ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

İzahlı lüğət

YOXUŞ (ID - 43875)

is. 1. Yolun dağa, təpəyə qalxan hissəsi; ümumiyyətlə, getdikcə yuxarı qalxan yer (eniş müqabili). Dərənin o biri tayında yoxuşun başında bir atlı dayanmışdı. Ə.Məmmədxanlı. Yollar uzun, yoxuş dar. Vahabzadə. // Dik (yer),...

YOXUŞ-ENİŞ (ID - 43876)

bax eniş-yoxuş.

YOXUŞLU (ID - 43877)

sif. 1. Yoxuşu olan, yoxuşları çox olan. Yoxuşlu yol.
2. məc. Çətin, əziyyətli. [Müəllim Zərifəyə deyir:] Həyat yolları yoxuşludur. H.Seyidbəyli.

YOXUŞLUQ (ID - 43878)

is. Çoxlu yoxuşu olan yer, yoxuş yer. Bura çox yoxuşluqdur.

YOXUŞSUZ (ID - 43879)

sif. 1. Yoxuşu olmayan, düz. Yoxuşsuz yol.
2. məc. Çətinliksiz, asan, rahat. [Mirpaşa:] Yeri, uşaqlarla gəz, dolan bir az; Bu dünya enişsiz, yoxuşsuz olmaz. Z.Xəlil.

YOL (ID - 43880)

is. 1. Gediş-gəliş və nəqliyyat işləməsi üçün zolaq şəklində ayrılmış yer. Kəndarası yol. Bu yol haraya gedir? Avtomobil yolu. Şose yolu. - [Yusif şah] əmr elədi ki, hər yerdə yollar təmir olunsun və lazım məqamlarda və mənzillərdə...

YOLAQ, YOLAĞA (ID - 43881)

is. məh. Çəpərdə, hörgüdə basıq və ya uçuq yer; çəpəri, hörgünü basmaqla açılan yol. Yolaqdan gələn hənirtiyə qarşı onlar.. yerbəyer qalxdılar və həyət qapısına tərəf atıldılar. S.Rəhimov.

YOLAYAXIN (ID - 43882)

sif Sözə qulaq asan; sözeşidən, sözqanan, üzüyola. Yolayaxın adam.

YOLAYAXINLIQ (ID - 43883)

is. Yolayaxın olma, üzüyola olma; üzüyolalıq.

YOLAYIRAN (ID - 43884)

is. d.y. 1. Relsli yollarda yolu qatarlar üçün açıb-bağlamaqdan ötrü qurğu; yoldəyişən.
2. Bu qurğunu idarə edən dəmiryol işçisi. Yolayıran öz budkasının yanında durmuşdu.

YOLAYOVUQ (ID - 43885)

bax yolayaxın.

YOLAYOVUQLUQ (ID - 43886)

bax yolayaxınlıq.

YOLAYRICI (ID - 43887)

is. Yolların kəsişdiyi və ya ayrıldığı yer, nöqtə. Zinyət, xoş gəlmişsiniz! Bəs biz sizi yolayrıcında gözləyirdik. S.Rəhman.

YOLBİLƏN (ID - 43888)

sif. və is. Təcrübəli, çətin vəziyyətdən çıxmaq çarəsini bilən; tədbirli (adam).

YOLÇU (ID - 43889)

is. 1. Yola, səfərə çıxmış adam, yol gedən adam. Yolçu yolda gərək. (Ata. sözü). Sevinir keçəndə yolçunun gözü; Seyr edir bu geniş, bəzəkli düzü. H.K.Sanılı. Abbas kişinin böyük və səsli şəhərdə rast gəldiyi ilk yolçudan...

YOLÇULUQ (ID - 43890)

is. Dilənçilik. Yolçuluq etmək.

YOLDAŞ (ID - 43891)

is. 1. İş, həyat şəraiti ilə birbirinə yaxın olan adamlar; rəfiq. Məktəb yoldaşları. Cəbhə yoldaşları. iş yoldaşı. Uşaqlıq yoldaşı. - Yoldaşı yoldaşdan soruşarlar. (Ata. sözü). Mənim adım Xəlil və yoldaşımın adı Sadıqdı....

YOLDAŞCANLI (ID - 43892)

sif Yoldaş sevən, yoldaş, dost üçün canı yanan, yoldaşa sədaqətli. Nəbi çox yoldaşcanlı adam idi. O istəmirdi yoldaşlarının ayağına tikan batsın. “Qaçaq Nəbi” .

YOLDAŞCANLILIQ (ID - 43893)

is. Yoldaşcanlı olma, yoldaşının qeydinə qalma, yoldaşa bağlılıq.

YOLDAŞCASINA (ID - 43894)

zərf Yoldaş kimi, dost kimi, yaxın adam kimi; səmimi. Yoldaşcasına demək. Yoldaşcasına hərəkət etmək.

YOLDAŞCIĞAZ (ID - 43895)

“Yoldaş”dan oxş. Yoldaşcığazım azarlayıb. - Dedi bir tülküyə bir gün meymun; Səndə, yoldaşcığazım, çoxdur yun. A.Səhhət.

YOLDAŞLAŞMA (ID - 43896)

“Yoldaşlaşmaq”dan f.is.

YOLDAŞLAŞMAQ (ID - 43897)

qarş. Bir-biri ilə yoldaş olmaq.

YOLDAŞLI (ID - 43898)

sif. 1. Yoldaşı, rəfiqi, dostu olan. Sallan, qələm qaşlı, yanı yoldaşlı; Qalmışam ataşlı, mən başıdaşlı... Aşıq Ələsgər.
2. Zərf mənasında. Təkbaşına yox, yoldaşla birlikdə.

YOLDAŞLIQ (ID - 43899)

is. 1. Yoldaşlar arasındakı əlaqə əsasında əmələ gələn yaxınlıq; dostluq. Yoldaşlıq duyğusu. Yoldaşlıq vəzifəsi. Yoldaşlıq münasibəti. - [Süleyman:] Yox, bu, yoldaşlıq haqqında namərdlik olar. Ü.Hacıbəyov.
2. Yol, səfər...

YOLDAŞSIZ (ID - 43900)

sif. Heç bir yoldaşı, dostu olmayan; tək. Yoldaşsız (z.) qalmaq.

YOLDAŞSIZLIQ (ID - 43901)

is. Yoldaşı, dostu olmama, yoldaşı, dostu olmayan adamın hal və vəziyyəti; təklik. Hərgah danışmıram, ona da səbəb yoldaşsızlıqdır. S.S.Axundov.

YOLDAŞVARİ (ID - 43902)

sif. və zərf Yoldaş kimi, dost kimi. Sizinlə bir məsələ haqqında yoldaşvari və daha açıq danışmaq istəyirəm. Ə.Vəliyev.

YOLDƏYİŞƏN (ID - 43903)

is. 1. d.y. Relsli yollarda qatarları bir yoldan başqasına keçirmək üçün qurğu; strelka.
2. Bu qurğunu idarə edən dəmiryol işçisi; strelkaçı. [Qədir] dəmir yoluna yoldəyişən vəzifəsinə işə girdi. Ə.Sadıq.

YOLDURMA (ID - 43904)

“Yoldurmaq”dan f.is.

YOLDURMAQ (ID - 43905)

“Yolmaq”dan icb.

YOLDURTMAQ (ID - 43906)

icb. Başqasına yoldurmaq.

YOLGÖSTƏRƏN (ID - 43907)

is. Rəhbər, başçı, böyük. Uşağın yolgöstərəni olmadı.

YOLXƏRCİ (ID - 43908)

is. Yolda xərclənməsi zəruri olan pul.

YOL-İZ (ID - 43909)

is. Yol. [Rizvan:] Hava yağır. Sonra yol-iz tutular, gecəyə düşərik!.. S.Hüseyn. Qar yağır ağır-ağır; Yollar-izlər ağarır. H.Hüseynzadə.

YOLKA (ID - 43910)

[rus. enxa] 1. Yeni il, yaxud xristianların milad bayramı münasibətilə bəzədilən küknar ağacı (bəzən süni materiallardan düzəldilir). // Bu münasibətlə həmin ağac ətrafında düzəldilən şənlik, bayram. Yolka bayramı.

YOLKƏSƏN (ID - 43911)

is. Qarət və soyğunçuluq məqsədi ilə adamların yolunu kəsən şəxs; quldur. Bütün oğrular, yolkəsənlər, qatillər, zalımlar, müstəbidlər, fırıldaqçılar - hamısı cəhənnəmin vəsfini dönə-dönə eşitmişlər və moizələrə,...

YOLKƏSMƏ (ID - 43912)

is. Quldurluq, çapovul, qarət. O ətrafda bir yolkəsmə, bir quldurluq olmazdı ki, Əmiraslanın orada əli olmamış olaydı. S.S.Axundov.

YOLLAMA (ID - 43913)

“Yollamaq”dan f.is.

YOLLAMAQ (ID - 43914)

f Göndərmək. Məşədi bəyin yolladığı uşaq tez qayıtdı və cavab gətirdi. M.Hüseyn.

YOLLANMAQ (ID - 43915)

1. f. Yola düşüb getmək, bir səmtə istiqamət almaq. Səhərdir, məktəbə yollanır Xumar; Yanında bir yığın yoldaşı da var. S.Vurğun. [Səriyyə] ayaqları əsə-əsə Ayaz və Niyazı yanına saldı. Mitil yorğanı dalına atıb mehmanxanaya...

YOLLAŞMA (ID - 43916)

1. “Yollaşmaq”dan f.is.
2. is. Razılaşma, razılıq, saziş.

YOLLAŞMAQ (ID - 43917)

qarş. 1. Yola getmək.
2. Danışaraq razılaşmaq, sazişə gəlmək. Pullu müştərilər ilə yollaşandan sonra, çervonları alıb yerbəyer edəndən sonra, sarıköynək arvad Qulamın məscidə dönmüş evinə baxıb ürəyində demişdi.....

YOLLATMA (ID - 43918)

“Yollatmaq”dan f.is.

YOLLATMAQ (ID - 43919)

icb. Başqası vasitəsilə yollamaq. Yay olanda dağa yollat! Yaz olanda ifçin nallat! “Koroğlu” .

YOLLU (ID - 43920)

sif Yolu olan.

YOLLUQ (ID - 43921)

sif. Yol üçün, səfər üçün olan, yola götürülən, yola lazım olan. Yolluq xərc. Yolluq yemək.

YOLMA (ID - 43922)

1. “Yolmaq”dan f.is.
2. sif. Çox gödək olduğundan orağa gəlmədiyi üçün əllə dartılıb çıxarılmalı olan. Yolma taxıl. - ..Onların taxılı bu il gödərək yolma olmuş, dərzləri bəndəmin arasına güclə yığılmışdı....

YOLMAQ (ID - 43923)

f . 1. Dartıb qoparmaq, çəkib qoparmaq. Otu yolmaq. Toyuğu yolmaq. - Vur ağzına, düşsün yerə dəndan, nəyə lazım? Yol zülfünü, ol zülfi-pərişan nəyə lazım? M.S.Ordubadi. Saxlamış sarayda o qızı bir qış; Qız yolub saçını,...

YOLPA (ID - 43924)

sif. Pırtlaşıq saçlı, əzilmiş paltarlı, tör-töküntülü.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
......
Bağla
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Zərfin mənaca növləri. Azərbaycan dili. Dərs 39
Zərfin mənaca növləri. Azərbaycan dili. Dərs 39
Yeni video
ORFOEPİYA  NORMALARI (3-ci hissə). Q və K  hərflərinin tələffüzü.
ORFOEPİYA NORMALARI (3-ci hissə). Q və K hərflərinin tələffüzü.

İzahlı video testlərə keç