ZE+education...

İzahlı lüğət

YEGER (ID - 43275)

is. [alm.] 1. Ovçuluq təsərrüfatlarında ov haqqında qanuna nəzarət edən peşəkar ovçu.
2. Bəzi ordularda xüsusi nişançı polklarında xidmət edən əsgər.

YEHAYE (ID - 43276)

is. dan. 1. Ardı kəsilmədən iştaha ilə yemə (çoxları haqqında). Yehaye başlandı.
2. məc. Hərə bir tərəfdən yemə, mənimsəmə, dağıtma; kütləvi rüşvətxorluq.

YEXİDNA (ID - 43277)

is. zool. 1. Avstraliyada yaşayan kirpiyəbənzər heyvan.
2. Avstraliyada yaşayan zəhərli ilan.

YEK (ID - 43278)

say [fars.] klas. Bir (adətən bir sıra mürəkkəb sifətlərin “bir” , “tək” mənasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: yekdil, yekrəng).

YEKBƏYEK (ID - 43279)

zərf [fars. ]: yekbəyek gəlmək - üz-üzə gəlmək, müxalifət göstərmək, toqquşmaq, sözü düz gəlməmək. Axı belə ağır bir zəmanədə böyüklərlə bu cür yekbəyek gəlmək yalnız ziyan gətirə bilər. M.Hüseyn.

YEKCƏHƏT (ID - 43280)

sif. və zərf [fars. yek və ər. cəhət] klas. Həmrəy, həmfikir, yekdil. Mən yekcəhətəm təriqətimdə. Füzuli. [Molla Vəli:] Hamı yekdil, yekcəhət bu yolda qan tökməyə amadə olar. Ə.Haqverdiyev. □ Yekcəhət olmaq köhn. - həmrəy...

YEKCƏHƏTLİK (ID - 43281)

is. köhn. Həmrəylik, həmfikirlilik, yekdillik. Sənə ancaq yekcəhətlik və yekdillik lazımdır [ki], revolyusiya edib übudiyyətdən nicat tapasan. M.F.Axundzadə.

YEKCİNS (ID - 43282)

sif. [fars. yek və ər. cins] Eynicinsli, eyni cinsdən olan, eyni xarakterli, eyni keyfiyyətli, eyni tərkibli. Yekcins cisim. Yekcins maddə. // Xalis, saf, qatışığı olmayan.

YEK-DİGƏR (ID - 43283)

[fars.] köhn. Bir-birini, birbirinə, bir tərəf digər tərəfi (tərəfə). □ Yekdigəri ilə - bir-biri ilə.

YEKDİL (ID - 43284)

sif. [fars.] Fikri, hissi, rəyi bir olan; həmrəy. Yekdil qərar. // Zərf mənasında. [Mirzə Həsən:] Şura hökumətinin təkliflərini ürəkdən, yekdil, yekcəhət alqışlamalıyıq. Ə.Haqverdiyev. □ Yekdil olmaq - fikri, rəyi, qərarı...

YEKDİLLİK (ID - 43285)

is. Fikir, rəy birliyi; həmrəylik. Yekdillik göstərmək.

YEKƏ (ID - 43286)

sif. 1. Həcmcə, boyca, cüssəcə böyük, iri. Yekə daş. Yekə ağac. Yekə bədən. - Yekə başın faydası yoxdur, içində beyin gərək. (Ata. sözü). Ətrafdakı hər şey Səmədin nəzərində qeyb oldu, təkcə Məmiş Əlləzoğlunun yekə...

YEKƏBAŞ (ID - 43287)

sif. 1. Başı böyük olan. Yekəbaş adam.
2. məc. Çətin qanan, höcət, kənək; qaba, mərifətsiz adam. Gör yekəbaş, gönüqalın axmaq, malımı nə günə salıb! Mir Cəlal.

YEKƏBAŞLI (ID - 43288)

bax yekəbaş 1-ci mənada.

YEKƏBAŞLIQ (ID - 43289)

is. Qanmazlıq, qabalıq, kobudluq.

YEKƏBIG(LI) (ID - 43290)

sif. Bığları yekə olan. Sonra yekəbığlı, yoğunqarın bir fəhlə çıxıb danışdı. Qantəmir.

YEKƏBURUN (ID - 43291)

sif. Burnu yekə olan. Yekəburun oğlan.

YEKƏBUYNUZ(LU) (ID - 43292)

sif. Buynuzları çox böyük olan, iribuynuzlu. Yekəbuynuz öküz, maral.

YEKƏDALAQ(LI) (ID - 43293)

sif. Dalağı şişmiş (xəstə).

YEKƏDIRNAQ(LI) (ID - 43294)

sif. Dırnaqları çox iri, yaxud çox uzun olan.

YEKƏDİŞ(Lİ) (ID - 43295)

sif. Dişləri çox iri olan.

YEKƏDODAQ (ID - 43296)

sif. Dodaqları böyük, enli olan. Yekədodaq adam.

YEKƏDÖŞ(LÜ) (ID - 43297)

sif. Döşləri çox iri olan.

YEKƏXANA (ID - 43298)

sif. Özünü hər kəsdən yüksək sayan, lovğa, təkəbbürlü, başqasını bəyənməyən.
□□ Yekəxana danışmaq - bax yekə-yekə danışmaq (“yekə-yekə” də).

YEKƏXANALANMAQ (ID - 43299)

f Saymazyanalıq etmək, heç kəslə hesablaşmamaq, lovğalanmaq, özünü başqalarından yüksək tutmaq, təşəxxüslənmək, lovğa-lovğa danışmaq.

YEKƏXANALIQ (ID - 43300)

is. Lovğalıq, təşəxxüs, özünü başqalarından yüksək tutma, başqalarını saymama. [Fərzəli:] Bilmirəm heç sizə bu iddia, bu yekəxanalıq haradan belə gəlibdir. S.Rəhimov.

YEKƏXANA-YEKƏXANA (ID - 43301)

bax yekəyekə.
□□ Yekəxana-yekəxana danışmaq - bax yekə-yekə danışmaq (“yekə-yekə” də).

YEKƏXANALANMA (ID - 43302)

“Yekəxanalanmaq”dan f.is.

YEKƏQANAD(LI) (ID - 43303)

sif. Qanadları çox böyük olan.

YEKƏQARIN (ID - 43304)

sif. 1. Qarnı çox yekə, iri olan. Yekəqarın kişi. - [Mirzə Həsən:] O yekəqarın kulakla nə söhbət eləyirdin? Ə.Haqverdiyev.
2. məc. Qarınqulu, doymaq bilməyən.

YEKƏQAŞ (ID - 43305)

sif. 1. Qaşı enli və qalın olan, enliqaş (bax qaş 1-ci mənada). Yekəqaşadam.
2. Qaşı böyük olan (bax qaş2-ci mənada). [Oğlan:] Yəni burada, siz buyuran, ən əla, yekəqaş brilyant üzük.. vardır? S.Rəhimov.

YEKƏQULAQ(LI) (ID - 43306)

sif. Qulaqları çox böyük olan; palazqulaq.

YEKƏQUYRUQ (ID - 43307)

sif. Quyruğu çox böyük olan; şələquyruq.

YEKƏLƏNDİRİLMƏ (ID - 43308)

“Yekələndirilmək”dən f.is.

YEKƏLƏNDİRİLMƏK (ID - 43309)

məch. Yekə hala salınmaq; iriləşdirilmək.

YEKƏLƏNDİRMƏ (ID - 43310)

“Yekələndirmək”dən f.is.

YEKƏLƏNDİRMƏK (ID - 43311)

f . Böyütmək, iriləşdirmək.

YEKƏLƏNMƏ (ID - 43312)

“Yekələnmək”dən f.is.

YEKƏLƏNMƏK (ID - 43313)

f . Yekə olmaq, iriləşmək. // Yaşa dolmaq, böyümək. Uşaqlar daha yekələniblər.

YEKƏLƏTMƏ (ID - 43314)

“Yekələtmək”dən f.is.

YEKƏLƏTMƏK (ID - 43315)

f. Daha yekə etmək, daha da böyütmək.

YEKƏLİK (ID - 43316)

is. 1. Yekə şeyin halı; irilik, həcmcə böyüklük. Daşın yekəliyi. Ayaqqabının yekəliyi. - Başın yekəliyi dövlətdir, ayağın yekəliyi neybət. (Ata. sözü). O yekəlikdə tayadan üç-dörd çəngə ot çıxır. M.Hüseyn. [Qədir:]...

YEKƏLMƏ (ID - 43317)

“Yekəlmək”dən f.is.

YEKƏLMƏK (ID - 43318)

f . Yekə olmaq, həcmcə, boyca artmaq. Bağda ağaclar lap yekəlmişdir. Qarnı yekəlmək. // Böyümək, yekələşmək. Yaşar da ata-anasının və mülayim nənəsinin, bir də Səlimin məhəbbəti ilə boy atıb yekəlirdi. S.Rəhimov.
2....

YEKƏLTMƏ (ID - 43319)

“Yekəltmək”dən f.is.

YEKƏLTMƏK (ID - 43320)

f . 1. Böyütmək, iriləşdirmək. // məc. Şişirtmək, böyütmək, yekə göstərmək. Xırda məsələni yekəltmək lazım deyil.
2. məc. Böyük tutmaq; qürrələnmək. Özünü az yekəlt. - Aslan özü bilmədən özünü dartıb yekəltmək...

YEKƏPƏR (ID - 43321)

sif və is. Çox yekə, çox iri, cüssəcə çox böyük. Dəmirçioğlu baxdı ki, bu, bir yekəpər, kələ-kötür adamdı, üz-gözündən zəhm yağır. “Koroğlu” . Mən onların yekəpər köpəyini göstərib: - O dinsizlərin öhdəsindən...

YEKƏPƏRLİK (ID - 43322)

is. Yekəpər adamın (heyvanın) hal və görünüşü.

YEKƏRAQ (ID - 43323)

sif. köhn. Böyüktəhər, bir qədər yekə, iri. // Çox yekə. Hər kəsin olsa başında yekəraq əmmamə; Görünür xəlqdə guya ki, odur əllamə. S.Ə.Şirvani.

YEKƏSAQQAL (ID - 43324)

sif. Saqqalı yekə olan. Yekəsaqqal kişi.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yarpaq. Yarpağın quruluşu. Daxili və xarici quruluş.
Yarpaq. Yarpağın quruluşu. Daxili və xarici quruluş.
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr
Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yeni video
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Yeni video
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Yeni video
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.

İzahlı video testlərə keç