ZE+education...

İzahlı lüğət

YARAQLATMAQ (ID - 42525)

f . Yaraqla, silahla təchiz etmək.

YARAQLI (ID - 42526)

sif. köh. Silahlı. [Ömər] çərkəzi paltarda, çəkmədə, əlində matraq, üstü yaraqlı içəri daxil olur və sevinir. N.Nərimanov. Telinin ucunu qaşına tökmüş, qarayağız, qırmızı yanaqlı, yaraqlı Qədirdən şübhələnmişdi....

YARAQLI-YASAQLI (ID - 42527)

sif. və zərf köhn. Yaxşıca silahlanmış, cürbəcür silahlarla silahlanmış. Bir də baxdı ki, budur, bir dəstə yaraqlı-yasaqlı atlı gəlir. “Koroğlu” . Dəmirçi Əhməd oğlunu yaraqlı-yasaqlı görüb dedi.. (Nağıl). [Məclisi...

YARAQSIZ (ID - 42528)

sif. və zərf Silahsız. Şərifzadə yaraqsız gəldiyindən, yolu kəsənlərin əmrinə tabe olub faytondan yerə düşdü.. M.Hüseyn.

YARAQSIZLIQ (ID - 42529)

is. Silahsızlıq.

YARAQ-YASAQ (ID - 42530)

köhn. bax yaraq 1-ci mənada. [Ağsaqqal kişi:] Yaraq-yasağını yüklərdə gizlət. Mir Cəlal.

YARALAMA (ID - 42531)

“Yaralamaq”dan f.is.

YARALAMAQ (ID - 42532)

f 1. Silah və s. ilə yara vurmaq, yara açmaq; zədələmək. Əlini yaralamaq. - Marala bax, marala; Vur, ox ilə yarala; Dərd verən dərman versin; Dərdim düşsün qarala. (Bayatı). Qeyrətdən keçəndə, su üstündə yay fəsli hər bir müsəlman...

YARALANDIRMA (ID - 42533)

“Yaralandırmaq”danf.is.

YARALANDIRMAQ (ID - 42534)

icb. Başqasının əli ilə yaralamaq, yara vurdurmaq, yaralanmasına səbəb olmaq.

YARALANMA (ID - 42535)

“Yaralanmaq”dan f.is.

YARALANMAQ (ID - 42536)

qayıd. 1. Güllə, kəsərti və s. ilə bədəninin bir yerində yara açılmaq, bədəninin bir yeri zədələnmək, yara olmaq. Ayağından yaralanmaq. Müharibədə yaralanmaq. Güllə ilə yaralanmaq. - [Qasıməli:] Tutublar, yəqin ki, yaralanıbdı,...

YARALANMIŞ (ID - 42537)

f sif Yara almış, silah və s. ilə bir yerindən zədələnmiş; yaralı. Yaralanmış əsgər. // Məc. mənada. Ey həmdəmim, səni qana qərq elər; Gəl tərpətmə yaralanmış könlümü. M.V.Vidadi.

YARALATMA (ID - 42538)

“Yaralatmaq”dan f.is.

YARALATMAQ (ID - 42539)

icb. Yaralanmasına səbəb olmaq, yara vurdurmaq. Atı yaraladarsan, gözlə.

YARALĞAN (ID - 42540)

is. məh. Yarğan. Dağılıb havaya qanın iyisi; Gəlir yaralğandan yapalaq səsi. H.K.Sanılı.

YARAMAZCA(SINA) (ID - 42541)

zərf Yaramaz adama xas olan bir surətdə; alçaqcasına, nalayiq bir surətdə. Yaramazcasına hərəkət etmək.

YARAM-YARAM (ID - 42542)

is. zar. Xanəndələrin, aşıqların oxuduqları zaman havanı uzatmaq üçün işlətdikləri söz. Aşığın sözü qurtaranda yaram-yaram çağırar. (Ata. sözü).

YARANAL (ID - 42543)

dan. Keçmişdə “general” sözünün canlı dildə işlənən təhrif edilmiş forması. istəyirəm sana bir dastan yazam; Qoburnat eşidə, yaranal bilə. Aşıq Ələsgər. Bundan ötrü lazımdır.. yüz nəfər hacını yaranal eləmək. C.Məmmədquluzadə....

YARANAN (ID - 42544)

f sif Yaradılmış, vücuda gətirilmiş (gəlmiş). // is. mənasında. Məxluq. [Xanburabi:] Hər bir yaranan yaşamalıdır. Çəmənzəminli.

YARANIŞ (ID - 42545)

is. 1. Yaranma, vücuda gəlmə, yoxdan var olma.
2. Xilqət, təbiət, doğuluş. Sən ki yaranışdan gözəlsən belə; Bir dastan olmusan ağıza, dilə. S.Vurğun.

YARANMA1 (ID - 42546)

“Yaranmaq1”dan f.is. Azərbaycan ordusunun yaranma günü.

YARANMA2 (ID - 42547)

“Yaranmaq2”dan f.is.

YARANMAQ1 (ID - 42548)

f. 1. Əmələ gəlmək, meydana gəlmək, doğulmaq, törəmək. Mən əzilən bir sinfin hayqıran; Haq bağıran sədasından yarandım. M.Müşfiq. Bilirsən ki, mən gözələm, dastanlara düşmüş adım; Yarandığım gündən bəri bağlanmamış...

YARANMAQ2 (ID - 42549)

f. Birini xoşnud etmək üçün öz hərəkətlərini onun xeyrinə, tələbinə uyğunlaşdırmağa çalışmaq, yaltaqlanmaq. Yaxın qohumlarını, gələcəkdə böyük sərvətə malik olası bacılara yarananlar və yaltaqlıq edənlər hər tərəfdən...

YARANMIŞ (ID - 42550)

f sif Xəlq olunmuş, məxluq, canlı; doğulmuş. Məlum şeydir ki, cəmi yaranmışlar öləcəklər. C.Məmmədquluzadə. Qol-qanad açardım, sözün doğrusu; Hər bir yaranmışın arzusudur bu. S.Vurğun.

YARA-PARA (ID - 42551)

bax yara-xora.

YARAR (ID - 42552)

bax yararlı. Götürün oxların, ey didələrim, torpaqdan; Bu yarar nəsnələrin qədrini yaxşıca bilin. Füzuli. [Vəzir:] Padşah sağ olsun, keçəçilik sənəti çox yarar sənətdir. Ü.Hacıbəyov.

YARARLAŞDIRILMA (ID - 42553)

“Yararlaşdırılmaq”dan f.is.

YARARLAŞDIRILMAQ (ID - 42554)

məch. Yararlı hala salınmaq, uyğunlaşdırılmaq, əlverişli hala gətirilmək.

YARARLAŞDIRMA (ID - 42555)

“Yararlaşdırmaq”dan f.is. Bu işi Kür-Araz düzənliyində suvarılan torpaqları istifadə üçün yararlaşdırma idarəsinin işçiləri görməlidirlər. (Qəzetlərdən).

YARARLAŞDIRMAQ (ID - 42556)

f. Yararlı hala salmaq, uyğunlaşdırmaq, əlverişli hala gətirmək.

YARARLAŞMA (ID - 42557)

“Yararlaşmaq”dan f.is.

YARARLAŞMAQ (ID - 42558)

f. Yararlı hala gəlmək, uyğunlaşmaq, əlverişli hala gəlmək.

YARARLI (ID - 42559)

sif. Yarayan, əlverişli, uyğun, lazımlı, işə gələn, faydalı. Kostyuma yararlı parça. - O, özünə yararlı bir kaman seçmək üçün qarşısına bir çox kaman tökdürmüşdü. M.S.Ordubadi. Əsil bəla orasındadır ki, usta zeynallar...

YARARLIQ (ID - 42560)

is. İşə yarama, əlverişli olma, faydalı və lazımlı olma; fayda, yararlı xidmət. Çar hökuməti iran inqilabında böyük yararlıq göstərən Culfa qrupuna çox ciddi nəzarət təşkil etmişdi. M.S.Ordubadi.

YARARLILIQ (ID - 42561)

is. Yararlı şeyin hal və keyfiyyəti.

YARARSIZ (ID - 42562)

sif. Yararı olmayan, faydası olmayan, heç bir fayda verməyən; əlverişsiz, lazımsız, dəyərsiz, vecsiz. Yararsız yer. Yararsız bina.

YARARSIZLIQ (ID - 42563)

is. Yararsız şeyin hal və keyfiyyəti; heç bir şeyə yaramama, fayda verməmə.

YARASA (ID - 42564)

is. 1. zool. Gündüzlər yatıb gecələr ov edən, siçana oxşar geniş pərdəqanadlı heyvan. O da bir cürə yarasadır. Gündüz yatır, gecə uçur. Ə.Vəliyev.
2. məc. Cəhalətpərəstlik, maarif düşməni simvolu kimi işlənir.

YARAŞDIRILMA (ID - 42565)

“Yaraşdırılmaq”dan f.is.

YARAŞDIRILMAQ (ID - 42566)

məch. 1. Uyğunlaşdırılmaq, yaraşan bir şəklə salınmaq. Yaraşıqlı edilmək, yaraşıq verilmək, zinətləndirilmək, bərbəzək verilmək.
İstinad edilmək (inanılmaz bir şeyə).

YARAŞDIRMA (ID - 42567)

“Yaraşdırmaq”dan f.is.

YARAŞDIRMAQ (ID - 42568)

f. 1. Uyğunlaşdırmaq, yaraşan bir şəklə salmaq. Yaraşıqlı etmək, yaraşıq vermək, zinətləndirmək, bərbəzək vermək. Yan-yana düzmək; tutuşdurmaq. Sözü sözə yaraşdırmaq.
Əsassız bir şeyi inanılacaq dərəcədə birisinə...

YARAŞIQ (ID - 42569)

is. Bəzək, zinət. Ehtiyat igidin yaraşığıdır. (Ata. sözü). // Qəşənglik, gözəllik. Yan durun, aşıq gəldi; Elə yaraşıq gəldi; Yel vurub sinən açdı; Gözümə işıq gəldi. (Bayatı). Arvadın yaraşığı saçdır. Qantəmir....

YARAŞIQLANMA (ID - 42570)

“Yaraşıqlanmaq”danf.is.

YARAŞIQLANMAQ (ID - 42571)

YARAŞIQLI (ID - 42572)

sif Yaraşığı olan, görünüşcə qəşəng, gözəl. Yaraşıqlı paltar. Yaraşıqlı qız. - [Ağa Mərdanın arvadı:] Məni Hacı Qafurun arvadı yaraşıqlı (z.) görsə, əlbəttə, artıcaq sayar. M.F.Axundzadə. Ay quşcuğazlar nə yaraşıqlısız;...

YARAŞIQLILIQ (ID - 42573)

is. Yaraşıqlı şeyin hal və keyfiyyəti; gözəllik, qəşənglik.

YARAŞIQSIZ (ID - 42574)

sif. 1. Yaraşığı olmayan, gözəlliyi, qəşəngliyi olmayan; görkəmsiz. Yaraşıqsız adam. Yaraşıqsız ev.
2. Uyğun olmayan, münasib olmayan, layiq olmayan, yöndəmsiz. Yaraşıqsız söz.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç