ZE+education...

İzahlı lüğət

YÜKLÜK (ID - 44325)

is. Yük yığılan yer, yük yeri. Otaqların müxəlləfatı yüklükdə bir dəst yorğan-döşək, .. çaxmaqlı tüfəng, köhnə xəncərdən ibarətdir. A.Şaiq.

YÜKSƏK (ID - 44326)

sif. 1. Uca, hündür. Yüksək bina. Yüksək dağ. Yüksək ağac. Yüksək təpə. - Yolun üst tərəfində, yüksək qayaların döşündə şam ağacları görünürdü. S.Şamilov. // Yüksəklərdə olan. Yüksək yer. Yüksək yaylaqlar. Yüksəkdə...

YÜKSƏKCƏ (ID - 44327)

sif. Bir qədər yüksək; yüksək. [Qızın] yüksəkcə boyu, ağ bənizi, uzaqlarda bir şey arayan dalğın gözləri diqqətimi cəlb etmişdi. S.Hüseyn. // Çox yüksək. Yüksəkcə bir ağac. Yüksəkcə divar.

YÜKSƏKGƏRGİNLİKLİ (ID - 44328)

sif. elektr. Gərginlik dərəcəsi yüksək olan. Yüksəkgərginlikli cərəyan.

YÜKSƏKİXTİSASLI (ID - 44329)

sif. Yüksək ixtisas sahibi olan. Yüksəkixtisaslı kadrlar.

YÜKSƏKLİK (ID - 44330)

is. 1. Hündürlük, ucalıq; yüksək şeyin halı. Dağın yüksəkliyi. Divarın yüksəkliyi. Evin yüksəkliyi iyirmi metrdir. Bu yüksəklikdə ağac görməmişəm.
2. Yer səthindən yüksəkdə olan sahə, yer; dağlıq, təpəlik. Yüksəklikdə...

YÜKSƏKLİKÖLÇƏN (ID - 44331)

yer səthi nöqtələrinin, uçucu aparatların uçuşunun və s.-nin ucalığını) ölçən müxtəlif cihaz və alətlərin ümumi adı.

YÜKSƏKMAAŞLI (ID - 44332)

sif. Yüksək tariflər üzrə maaş (zəhmət haqqı) alan. Yüksəkmaaşlı vəçifə.

YÜKSƏKMƏHSULLU (ID - 44333)

sif. Yüksək məhsul
verən, bollu məhsul verən. Yüksəkməhsullu heyvandarlıq. Yüksəkməhsullu mal-qara cinsləri. Yüksəkməhsullu bitkilər.

YÜKSƏKMOLEKULLU (ID - 44334)

yüksəkmolekullu birləşmələr fiz. - molekulları zəncirlər şəklində qurulmuş maddələr.

YÜKSƏKVƏZİFƏLİ (ID - 44335)

sif. Yüksək vəzifə sahibi olan, yüksək ictimai və ya xidməti mövqe tutan. Yüksəkvəzifəli şəxslər.

YÜKSƏKVOLTLU (ID - 44336)

sif. elektr. Yüksək elektrik cərəyanına aid olan. Yüksəkvoltlu cihazlar. Yüksəkvoltlu elektrik xətti.

YÜKSƏLDİLMƏ (ID - 44337)

“Yüksəldilmək”dən f.is. Suyun səviyyəsinin yüksəldilməsi. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi.

YÜKSƏLDİLMƏK (ID - 44338)

məch. 1. Qaldırmaq, ucaldılmaq, daha yüksək, uca edilmək, hündürlüyü artırılmaq.
2. Artırılmaq, gücləndirilmək. // məc. Daha yüksək pilləyə qaldırılmaq, yaxşılaşdırılmaq, təkmilləşdirilmək.

YÜKSƏLİŞ (ID - 44339)

is. 1. İnkişaf prosesində irəliyə, yaxşılaşmağa, mükəmməlləşməyə doğru hərəkət; yüksəlmə, irəliləmə, tərəqqi, inkişaf. Dünyada hər könül yüksəliş arar; Varlığın nə ilki, nə axırı var. S.Vurğun. Biz yüksəliş...

YÜKSƏLMƏ (ID - 44340)

“Yüksəlmək”dən f.is.

YÜKSƏLMƏK (ID - 44341)

f 1. Yüksəyə, yüksəklərə, yuxarı qalxmaq; ucalmaq. Bina xeyli yüksəlmişdir. - Ay xeyli yüksəlmiş, ətrafı yarımkölgəli bir surətdə aydınlatmışdı. S.Hüseyn. Günəş bu yerlərdə qalxıb atına; Yüksəlir göylərin yeddi qatına....

YÜKSƏLTMƏ (ID - 44342)

“Yüksəltmək”dən f.is.

YÜKSƏLTMƏK (ID - 44343)

f . 1. Qaldırmaq, ucaltmaq, daha uca etmək, hündürlüyünü artırmaq. Divarı bir qədər yüksəltmək lazımdır. Suyun səviyyəsini yüksəltmək. Artırmaq, gücləndirmək. İşin sürətini yüksəltmək. Əmək məhsuldarlığını yüksəltmək....

YÜKSÜZ (ID - 44344)

sif Yükü olmayan; boş. Yüksüz maşın. Yüksüz qatar. // zərf Heç bir yük götürmədən; boş. Maşınlar yüksüz qayıtdılar.

YÜKVURMA (ID - 44345)

is. Yükləmə işi.

YÜNGÜL (ID - 44346)

sif. 1. Çəkisi az olan (ağır ziddi). Yüngül yük. Yüngül çamadan. Yüngül daş. □ Yüngül çəkmək - çəkidə aldatmaq, əskik vermək. // Sıx olmayan, nazik. Yüngül parça. // İsti olmayan, qalın olmayan; qızdırmayan. Yüngül...

YÜNGÜLCƏ (ID - 44347)

1. sif. Bir qədər yüngül; yüngülvari, yüngültəhər. Yüngülcə bir daş. // Çox yüngül.
2. zərf Bir balaca, azacıq, ciddi olmayaraq. Yüngülcə soyuqlamaq. Yüngülcə sancılanmaq. - Bülənd qolundan yüngülcə yaralanmışdır....

YÜNGÜLÇƏKİLİ (ID - 44348)

sif. Çəkisi yüngül olan, çəkisi az olan, ağır olmayan.

YÜNGÜLXASİYYƏT(Lİ) (ID - 44349)

bax yüngültəbiət(li).

YÜNGÜLXASİYYƏTLİLİK (ID - 44350)

bax yüngültəbiətlilik.

YÜNGÜLLƏDİLMƏ (ID - 44351)

“Yüngüllədilmək”dən f.is.

YÜNGÜLLƏDİLMƏK (ID - 44352)

məch. Yüngül hala salınmaq.

YÜNGÜLLƏŞDİRİCİ (ID - 44353)

sif. 1. Yüngülləşdirən, ağırlığını azaldan. Zəhməti yüngülləşdirici şərait.
2. hüq. Yüngüllük verən, şiddətini, təsirini azaltmağa imkan verən. Cəzanı yüngülləşdirici keyfiyyətlər.

YÜNGÜLLƏŞDİRİLMƏ (ID - 44354)

“Yüngülləşdirilmək”dən f.is. Əmək şəraitinin yüngülləşdirilməsi.

YÜNGÜLLƏŞDİRİLMƏK (ID - 44355)

məch. 1. Ağırlığı, çəkisi azaldılmaq, daha yüngül edilmək.
2. Əziyyəti, çətinliyi, ağırlığı azaldılmaq; asanlaşdırılmaq. // Zəiflədilmək, yumşaldılmaq, azaldılmaq.

YÜNGÜLLƏŞDİRMƏ (ID - 44356)

“Yüngülləşdirmək”dən f.is.

YÜNGÜLLƏŞDİRMƏK (ID - 44357)

f 1. Zəhmətini, əziyyətini, çətinliyini, ağırlığını azaltmaq; asanlaşdırmaq. Əmək şəraitini yüngülləşdirmək. Yolu yüngülləşdirmək. işini yüngülləşdirmək. Vəziyyətini yüngülləşdirmək. Zəifləşdirmək, yumşaltmaq,...

YÜNGÜLLƏŞMƏ (ID - 44358)

“Yüngülləşmək”dən f.is.

YÜNGÜLLƏŞMƏK (ID - 44359)

f . 1. Çəkisi azalmaq, ağırlığını itirmək, yüngül olmaq. Arabanın yükü yüngülləşdi.
Asanlaşmaq, zəhməti, əziyyəti bir qədər azalmaq, işi azalmaq. işi bir qədər yüngülləşmişdir. Əmək şəraiti yüngülləşmişdi....

YÜNGÜLLƏTMƏK (ID - 44360)

f . Ağırlığını azaltmaq, çəkisini azaltmaq, daha yüngül etmək. Yükünü yüngüllətmək.

YÜNGÜLLÜK (ID - 44361)

is. 1. “Yüngül”dən mücər. (ağırlıq ziddi). Havanın yüngüllüyü. Paltarın yüngüllüyü. Xasiyyətin yüngüllüyü. Vəzifənin yüngüllüyü.
məc. Yüngül hərəkət, qeyri-ciddilik. □ Yüngüllük etmək - qeyri-ciddi hərəkət...

YÜNGÜLMƏZAC (ID - 44362)

bax yüngültəbiət. Yüngülməcaz adam.

YÜNGÜLMƏZACLIQ (ID - 44363)

bax yüngültəbiətlilik.

YÜNGÜLRAQ (ID - 44364)

sif Olduqca yüngül, çox yüngül.

YÜNGÜLTƏBİƏT(Lİ) (ID - 44365)

sif. Qeyri-ciddi, xasiyyətcə yüngül. Yüngültəbiət adam.

YÜNGÜLTƏBİƏTLİLİK (ID - 44366)

is. Xasiyyətcə, təbiətcə qeyri-ciddilik, qeyri-ciddi adamın hal və keyfiyyəti.

YÜNGÜLVARİ (ID - 44367)

sif. 1. Bir qədər yüngül. Əl çamadanı boyda, yüngülvari bağlını əlimə aldım. Mir Cəlal.
2. Çətin olmayan, çox mürəkkəb olmayan, çox zəhmət, bilik, bacarıq tələb etməyən; asantəhər. Yüngülvari bir iş.

YÜNGÜL-YARAQ (ID - 44368)

zərf dan. 1. Lazımi dərəcədə silahlanmamış, hazırlanmamış. Yüngül geyinmiş halda.
məc. Zəif, şiddətsiz, yüngül. Dalğalar, ağ dalğalar; Yüngül-yaraq dalğalar. R.Rza.

YÜPYÜNGÜL (ID - 44369)

sif. Lap yüngül, olduqca yüngül, yox yüngül.

YÜRÜK (ID - 44370)

is. Çapar, qasid.

YÜRÜMƏ (ID - 44371)

“Yürümək”dən f.is.

YÜRÜMƏK (ID - 44372)

bax yerimək. Fəvvarələr atır, axır bulaqlar; Yürüdüyüm yollar parlaq sədəfli. A.Səhhət. Rotşild də başqa zavodların nümayəndələri ilə bərabər yürüməkdə idi. M.S.Ordubadi. Yürüyürkən parovozlar irəli; Daşınır zəhmətimin...

YÜRÜŞ (ID - 44373)

is. 1. İrəliyə doğru hərəkət; yerimə. Ağır karvan yürüşü ilə dalğalanır insanlar; Həm də qızlar-oğlanlar. S.Vurğun.
2. Hücum, axın, hərbi əməliyyat. Qalanı yürüşlə aldılar. - Qızıl Ordu Böyük Kirəc yolundan qüdrətli...

YÜRÜŞÇÜ (ID - 44374)

is. Yürüşdə iştirak edən adam
(bax yürüş 4-cü mənada).

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç