ZE+education...

İzahlı lüğət

YUBANMA (ID - 44075)

“Yubanmaq”dan f.is.

YUBANMADAN (ID - 44076)

zərf Gecikmədən, ləngimədən; tez, dərhal. Yubanmadan bunu aparıb yerinə çatdır. Yubanmadan qayıt gəl.

YUBANMAQ (ID - 44077)

f . Bir işə vaxtında başlamamaq, tələsməmək; gecikdirmək, ləngimək, gecikmək. Yubanma, işə başla! - Daxmalarda balıqçılar oyanmış; Bir parası çox gecikib yubanmış. A.Səhhət. Xan nökəri çağırıb dedi ki, getsin poçta tərəf...

YUBATMA (ID - 44078)

“Yubatmaq”dan f.is.

YUBATMAQ (ID - 44079)

f . Vaxtında etməmək, vaxtında görməmək; gecikdirmək, uzatmaq, ləngitmək. işi yubatmaq. Məktubun cavabını yubatma. Yığımı yubatmaq olmaz.

YUBİLEY (ID - 44080)

[lat. yubilaeus, əsli qəd. yəh.] Bir hadisənin, yaxud bir şəxsin fəaliyyətinin və s.-nin təntənəli surətdə qeyd edilən ildönümü. Artistin yubileyini keçirdilər. - Bütün Avropada kəmyab ikən, amma Bakıda; Nə səbəbdənsə bu...

YUBİLYAR (ID - 44081)

is. [lat.] Yubileyi keçirilən şəxs, təşkilat və s. Yubilyara təbrik teleqramı göndərmək. Son söz yubilyara verildi. - ..Böyük, kiçik hamı şanlı yubilyarı alqışlamaq və onu öpməyə gəlmişdi. Mir Cəlal.

YUBKA (ID - 44082)

[rus. əsli fr.] Beldən aşağı geyilən qadın geyimi, arvad tumanı. Xanpəri tez ayağa durub yubkanın ətəklərini dəstələdi. Ə.Vəliyev. Züleyxa da həvəssiz halda əlini Fərmana uzatdı və yubkasını səliqə ilə yığışdırıb,...

YUDURTMA (ID - 44083)

“Yudurtmaq”dan f.is.

YUDURTMAQ (ID - 44084)

“Yumaq”dan icb. Paltarları yudurtmaq. Pəncərələri yudurtmaq. - [Arvadı] burada sözə tutub qızın əliniüzünü yudurdardılar. R.Əfəndiyev.

YUFT (ID - 44085)

is. Qaramal, at və donuz dərisinin aşı maddələri ilə emalından alınan materiallar.

YUXA (ID - 44086)

is. 1. Nazik yayılmış (mayasız) xəmirdən sacda bişirilən çörək növü; yayma. Yuxa, yuxa, yolda tıxa. (Ata. sözü). Aradan bir az keçməmişdi ki, Səhnəbanının anasını yuxa üstünə apardılar. “Aşıq Ələsgər” . Göyçək...

YUXAÇI (ID - 44087)

is. Yuxa bişirib satan adam.

YUXALAMA (ID - 44088)

“Yuxalamaq”dan f.is.

YUXALAMAQ (ID - 44089)

f Yuxa yaymaq.

YUXALIQ (ID - 44090)

is. Yuxa üçün yararlı olan. Yuxalıq xəmir. // ...yuxaya çatacaq qədər. Dağarcığın dibində on-on beş yuxalıq un, iki bişirimlik düyü qalmışdır. Ə.Abasov.

YUXALMA (ID - 44091)

“Yuxalmaq”dan f.is.

YUXALMAQ (ID - 44092)

f . Yumşalmaq, nazikləşmək, incəlmək. □ Ürəyi yuxalmaq - kövrəlmək, riqqətlənmək, təsirlənmək. Kamran üzünü çevirib ondan uzaqlaşanda koxanın ürəyi yuxaldı. Ə.Əbülhəsən. Hər il yay tətili zamanı xalasının yanında...

YUXALTMA (ID - 44093)

“Yuxaltmaq”dan f.is.

YUXALTMAQ (ID - 44094)

f . İncəltmək, nazikləşdirmək. Bəsdir, ürəyimi yuxaltdın.

YUXARI (ID - 44095)

1. sif Üst, üstdə olan, yüksəkdə olan, yuxarıda olan. Yuxarı mərtəbə. Gəminin yuxarı göyərtəsi. - [Qərənfil xala] cəld yuxarı otağa çıxdı. Ə.Vəliyev. // Zərf mənasında. Yuxarı qaldırmaq. Yuxarı çıxmaq. - ..Kərbəlayı...

YUXARIBAŞ (ID - 44096)

zərf Otağın baş tərəfi, məclisin ən hörmətli yeri. Yuxarıbaşda sandalya üstə əyləşib həzrət Əşrəf. C.Məmmədquluzadə. Molla Güləndam bacı məktəbin yuxarıbaşında oturub köynək tikirdi. Çəmənzəminli.

YUXARIDAKI (ID - 44097)

sif. 1. Yuxarıda (üstdə), yuxarı (üst) tərəfdə, yuxarı (üst) qatda olan. Yuxarıdakı qonşular. Yuxarıdakı kitabı mənə ver.
2. İrəlidəki, qabaqdakı, əvvəldəki. Yuxarıdakı söhbət aramızda qalsın. // is. Yuxarıda haqqında...

YUXARIKI (ID - 44098)

sif. Yuxarıda, yüksəkdə, hündürdə olan. [Şiraslan öz-özünə deyirdi:] Əgər o yuxarıkı turşsu, bax, o qocaman palıdın altında olsaydı,.. onda bütün yolçular burada əylənər(dilər). S.Rəhimov.

YUXU (ID - 44099)

is. 1. Dövraşırı yatmaq şəklində davam edən fizioloji hal (bu zaman beyin - şüur tamamilə, ya da qismən fəaliyyətdən qalır, bir sıra fizioloji proseslər zəifləyir və bədən dincəlir). Yuxudan ayılmaq. Yuxu zamanı. Yuxuda və ayıqlıqda....

YUXUCUL (ID - 44100)

sif Çox yatan, yatmağı çox sevən. Yuxucul adam.

YUXUCULLUQ (ID - 44101)

is. Yatmağı çox sevmə.

YUXUGƏTİRƏN, YUXUGƏTİRİCİ (ID - 44102)

sif. Yuxulatmaq xassəsi olan; yuxuladan, yuxuladıcı. Yuxugətirən dərman.

YUXUGÖRMƏ (ID - 44103)

is. Yuxuda görülən şey; röya.

YUXULAMA (ID - 44104)

“Yuxulamaq”dan f.is.

YUXULAMAQ (ID - 44105)

f Yuxuya getmək; yatmaq, uyumaq. Uşaq yuxuladı. - Oğul, oğul, amandır; Çox yuxulamaq yamandır. M.Ə.Sabir. ..Qızların ikisi Zeynəbin qucağında şirin yuxuladılar. C.Məmmədquluzadə. [Xəstənin] yuxuladığı, ya halsız düşdüyü məlum...

YUXULATMA (ID - 44106)

“Yuxulatmaq”dan f.is.

YUXULATMAQ (ID - 44107)

icb. Yuxulamağa məcbur etmək, yuxu gətirmək. Dərman adamı yuxuladır. Uşağı yuxulat.

YUXULU (ID - 44108)

sif. və zərf 1. Yatmış halda (olan), yaxud yatmış halda ikən. Yuxulu uşaq. Yuxulu halda danışmaq. - Kəramət uşaqlarını ancaq yatdıqları yerdə, yuxulu olduqları vaxt oxşayar, öpərdi. Ə.Əbülhəsən. // Yanyatmış, yanayıq, hələ...

YUXULULUQ (ID - 44109)

is. Yuxulu halda olma, yuxulu vəziyyət.

YUXULU-YUXULU (ID - 44110)

zərf Yuxudan hələ ayılmamış bir vəziyyətdə, yuxulu halda. Yuxulu-yuxulu hara gedirsən? Yuxulu-yuxulu durub qapını açdı.

YUXUPİŞİYİ (ID - 44111)

is. zar. Çox yatan, yatmağı çox sevən adam haqqında. O, lap yuxupişiyidir.

YUXUSUZ (ID - 44112)

sif. Yatmadan keçirilən; uyqusuz. Yuxusuz gecələr çıxdı qarşıma; Fəqət töyşümədi bu polad sinəm. S.Vurğun. // Yatmayan, yuxulamayan, yuxu bilməyən, ən ayıq; oyanıq. Yuxusuz qarovulçular. - Yuxusuz maraltək hərdən süzülüb;...

YUXUSUZLAMA (ID - 44113)

“Yuxusuzlamaq”dan f.is.

YUXUSUZLAMAQ (ID - 44114)

f Yuxusuz olmaq, yuxu həsrətində olmaq.

YUXUSUZLANMA (ID - 44115)

“Yuxusuzlanmaq”dan f.is.

YUXUSUZLANMAQ (ID - 44116)

bax yuxusuzlamaq.

YUXUSUZLAŞMA (ID - 44117)

“Yuxusuzlaşmaq”danf.is.

YUXUSUZLAŞMAQ (ID - 44118)

f . Getdikcə yuxusuz olmaq, yuxusu azalmaq, az yatmaq.

YUXUSUZLATMA (ID - 44119)

“Yuxusuzlatmaq”danf.is.

YUXUSUZLATMAQ (ID - 44120)

icb. Yuxudan məhrum etmək, yuxusunu əlindən almaq, az yatmağa məcbur və ya vərdiş etdirmək.

YUXUSUZLUQ (ID - 44121)

is. Uyumama, uyuya bilməmə, yuxusu olmama; uyqusuzluq. Yuxusuzluq qocalarda daha çox olur. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkmək. - Uruzu yuxusuzluqdan aclıq və yorğunluqdan çox, çəkdiyi mənəvi iztirablar sıxmışdı.. M.Rzaquluzadə. Səməd...

YUKAGİR (ID - 44122)

Yakutiyada yaşayan şimal xalqlarından biri və bu xalqa mənsub adam. Yukagir dili.

YUKKA (ID - 44123)

is. [lat.] bot. Həmişəyaşıl bitki cinsi.

YUQOSLAV (ID - 44124)

Yuqoslaviya əhalisinə mənsub adam.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç