ZE+education...

İzahlı lüğət

YAŞINMA (ID - 42975)

“Yaşınmaq”dan f.is.

YAŞINMAQ (ID - 42976)

qayıd. Köhnə məişətdə: yad kişilərə görünməmək üçün üzünü örtmək, üzünü bir şeylə örtüb gizlətmək. Ay üzünü görmək istər, sevdiyim! Söylə görüm, bəs yaşınmaq nədəndir? Qurbani. Görəndə Zakiri istər yaşına;...

YAŞIÖTMÜŞ (ID - 42977)

sif. Ahıllaşmış, cavanlıq dövrü çoxdan keçmiş. ..Yaşıötmüş bir adamın evlənməsindən ötrü Səmədin bu qədər sevinməsi [həmyerlisinə] bir cür gəldi. İ.Hüseynov.

YAŞIRMAQ (ID - 42978)

f . Gizlətmək. Bəndən yüzün yaşırma kim, səcdəgahım oldur. Nəsimi. Səni qamışlıqda yaşıran fələk; Əqlini başından çaşıran fələk. M.V.Vidadi. Dedim: illərcən görməm visalın; Dedi: bədnəzərdən yaşır camalın. Aşıq...

YAŞLAMA (ID - 42979)

“Yaşlamaq”dan f.is.

YAŞLAMAQ (ID - 42980)

Yaş etmək, islatmaq. Gəldiyev bükdüyü papirosu dili ilə yaşlaya-yaşlaya (z.) etinasızlıqla bir də: - Əyləş! - dedi. Mir Cəlal.
□□ Boğazını yaşlamaq - bax boğazını islatmaq (“boğazıda). Dərviş handan-hana özünə gəldi,...

YAŞLANDIRILMA (ID - 42981)

“Yaşlandırılmaq”dan f.is.

YAŞLANDIRILMAQ (ID - 42982)

məch. Yaş edilmək, isladılmaq.

YAŞLANDIRMA (ID - 42983)

“Yaşlandırmaq”dan f.is.

YAŞLANDIRMAQ (ID - 42984)

f . Yaş etmək, islatmaq.

YAŞLANMA1 (ID - 42985)

“Yaşlanmaq1”dan f.is.

YAŞLANMA2 (ID - 42986)

“Yaşlanmaq2”dan f.is.

YAŞLANMAQ1 (ID - 42987)

YAŞLANMAQ2 (ID - 42988)

f. Yaş olmaq, islanmaq, nəmlənmək.

YAŞLAŞMA (ID - 42989)

“Yaşlaşmaq”dan f.is.

YAŞLAŞMAQ (ID - 42990)

f . Tədricən yaş olmaq, islanmaq, su salmaq, nəmlənmək.

YAŞLATMA (ID - 42991)

“Yaşlatmaq”dan f.is.

YAŞLATMAQ (ID - 42992)

f. Yaş etmək, islatmaq, nəmlətmək.

YAŞLI1 (ID - 42993)

sif. Yaşa dolmuş; sinli, ahıl. Yaşlı adam. Yaşlı qadın. // İs. mənasında. Qoymayın, ay köhnələr, ay yaşlılar; Heyvərələr hər yerə dırmaşdılar! M.Ə.Sabir. // Cavan olmayan. [İsrafil] yaşlı və təcrübəli minicilərlə at...

YAŞLI2 (ID - 42994)

sif. Yaşla dolu, yaşarmış. Baxdı anasının yanıq üzünə; Dağınıq saçına, yaşlı gözünə. H.K.Sanılı.
...yaşlı - yaş miqdarını göstərən mürəkkəb sözlərin ikinci tərkib hissəsi; məs.: beşyaşlı, onyaşlı.

YAŞLIQ (ID - 42995)

is. 1. Yaş şeyin halı. Paltarın yaşlığı. Otların yaşlığı. // Nəmlik rütubətlilik dərəcəsi. Pambığın yaşlığı hər 19 kiloqrama bir kiloqramdır.
2. Nəmişlik, yağmurlu və rütubətli hava. Havada bir yaşlıq var.

YAŞLI-QURULU (ID - 42996)

sif. Həm yaşı, həm qurusu olan. iki dəqiqə çəkmədi ki, kitabxana nərdivanı, sabunlu su ilə dolu vedrə, yaşlıqurulu silgilər hazır oldu. Mir Cəlal.

YAŞMAQ (ID - 42997)

is. 1. Müsəlman qadınlarının yad kişilərdən yaşınmaq üçün üzlərinin adətən gözdən aşağı hissəsini örtdükləri örtü. Sal ağızdan yaşmaq, şəkkər dəhanın; Şirin-şirin danışmağı görünsün. Q.Zakir. Çəkibən yaşmağı,...

YAŞMAQLAMA (ID - 42998)

“Yaşmaqlamaq”dan f.is.

YAŞMAQLAMAQ (ID - 42999)

f 1. Üzünü yaşmaqla örtmək.
2. xüs. Qapıya yaşmaq vurmaq.

YAŞMAQLANMA (ID - 43000)

“Yaşmaqlanmaq”dan f.i.s.

YAŞMAQLANMAQ (ID - 43001)

1. qayıd. Yaşmaqla öz üzünü örtmək.
2. məch. xüs. Qapıya yaşmaq vurulmaq.

YAŞMAQLATMA (ID - 43002)

“Yaşmaqlatmaq”dan f.i.s.

YAŞMAQLATMAQ (ID - 43003)

icb. Üzünə yaşmaq tutmaq.

YAŞMAQLI (ID - 43004)

sif. 1. Üzünə yaşmaq tutmuş. Yaşmaqlı qarı. - Arvad, kişi, oğlan, qız gön çarıqlı, başmaqlı; Gedir qoruq-qaytaqsız, gəlin, qızlar yaşmaqlı. A.Səhhət. Çarşablı qızlar, gəlinlər darvazalardan içəri girmir, çarşablarını...

YAŞMAQLILIQ (ID - 43005)

is. Yaşmağı olma.

YAŞMAQSIZLIQ (ID - 43006)

is. Yaşmağı olmama, yaşmaq tutmama, üzüaçıqlıq.

YAŞMAMA (ID - 43007)

“Yaşmamaq”dan f.is.

YAŞMAMAQ (ID - 43008)

bax yaşmanmaq. Şəhrəbanu xanım ərinin sağ böyründə çənəsini yaşmayıb, ağ örpək başında, həllaci, samit əyləşibdir. M.F.Axundzadə.

YAŞMANMA (ID - 43009)

“Yaşmanmaq”dan f.is.

YAŞMANMAQ (ID - 43010)

f . Kişilərdən gizlənmək məqsədi ilə yaşmaqla üzünü örtmək. Qarı yaşmanıb: - Allahın əmri ilə, - deyə cavab verdi. S.Rəhimov.

YAŞYARIM (ID - 43011)

say. Bir il altı aylıq olan. Möhsün kişi Qoşqarın anasını hələ Qoşqar yaşyarım olanda boşamışdı. İ.Hüseynov.

YAŞYARIMLIQ (ID - 43012)

sif. Bir yaş altı aylıq, on səkkiz aylıq.

YATA (ID - 43013)

zərf k.t. Hər yerinə yayaraq, hopduraraq. Əkini yata sulamaq.

YATAB (ID - 43014)

[rus. “əTan”dan, əsli fr.] 1917-ci il inqilabından əvvəlki Rusiyada: silahlı soldatların müşayiəti ilə bir yerdən başqa yerə göndərilən dustaq dəstəsi. Bildilər yatabdır gələn bu tozda; Əlli nəfər soldat tüfəng omuzda;...

YATACAQ (ID - 43015)

is. 1. Bax yataq1 1-ci mənada. [Xan] dodaqlarını gəmirə-gəmirə pəncərənin qabağına yeriyib elə çığırdı ki, xanım yatacaqdan dik atıldı. Çəmənzəminli. □ Yatacaq otağı - yataq otağı.
2. Yorğan-döşək, yataq ləvazimatı....

YATAĞAN1 (ID - 43016)

is. Ucu əyri xəncər. [Xaqanın] yalnız qurşağındakı altun yatağanı nəzəri cəlb edirdi.. Çəmənzəminli.

YATAĞAN2 (ID - 43017)

sif. Yatmağı çox sevən, çox yatan. Yatağan adam. Yatağan pişik.

YATAQ1 (ID - 43018)

is. 1. Yatmaq üçün yorğan-döşək salınmış yer, yorğan-döşək; ümumiyyətlə, yatmaq üçün yer. Yataqdan qalxmaq. Yatağına girib yatdı. - Xan səsə yuxudan ayıldı. Əvvəl qulaqlarına inanmayıb durdu, yatağının üstə oturdu....

YATAQ2 (ID - 43019)

is. geol. Faydalı qazıntı olan yer; mədən. Daş kömür yataqları. Mədən yatağı. Daşkəsən dəmir filizi yatağı. - Gədəbəydə mis.. və bir çox başqa yataqlar vardır. M.Qaşqay. Geoloji əsaslara görə Yenikəndin altında zəngin...

YATAQ3 (ID - 43020)

is. Çayın axdığı yer səthində əmələ gətirdiyi çuxur. Bu çay yatağını daim dəyişir. - Kür oynayır köhlən kimi; Ləngər vurur yatağında. M.Rahim.

YATAQ4 (ID - 43021)

is. tex. Maşınların hərlənən və ya yırğalanan hissələrinin yerləşdiyi dayaq yeri. Yataqları yağlamaq.

YATAQXANA (ID - 43022)

is. 1. Adətən bir müəssisədə işləyən adamların, yaxud bir məktəbdə oxuyan tələbələrin bir yerdə yaşadığı ev. Fəhlə yataqxanası. Tələbə yataqxanası. Yataqxana növbətçisi. Yataqxanada yaşamaq. - Özü kimi iri bir oğlanın...

YATAQLI1 (ID - 43023)

sif. Yatağı, yatmaq üçün yeri olan. Yataqlı vaqon.

YATAQLI2 (ID - 43024)

sif. Yatağı, məcrası (dərin) olan. Yataqlı çay.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yarpaq. Yarpağın quruluşu. Daxili və xarici quruluş.
Yarpaq. Yarpağın quruluşu. Daxili və xarici quruluş.
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr
Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yeni video
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Yeni video
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Yeni video
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.

İzahlı video testlərə keç