID - 41939)

is. Yabanın götürə bildiyi miqdar (adətən rəqəmlərlə). İki yabalıq ot.

YABAN (ID - 41940)

is. [fars.] Çöl, biyaban, insan yaşamayan yer. ..Yabana hürən köpəklərin xırxırı, hürüşü kəsmə-kəsmə eşidilirdi. S.M.Qənizadə.
□□ Ağzım yabana qoymaq - boş-boş, hərzəhərzə danışmaq, ağzına gələni danışmaq....

YABANÇI (ID - 41941)

sif. Özgə, yad. Yabançı adam. Yabançı ölkələr. - Ərində yabançı qadın iyini duyduğu zaman Maya çılğıncasına vuruşmaq, çarpışmaq istədi. M.İbrahimov. [Sultan:] Bilmirsən ki, hansı yabançı təsirlə belə [cavanlar] pozulurlar,...

YABANÇILIQ (ID - 41942)

is. Yadlıq, özgəlik; yabançı adamın halı.

YABANI (ID - 41943)

sif. 1. Çöldə özbaşına bitən; vəhşi. Yabanı bitki. Yabanı çiçək. - Sən sevgili vətənciyimin gül fidanısan; Sən bir gözəlcə qönçəsən, amma yabanısan. A. Səhhət. // Cır. Yabanı meyvə. Yabanı armud.
2. Əhliləşməmiş,...

YABANILAŞMA (ID - 41944)

“Yabanılaşmaq”dan f.is.

YABANILAŞMAQ (ID - 41945)

f . Vəhşiləşmək, yabanı hala düşmək; cırlaşmaq. [Çinar] Azərbaycanda yabanılaşmış şəkildə Zəngilan rayonunda, Bəsitçay ətrafında yayılmışdır və bəzək məqsədi ilə küçələrdə, yolların kənarında və s.-də becərilir....

YABI (ID - 41946)

is. 1. Arıq, əldən düşmüş, yaraşıqsız at. Dərviş yabısı hər evin yolunu tanıyar. (Ata. sözü). Qurbanəli bəy atını və Kərbəlayı Qasım yabısını minib düşdülər yola. C.Məmmədquluzadə. Kəhər olmasın, lap yabı olsun,...

YABILAŞMA (ID - 41947)

“Yabılaşmaq”dan f.is.

YABILAŞMAQ (ID - 41948)

f dan. vulq. Arıqlayıb qocalmaq, əldən düşmək.

YABILIQ (ID - 41949)

is. Yabı halına düşmüş atın halı.

YAD1 (ID - 41950)

sif. 1. Qohum olmayan, qohumluq və ya yaxınlıq əlaqələri ilə bağlı olmayan; özgə, kənar. Yad uşaqlar. Özünü yad adam kimi hiss etmək. - Bir gün kişi diqqət eləyib görür ki, övrəti gündüzlər ayağına corab geymir, .. yad kişilərin...

YAD2 (ID - 41951)

bax yaddaş. □ Yad edilmək - yada salınmaq, anılmaq, xatırlanmaq. Yad etmək (eləmək) - yadına salmaq, xatirə gətirmək, anmaq. Kuyində məhrəm etdi rəqibi səfa ilə; Qəhr ilə etmədi məni həm yad, ağlaram. X.Natəvan. Hərdənbir...

YADDAŞ (ID - 41952)

is. Bir şeyi zehnində saxlamaq və yenidən təsəvvürdə canlandırmaq qabiliyyəti; hafizə. Yaddaşı inkişaf etdirmək. Yaddaşı zəifdir. Heç yaddaşım yoxdur. □ Yaddaş dəftərçəsi - yaddan çıxmasın deyə, bir şeyi qeyd etmək üçün...

YADDAŞLI (ID - 41953)

sif Yaddaşı, yaxşı hafizəsi olan. Yaddaşlı uşaq.

YADDAŞLILIQ (ID - 41954)

is. Yaddaşı, yaxşı hafizəsi olma.

YADDAŞSIZ (ID - 41955)

sif. Yaddaşı, hafizəsi olmayan; unutqan.

YADDAŞSIZLIQ (ID - 41956)

is. Yaddaşı, hafizəsi olmama; hafizəsizlik.

YADELLİ (ID - 41957)

sif. Başqa ölkədən, yad ölkədən olan; yabançı. Yadelli işğalçılar. - Yadelli bir şah doğma yurda çapğına keçdi. I.Əfəndiyev. // Is. mənasında. Guşələr göy gurladır, yer titrədir, sel oynadır; Göndərir yadelliyə imzalı...

YADIRGAMA (ID - 41958)

“Yadırğamaq”dan f.is.

YADIRGAMAQ (ID - 41959)

f Uzun müddət bir şeyi görmədiyi, işlətmədiyi, onunla məşğul olmadığı üçün ona əli yatmamaq; yaddan çıxarmaq, unutmaq, yadlaşmaq. İlyas çoxdan bəri süngü ilə əvəz etdiyi, bir az da yadırğadığı qələmi barmaqları arasında...

YADIRGATMAQ (ID - 41960)

icb. Yadırğamasına səbəb olmaq. Eldar! ..Atı tamamilə qəsdənyadırğatmısan. Ə.Məmmədxanlı.

YADİGAR (ID - 41961)

is. [fars.] 1. Xatirə olaraq verilən, saxlanılan, yaxud qalan şey. Bu kitab sənə bizdən yadigar olsun. - Vaqifin və Vidadinin .. əşar və əbyatları .. gələcək nəsil üçün böyük yadigar məqamındadır. F.Köçərli. [Dul qadın:] [Oğluma]...

YADİGARLIQ (ID - 41962)

is. Yadigar qalmağa yarar şey, yadigar verilmiş şey.

YADLAMA (ID - 41963)

“Yadlamaq”dan f.is.

YADLAMAQ (ID - 41964)

f . 1. Bax yadlaşmaq. Yada salmaq, yad etmək.
məh. Bir-bir saymaq, sadalamaq. Və başladı bir-bir yadlamağa: qızıl üzüklər, qaşdaşlar... C.Məmmədquluzadə.

YADLANMA (ID - 41965)

“Yadlanmaq”dan f.is.

YADLANMAQ (ID - 41966)

bax yadlaşmaq.

YADLAŞMA (ID - 41967)

“Yadlaşmaq”dan f.is.

YADLAŞMAQ (ID - 41968)

f . Getdikcə yad olmaq, uzaqlaşmaq; qohumluq və ya yaxınlıq əlaqəsini itirmək.

YADLIQ (ID - 41969)

is. Yad olma, yabançı olma; yabançılıq.

YADÖLKƏLİ (ID - 41970)

is. və sif. Yadyerli, əcnəbi.

YADRO (ID - 41971)

is. [rus.] idm. Yüngül atletika yarışlarında itələməklə tullamaq üçün polad, çuqun və bürüncdən kürəvari alət.

YADYERLİ (ID - 41972)

sif. Yadelli, qərib, gəlmə.

YAFƏSİ (ID - 41973)

sif. Yafəslərə aid olan, onlara xas olan. Yafəsi tayfalar. □ Yafəsi dillər yaxud yafəs dilləri - akad. N.Y.Marrın əvvəlcə Qafqaz dillərinin sami və hami dillərinə qohumluğunu göstərmək üçün tətbiq etdiyi, sonralar isə Aralıq...

YAFƏS(İ)LƏR (ID - 41974)

cəm [Bibliya əfsanəsinə görə: Nuhun üç oğlundan ən kiçiyinin, dünyadakı tayfaların ulu babası, əcdadı sayılan Yafəsin adından] Qafqazın, Ön Asiyanın, Aralıq dənizi ölkələrinin, Pireneyin bir hissəsində yaşayan, yaxud vaxtilə...

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
......
Bağla
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Zərfin mənaca növləri. Azərbaycan dili. Dərs 39
Zərfin mənaca növləri. Azərbaycan dili. Dərs 39
Yeni video
ORFOEPİYA  NORMALARI (3-ci hissə). Q və K  hərflərinin tələffüzü.
ORFOEPİYA NORMALARI (3-ci hissə). Q və K hərflərinin tələffüzü.

İzahlı video testlərə keç