ZE+education...

İzahlı lüğət

YAL2 (ID - 42175)

is. Hündür bir yerin təpəsi; dikdir, yoxuşun başı. Yol ötdüm, çıxdım yala; Nahaqdan düşdüm qala; Əyil üzündən öpüm; Candan çıxsın dərd-bəla. (Bayatı). Səfiqulular kəndinin qabağındakı hündür yal ilə Şehli kəndinə...

YAL3 (ID - 42176)

is. İtə verilən horra halında yemək. It yalı. - Hər kəs öz itini alaçığa çəkib qabağına yal tökür. “Qaçaq Nəbi” . [Ağakərim xan:] Xeyr a... gədə köpəyə yal verməmişdi, o barədə söylənirdim. N.Vəzirov. // məc. Çox...

YALADILMA (ID - 42177)

“Yaladılmaq”dan f.is.

YALADILMAQ (ID - 42178)

məch. Yalamağa məcbur edilmək. Qoyuna, qoça qənd verilir, duz yaladılır, su içirdilirdi. Mir Cəlal.

YALAQ1 (ID - 42179)

sif dan. 1. Bax yaltaq. [Qumru:] Getsin yalaq Səkinəni aldatsın. Mir Cəlal. ..Adam yada yalaq, qohuma çolaq olmaz. Ə.Vəliyev.
Qarınqulu, yemək düşkünü, gözüdoymaz; qab dibi yalayan. Yavadanışan, ağzıpərtov.
yalaq-yalaq zərf...

YALAQ2 (ID - 42180)

is. İtə yal tökmək üçün çuxur yer və ya qab.

YALAQLANMA (ID - 42181)

“Yalaqlanmaq”dan f.is.

YALAQLANMAQ (ID - 42182)

f Yaltaqlıq etmək, yaltaqlanmaq.

YALAQLIQ (ID - 42183)

is. 1. Yaltaqlıq. Yemək düşkünlüyü, acgözlük, qarınqululuq, gözüdoymazlıq, qab dibi yalama.
Ağzıpərtövlük, danışarkən pis, ədəbsiz sözlər işlətmə.

YALAMA (ID - 42184)

1. “Yalamaq”dan f.is.
2. Yalamaq üçün atın qabağına qoyulan duz parçası. Qaraxan xəlvəti içəriyə girib balaca duz yalamasını götürüb arxalığının cibinə saldı. S.Rəhimov.

YALAMAQ (ID - 42185)

f . 1. Bir şeyin üstünə dilini sürtmək. ..Tulaların biri qaçıb gəldi Qurbanəli bəyin qabağına və başladı bəyin ayaqlarını yalamağa. C.Məmmədquluzadə. Bu vaxt sürüdən ayrılmış bir qoyun yeni doğduğu quzunu yalayırdı....

YALAN (ID - 42186)

is. Aldatmaq məqsədi ilə deyilən əsilsiz söz (doğru, gerçək ziddi). Yalan söyləmək. - Surxay öz yalanından utanıb qıpqırmızı oldu. M.Hüseyn. □ Yalan danışmaq yalançılıq etmək, doğru söyləməmək, danışarkən həqiqəti...

YALANBAŞDAN (ID - 42187)

zərf dan. Başını aldadaraq, tovlayaraq, yalandan, qeyri-ciddi olaraq. Hər gün bir-iki saat Nardan xanım durub gələrdi Zərnigarın yanına. Yalanbaşdan Zərnigarın başını aldadıb tez durub gedərdi Murtuzun yanına. (Nağıl). Lotular oturub...

YALANÇI (ID - 42188)

1. is. Yalan danışan adam, yalan danışmağı özünə adət etmiş adam. Yalançının biridir. Yalançının sözünə inanma. -Yalançının şahidi yanında olar. (Ata. sözü). Çünki o məlunların əxbarı əksər övqat nəticə bağışlayır,...

YALANÇIBAŞ (ID - 42189)

məh. bax yalançı2-ci mənada.

YALANÇILIQ (ID - 42190)

is. Yalançının xasiyyəti, yalan danışma xasiyyəti. Yalançılıq etmək.
[Kələntər] təsadüfən yalançılıq, gopçuluq və hay-küylə bu vəzifəyə yüksələ bilmişdi. M.İbrahimov. // Yalan, uydurma sözlər. Buradakı yalançılıq...

YALANDAN (ID - 42191)

zərf Əsli olmadan, aldadaraq, aldatmaq məqsədi ilə. Yalandan demək. Şəmsiyyə şübhələnirdi, atasının onu aldatdığını, yalandan arxayın saldığını düşünməyə başlayırdı. M.İbrahimov. // Süni surətdə, süni olaraq, ciddi...

YALAN-GERÇƏK (ID - 42192)

zərf Yalandan, ya doğrudan. [Kişi:] Aşıq, qaçaqların qorxusunnan onnarın hamısını tərifləyirsən, yalan-gerçək bizi inandırırsan. “Aşıq Ələsgər” .

YALANĞUŞDAN (ID - 42193)

dan. bax yalanbaşdan. Cəhənnəmlik libasını geyənsən; Yalanğuşdan müsəlmanam deyənsən. Aşıq Baxış.

YALANQOZ (ID - 42194)

is. bot. Qoz fəsiləsindən lələkvari yarpaqlı meşə ağacı.

YALANLAMA (ID - 42195)

“Yalanlamaq”dan f.is.

YALANLAMAQ (ID - 42196)

f Yalan olduğunu göstərmək, bildirmək; təkzib etmək.

YALANLIQ (ID - 42197)

is. Əsilsizlik, əsli olmama, düz olmama, doğru olmama. Xəbərin yalanlığı. Sözün yalanlığı. - Kəndçilər etdilər dübarə hücum; Yenə oldu yalanlığı məlum. M.Ə.Sabir.

YALANMA (ID - 42198)

“Yalanmaq”dan f.is.

YALANMAQ (ID - 42199)

“Yalamaq”dan məch.

YALAN-PALAN (ID - 42200)

top. dan. Yalan sözlər, boş, əsilsiz sözlər. [Mirzə:] Yalan-palandan sənə sonra söylərəm. Ə.Haqverdiyev. ..[Hamı] olmazın yalan-palanı eşitməkdən yorulmuşdu. Ə.Əbülhəsən. // Sif. mənasında. Saxta, uydurma. [Barat:] Bu yalan-palan...

YALANSITMA (ID - 42201)

“Yalansıtmaq”dan f.is.

YALANSITMAQ (ID - 42202)

f Deyilən doğru sözü yalana çıxartmağa çalışmaq, yalan saymaq, təkzib etmək; danmaq. Həqiqəti yalansıtmaq olmaz.

YALANSIZ (ID - 42203)

sif. Düzgün, doğru, həqiqətən olmuş, gerçək. Yalansız söz. // zərf Yalan söyləmədən, yalan danışmadan, aldatmadan. Nə eləyim, qibleyi-aləm sağ olsun, yalansız (z.) keçinmək olmur. “M.N.lətif.”

YALAN-YANLIŞ (ID - 42204)

zərf və sif. Düzgün və mükəmməl olmayaraq, yalan və səhvlərlə dolu. [Axund] ərəbcə, farsca yalan-yanlış bir qədər danışdı. Qantəmir. Səlimnaz arvad evin xanımı ilə çoxdan dostlaşmışdı. Hələ onun adını da yalan-yanlış...

YALAŞMA (ID - 42205)

“Yalaşmaq”dan f.is.

YALAŞMAQ (ID - 42206)

qarş. Bir-birini yalamaq. Quzular yalaşırlar. Küçüklər yalaşırlar.

YALATDIRMA (ID - 42207)

“Yalatdırmaq”dan f.is.

YALATDIRMAQ (ID - 42208)

icb. Yalamağa məcbur etmək.

YALATMA (ID - 42209)

“Yalatmaq”dan f.is.

YALATMAQ (ID - 42210)

icb. Yalamağa məcbur etmək.

YALAVAC (ID - 42211)

sif. və is. Ac-susuz, yeməksiz (çox vaxt “ac-yalavac” şəklində işlənir - əsil mənası: “bir xəbər bildirmək üçün göndərilmiş adam, müjdəçi, peyğəmbər” ). [İmamyar:] Qoy mən ac olum, yalavac olum, təki işiniz yerisin....

YALAVACLIQ (ID - 42212)

is. 1. Yalavacın hal və vəziyyəti; aclıq.
2. Üst-baş, paltarlıq parça. [Əsgər bəy:] Xeyr, Hacı, yalavaclıq üçün gəlməmişik, bir ayrı mətləbimiz var. M.F.Axundzadə. Qızım üçün bir az yalavaclıq almışam, aparıram. Sabah...

YALÇIN (ID - 42213)

sif. Çox dik və çılpaq, sıldırımlı, sarp. Yalçın qayalara sinə gərərək; Azğın ərəblərlə durdu üz-üzə. S.Vurğun. Azad və məğrur Qafqazın uca dağlarını, yalçın, qartallı və müdhiş qayalarını, yollarını, körpülərini...

YALDIZ (ID - 42214)

is. 1. Bir şeyə qızıl və ya gümüş rəng və parlaqlığını vermək üçün onun üzərinə çəkilən qızıl, ya gümüş suyu. // Parlaq.
[Şair:] Qəlbimizin ilk baharı.. yaldız günəşi, incə buludları - həp sizə mədyundurlar....

YALDIZLAMA (ID - 42215)

“Yaldızlamaq”dan f.is.

YALDIZLAMAQ (ID - 42216)

f . 1. Qızılı, gümüşü rəng vermək, qızıl və ya gümüş suyu vermək, qızıl və ya gümüş kimi parlatmaq, cilalandırmaq. Yavaş-yavaş sönür, batıryıldızlar; Sarı bulud göyün üzün yaldızlar. A.Səhhət.
2. məc. Zahiri...

YALDIZLI (ID - 42217)

sif. 1. Üzərinə qızıl və ya gümüş suyu verilmiş, qızıl və ya gümüş kimi parlaq. // Parlaq. [Ərən:] Axşamlar ay yaldızlı qanadını Nil çayının üzərinə gərərkən zənci qızı saray tayfasını yuxuya verib gəlir, ikisi də...

YALIN (ID - 42218)

sif. 1. Çılpaq, açıq, heç bir şeylə örtülü olmayan. Ayaqları yalın (ayaqqabısız). - [Uşaqların] yalın ayaqları dizlərinədəkpalçığa batmışdı. Çəmənzəminli.
2. Boş, heç bir şeysiz. [Firidun:] ..Biz heçdən bir şey...

YALINAYAQ (ID - 42219)

bax ayaqyalın. Məşədi bəy cındır paltarlı, yalınayaq uşaqları bir-bir qucaqlayıb öpdü. M.Hüseyn.

YALINBAŞ (ID - 42220)

bax başıaçıq.

YALINCA (ID - 42221)

zərf Tamamilə çılpaq, açıq.

YALINQAT (ID - 42222)

sif. 1. Ancaq bir qat; astarı olmayan, astarsız. [Molla Qasımın] belində üstü sarı ipəklə çəkilmiş naxışlı ağ qurşağı, ayağında genbalaqlı ağ kətandan lifəli yalınqat tumanı var idi. H.Sarabski. Gülsənəm lap arıqlamış,...

YALINLAŞMA (ID - 42223)

“Yalınlaşmaq”dan f.is.

YALINLAŞMAQ (ID - 42224)

f . 1. Getdikcə nazikləşmək.
2. Çılpaqlaşmaq.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç